Ejemplo n.º 1
0
 public static PointMatrixPick SingularMatrixCondition(PointMatrix M, int size1,int size2)
 {
   PointMatrixPick p = new PointMatrixPick
   {
     Indices = new int[size1, size2],
     Matrices = new List<PointMatrix> {M}
   };
   for (int i = 0; i < size1; i++) for (int j = 0; j < size2; j++) p.Indices[i, j] = 0;
   return p;
 }
Ejemplo n.º 2
0
 public static PointMatrixPick CreatePickFromIC(InitialConditions IC,PointMatrixPick _pick)
 {
   PointMatrixPick Condition=new PointMatrixPick();
   Condition.Matrices = _pick.Matrices.ToList();
   Condition.Indices = new int[IC.Grid.CellGrid.GetLength(0), IC.Grid.CellGrid.GetLength(1)];
   for (int i = 0; i < IC.Grid.CellGrid.GetLength(0); i++)
   {
     for (int j = 0; j < IC.Grid.CellGrid.GetLength(1); j++)
     {
       Condition.Indices[i, j] = IC.Grid.CellGrid[i, j].Value >= Condition.Matrices.Count ? Condition.Matrices.Count - 1 : IC.Grid.CellGrid[i, j].Value;
     }
   }
   return Condition;
 }
Ejemplo n.º 3
0
 public static InitialConditions CreateICFromPick(PointMatrixPick Condition)
 {
   var IC = new InitialConditions();
   var IG = new InitialConditionsGrid();
   IG.CellGrid = new InitialConditionCell[Condition.Indices.GetLength(0), Condition.Indices.GetLength(1)];
   for (int i = 0; i < Condition.Indices.GetLength(0); i++)
   {
     for (int j = 0; j < Condition.Indices.GetLength(1); j++)
     {
       IG.CellGrid[i, j] = new InitialConditionCell(i, j, Condition.Indices[i, j], Condition.Indices[i, j]);
     }
   }
   IC.Grid = IG;
   return IC;
 }
Ejemplo n.º 4
0
 private void AdvancedMatrix_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
 {
   AdvancedPointMatrix = true;
   var d = Validate();
   if (d == null)
   {
     MessageBox.Show("Podstawowa Macierz musi być poprawna przed przejściem do zaawansowanych ustawień");
   }
   var D = d.Select(x=>(float)x).ToArray();
   PointMatrixPicker picker = new PointMatrixPicker(new PointMatrix(D[3], D[2], D[1], D[0]), _ic.Grid.CellGrid.GetLength(0), _ic.Grid.CellGrid.GetLength(1), pointMatrix);
   var b = picker.ShowDialog();
   if (b.HasValue && b.Value)
   {
     AdvancedMatrixAccepted = true;
     pointMatrix = picker.Condition;
   }
 }
Ejemplo n.º 5
0
    public PointMatrixPick Resize(int Size)
    {
      PointMatrixPick result = new PointMatrixPick
      {
        Matrices = Matrices.ToList(),
        Indices = new int[Size, Size]
      };

      double d = (double)Size / this.Size;
      for (int i = 0; i < Size; i++)
      {
        double index = i / d;
        int k = (int)Math.Floor(index);
        int l = k + 1;
        double prob = 1 - (index - k);
        int I = random.NextDouble() < prob ? k : l;
        for (int j = 0; j < Size; j++)
        {
          index = i / d;
          k = (int)Math.Floor(index);
          l = k + 1;
          prob = 1 - (index - k);
          int J = random.NextDouble() < prob ? k : l;
          result.Indices[i, j] = Indices[I, J];
        }
      }
      return result;
    }
Ejemplo n.º 6
0
    /// <summary>
    /// Konstruktor okna realizującego symulacje
    /// </summary>
    /// <param name="PayValues">Tablica zawierająca informacje wyekstrahowane z macierzy wypłat </param>
    /// <param name="strategies">Tablica zawierająca początkowe strategie w automacie</param>
    /// <param name="torus">Zmienna informująca czy obliczenia automatu realizowane są na torusie</param>
    /// <param name="vonneumann">Zmienna informująca czy obliczenia automatu realizowane są z sąsiedztwem Von Neumanna</param>
    public SPDView(PointMatrixPick Matrix, int[,] strategies, int _neighboursCount, INeighbourhood _neighbourhood)
    {
      _tooltip = -1;
      _strategyCount = 2 + _neighboursCount;
      _sumPointsHistory = new List<double[]>();
      _sumPoints = new double[_strategyCount];
      DataContext = this;
      pointMatrixPick = Matrix;
      float[,] fakePoints = new float[strategies.GetLength(0), strategies.GetLength(1)];

