public void GetWordTest()
 {
   Dictionary target = new Dictionary(); // TODO: 初始化為適當值
   target.LoadWords("../../../Dictionary2000.txt");
   int index = 34; // TODO: 初始化為適當值
   Word actual;
   actual = target.GetWord(index);
   Assert.AreEqual("[動詞] 同意",actual.Chinese);
   Assert.AreEqual("agree", actual.English);
 }
 public void GetAnswerTest()
 {
   Dictionary questionLibrary = new Dictionary(); // TODO: 初始化為適當值
   SelectionQuestion_Accessor target = new SelectionQuestion_Accessor(questionLibrary); // TODO: 初始化為適當值
   string expected1 = "accept"; // TODO: 初始化為適當值
   string expected2 = "[動詞] 接受";
   questionLibrary.LoadWords("dictionary2000.txt");
   target._testedVocabulary = questionLibrary.GetWord(10);
   target._isChineseSelection = false;
   string actual;
   actual = target.Answer;
   Assert.AreEqual(expected1, actual);
   target._isChineseSelection = true;
   actual = target.Answer;
   Assert.AreEqual(expected2, actual);
 }
Example #3
0
    /// <summary>
    /// Metoda wstawia kostki w odpowiednie miejsce na planszy i usuwa je z tabliczki gracza
    /// </summary>
    /// <param name="Container"></param>
    /// <param name="StartCell"></param>
    /// <param name="Word"></param>
    /// <param name="Rack"></param>
    public void PutTiles(Container Container, int StartIndex, Dictionary.Dictionary.WordFound Word, Rack Rack)
    {
      String NewWord = Word.GetWord();

      for(int i = 0; i < NewWord.Length; ++i)
      {
        Cell TempCell = Container.Get(StartIndex + i);

        if(!TempCell.IsVisited())
        {
          TempCell.SetTile(Rack.Contains(NewWord[i]) ? new Tile(NewWord[i]) : new Tile(NewWord[i], true));

          Rack.Remove(NewWord[i]);
        }
      }
    }
    public void CreatNewSelectionQuestionTest()
    {
      VocabularyMode_Accessor target = new VocabularyMode_Accessor(); // TODO: 初始化為適當值
      Dictionary dictionary = new Dictionary();
      target.Initialize();
      List<string> actual;
      dictionary.LoadWords("dictionary2000.txt");
      actual = target.CreateNewSelectionQuestion();
      if (target._selectionQuestion.IsChineseSelection)
      {
        for (int i = 0; i < 4; i++)
          Assert.AreEqual(true, actual.Contains(dictionary.GetWord(target._selectionQuestion.Selection[i]).Chinese));
      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < 4; i++)
          Assert.AreEqual(true, actual.Contains(dictionary.GetWord(target._selectionQuestion.Selection[i]).English));

      }
    }
 public void SelectionTest()
 {
   Dictionary questionLibrary = new Dictionary(); // TODO: 初始化為適當值
   SelectionQuestion_Accessor target = new SelectionQuestion_Accessor(questionLibrary); // TODO: 初始化為適當值
   questionLibrary.LoadWords("dictionary2000.txt");
   target.CreateNewQuestion();
   List<int> actual;
   actual = target.Selection;
   Assert.AreEqual(4, actual.Count);
   int index = -1;
   for (int i = 0; i < questionLibrary.NumberOfVocabulary; i++)
   {
   if (questionLibrary.GetWord(i).English == target.Question)
   {
   index = i;
   break;
   }
   }
   Assert.AreEqual(true, target._selection.Contains(index));
   for (int i = 0; i < 3; i++)
   {
   for (int j = i+1; j < 4; j++)
   {
   Assert.AreNotEqual(target._selection[i], target._selection[j]);
   }
   }
 }
 public void GetQuestionTest()
 {
   Dictionary questionLibrary = new Dictionary(); // TODO: 初始化為適當值
   SelectionQuestion_Accessor target = new SelectionQuestion_Accessor(questionLibrary); // TODO: 初始化為適當值
   string expected = "accept"; // TODO: 初始化為適當值
   questionLibrary.LoadWords("dictionary2000.txt");
   target._testedVocabulary = questionLibrary.GetWord(10);
   string actual;
   actual = target.Question;
   Assert.AreEqual(expected, actual);
 }