public IEnumerable<RecognizedSegment> Recognize(Stream document, IProgressReporter progress)
    {
      var imageData = new ImageData(document);
      var boards = imageData.DefineIteratedBoards();

      var heuristics = boards.Segment().ToList();

      progress.Maximum = heuristics.Count * 1000;

      foreach (var segment in heuristics) {
        var whitespaceResults = trainingData.PerformWhitespaceLookup(segment, progress.ScaledChildOperation(500)).LastOrDefault(r => r.Certainty > 10);

        if (whitespaceResults != null && whitespaceResults.Text == "AllLabels") {
          var match = trainingData.PerformLookup(segment, progress.ScaledChildOperation(500)).LastOrDefault(r => r.Certainty > 10);
          if (match != null)
            yield return match;
        } else
          progress.Progress += 500;	//Add the progress that would have been used by the character recognition
      }
    }
Beispiel #2
0
    public void TestAlgorithm()
    {
      string renderText = "أدخل نص هنا لترجمة";
      //string renderText = "أد";
      //string renderText = "ﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ";
      //string renderText = "ﺬﻤﺈﺗﻹﻕﻐﻘﻝﺺﻔﺒﺭﻧﻂﺓﻫﻲﺸﺪﺊﻭﻜﺶﻆﻸﻒﺆﺄﻤﻴﺣﻄﻗﻖﺹﺶﺅﺆﺔﻣﻕﻨﺝﻓﻂﺭﺡﺀﻷﺣﺜﻷﻞﺶﺼﺈﻎﻍﺁﺂﻊﻓﻶﻃﺰﻊﻒﺑﺈﻙﻦﻬﺣﻃﺲﺄﺿﻠﺄﻊﺰﺆﺊﻁﻗﺨﻣﺡﺚﺱﻤﺴﺄﺑﺙﺂﻮﻖﺢﻴﻘﺐﻴﺞﺹﺬﻔﺛﺄﺷﻅﻫﻈﺳﻎﻃﻉﺵﻨﺇﻤﺱﻴﻔﻱﺲﻨﺑﺩﺯﺒﻥﺽﺍﻯﺠﺏﻨﺇﺫﻑﻈﺜﻟﻨﻶﻨﻎﻀﻒﺵﺹﻫﺚﺏﺧﺙﺟﺪﺇﻁﻂﻮﻑﺤﻝﺭﺻﻁﺮﺴﻝﺭﺽﺳﺛﺔﺔﻩﻸﻆﺙﻎﻓﻶﻖﻷﺣﻺﻇﺇﻬﺾﺀﻦﺎﻖﻈﺻﺋﻈﺭﺌﺑﺞﻕﺋﺮﻤﻱﺒﺅﺳﺮﺽﺨﻱﺛﻗﻊﻣﺊﺽﻶﺧﻄﺞﺭﻔﺤﻁﻉﻕﻝﺯﺘﺌﺼﺴﺡﻊﻈﺼﺉﺵﺁﺹﺏﺿﺾﺚﺻﻭﻭﺥﺽﻬﺓﻧﻗﺷﻚﻗﺿﺯﻅﺬﻒﻼﺥﺛﺴﻣﺶﻼﺚﻋﺳﻁﺥﺊﺎﻫﺕﺊﺆﻙﻥﺸﻯﺨﻶﻒﻚﻧﻭﻮﻹﻗ";

      var output = new DrawingGroup();
      var format = new BasicTextParagraphProperties("Times New Roman", 14, FlowDirection.LeftToRight);
      var words = BoundedWord.GetWords(renderText, Measurer.MeasureLines(renderText, 200, format, output)).ToList();

      //using (var stream = output.ToBitmap().CreateStream()) {
      using (var stream = File.OpenRead(@"C:\Users\SSL\Temp\Arabic.png")) {
        //using (var targetStream = File.Create(@"C:\Users\SSL\Temp\Arabic-Console.png"))
        //  stream.CopyTo(targetStream);

        stream.Position = 0;

        var imageData = new ImageData(stream);
        stream.Position = 0;

        //System.Drawing.Bitmap b = boards.Boards.First().Matrix.ExtractRectangularContentArea(segment.Bounds).ConvertDoubleArrayToBitmap(System.Drawing.Color.White);
        //whitespaceResults.Last().Log(boards.Boards.First().Matrix.ExtractRectangularContentArea(segment.Bounds).ConvertDoubleArrayToBitmap(System.Drawing.Color.White));

