Пример #1
0
    private AMethodDecl GetStringPointerMethod()
    {
      if (GetStringPointerPartMethod != null)
        return GetStringPointerPartMethod;
      /*
       * string GetPointerPart(string delegate)
       * {
       *   return StringSub(delegate, StringFind(delegate, ":", false) + 1, StringLength(delegate));
       * }
       */

      AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(finalTrans.mainEntry);
      AALocalDecl delegateFormal = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                             new TIdentifier("delegate"), null);
      ALocalLvalue delegateRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("delegate"));
      ALocalLvalue delegateRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("delegate"));
      ALocalLvalue delegateRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("delegate"));
      ALvalueExp delegateRef1Exp = new ALvalueExp(delegateRef1);
      ALvalueExp delegateRef2Exp = new ALvalueExp(delegateRef2);
      ALvalueExp delegateRef3Exp = new ALvalueExp(delegateRef3);

      AStringConstExp stringConst = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\":\""));
      ABooleanConstExp booleanConst = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
      ASimpleInvokeExp stringFindInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringFind"), new ArrayList(){delegateRef2Exp, stringConst, booleanConst});
      AIntConstExp intConst = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop = new ABinopExp(stringFindInvoke, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst);

      ASimpleInvokeExp stringLengthInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringLength"), new ArrayList() { delegateRef3Exp });

      ASimpleInvokeExp stringSubInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"), new ArrayList(){delegateRef1Exp, binop, stringLengthInvoke});

      GetStringPointerPartMethod = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                         new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                         new TIdentifier("GetPointerPart", finalTrans.data.LineCounts[sourceFile] + 1, 1), new ArrayList() {delegateFormal},
                         new AABlock(
                           new ArrayList()
                             {new AValueReturnStm(new TReturn("return"), stringSubInvoke)},
                           new TRBrace("}")));
      sourceFile.GetDecl().Add(GetStringPointerPartMethod);
      data.Methods.Add(new SharedData.DeclItem<AMethodDecl>(sourceFile, GetStringPointerPartMethod));

      finalTrans.data.LocalLinks[delegateRef1] =
        finalTrans.data.LocalLinks[delegateRef2] =
        finalTrans.data.LocalLinks[delegateRef3] = delegateFormal;
      finalTrans.data.LvalueTypes[delegateRef1] =
        finalTrans.data.LvalueTypes[delegateRef2] =
        finalTrans.data.LvalueTypes[delegateRef3] =
        finalTrans.data.ExpTypes[delegateRef1Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[delegateRef2Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[delegateRef3Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringConst] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringSubInvoke] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
      finalTrans.data.ExpTypes[booleanConst] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
      finalTrans.data.ExpTypes[intConst] =
        finalTrans.data.ExpTypes[binop] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringFindInvoke] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringLengthInvoke] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);

      finalTrans.data.SimpleMethodLinks[stringFindInvoke] =
        finalTrans.data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == stringFindInvoke.GetName().Text);
      finalTrans.data.SimpleMethodLinks[stringLengthInvoke] =
        finalTrans.data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == stringLengthInvoke.GetName().Text);
      finalTrans.data.SimpleMethodLinks[stringSubInvoke] =
        finalTrans.data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == stringSubInvoke.GetName().Text);

      return GetStringPointerPartMethod;
    }
Пример #2
0
 public virtual void OutABooleanConstExp(ABooleanConstExp node)
 {
   DefaultOut(node);
 }
 public override void CaseAVoidReturnStm(AVoidReturnStm node)
 {
   ABooleanConstExp trueBool = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
   AValueReturnStm replacer = new AValueReturnStm(node.GetToken(), trueBool);
   node.ReplaceBy(replacer);
   data.ExpTypes[trueBool] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
 }
    public override void DefaultIn(Node node)
    {
      if (node is PExp)
      {
        PExp exp = (PExp) node;
        if (finalTrans.data.ExpTypes[exp] is ANamedType)
        {
          ANamedType type = (ANamedType) finalTrans.data.ExpTypes[exp];
          if (finalTrans.data.StructTypeLinks.ContainsKey(type))
          {
            AStructDecl strDecl = finalTrans.data.StructTypeLinks[type];
            if (strDecl.GetLocals().Cast<PLocalDecl>().Select(decl => decl is AALocalDecl).Count() == 0)
            {
              if (node.Parent() is AAssignmentExp)
                node = node.Parent().Parent();
              MoveMethodDeclsOut mover = new MoveMethodDeclsOut("removedStructVar", finalTrans.data);
              node.Apply(mover);
              foreach (PStm pStm in mover.NewStatements)
              {
                pStm.Apply(this);
              }
              node.Parent().RemoveChild(node);

              if (node.Parent() is ABinopExp)
              {
                ABinopExp parent = (ABinopExp) node.Parent();
                ABooleanConstExp replacer;
                if (parent.GetBinop() is ANeBinop || parent.GetBinop() is AGtBinop || parent.GetBinop() is ALtBinop)
                  replacer = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
                else
                  replacer = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
                finalTrans.data.ExpTypes[replacer] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
                parent.ReplaceBy(replacer);
              }
            }
          }
        }
      }
    }
Пример #5
0
 public virtual void CaseABooleanConstExp(ABooleanConstExp node)
 {
   DefaultCase(node);
 }
    public override void CaseASwitchStm(ASwitchStm node)
    {
      node.GetTest().Apply(this);

