Example #1
0
  // Use this for initialization
  void Start()
  {
    //引用Login_Controller类的变量
    m_Login_Controller = GetComponent <Login_Controller>();

    //查找要实例化的按钮;
    //按钮click后运行的函数;
    btnPrint1 = GameObject.Find("Canvas/but_register");
    btnPrint1.GetComponent <Button>().onClick.AddListener(RegiterUser);

    btnPrint2 = GameObject.Find("Canvas/but_login");
    btnPrint2.GetComponent <Button>().onClick.AddListener(LoginUser);

    btnPrint3 = GameObject.Find("Canvas/but_seeinfo");
    btnPrint3.GetComponent <Button>().onClick.AddListener(SeeInfo);

    btnPrint4 = GameObject.Find("Canvas/but_return");
    btnPrint4.GetComponent <Button>().onClick.AddListener(ReturnMainMenu);
  }
    //Click button Lưu thay đổi trong groupbox Đổi Mật Khẩu
    private void BtSavePass_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Login_Controller account = new Login_Controller();

      if (tBCurPass.Text == "Nhập mật khẩu hiện tại" ||
        tBNewPass.Text == "Nhập mật khẩu mới" ||
        tBRePass.Text == "Xác nhận lại mật khẩu mới")
      {
        MessageBox.Show("Thông tin trống. Vui lòng nhập đầy đủ", "Thông báo");
        return;
      }
      if (tBNewPass.Text != tBRePass.Text)
      {
        MessageBox.Show("Mật khẩu xác nhận lại bị sai.", "Thông báo");
      }
      else
      {
        if (account.checkUser(MyAccount, tBCurPass.Text) == false)
        {
          MessageBox.Show("Mật khẩu hiện tại sai.", "Thông báo");
        }
        else
        {
          var window = MessageBox.Show("Bạn chắc chắn muốn thay đổi mật khẩu?", "Thoát Ứng Dụng", MessageBoxButtons.YesNo);
          if (window == DialogResult.Yes)
          {
            controller.changeUserPass(tBCurPass.Text, tBNewPass.Text, MyAccount);
            MessageBox.Show("Thay đổi mật khẩu thành công!", "Thông báo");
            tBNewPass.Text = "";
            tBNewPass_Leave(sender, e);
            tBCurPass.Text = "";
            tBCurPass_Leave(sender, e);
            tBRePass.Text = "";
            tBRePass_Leave(sender, e);
          }
        }
      }
    }