      AddHistory(strategies,fakePoints);
      
      for (int i = 0; i < _sumPoints.Length; i++) _sumPoints[i] = 0;
      
      _strategies = strategies;
      neighbourhood = _neighbourhood;
#if DEBUG
      var threadNum = 1; //debugging purposes DON'T remove
#else
      var threadNum = 16;
#endif
      _strategyDictionary = GenerateIntegerStrategies(_strategyCount);
      
      _spd =

        new SPD.Engine.SPD(
          Matrix.Function,
          neighbourhood, strategies,
         _strategyDictionary, 10, threadNum, Matrix.ModifiedPointCounting ? OptimizationKind.Relative : OptimizationKind.Absolute);

      Speed = 1;
      PointsModel = new PlotModel();
      CountModel = new PlotModel();
      ChangeModel = new PlotModel();
      SumModel = new PlotModel();
      PointsModel.Title = "Średnie wartości punktowe";
      CountModel.Title = "Liczebność strategii";
      ChangeModel.Title = "Niestabilność układu";
      SumModel.Title = "Punkty dla strategii zagregowane";
      _iterations = new List<Tuple<int, string>>();

      PointsModel.Axes.Add(new CategoryAxis { ItemsSource = _iterations, LabelField = "Item2" });

      CountModel.Axes.Add(new CategoryAxis { ItemsSource = _iterations, LabelField = "Item2" });
      PointsModel.Axes.Add(new LinearAxis { MinimumPadding = 0, AbsoluteMinimum = 0 });
      CountModel.Axes.Add(new LinearAxis { MinimumPadding = 0, AbsoluteMinimum = 0 });

      PointsModel.Series.Add(new ColumnSeries { ColumnWidth = 10, IsStacked = true });
      CountModel.Series.Add(new ColumnSeries { ColumnWidth = 10, IsStacked = true });

      ChangeModel.Axes.Add(new CategoryAxis { ItemsSource = _iterations, LabelField = "Item2" });
      ChangeModel.Axes.Add(new LinearAxis { MinimumPadding = 0, AbsoluteMinimum = 0 });
      ChangeModel.Series.Add(new ColumnSeries {ColumnWidth = 10, IsStacked = true});
         SumModel.Axes.Add(new CategoryAxis { ItemsSource = _iterations, LabelField = "Item2" });
      SumModel.Axes.Add(new LinearAxis { MinimumPadding = 0, AbsoluteMinimum = 0 });
      SumModel.Series.Add(new ColumnSeries { ColumnWidth = 10, IsStacked = true });
    

      UpdateModels();

      InitializeComponent();
      Iteration = 0;

      var D = SPDAssets.GenerateLegend(Legenda.Height, _strategyCount);

      
      _width = _strategies.GetLength(0);
      _height = _strategies.GetLength(1);
      var image2 = new Image
      {
        Source = GenerateImage(_spd, 0, 0, _strategies.GetLength(0), _strategies.GetLength(1))

      };


      Canvas.SetTop(D, 0);
      Canvas.SetLeft(D, 0);
      Legenda.Children.Add(D);
      Canvas.Children.Add(image2);
    }