      AALocalDecl fallThroughDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                             new TIdentifier(MakeUniqueLocalName(node, "switchFallThrough")),
                             new ABooleanConstExp(new AFalseBool()));
      AALocalDecl continueDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                             new TIdentifier(MakeUniqueLocalName(node, "switchContinue")),
                             new ABooleanConstExp(new ATrueBool()));

      AALocalDecl testVar = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             Util.MakeClone(data.ExpTypes[node.GetTest()], data),
                             new TIdentifier(MakeUniqueLocalName(node, "switchTestVar")),
                             node.GetTest());

      AABlock bigBlock = new AABlock();
      //AABlock previousBlock = bigBlock;
      if (node.GetCases().Count > 0)
      {
        List<SwitchCaseData> switchCaseDatas = new List<SwitchCaseData>();
        //Join cases without a body
        for (int i = node.GetCases().Count - 1; i >= 0; i--)
        {
          ASwitchCaseStm caseStm = (ASwitchCaseStm) node.GetCases()[i];
          SwitchCaseData caseData = new SwitchCaseData();
          caseData.Block = (AABlock) caseStm.GetBlock();
          if (caseStm.GetType() is ACaseSwitchCaseType)
            caseData.Tests.Add(((ACaseSwitchCaseType)caseStm.GetType()).GetExp());
          else
            caseData.ContainsDefault = true;

          caseData.IsLast = switchCaseDatas.Count == 0;

          if (switchCaseDatas.Count == 0 || caseData.Block.GetStatements().Count > 0)
          {
            switchCaseDatas.Insert(0, caseData);
            continue;
          }
          switchCaseDatas[0].Tests.AddRange(caseData.Tests);
        }
        for (int i = switchCaseDatas.Count - 1; i >= 0; i--)
        {
          switchCaseDatas[i].ContainsFallthrough = CanFallthrough(switchCaseDatas[i].Block, out switchCaseDatas[i].HasBreaks, out switchCaseDatas[i].RequiresWhile);
          if (i == switchCaseDatas.Count - 1)
            continue;

          switchCaseDatas[i + 1].TargetForFallThrough = switchCaseDatas[i].ContainsFallthrough;
          switchCaseDatas[i].RequiresContinue = !switchCaseDatas[i].ContainsFallthrough &&
                             (switchCaseDatas[i + 1].RequiresContinue ||
                              switchCaseDatas[i + 1].ContainsFallthrough);
        }

        AABlock previousBlock = bigBlock;
        //Make code for specific case
        foreach (SwitchCaseData switchCase in switchCaseDatas)
        {
          List<PExp> tests = new List<PExp>();
          AABlock nextBlock;
          if (switchCase.TargetForFallThrough)
          {//Add if (continueSwitch) {}
            ALocalLvalue lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(continueDecl.GetName().Text));
            ALvalueExp test = new ALvalueExp(lvalue);
            nextBlock = new AABlock();
            AIfThenStm ifStm = new AIfThenStm(new TLParen("("), test, new ABlockStm(new TLBrace("{"), nextBlock));
            previousBlock.GetStatements().Add(ifStm);
            previousBlock = nextBlock;

            data.LocalLinks[lvalue] = continueDecl;
            data.LvalueTypes[lvalue] = data.ExpTypes[test] = continueDecl.GetType();

            //First test in next if: if (fallThrough || ...
            lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(fallThroughDecl.GetName().Text));
            test = new ALvalueExp(lvalue);
            tests.Add(test);

            data.LocalLinks[lvalue] = fallThroughDecl;
            data.LvalueTypes[lvalue] = data.ExpTypes[test] = fallThroughDecl.GetType();
          }
          //Make code for the test in the if
          foreach (PExp exp in switchCase.Tests)
          {
            ALocalLvalue leftSide = new ALocalLvalue(new TIdentifier(testVar.GetName().Text));
            ALvalueExp lvalueExp = new ALvalueExp(leftSide);
            ABinopExp test = new ABinopExp(lvalueExp, new AEqBinop(new TEq("==")), exp);
            tests.Add(test);

            data.LocalLinks[leftSide] = testVar;
            data.LvalueTypes[leftSide] = data.ExpTypes[lvalueExp] = testVar.GetType();
            data.ExpTypes[test] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
          }

          if (switchCase.ContainsDefault)
          {
            ABooleanConstExp test = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
            tests.Add(test);

            data.ExpTypes[test] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
          }

          PExp finalTest = tests[0];
          tests.RemoveAt(0);
          foreach (PExp exp in tests)
          {
            finalTest = new ABinopExp(finalTest, new ALazyOrBinop(new TOrOr("||")), exp);

            data.ExpTypes[finalTest] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
          }

          //Transform breaks into assignments

          //If we can fallthrough, and there are breaks, encase in a while stm
          AABlock testBlock = switchCase.Block;
          if (switchCase.RequiresWhile)
          {
            AABlock newBlock = new AABlock();
            PExp whileTest = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
            AWhileStm whileStm = new AWhileStm(new TLParen("("), whileTest, new ABlockStm(new TLBrace("{"), switchCase.Block));
            newBlock.GetStatements().Add(whileStm);
            switchCase.Block = newBlock;
          }

