/*เรียก Dialog สูตรผลิต*/
    private void loadDialog()
    {
      Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular(1);
      frm.dataGridView2.Visible = false;
      frm.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
      frm.tableLayoutPanel1.SetColumnSpan(frm.dataGridView1, 2);
      //frm.toolStrip1.Enabled = false;
      frm.dataGridView1.MultiSelect = true;
      frm.ShowDialog();
      if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
      {
        if (frm.getStatusList().Count != 0)
        {
          if (frm.getStatusList()[0] == "อนุมัติ")
          {
            this.textBox2.Text = "[" +frm.getFormularId() + "] " + frm.getFormularName();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("สูตรที่เลือกยังไม่อนุมัติ");
          }
        }

      }
    }
 private void loadDialog(String strFormular)
 {
   Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular(strFormular);//เรียกหน้าเพิ่มสูตรผลิต
   //Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular(1);
   frm.dataGridView2.Visible = false;
   frm.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
   frm.tableLayoutPanel1.SetColumnSpan(frm.dataGridView1, 2);
   //frm.toolStrip1.Enabled = false;
   frm.dataGridView1.MultiSelect = true;
   frm.ShowDialog();
   if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
   {
     for (int s = 0; s < frm.getStatusList().Count; s++ )
     {
       if (frm.getStatusList()[s] == "อนุมัติ")
       {
         String t = "";
         if (radioButton1.Checked)
         {
           t = "อวนดี";
         }
         else if (radioButton2.Checked)
         {
           t = "อวนซ่อมเรือนจำ";
         }
         else
         {
           t = "อวนซ่อมบริษัท";
         }
         if (dataGridView2.Rows.Count == 0)
         {
           last_pallet_id = Class.Function.ReturnId("ProductionWaitDetailId", "ProductionWaitDetail");
           dataGridView2.Rows.Add(last_pallet_id, frm.getFormularIdList()[s], frm.getFormularNameList()[s], "", "", frm.getUnitList()[s], "", "", "", "", "", "", "", "",t);
           //เก็บข้อมูลรายการสินค้า
         }
         else
         {
           dataGridView2.Rows.Add(++last_pallet_id, frm.getFormularIdList()[s], frm.getFormularNameList()[s], "", "", frm.getUnitList()[s], "", "", "", "", "", "", "","",t);
           //เก็บข้อมูลรายการสินค้า
         }
         if (t == "อวนดี") dataGridView2.Rows[dataGridView2.Rows.Count - 1].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Black;
         if (t == "อวนซ่อมเรือนจำ") dataGridView2.Rows[dataGridView2.Rows.Count - 1].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Blue;
         if (t == "อวนซ่อมบริษัท") dataGridView2.Rows[dataGridView2.Rows.Count - 1].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Chocolate;
       }
       else
       {
         MessageBox.Show("สูตรที่เลือกยังไม่อนุมัติ");
       }
     }
   }
 }
    private void txtFormula_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        Dialog.frmDialogFormular r = new Dialog.frmDialogFormular(txtFormula.Text);
        r.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
        r.ShowDialog();

        if (r.DialogResult == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        {
          txtFormula.Text = "["+r.getFormularId()+"] " + r.getFormularName() + "";
          label7.Text = r.getUnit();
        }
      }
    }
 private void txtFormula_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular();
   frm.dataGridView2.Visible = false;
   frm.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
   frm.tableLayoutPanel1.SetColumnSpan(frm.dataGridView1, 2);
   frm.toolStrip1.Enabled = false;
   frm.ShowDialog();
   if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
   {
     if (frm.getStatus() == "อนุมัติ")
     {
       Fm = frm.getFormularId();
       this.txtFormula.Text = frm.getFormularName();
     }
     else
     {
       MessageBox.Show("สูตรที่เลือกยังไม่อนุมัติ");
     }
   }
 }
    private void txtFormula_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular(txtFormula.Text);
        frm.dataGridView2.Visible = false;
        frm.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
        frm.tableLayoutPanel1.SetColumnSpan(frm.dataGridView1, 2);
        frm.toolStrip1.Enabled = false;
        frm.ShowDialog();

        if (frm.DialogResult == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
        {
          txtFormula.Text = "[" + frm.getFormularId() + "] " + frm.getFormularName() + "";
          label7.Text = frm.getUnit();
        }
      }
    }
    private void loadDialog(String strFormular)
    {
      Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular(strFormular);//เรียกหน้าเพิ่มสูตรผลิต
      frm.dataGridView2.Visible = false;
      frm.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
      frm.tableLayoutPanel1.SetColumnSpan(frm.dataGridView1, 2);
      //frm.dataGridView1.MultiSelect = true;
