Example #1
0
    private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      _NVBLL = new NhanVienBLL();
      string mk = txtMatkhau.Text.ToUpper().Trim()+txtTaikhoan.Text.ToUpper().Trim();
      string strPassWord = _NVBLL.MaHoaSHA1(mk);
      //MessageBox.Show(strPassWord.ToString()+");
      bool kt;
      kt=_NVBLL.KiemTraUserName(txtTaikhoan.Text.Trim(),strPassWord);
      if (kt == true)
      {
        string strLoaiNV;
        strLoaiNV= _NVBLL.KiemTraAdmin(txtTaikhoan.Text.Trim(), strPassWord);
        if (strLoaiNV.Equals("Admin"))
        {
          this.Hide();
          frmQuanly frmql = new frmQuanly();

          frmql.Show();
        }
        else
        {
          _TaiKhoan = txtTaikhoan.Text.Trim();
          this.Hide();
          frmBanHang frmbh = new frmBanHang(_TaiKhoan);
          frmbh.Show();
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!");
      }
    }
 private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   TaoNhanVien();
   _NVBLL = new NhanVienBLL();
   if (txtDiaChiNV.Text == "" || txtMaNV.Text == "" || txtMatKhau.Text == "" || txtSoCMND.Text == "" || txtSoDienThoaiNV.Text == "" || txtTenNV.Text == "")
   {
     MessageBox.Show("Vui lòng nhập đủ thông tin!!!");
   }
   else
   {
     if (_NVBLL.KiemTraMaNV(_nv) == true)
     {
       MessageBox.Show("Thông báo mã nhân viên đã bị trùng!!!", "Thông báo trùng mã");
     }
     else
     {
       string chuoi = _nv.MatKhau.Trim().ToUpper() + _nv.MaNV.Trim().ToUpper();
       string strPass = _NVBLL.MaHoaSHA1(chuoi);
       _nv.MatKhau = strPass.Trim();
       _NVBLL.ThemNhanVien(_nv);
       MessageBox.Show("Thêm nhân viên thành công", "Thông báo thêm");
       HienThiDGVNhanVien();
     }
   }
 }
 private void HienThiDGVNhanVien()
 {
   _NVBLL = new NhanVienBLL();
   dgvNhanVien.DataSource = _NVBLL.LayTatCaNhanVien();
   dgvNhanVien.Columns["MaNV"].HeaderText = "Mã NV";
   dgvNhanVien.Columns["MaNV"].Width = 100;
   dgvNhanVien.Columns["TenNV"].HeaderText = "Họ và tên";
   dgvNhanVien.Columns["TenNV"].Width = 152;
   dgvNhanVien.Columns["DiaChiNV"].HeaderText="Địa chỉ";
   dgvNhanVien.Columns["SoDTNV"].HeaderText = "Số điện thoại";
   dgvNhanVien.Columns["SoDTNV"].Width = 150;
   dgvNhanVien.Columns["MatKhau"].HeaderText = "Mật khẩu";
   dgvNhanVien.Columns["GioiTinh"].HeaderText = "Giới tính";
   dgvNhanVien.Columns["SoCMND"].HeaderText = "Số CMND";
   dgvNhanVien.Columns["SoCMND"].Width = 140;
   dgvNhanVien.Columns["LoaiNV"].HeaderText = "Loại NV";
 }
 private void btnXóa_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   TaoNhanVien();
   _NVBLL = new NhanVienBLL();
   if (txtDiaChiNV.Text == "" || txtMaNV.Text == "" || txtMatKhau.Text == "" || txtSoCMND.Text == "" || txtSoDienThoaiNV.Text == "" || txtTenNV.Text == "")
   {
     MessageBox.Show("Vui lòng nhập đủ thông tin!!!");
   }
   else
   {
     if (_NVBLL.KiemTraMaNV(_nv)==false)
     {
       MessageBox.Show("Thông báo mã nhân viên không tồn tại!!!", "Thông báo");
     }
     else
     {
       _NVBLL.XoaNhanVien(_nv);
       MessageBox.Show("Thông báo xóa thành công","Thông báo");
       HienThiDGVNhanVien();
     }
   }
 }