          TransformBreaks(testBlock, switchCase, continueDecl, fallThroughDecl);

          if (switchCase.ContainsFallthrough && !switchCase.TargetForFallThrough)
          {//Add fallthrough = true;
            ALocalLvalue lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(fallThroughDecl.GetName().Text));
            ABooleanConstExp rightSide = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
            AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lvalue, rightSide);
            testBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));

            data.LocalLinks[lvalue] = fallThroughDecl;
            data.LvalueTypes[lvalue] = data.ExpTypes[rightSide] = data.ExpTypes[assignment] = fallThroughDecl.GetType();
          }

          if (switchCase.RequiresWhile)
          {//Add break at the end of the while
            testBlock.GetStatements().Add(new ABreakStm(new TBreak("break")));
          }

          //Make if
          PStm finalIfStm;
          if (finalTest is ABooleanConstExp)
          {//Final if is if(true). dont add it.
            finalIfStm = new ABlockStm(new TLBrace("{"), switchCase.Block);
            nextBlock = new AABlock();
          }
          else if (switchCase.IsLast || switchCase.ContainsFallthrough)
          {//One armed if
            finalIfStm = new AIfThenStm(new TLParen("("), finalTest,
                          new ABlockStm(new TLBrace("{"), switchCase.Block));
            nextBlock = bigBlock;
          }
          else
          {//Two armed if
            nextBlock = new AABlock();
            finalIfStm = new AIfThenElseStm(new TLParen("("), finalTest,
                            new ABlockStm(new TLBrace("{"), switchCase.Block),
                            new ABlockStm(new TLBrace("{"), nextBlock));
          }

          previousBlock.GetStatements().Add(finalIfStm);
          previousBlock = nextBlock;
        }

        //If needed, add fallThroughDecl and continueDecl
        data.Locals.Add(bigBlock, new List<AALocalDecl>());
        if (data.LocalLinks.Values.Contains(fallThroughDecl))
        {
          bigBlock.GetStatements().Insert(0, new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), fallThroughDecl));
          data.Locals[bigBlock].Add(fallThroughDecl);
        }
        if (data.LocalLinks.Values.Contains(continueDecl))
        {
          bigBlock.GetStatements().Insert(0, new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), continueDecl));
          data.Locals[bigBlock].Add(continueDecl);
        }
        bigBlock.GetStatements().Insert(0, new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), testVar));
        data.Locals[bigBlock].Add(testVar);

        node.ReplaceBy(new ABlockStm(new TLBrace("{"), bigBlock));
        bigBlock.Apply(this);
      }
    }
    private void TransformBreaks(PStm stm, SwitchCaseData switchCase, AALocalDecl continueDecl, AALocalDecl fallthroughDecl, ref int currI)
    {
      if (stm is ABreakStm)
      {
        AABlock pBlock = (AABlock) stm.Parent();
        if (!switchCase.IsLast && (switchCase.RequiresContinue || switchCase.ContainsFallthrough))
        {
          //Add continue = false;
          ALocalLvalue lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(continueDecl.GetName().Text));
          ABooleanConstExp rightSide = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
          AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lvalue, rightSide);
          pBlock.GetStatements().Insert(pBlock.GetStatements().IndexOf(stm), new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));

          data.LocalLinks[lvalue] = continueDecl;
          data.LvalueTypes[lvalue] = data.ExpTypes[rightSide] = data.ExpTypes[assignment] = continueDecl.GetType();
          currI++;
        }
        if (!switchCase.IsLast && switchCase.TargetForFallThrough)
        {
          //Add fallthrough = false;
          ALocalLvalue lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(fallthroughDecl.GetName().Text));
          ABooleanConstExp rightSide = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
          AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lvalue, rightSide);
          pBlock.GetStatements().Insert(pBlock.GetStatements().IndexOf(stm), new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));

          data.LocalLinks[lvalue] = fallthroughDecl;
          data.LvalueTypes[lvalue] = data.ExpTypes[rightSide] = data.ExpTypes[assignment] = fallthroughDecl.GetType();
          currI++;
        }
        if (!switchCase.RequiresWhile)
        {//Remove break
          stm.Parent().RemoveChild(stm);
          currI--;
        }
      }
      if (stm is ABlockStm)
        TransformBreaks((AABlock)((ABlockStm)stm).GetBlock(), switchCase, continueDecl, fallthroughDecl);
      if (stm is AIfThenStm)
        TransformBreaks(((AIfThenStm)stm).GetBody(), switchCase, continueDecl, fallthroughDecl, ref currI);
      if (stm is AIfThenElseStm)
      {
        TransformBreaks(((AIfThenElseStm)stm).GetThenBody(), switchCase, continueDecl, fallthroughDecl, ref currI);
        TransformBreaks(((AIfThenElseStm)stm).GetElseBody(), switchCase, continueDecl, fallthroughDecl, ref currI);
      }
    }
Пример #8
0
      public static AMethodDecl CreateNewObjectMethod(Node node, SharedData data)
      {
        if (newObjectMethod != null)
          return newObjectMethod;
        /* Insert
            string CreateNewObject()
            {
              //Get next item nr
              int itemNr = DataTableGetInt(true, "Objects\\Count");
              itemNr = itemNr + 1;
              DataTableSetInt(true, "Objects\\Count", itemNr);

              DataTableSetBool(true, "Objects\\" + IntToString(itemNr) + "\\Exists", true);
              return "Objects\\" + IntToString(itemNr);
            }
           */
        AABlock methodBlock = new AABlock();
        AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                           new TIdentifier("CreateNewObject"), new ArrayList(),
                           methodBlock);

        ASimpleInvokeExp dataTableGetIntInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableGetInt"), new ArrayList());
        ABooleanConstExp trueConst1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        dataTableGetIntInvoke.GetArgs().Add(trueConst1);
        AStringConstExp stringConst1 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"Objects\\\\Count\""));
        dataTableGetIntInvoke.GetArgs().Add(stringConst1);
        AALocalDecl itemNrDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("int"), null), new TIdentifier("itemNr"), dataTableGetIntInvoke);
        methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), itemNrDecl));

        ALocalLvalue itemNrLink1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("itemNr"));
        ALocalLvalue itemNrLink2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("itemNr"));
        ALvalueExp itemNrLink2Exp = new ALvalueExp(itemNrLink2);
        AIntConstExp intConst = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
        ABinopExp binop1 = new ABinopExp(itemNrLink2Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst);
        AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), itemNrLink1, binop1);
        methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));

        ASimpleInvokeExp dataTableSetIntInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableSetInt"), new ArrayList());
        ABooleanConstExp trueConst2 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        dataTableSetIntInvoke.GetArgs().Add(trueConst2);
        AStringConstExp stringConst2 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"Objects\\\\Count\""));
        dataTableSetIntInvoke.GetArgs().Add(stringConst2);
        ALocalLvalue itemNrLink3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("itemNr"));
        ALvalueExp itemNrLink3Exp = new ALvalueExp(itemNrLink3);
        dataTableSetIntInvoke.GetArgs().Add(itemNrLink3Exp);
        methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableSetIntInvoke));

        ASimpleInvokeExp dataTableSetBoolInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableSetBool"), new ArrayList());
        ABooleanConstExp trueConst3 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        dataTableSetBoolInvoke.GetArgs().Add(trueConst3);
        AStringConstExp stringConst3 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"Objects\\\\\""));
        ASimpleInvokeExp intToStringInvoke1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("IntToString"), new ArrayList());
        ALocalLvalue itemNrLink4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("itemNr"));
        ALvalueExp itemNrLink4Exp = new ALvalueExp(itemNrLink4);
        intToStringInvoke1.GetArgs().Add(itemNrLink4Exp);
        ABinopExp binop2 = new ABinopExp(stringConst3, new APlusBinop(new TPlus("+")), intToStringInvoke1);
        AStringConstExp stringConst4 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Exists\""));
        ABinopExp binop3 = new ABinopExp(binop2, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConst4);
        dataTableSetBoolInvoke.GetArgs().Add(binop3);
        ABooleanConstExp trueConst4 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        dataTableSetBoolInvoke.GetArgs().Add(trueConst4);
        methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableSetBoolInvoke));

        AStringConstExp stringConst5 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"Objects\\\\\""));
        ASimpleInvokeExp intToStringInvoke2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("IntToString"), new ArrayList());
        ALocalLvalue itemNrLink5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("itemNr"));
        ALvalueExp itemNrLink5Exp = new ALvalueExp(itemNrLink5);
        intToStringInvoke2.GetArgs().Add(itemNrLink5Exp);
        ABinopExp binop4 = new ABinopExp(stringConst5, new APlusBinop(new TPlus("+")), intToStringInvoke2);
        methodBlock.GetStatements().Add(new AValueReturnStm(new TReturn("return"), binop4));

        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(method);

        data.Locals[methodBlock] = new List<AALocalDecl>() { itemNrDecl };
        data.LocalLinks[itemNrLink1] =
          data.LocalLinks[itemNrLink2] =
          data.LocalLinks[itemNrLink3] =
          data.LocalLinks[itemNrLink4] =
          data.LocalLinks[itemNrLink5] = itemNrDecl;

        data.SimpleMethodLinks[dataTableSetIntInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableSetIntInvoke.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[dataTableGetIntInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableGetIntInvoke.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[dataTableSetBoolInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableSetBoolInvoke.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[intToStringInvoke1] =
          data.SimpleMethodLinks[intToStringInvoke2] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == intToStringInvoke1.GetName().Text);

        data.ExpTypes[stringConst1] =
          data.ExpTypes[stringConst2] =
          data.ExpTypes[stringConst3] =
          data.ExpTypes[stringConst4] =
          data.ExpTypes[stringConst5] =
          data.ExpTypes[binop2] =
          data.ExpTypes[binop3] =
          data.ExpTypes[binop4] =
          data.ExpTypes[intToStringInvoke1] =
          data.ExpTypes[intToStringInvoke2] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        data.ExpTypes[trueConst1] =
          data.ExpTypes[trueConst2] =
          data.ExpTypes[trueConst3] =
          data.ExpTypes[trueConst4] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.LvalueTypes[itemNrLink1] =
          data.LvalueTypes[itemNrLink2] =
          data.LvalueTypes[itemNrLink3] =
          data.LvalueTypes[itemNrLink4] =
          data.LvalueTypes[itemNrLink5] =
          data.ExpTypes[itemNrLink2Exp] =
          data.ExpTypes[itemNrLink3Exp] =
          data.ExpTypes[itemNrLink4Exp] =
          data.ExpTypes[itemNrLink5Exp] =
          data.ExpTypes[binop1] =
          data.ExpTypes[assignment] =
          data.ExpTypes[dataTableGetIntInvoke] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);

        data.ExpTypes[dataTableSetBoolInvoke] =
          data.ExpTypes[dataTableSetIntInvoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        newObjectMethod = method;
        return newObjectMethod;
      }
Пример #9
0
      public static AMethodDecl CreateResizeArrayMethod(Node node, PType baseType, SharedData data)
      {
        //Search already created stuff, and return that if present.
        //All non struct baseTypes get the simple version