      frm.ShowDialog();
      if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
      {
        if (frm.getStatus() == "อนุมัติ")
        {
          String t = "";
          String t2 = "";
          if (rdoNetWell.Checked)
          {
            t = "อวนสามชั้นดี";
            t2 = "1";
          }
          else if (rdoNetFail.Checked)
          {
            t = "อวนสามชั้นซ่อม";
            t2 = "2";
          }

          string sql = "select p.pvwid,p.pvwnetprice from ProductionVillagerWage p inner join ProductionSize s on p.sizetypeid = s.szid where pvwstatusid = 4 and supplierid = " + Class.Function.GetTextIdx(txtVillager.Text) + " and szname = '" + frm.getFormularSize() + "' ";
          DataTable pvwnetprice = Class.DBConnString.clsDB.QueryDataTable(sql);
          if (pvwnetprice.Rows.Count > 0)
          {
            foreach (DataRow r in pvwnetprice.Rows)
            {
              dataGridView2.Rows.Add(frm.getFormularId(), frm.getFormularName(), "", "", r["pvwid"].ToString(), r["pvwnetprice"].ToString(), "", "", 4, t2, t);
            }
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("ชาวบ้านนี้ยังไม่มีสูตร " + frm.getFormularName());
            return;
          }

          if (t == "อวนสามชั้นดี") dataGridView2.Rows[dataGridView2.Rows.Count - 1].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Black;
          if (t == "อวนสามชั้นซ่อม") dataGridView2.Rows[dataGridView2.Rows.Count - 1].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Red;
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("สูตรที่เลือกยังไม่อนุมัติ");
        }
      }
    }
 private void txtFormula_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
 {
   if (Class.Function.GetTextIdx(txtJ.Text) != "")
   {
     if (e.KeyCode == Keys.Enter)
     {
       Dialog.frmDialogFormular Formular = new Dialog.frmDialogFormular(txtFormula.Text);
       Formular.ShowDialog();
       if (Formular.DialogResult == DialogResult.OK)
       {
         string sql = "select pw.pwn7,pw.pwoutside from ProductionPrisonWage pw         \n" +
               "inner join ProductionSize ps on pw.SizeTypeId = ps.SzId          \n" +
               "where pw.employerid = " + Class.Function.GetTextIdx(txtJ.Text) + " AND szname = '" + Formular.getFormularSize() + "'";
         DataTable pw = Class.DBConnString.clsDB.QueryDataTable(sql);
         if (pw.Rows.Count > 0)
         {
           foreach (DataRow r in pw.Rows)
           {
             dgvItem.Rows.Add(Formular.getFormularId(), Formular.getFormularName(), 0, 0, r["PwN7"].ToString(), r["PwOutSide"].ToString(), 0, 0, "", "", "", 1, 1);
           }
         }
         else
         {
           MessageBox.Show(Class.Function.GetTextName(txtJ.Text) + " ไม่มีสูตรผลิต " + Formular.getFormularName());
         }
       }
     }
   }
   else
   {
     MessageBox.Show("กรุณาเลือกเรือนจำก่อน");
   }
 }
    private void btn_Click(object sender, EventArgs e)/*เมื่อมีการ click ปุ่มการทำงาน*/
    {
      switch(NewFrm){

        case "Supplier" ://เรียก Dialog ข้อมูลผู้ขาย
          Dialog.frmDialogSearchSupplier Supplier;
          String[] spSupplier = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spSupplier.Length < 2)
          {
            Supplier = new Dialog.frmDialogSearchSupplier(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Supplier = new Dialog.frmDialogSearchSupplier(spSupplier[1]);
          }
          Supplier.ShowDialog();
          if (Supplier.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Supplier.GetSuplierId() + "] " + Supplier.GetSuplierName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Branch"://เรียก Dialog ข้อมูลสาขา
          Dialog.frmDialogSearchBranch Branch;
          String[] spBranch = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spBranch.Length < 2)
          {
            Branch = new Dialog.frmDialogSearchBranch(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Branch = new Dialog.frmDialogSearchBranch(spBranch[1]);
          }
          Branch.ShowDialog();
          if (Branch.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Branch.GetBranchId() + "] " + Branch.GetBranchName();

          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Shipper"://เรียก Dialog ข้อมูลขนส่ง
          Dialog.frmDialogSearchShipper Shipper;
          String[] spShipper = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spShipper.Length < 2)
          {
            Shipper = new Dialog.frmDialogSearchShipper(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Shipper = new Dialog.frmDialogSearchShipper(spShipper[1]);
          }
          Shipper.ShowDialog();
          if (Shipper.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Shipper.GetShipperId() + "] " + Shipper.GetShipperName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Employer"://เรียก Dialog ข้อมูลเรือนจำ
          Dialog.frmDialogSearchEmployer Employer;
          String[] spEmployer = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spEmployer.Length < 2)
          {
            Employer = new Dialog.frmDialogSearchEmployer(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Employer = new Dialog.frmDialogSearchEmployer(spEmployer[1]);
          }
          Employer.ShowDialog();
          if (Employer.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Employer.GetEmployerId() + "] " + Employer.GetEmployerName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "CardFormula"://เรียก Dialog ข้อมูลเรือนจำ
          ProductionNew.DialogSelectFormula SelectFormula;
          String[] spSelectFormula = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spSelectFormula.Length < 2)
          {
            SelectFormula = new ProductionNew.DialogSelectFormula(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            SelectFormula = new ProductionNew.DialogSelectFormula(spSelectFormula[1]);
          }
          SelectFormula.ShowDialog();
          if (SelectFormula.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + SelectFormula.GetFmId() + "] " + SelectFormula.GetFmName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Product"://เรียก Dialog ข้อมูลรายการสินค้า
          Dialog.frmDialogSearchProduct Product;
          String[] spProduct = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spProduct.Length < 2)
          {
            Product = new Dialog.frmDialogSearchProduct(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Product = new Dialog.frmDialogSearchProduct(spProduct[1]);
          }
          Product.ShowDialog();
          if (Product.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Product.GetProductId() + "] " + Product.GetProductName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Customer"://เรียก Dialog ข้อมูลลูกค้า
          Dialog.frmDialogSearchCustomer Customer;
          String[] spCustomer = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spCustomer.Length < 2)
          {
            Customer = new Dialog.frmDialogSearchCustomer(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Customer = new Dialog.frmDialogSearchCustomer(spCustomer[1]);
          }
          Customer.ShowDialog();
          if (Customer.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Customer.GetCustomerId() + "] " + Customer.GetCustomerName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "CustomerInv"://เรียก Dialog ข้อมูลลูกค้าต่างประเทศ
          SalePosNew.DialogCustomerInv CustomerInv;
          String[] spCustomerInv = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spCustomerInv.Length < 2)
          {
            CustomerInv = new SalePosNew.DialogCustomerInv(NewTxt.Text,2);
          }
          else
          {
            CustomerInv = new SalePosNew.DialogCustomerInv(spCustomerInv[1],2);
          }
          CustomerInv.ShowDialog();
          if (CustomerInv.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + CustomerInv.GetCustomerId() + "] " + CustomerInv.GetCustomerName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "CustomerTHA"://เรียก Dialog ข้อมูลลูกค้าเฉพาะลูกค้าไทย
          SalePosNew.DialogCustomerInv CustomerTHA;
          String[] spCustomerTHA = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spCustomerTHA.Length < 2)
          {
            CustomerTHA = new SalePosNew.DialogCustomerInv(NewTxt.Text, 1);
          }
          else
          {
            CustomerTHA = new SalePosNew.DialogCustomerInv(spCustomerTHA[1], 1);
          }
          CustomerTHA.ShowDialog();
          if (CustomerTHA.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + CustomerTHA.GetCustomerId() + "] " + CustomerTHA.GetCustomerName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "Stock"://เรียก Dialog ข้อมูลคลังสินค้า
          Dialog.frmDialogSearchStocks Stock;
          String[] spStock = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spStock.Length < 2)
          {
            if (notInList != "")
            {
              Stock = new Dialog.frmDialogSearchStocks(NewTxt.Text, notInList,stock);
            }
            else 
            {
              Stock = new Dialog.frmDialogSearchStocks(NewTxt.Text,stock);
            }
          }
          else
          {
            if (notInList != "")
            {
              Stock = new Dialog.frmDialogSearchStocks(spStock[1], notInList,stock);
            }
            else
            {
              Stock = new Dialog.frmDialogSearchStocks(spStock[1],stock);
            }
          }
          Stock.ShowDialog();
          if (Stock.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Stock.GetStockId() + "] " + Stock.GetStockName();
            SendKeys.Send("{TAB}");
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "FormuLar"://เรียก Dialog ข้อมูลสูตรผลิต
          Dialog.frmDialogFormular FormuLar;
          String[] spFormuLar = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spFormuLar.Length < 2)
          {