        //characterResults.Last().Log(boards.Boards.First().Matrix.ExtractRectangularContentArea(segment.Bounds).ConvertDoubleArrayToBitmap(System.Drawing.Color.White));
        //Debug.Print(characterResults.Last().Text + " " + characterResults.Last().Certainty.ToString());

        var trainingData = new MutableReferenceSet();
        trainingData.ReadFrom(trainingFolder);
        var searcher = new ReferenceSearcher(trainingData);
        var recognizer = new OriginalDocumentRecognizer(searcher);

        var reporter = new ConsoleProgressReporter(false);
        var results = recognizer.Recognize(stream, reporter).ToList().AsReadOnly();

        var outputString = new StreamReader(OutputRenderer.PlainText.Convert(stream, results)).ReadToEnd();
        Debug.Print(outputString);
      }
    }
Beispiel #3
0
    //TODO: Test for white space first
    public void TrainAlgorithm()
    {
      string renderText = "أدخل نص هنا لترجمة";
      //string renderText = "ﻂﺎﺉﻳﺕﺍﻈﺕﻊﺹﻫﻑﻈﻂﻟﺐﺻﺔﺛﺅﺡﺽﻛﻟﺊﺒﻖﺼﻞﺫﻳﺀﺎﻠﻜﻯﺛﺠﻔﺡﺜﺠﻹﺡﺕﺨﺜﻛﻃﺜﺗﺯﺘﺈﻞﺄﺰﺦﻨﺂﺳﺋﺳﺟﻃﻪﻃﻤﻣﻭﻱﺚﺽﻷﻦﺁﻁﺹﻊﻞﻲﻷﻶﻁﺓﻃﻥﺅﺂﻗﺿﻲﺵﻑﻪﺐﻩﻚﻛﺧﻢﺵﻵﻓﺨﻹﻯﺝﺟﻝﺿﻳﻘﺉﺌﺸﺒﻮﺋﻼﺅﺽﻢﺋﺭﻻﻢﻨﺍﻕﺔﻤﻛﺢﻹﺽﺂﺣﺙﺖﻑﻇﻣﺢﺘﻈﺙﺫﻄﺱﻺﻷﻎﻛﺢﺥﻏﻩﺥﺩﺗﺇﺐﻆﻈﻘﺘﺶﺍﻌﺶﻬﻕﻱﺫﺺﻖﻀﻰﻢﻡﺶﺣﻘﻗﺙﺖﻼﻼﻔﻫﺕﻺﻬﻼﻉﺶﺜﻖﺼﺰﻠﺞﻵﻸﺎﺢﻙﺯﻤﻋﺏﻵﺿﻄﻝﻡﺵﻬﺯﻂﺘﺶﺵﻞﺠﻮﻥﻱﻟﺄﺺﻦﺳﺲﺁﺘﺪﻜﻉﻴﺹﻍﺘﺉﻛﺜﺻﺧﺟﻥﺁﺭﺧﻷﺗﺪﻥﺗﻗﺜﺹﻥﻍﻠﺐﺥﻂﺍﻃﻅﺶﻕﺣﺸﺈﻇﺞﺬﺂﺃﺳﺽﻒﻶﺃﺌﺿﺸﺚﻓﺯﺒﺄﺬﺺﻐﺀﺴﻵﺶﻗﺭﻡﻗﺮﺨﺊﻫﻯﻌﺌﺹﺕﻔﻦﻸﺒﻓﻝﺄﻢﺉﻯﻬﺕﺤﻐﻳﻺﺵﻇﻦﺴﻉﺨﺅﻙﻷﻇﻗﺂﻐﻆﻊﻇﻲﻺﺭﻃﺾﺽﺩﻓﻰﻐﻎﺺﻱﻁﺊﻕﺓﻭﺺﺅﺢﺄﻈﺫﻠﺟﺘﺌﺆﺂﺑﺿﺤﺤﺟﺦﺣﺰﺼﻴﺞﺒﻀﻶﻗﻇﻤﺶﺼﺂﻫﻟﺌﻅﺥﻮﺱﺁﻟﺟﺥﺝﻍﻮﺾﺎﺖﻌﺡﻠﺱﻠﺱﻂﻣﺏﻁﻏﻐﺘﺷﻞﻌﺃﺓﺮﺳﻜﻼﺮﻲﺡﻍﺝﻎﺀﻂﻎﺷﻉﺱﺘﺔﻙﻍﺊﺮﻆﻞﺕﺭﻞﺭﻇﻤﻃﻍﻉﻛﺏﻗﺶﻍﻯﻫﺐﺒﺔﻱﻢﻊﻯﺗﺇﻣﺞﻉﻰﺳﺉﺀﻩﻺﻦﺁﺓﻰﺆﺵﺊﺰﻵﻰﺨﻮﻷﻈﺢﻪﺽﻴﺚﻒﻸﻈﺺﻆﺦﻠﻅﻶﻚﺖﻑﺏﻫﺹﻣﻮﻗﺜﺌﻛﻧﺲﻒﻻﻬﺕﻨﻓﺧﺅﻳﺑﻣﺗﺁﺞﻄﻉﻉﺢﻬﺐﻒﻞﺞﺘﺃﺾﻡﺱﺒﺠﻨﺻﻨﻅﻲﺻﻗﺑﻵﻯﻏﻔﺟﻀﺩﻓﺷﻄﺩﺎﻐﻦﻬﻖﻝﻰﻜﻓﺒﺪﻮﻳﻰﻓﺦﺧﺬﺸﺨﺈﻯﺸﺪﻺﺾﻺﺾﻛﻬﺬﺆﺝﺇﺄﻍﺁﻋﺑﻥﺂﻜﺃﻻﻊﺀﻘﻡﻉﺚﺁﺧﻻﺛﺡﺛﺗﺼﻯﺘﻠﺱﺁﻤﻣﺣﻑﻬﻫﺆﺤﻘﺚﻐﺦﺩﻬﺺﻜﻺﻢﺘﻲﻀﻫﺄﺇﺁﻢﻦﺵﻁﻙﻶﺄﻍﻚﺛﺘﺧﺫﻨﻳﻃﻲﺥﺌﺫﻱﻵﺫﻚﻜﻲﺲﻇﺼﺽﻵﻞﺛﻐﺊﺅﻍﻠﻻﺡﻌﻖﻋﻐﺡﺵﻎﻷﺢﺮﻋﻅﻴﻙﺌﻩﺺﻘﻢﻤﻃﺹﺐﺜﺣﺷﺋﻘﻞﻭﻳﺒﺦﻨﻜﺛﺪﻘﺸﺧﺣﺸﺥﺎﻯﺰﻦﺿﻃﺝﻈﻱﻺﺗﻚﺒﻅﺯﺭﻧﺩﻳﺘﺲﺷﺸﺞﺌﻺﻭﺿﻞﺠﺺﻁﺋﺔﺂﺩﻯﻍﻉﺕﻀﺤﺂﺔﺏﺍﻊﻓﻷﺪﻍﻻﺭﺟﻰﻓﺷﺒﻚﻂﻒﻛﻦﻑﻀﻓﻏﻺﻂﺅﺺﺚﻝﻞﻕﺍﺵﺣﺎﻼﺰﺚﻄﺴﻏﺼﺓﻨﺡﺫﻯﻝﻰﺇﺿﻢﺻﺮﻑﺹﺻﻌﺐﻲﻬﺳﺝﻌﻇﻢﺞﺓﺃﻛﺒﺸﺗﺲﺁﺃﺿﻣﻘﺖﺒﻚﺦﻖﺞﻯﻏﺇﻏﻒﻁﻠﺉﻎﻄﺛﺞﻄﺡﺼﺍﻜﻚﺕﻲﺇﻊﺈﺬﻍﻷﻔﻱﻷﻠﺒﺌﻄﺭﻔﺓﺖﻀﺮﺙﺮﺯﻅﻫﻢﻢﻷﻂﺜﺉﺳﺀﺑﻡﺗﺥﻆﻘﺁﻗﻩﻫﺏﻫﺲﺎﻗﺗﻉﺨﻳﺛﺫﻸﻃﻕﺅﺚﻆﻨﻼﺑﻔﻭﺬﺑﻸﻠﺖﺯﻉﺻﺾﻓﺭﻀﺟﻖﺸﻔﺊﻠﻶﻰﺒﺗﻑﺖﺝﺿﺟﺬﺑﺖﻗﻘﺖﺞﺾ";
      var output = new DrawingGroup();
      var format = new BasicTextParagraphProperties("Times New Roman", 14, FlowDirection.LeftToRight);
      var words = BoundedWord.GetWords(renderText, Measurer.MeasureLines(renderText, 200, format, output)).ToList();
      var stream = output.ToBitmap().CreateStream();
      var imageData = new ImageData(stream);
      imageData.SaveFile("RenderedFile1.png");
      stream.Close();

      Directory.CreateDirectory(trainingFolder);

      var boards = imageData.DefineIteratedBoards();
      var trainingData = new MutableReferenceSet();

      //ADD TO EXISTING TRAINING DATA LIBRARY:
      //trainingData.ReadFrom(trainingFolder);

      var characters = words.SelectMany(w => w.Characters).ToList();
      for (int i = 0; i < characters.Count(); i++) {
        var ch1 = characters[i];
        var letterHeuristics = boards.GetLetterHeuristics(ch1);
        if (i < characters.Count() - 1) {
          var ch2 = characters[i + 1];
          var whitespaceHeuristics = boards.GetSpaceHeuristics(ch1, ch2);
          trainingData.AddHeuristics(whitespaceHeuristics);
        }
        if (letterHeuristics != null)
          trainingData.AddHeuristics(letterHeuristics);
      }
      ImageUtilities.Utilities.TrainingLog.ToString();

      trainingData.WriteTo(trainingFolder);
    }