Object findCachedMethod(BinOpKey key)
 {
     return methodCache[key];
 }
 void cacheMethod(BinOpKey key, Object method)
 {
     methodCache[key] = method;
 }