            FormuLar = new Dialog.frmDialogFormular(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            FormuLar = new Dialog.frmDialogFormular(spFormuLar[1]);
          }
          FormuLar.ShowDialog();
          if (FormuLar.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + FormuLar.getFormularId() + "]" + FormuLar.getFormularName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "NettingFail"://เรียก Dialog ข้อมูลประเภาสินค้าที่เสีย
          ProductionNew.frmNettingFail NettingFail;
          String[] spNettingFail = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spNettingFail.Length < 2)
          {
            NettingFail = new ProductionNew.frmNettingFail(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            NettingFail = new ProductionNew.frmNettingFail(spNettingFail[1]);
          }
          NettingFail.ShowDialog();
          if (NettingFail.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + NettingFail.getCateId() + "]" + NettingFail.getCateName();
            SendKeys.Send("{TAB}");
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Material"://เรียก Dialog ข้อมูลวัตถุดิบ
          Dialog.frmDialogCateNet Material;
          String[] spMaterial = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spMaterial.Length < 2)
          {
            Material = new Dialog.frmDialogCateNet(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Material = new Dialog.frmDialogCateNet(spMaterial[1]);
          }
          Material.toolStripButton5.Enabled = true;
          Material.ShowDialog();
          if (Material.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Material.getMidString() + "]" + Material.getMnameString();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "ACustomer"://เรียก Dialog ข้อมูลคลังสินค้า
          StockAsiaDrink.DialogSearchCOStock ACustomer;
          String[] spACustomer = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spACustomer.Length < 2)
          {
            ACustomer = new StockAsiaDrink.DialogSearchCOStock(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            ACustomer = new StockAsiaDrink.DialogSearchCOStock(spACustomer[1]);
          }
          ACustomer.ShowDialog();
          if (ACustomer.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + ACustomer.GetCustomerId() + "] " + ACustomer.GetCustomerName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "BranchReceive"://เรียก Dialog ข้อมูลสาขาที่รับ
          Dialog.frmDialogSearchBranch br;
          String[] spBr = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spBr.Length < 2)
          {
            br = new Dialog.frmDialogSearchBranch(NewTxt.Text, Class.DBConnString.sDb);
          }
          else
          {
            br = new Dialog.frmDialogSearchBranch(spBr[1], Class.DBConnString.sDb);
          }
          br.ShowDialog();
          if (br.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + br.GetBranchId() + "] " + br.GetBranchName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "AShipper"://เรียก Dialog ข้อมูลขนส่ง
          Dialog.frmDialogSearchShipper AShipper;
          String[] spAShipper = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spAShipper.Length < 2)
          {
            AShipper = new Dialog.frmDialogSearchShipper(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            AShipper = new Dialog.frmDialogSearchShipper(spAShipper[1]);
          }
          AShipper.ShowDialog();
          if (AShipper.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + AShipper.GetShipperId() + "] " + AShipper.GetShipperName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "username"://เรียก Dialog ข้อมูลขนส่ง
          Requirement .DialogUserName username;
          String[] spusername = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spusername.Length < 2)
          {
            username = new Requirement.DialogUserName(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            username = new Requirement.DialogUserName(spusername[1]);
          }
          username.ShowDialog();
          if (username.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + username.GetUserName() + "] " + username.GetName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "usernameAll"://เรียก Dialog ข้อมูลขนส่ง
          Requirement.DialogUserNameAll usernameAll;
          String[] spusernameAll = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spusernameAll.Length < 2)
          {
            usernameAll = new Requirement.DialogUserNameAll(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            usernameAll = new Requirement.DialogUserNameAll(spusernameAll[1]);
          }
          usernameAll.ShowDialog();
          if (usernameAll.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + usernameAll.GetUserName() + "] " + usernameAll.GetName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Req"://เรียก Dialog ข้อมูลขนส่ง
          Requirement.DialogReq Req;