        ANamedType aBaseType = null;
        AStructDecl structDecl = null;
        if (Util.IsBulkCopy(baseType))
        {
          aBaseType = (ANamedType)baseType;
          structDecl = data.StructTypeLinks[aBaseType];

          if (resizeArrayMethods.ContainsKey(structDecl))
            return resizeArrayMethods[structDecl];
        }
        else
          if (simpleResizeArrayMethod != null)
            return simpleResizeArrayMethod;

        //Create
        /*
          void Resize(int newSize, string id)
          {
            int oldSize = DataTableGetInt(true, id + "\\Length");
            while (oldSize > newSize)
            {
              //Delete everything up to now
              oldSize = oldSize - 1;
              DeleteStruct<name>(id + "[" + IntToString(oldSize) + "]");//If struct type
              DataTableValueRemove(true, id + "[" + IntToString(oldSize) + "]");
            }
            DataTableSetInt(true, id + "\\Length", newSize);
          }
         */
        AALocalDecl newSizeFormal = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                              new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                              new TIdentifier("newSize"), null);
        AALocalDecl idFormal = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                              new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                              new TIdentifier("id"), null);

        AABlock methodBlock = new AABlock(new ArrayList(), new TRBrace("}"));

        //int oldSize = DataTableGetInt(true, id + "\\Length");
        ABooleanConstExp boolConstExp1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        AStringConstExp stringConstExp1 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Length\""));
        ALocalLvalue idRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idRef1Exp = new ALvalueExp(idRef1);
        ABinopExp binop1 = new ABinopExp(idRef1Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConstExp1);
        ASimpleInvokeExp getSizeInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableGetInt"), new ArrayList(){boolConstExp1, binop1});
        AALocalDecl oldSizeDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                              new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                              new TIdentifier("oldSize"), getSizeInvoke);
        methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), oldSizeDecl));

        //while (oldSize > newSize)
        ALocalLvalue oldSizeRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("oldSize"));
        ALvalueExp oldSizeRef1Exp = new ALvalueExp(oldSizeRef1);
        ALocalLvalue newSizeRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("newSize"));
        ALvalueExp newSizeRef1Exp = new ALvalueExp(newSizeRef1);
        ABinopExp binop2 = new ABinopExp(oldSizeRef1Exp, new AGtBinop(new TGt(">")), newSizeRef1Exp);
        AABlock whileBlock = new AABlock(new ArrayList(), new TRBrace("}"));
        methodBlock.GetStatements().Add(new AWhileStm(new TLParen("("), binop2,
                                new ABlockStm(new TLBrace("{"), whileBlock)));

        //oldSize = oldSize - 1;
        ALocalLvalue oldSizeRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("oldSize"));
        ALocalLvalue oldSizeRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("oldSize"));
        ALvalueExp oldSizeRef3Exp = new ALvalueExp(oldSizeRef3);
        AIntConstExp intConst1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
        ABinopExp binop3 = new ABinopExp(oldSizeRef3Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConst1);
        AAssignmentExp assignment1 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), oldSizeRef2, binop3);
        whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment1));

        //DeleteStruct<name>(id + "[" + IntToString(oldSize) + "]");//If struct type
        ALocalLvalue idRef2 = null;
        ALvalueExp idRef2Exp = null;
        AStringConstExp stringConstExp2 = null;
        AStringConstExp stringConstExp3 = null;
        ALocalLvalue oldSizeRef4 = null;
        ALvalueExp oldSizeRef4Exp = null;
        ASimpleInvokeExp intToString1 = null;
        ABinopExp binop4 = null;
        ABinopExp binop5 = null;
        ABinopExp binop6 = null;
        ASimpleInvokeExp deleteStructInvoke = null;
        if (aBaseType != null)
        {
          idRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
          idRef2Exp = new ALvalueExp(idRef2);
          stringConstExp2 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"[\""));
          stringConstExp3 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"]\""));
          oldSizeRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("oldSize"));
          oldSizeRef4Exp = new ALvalueExp(oldSizeRef4);
          intToString1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("IntToString"), new ArrayList() { oldSizeRef4Exp });
          binop4 = new ABinopExp(intToString1, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConstExp3);
          binop5 = new ABinopExp(stringConstExp2, new APlusBinop(new TPlus("+")), binop4);
          binop6 = new ABinopExp(idRef2Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), binop5);
          deleteStructInvoke =
            new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DeleteStruct" + aBaseType.AsIdentifierString()),
                       new ArrayList() { binop6 });
          whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), deleteStructInvoke));
        }

        //DataTableValueRemove(true, id + "[" + IntToString(oldSize) + "]");
        ABooleanConstExp boolConstExp2 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ALocalLvalue idRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idRef3Exp = new ALvalueExp(idRef3);
        AStringConstExp stringConstExp4 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"[\""));
        AStringConstExp stringConstExp5 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"]\""));
        ALocalLvalue oldSizeRef5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("oldSize"));
        ALvalueExp oldSizeRef5Exp = new ALvalueExp(oldSizeRef5);
        ASimpleInvokeExp intToString2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("IntToString"), new ArrayList(){oldSizeRef5Exp});
        ABinopExp binop7 = new ABinopExp(intToString2, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConstExp5);
        ABinopExp binop8 = new ABinopExp(stringConstExp4, new APlusBinop(new TPlus("+")), binop7);
        ABinopExp binop9 = new ABinopExp(idRef3Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), binop8);
        ASimpleInvokeExp dataTableRemove = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"),
                                    new ArrayList() {boolConstExp2, binop9});
        whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableRemove));

