public void TryGetValueAndRemove_IfTheKeyExists_ShouldReturnTrue()
 {
   const string key = "TestKey";
   Dictionary<string, string> dictionary = new Dictionary<string, string> {{key, "TestValue"}};
   string outValue;
   Assert.IsTrue(dictionary.TryGetValueAndRemove(key, out outValue));
 }
 public void TryGetValueAndRemove_IfTheKeyExists_ShouldSetTheOutValue()
 {
   const string key = "TestKey";
   const string value = "TestValue";
   Dictionary<string, string> dictionary = new Dictionary<string, string> {{key, value}};
   string outValue;
   dictionary.TryGetValueAndRemove(key, out outValue);
   Assert.AreEqual(value, outValue);
 }
 public void TryGetValueAndRemove_IfTheKeyExists_ShouldRemoveTheKey()
 {
   const string key = "TestKey";
   Dictionary<string, string> dictionary = new Dictionary<string, string> {{key, "TestValue"}};
   Assert.AreEqual(1, dictionary.Count);
   string outValue;
   dictionary.TryGetValueAndRemove(key, out outValue);
   Assert.AreEqual(0, dictionary.Count);
 }