          String[] spReq = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spReq.Length < 2)
          {
            Req = new Requirement.DialogReq(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Req = new Requirement.DialogReq(spReq[1]);
          }
          Req.ShowDialog();
          if (Req.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Req.GetReqId() + "] " + Req.GetTitle();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        // 7/5/58 test frmSentConsignmentnew
        case "ASid"://เรียก Dialog ข้อมูลใบเบิก
          Dialog.frmDialogSearchRequis ASid;
          String[] spASid = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spASid.Length < 2)
          {
            ASid = new Dialog.frmDialogSearchRequis(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            ASid = new Dialog.frmDialogSearchRequis(spASid[1]);
          }
          ASid.ShowDialog();
          if (ASid.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + ASid.GetShipperId() + "] " + ASid.GetShipperName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        // end 7/5/58 test frmSentConsignmentnew
        case "ProductAsiadrink"://เรียก Dialog ข้อมูลรายการสินค้าของสต็อกย่อย 
          Dialog.frmDialogSearchProductStockAsiadrink ProductAsiadrink;
          String[] spProductAsiadrink = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spProductAsiadrink.Length < 2)
          {
            ProductAsiadrink = new Dialog.frmDialogSearchProductStockAsiadrink(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            ProductAsiadrink = new Dialog.frmDialogSearchProductStockAsiadrink(spProductAsiadrink[1]);
          }
          ProductAsiadrink.ShowDialog();
          if (ProductAsiadrink.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + ProductAsiadrink.GetProductId() + "] " + ProductAsiadrink.GetProductName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "TRCustomer"://เรียก Dialog ข้อมูลลูกค้า
          Transf.DialogSearchTRCustomer TRCustomer;
          String[] SRCustomer = NewTxt.Text.Split(']');
          if (SRCustomer.Length < 2)
          {
            TRCustomer = new Transf.DialogSearchTRCustomer(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            TRCustomer = new Transf.DialogSearchTRCustomer(SRCustomer[1]);
          }
          TRCustomer.ShowDialog();
          if (TRCustomer.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + TRCustomer.GetCustomerId() + "] " + TRCustomer.GetCustomerName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        // end 7/5/58 test frmSentConsignmentnew
        case "testfunction"://เรียก Dialog ข้อมูลสาขา
          StockAsiaDrink.DialogSearchBranch ProductAsiadrink1;
          String[] spProductAsiadrink1 = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spProductAsiadrink1.Length < 2)
          {
            ProductAsiadrink1 = new StockAsiaDrink.DialogSearchBranch(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            ProductAsiadrink1 = new StockAsiaDrink.DialogSearchBranch(spProductAsiadrink1[1]);
          }
          ProductAsiadrink1.ShowDialog();
          if (ProductAsiadrink1.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + ProductAsiadrink1.GetProductId() + "] " + ProductAsiadrink1.GetProductName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "TRCustomer2"://เรียก Dialog ข้อมูลธนาคาร
          StockAsiaDrink.DialogSearchBank TRCustomer2;
          String[] SRCustomer2 = NewTxt.Text.Split(']');
          if (SRCustomer2.Length < 2)
          {
            TRCustomer2 = new StockAsiaDrink.DialogSearchBank(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            TRCustomer2 = new StockAsiaDrink.DialogSearchBank(SRCustomer2[1]);
          }
          TRCustomer2.ShowDialog();
          if (TRCustomer2.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + TRCustomer2.GetCustomerId() + "] " + TRCustomer2.GetCustomerName();
            //NewTxt.Text = TRCustomer2.GetCustomerId();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "DialogDeposit"://เรียก Dialog ข้อมูลมัดจำ
          SalePosNew.DialogDeposit DialogDeposit;
          //String[] SRDialogDeposit = NewTxt.Text.Split(']');
          String SRDialogDeposit = NewTxt.Text;
          DialogDeposit = new SalePosNew.DialogDeposit(SRDialogDeposit, notInList);
          DialogDeposit.ShowDialog();
          if (DialogDeposit.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = DialogDeposit.GetCustomerId();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "ProductCallToReport"://เรียก Dialog ข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าย่อย
          StockAsiaDrink.DialogSearchProductReport ProductCallToReport;
          String[] SRProductCallToReport = NewTxt.Text.Split(']');
          if (SRProductCallToReport.Length < 2)
          {
            ProductCallToReport = new StockAsiaDrink.DialogSearchProductReport(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            ProductCallToReport = new StockAsiaDrink.DialogSearchProductReport(SRProductCallToReport[1]);