        //DataTableSetInt(true, id + "\\Length", newSize);
        ABooleanConstExp boolConstExp3 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        AStringConstExp stringConstExp6 = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Length\""));
        ALocalLvalue idRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idRef4Exp = new ALvalueExp(idRef4);
        ABinopExp binop10 = new ABinopExp(idRef4Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConstExp6);
        ALocalLvalue newSizeRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("newSize"));
        ALvalueExp newSizeRef2Exp = new ALvalueExp(newSizeRef2);
        ASimpleInvokeExp setSizeInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableSetInt"),
                                   new ArrayList()
                                     {boolConstExp3, binop10, newSizeRef2Exp});
        methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), setSizeInvoke));

        AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                             new AVoidType(new TVoid("void")),
                             new TIdentifier("ResizeArray"),
                             new ArrayList() { newSizeFormal, idFormal }, methodBlock);
        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(method);
        data.Methods.Add(new SharedData.DeclItem<AMethodDecl>(sourceFile, method));

        data.LvalueTypes[oldSizeRef1] =
          data.LvalueTypes[oldSizeRef2] =
          data.LvalueTypes[oldSizeRef3] =
          //data.LvalueTypes[oldSizeRef4] =
          data.LvalueTypes[oldSizeRef5] =
          data.ExpTypes[oldSizeRef1Exp] =
          data.ExpTypes[oldSizeRef3Exp] =
          //data.ExpTypes[oldSizeRef4Exp] =
          data.ExpTypes[oldSizeRef5Exp] =
          data.LvalueTypes[newSizeRef1] =
          data.LvalueTypes[newSizeRef2] =
          data.ExpTypes[newSizeRef1Exp] =
          data.ExpTypes[newSizeRef2Exp] =
          data.ExpTypes[binop3] =
          data.ExpTypes[assignment1] =
          data.ExpTypes[getSizeInvoke] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
        data.LvalueTypes[idRef1] =
          //data.LvalueTypes[idRef2] =
          data.LvalueTypes[idRef3] =
          data.LvalueTypes[idRef4] =
          data.ExpTypes[idRef1Exp] =
          //data.ExpTypes[idRef2Exp] =
          data.ExpTypes[idRef3Exp] =
          data.ExpTypes[idRef4Exp] =
          data.ExpTypes[stringConstExp1] =
          //data.ExpTypes[stringConstExp2] =
          //data.ExpTypes[stringConstExp3] =
          data.ExpTypes[stringConstExp4] =
          data.ExpTypes[stringConstExp5] =
          data.ExpTypes[stringConstExp6] =
          data.ExpTypes[binop1] =
          //data.ExpTypes[binop4] =
          //data.ExpTypes[binop5] =
          //data.ExpTypes[binop6] =
          data.ExpTypes[binop7] =
          data.ExpTypes[binop8] =
          data.ExpTypes[binop9] =
          data.ExpTypes[binop10] =
          //data.ExpTypes[intToString1] =
          data.ExpTypes[intToString2] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
        data.ExpTypes[dataTableRemove] =
          //data.ExpTypes[deleteStructInvoke] =
          data.ExpTypes[setSizeInvoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));
        data.ExpTypes[boolConstExp1] =
          data.ExpTypes[boolConstExp2] =
          data.ExpTypes[boolConstExp3] =
          data.ExpTypes[binop2] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.LocalLinks[oldSizeRef1] =
          data.LocalLinks[oldSizeRef2] =
          data.LocalLinks[oldSizeRef3] =
          data.LocalLinks[oldSizeRef5] = oldSizeDecl;
        data.LocalLinks[newSizeRef1] =
          data.LocalLinks[newSizeRef2] = newSizeFormal;
        data.LocalLinks[idRef1] =
          data.LocalLinks[idRef3] =
          data.LocalLinks[idRef4] = idFormal;

        data.SimpleMethodLinks[getSizeInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == getSizeInvoke.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[setSizeInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == setSizeInvoke.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[dataTableRemove] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableRemove.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[intToString2] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == intToString2.GetName().Text);

        if (aBaseType == null)
          return simpleResizeArrayMethod = method;

        data.LvalueTypes[oldSizeRef4] =
          data.ExpTypes[oldSizeRef4Exp] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
        data.LvalueTypes[idRef2] =
          data.ExpTypes[idRef2Exp] =
          data.ExpTypes[stringConstExp2] =
          data.ExpTypes[stringConstExp3] =
          data.ExpTypes[binop4] =
          data.ExpTypes[binop5] =
          data.ExpTypes[binop6] =
          data.ExpTypes[intToString1] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
        data.ExpTypes[deleteStructInvoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        data.LocalLinks[oldSizeRef4] = oldSizeDecl;
        data.LocalLinks[idRef2] = idFormal;

        data.SimpleMethodLinks[deleteStructInvoke] = CreateDeleteStructMethod(node, structDecl, data);
        data.SimpleMethodLinks[intToString1] = data.SimpleMethodLinks[intToString2];
        method.SetName(new TIdentifier("Resize" + aBaseType.AsIdentifierString() + "Array"));
        resizeArrayMethods.Add(structDecl, method);
        return method;
      }
Пример #10
0
      public static AMethodDecl CreateDeleteObjectMethod(Node node, SharedData data)
      {
        if (deleteObjectMethod != null)
          return deleteObjectMethod;
        /*Insert
         * void DeleteObject(string id)
          {
            DataTableValueRemove(true, id + "\\Exists");
            DataTableValueRemove(true, id);
          }
         */