          }
          ProductCallToReport.ShowDialog();
          if (ProductCallToReport.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + ProductCallToReport.GetCustomerId() + "] " + ProductCallToReport.GetCustomerName();
            //NewTxt.Text = TRCustomer2.GetCustomerId();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;

        case "DialogSaleVat"://เรียก Dialog ข้อมูลการขาย
          SalePosNew.DialogSaleVat DialogSaleVat;
          String[] spDialogSaleVat = NewTxt.Text.Split(' ');
          if (spDialogSaleVat.Length < 2)
          {
            DialogSaleVat = new SalePosNew.DialogSaleVat(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            DialogSaleVat = new SalePosNew.DialogSaleVat(spDialogSaleVat[1]);
          }
          DialogSaleVat.ShowDialog();
          if (DialogSaleVat.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "" + DialogSaleVat.GetCustomerId() + "";
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Employee"://เรียก Dialog ข้อมูลรายการพนักงาน
          Dialog.frmDialogSearchEmployee Employee;
          String[] spEmployee = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spEmployee.Length < 2)
          {
            Employee = new Dialog.frmDialogSearchEmployee(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            Employee = new Dialog.frmDialogSearchEmployee(spEmployee[1]);
          }
          Employee.ShowDialog();
          if (Employee.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = "[" + Employee.GetEmployeeId() + "] " + Employee.GetEmployeeName();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "Week"://เรียก Dialog ข้อมูลสัปดาห์
          DataAnalysis.DialogWeek DialogWeek;
          String SDialogWeek = NewTxt.Text;
          DialogWeek = new DataAnalysis.DialogWeek(NewTxt.Text);
          DialogWeek.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
          DialogWeek.ShowDialog();
          if (DialogWeek.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = DialogWeek.GetData();
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        case "productTranfer"://เรียก Dialog ข้อมูลรายการแจ้งโอนเงินเรือนจำ
          Dialog.DialogProductTranfer productTranfer;
          String[] SProductTranfer = NewTxt.Text.Split(']');
          if (SProductTranfer.Length < 2)
          {
            productTranfer = new Dialog.DialogProductTranfer(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            productTranfer = new Dialog.DialogProductTranfer(SProductTranfer[1]);
          }
          productTranfer.ShowDialog();
          if (productTranfer.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text ="[" + productTranfer.returnVal() + "]";
          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
        //case "ProductCustomer":
        //  SalePosNew.DialogProductCustomer ProductCustomer;
        //  String[] spProductCustomer = NewTxt.Text.Split(' ');
        //  if (spProductCustomer.Length < 2)
        //  {
        //    ProductCustomer = new SalePosNew.DialogProductCustomer(NewTxt.Text);
        //  }
        //  else
        //  {
        //    ProductCustomer = new SalePosNew.DialogProductCustomer(spProductCustomer[1]);
        //  }
        //  ProductCustomer.ShowDialog();
        //  if (ProductCustomer.DialogResult == DialogResult.OK)
        //  {
        //    NewTxt.Text = "" + ProductCustomer.GetCustomerId() + "";
        //  }
        //  SendKeys.Send("{TAB}");
        //  break;
/*
        case "Shipping":
          Dialog.DialogSearchShipping BillSale;
          String[] spBillSale = NewTxt.Text.Split(']');
          if (spBillSale.Length < 2)
          {
            BillSale = new Dialog.DialogSearchShipping(NewTxt.Text);
          }
          else
          {
            BillSale = new Dialog.DialogSearchShipping(spBillSale[1]);
          }
          BillSale.ShowDialog();
          if (BillSale.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            NewTxt.Text = BillSale.GetBillSaleId();

          }
          SendKeys.Send("{TAB}");
          break;
 */       
      }
    }
 private void loadDialog()
 {
   /*เรียกหน้าจัดการสูตรผลิต*/
   Dialog.frmDialogFormular frm = new Dialog.frmDialogFormular(textBox7.Text);
   frm.dataGridView2.Visible = false;
   frm.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
   frm.tableLayoutPanel1.SetColumnSpan(frm.dataGridView1, 2);
   frm.toolStrip1.Enabled = false;
   frm.ShowDialog();
   if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
   {
     if (frm.getStatus() == "อนุมัติ")
     {
       textBox7.Text = frm.getFormularId();
       textBox8.Text = frm.getFormularName();
       textBox9.Text = frm.getCateName();
       CateId = frm.getCateId();
       textBox10.Focus();
     }
     else {
       MessageBox.Show("สูตรที่เลือกยังไม่อนุมัติ");
     }
   }
 }