        AALocalDecl idDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("string"), null), new TIdentifier("id"), null);
        AABlock block = new AABlock();
        AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null, new AVoidType(new TVoid("void")),
                           new TIdentifier("DeleteObject"), new ArrayList() {idDecl}, block);

        ABooleanConstExp trueConst1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ALocalLvalue idLink1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink1Exp = new ALvalueExp(idLink1);
        AStringConstExp stringConst = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Exists\""));
        ABinopExp binop = new ABinopExp(idLink1Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConst);
        ASimpleInvokeExp dataTableValueRemove1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"), new ArrayList() { trueConst1, binop });
        block.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableValueRemove1));

        ABooleanConstExp trueConst2 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ALocalLvalue idLink2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink2Exp = new ALvalueExp(idLink2);
        ASimpleInvokeExp dataTableValueRemove2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"), new ArrayList() { trueConst2, idLink2Exp });
        block.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableValueRemove2));

        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(method);
        data.Methods.Add(new SharedData.DeclItem<AMethodDecl>(sourceFile, method));

        data.Locals[block] = new List<AALocalDecl> { idDecl };
        data.LocalLinks[idLink1] = idDecl;
        data.LocalLinks[idLink2] = idDecl;

        data.SimpleMethodLinks[dataTableValueRemove1] =
        data.SimpleMethodLinks[dataTableValueRemove2] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableValueRemove1.GetName().Text);

        data.ExpTypes[stringConst] =
          data.LvalueTypes[idLink1] =
          data.LvalueTypes[idLink2] =
          data.ExpTypes[idLink1Exp] =
          data.ExpTypes[idLink2Exp] =
          data.ExpTypes[binop] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        data.ExpTypes[trueConst1] =
          data.ExpTypes[trueConst2] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.ExpTypes[dataTableValueRemove1] =
          data.ExpTypes[dataTableValueRemove2] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        deleteObjectMethod = method;
        return deleteObjectMethod;
      }
Пример #11
0
      public static AMethodDecl CreateNewArrayMethod(Node node, SharedData data)
      {
        if (newArrayMethod != null)
          return newArrayMethod;
        if (newObjectMethod == null)
          CreateNewObjectMethod(node, data);
        /* Insert
           * string CreateNewArray(int length)
            {
              string id = CreateNewObject();

              DataTableSetInt(true, id + "\\Length", length);
              return id;
            }
           */
        AALocalDecl lengthDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("int"), null), new TIdentifier("length"), null);
        AABlock methodBlock = new AABlock();
        AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                           new TIdentifier("CreateNewArray"), new ArrayList() { lengthDecl },
                           methodBlock);

        ASimpleInvokeExp createNewObjectInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("CreateNewObject"), new ArrayList());
        AALocalDecl idDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("string"), null), new TIdentifier("id"), createNewObjectInvoke);
        methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), idDecl));

        ASimpleInvokeExp dataTableSetIntInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableSetInt"), new ArrayList());
        ABooleanConstExp trueConst = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        dataTableSetIntInvoke.GetArgs().Add(trueConst);
        ALocalLvalue idLink1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink1Exp = new ALvalueExp(idLink1);
        AStringConstExp lengthText = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Length\""));
        ABinopExp binopExp = new ABinopExp(idLink1Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), lengthText);
        dataTableSetIntInvoke.GetArgs().Add(binopExp);
        ALocalLvalue lenghtLink = new ALocalLvalue(new TIdentifier("length"));
        ALvalueExp lengthLinkExp = new ALvalueExp(lenghtLink);
        dataTableSetIntInvoke.GetArgs().Add(lengthLinkExp);
        methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableSetIntInvoke));

        ALocalLvalue idLink2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink2Exp = new ALvalueExp(idLink2);
        methodBlock.GetStatements().Add(new AValueReturnStm(new TReturn("return"), idLink2Exp));

        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(method);
        data.Methods.Add(new SharedData.DeclItem<AMethodDecl>(sourceFile, method));

        data.Locals[methodBlock] = new List<AALocalDecl> { lengthDecl, idDecl };
        data.LocalLinks[lenghtLink] = lengthDecl;
        data.LocalLinks[idLink1] = idDecl;
        data.LocalLinks[idLink2] = idDecl;

        data.SimpleMethodLinks[dataTableSetIntInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableSetIntInvoke.GetName().Text);

        data.ExpTypes[createNewObjectInvoke] =
          data.ExpTypes[lengthText] =
          data.LvalueTypes[idLink1] =
          data.LvalueTypes[idLink2] =
          data.ExpTypes[idLink1Exp] =
          data.ExpTypes[idLink2Exp] =
          data.ExpTypes[binopExp] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        data.ExpTypes[trueConst] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.LvalueTypes[lenghtLink] = data.ExpTypes[lengthLinkExp] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);

        data.ExpTypes[dataTableSetIntInvoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        data.SimpleMethodLinks[createNewObjectInvoke] = newObjectMethod;

        newArrayMethod = method;
        return newArrayMethod;
      }
Пример #12
0
      public static AMethodDecl CreateDeleteArrayMethod(Node node, SharedData data)
      {
        if (deleteArrayMethod != null)
          return deleteArrayMethod;
        /* void DeleteArray(string id)
          {
            int length = DataTableGetInt(true, id + "\\Length");
            while (length > 0)
            {
              length = length - 1;
              DataTableValueRemove(true, id + "[" + IntToString(length) + "]");
            }
            DataTableValueRemove(true, id + "\\Length");
            DataTableValueRemove(true, id + "\\Exists");
          }
         */

        AALocalDecl idDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("string"), null), new TIdentifier("id"), null);
        AABlock block = new AABlock();
        AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null, new AVoidType(new TVoid("void")),
                           new TIdentifier("DeleteArray"), new ArrayList() { idDecl }, block);

        ALocalLvalue idLink1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink1Exp = new ALvalueExp(idLink1);
        ABinopExp binopExp1 = new ABinopExp(idLink1Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Length\"")));
        ABooleanConstExp trueConst1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ASimpleInvokeExp dataTableGetIntInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableGetInt"), new ArrayList{trueConst1, binopExp1});
        AALocalDecl lengthDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("int"), null), new TIdentifier("length"), dataTableGetIntInvoke);
        block.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), lengthDecl));

        ALocalLvalue lengthLink1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("length"));
        ALvalueExp lengthLink1Exp = new ALvalueExp(lengthLink1);
        ABinopExp binopExp2 = new ABinopExp(lengthLink1Exp, new AGtBinop(new TGt(">")), new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0")));
        AABlock whileBlock = new AABlock();
        block.GetStatements().Add(new AWhileStm(new TLParen("("), binopExp2,
                            new ABlockStm(new TLBrace("{"), whileBlock)));

        ALocalLvalue lengthLink2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("length"));
        ALvalueExp lengthLink2Exp = new ALvalueExp(lengthLink2);
        ALocalLvalue lengthLink3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("length"));
        ABinopExp binopExp3 = new ABinopExp(lengthLink2Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1")));
        AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lengthLink3, binopExp3);
        whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));

        ABooleanConstExp trueConst2 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ALocalLvalue idLink2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink2Exp = new ALvalueExp(idLink2);
        ALocalLvalue lengthLink4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("length"));
        ALvalueExp lengthLink4Exp = new ALvalueExp(lengthLink4);
        ASimpleInvokeExp intToStringInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("IntToString"), new ArrayList(){lengthLink4Exp});
        ABinopExp binopExp4 = new ABinopExp(idLink2Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"[\"")));
        ABinopExp binopExp5 = new ABinopExp(binopExp4, new APlusBinop(new TPlus("+")), intToStringInvoke);
        ABinopExp binopExp6 = new ABinopExp(binopExp5, new APlusBinop(new TPlus("+")), new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"]\"")));
        ASimpleInvokeExp dataTableRemoveInvoke1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"), new ArrayList(){trueConst2, binopExp6});
        whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableRemoveInvoke1));

        ABooleanConstExp trueConst3 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ALocalLvalue idLink3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink3Exp = new ALvalueExp(idLink3);
        ABinopExp binopExp7 = new ABinopExp(idLink3Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Length\"")));
        ASimpleInvokeExp dataTableRemoveInvoke2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"), new ArrayList() { trueConst3, binopExp7 });
        block.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableRemoveInvoke2));

        ABooleanConstExp trueConst4 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ALocalLvalue idLink4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("id"));
        ALvalueExp idLink4Exp = new ALvalueExp(idLink4);
        ABinopExp binopExp8 = new ABinopExp(idLink4Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Exists\"")));
        ASimpleInvokeExp dataTableRemoveInvoke3 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"), new ArrayList() { trueConst4, binopExp8 });
        block.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), dataTableRemoveInvoke3));

        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(method);
        data.Methods.Add(new SharedData.DeclItem<AMethodDecl>(sourceFile, method));

        data.Locals[block] = new List<AALocalDecl> { idDecl, lengthDecl };
        data.LocalLinks[idLink1] =
          data.LocalLinks[idLink2] =
          data.LocalLinks[idLink3] =
          data.LocalLinks[idLink4] = idDecl;
        data.LocalLinks[lengthLink1] =
          data.LocalLinks[lengthLink2] =
          data.LocalLinks[lengthLink3] =
          data.LocalLinks[lengthLink4] = lengthDecl;

        data.SimpleMethodLinks[dataTableRemoveInvoke1] =
        data.SimpleMethodLinks[dataTableRemoveInvoke2] =
        data.SimpleMethodLinks[dataTableRemoveInvoke3] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableRemoveInvoke1.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[dataTableGetIntInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == dataTableGetIntInvoke.GetName().Text);
        data.SimpleMethodLinks[intToStringInvoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == intToStringInvoke.GetName().Text);

        data.LvalueTypes[idLink1] =
          data.LvalueTypes[idLink2] =
          data.LvalueTypes[idLink3] =
          data.LvalueTypes[idLink4] =
          data.ExpTypes[idLink1Exp] =
          data.ExpTypes[idLink2Exp] =
          data.ExpTypes[idLink3Exp] =
          data.ExpTypes[idLink4Exp] =
          data.ExpTypes[binopExp1] =
          data.ExpTypes[binopExp4] =
          data.ExpTypes[binopExp5] =
          data.ExpTypes[binopExp6] =
          data.ExpTypes[binopExp7] =
          data.ExpTypes[binopExp8] =
          data.ExpTypes[binopExp1.GetRight()] =
          data.ExpTypes[binopExp4.GetRight()] =
          data.ExpTypes[binopExp6.GetRight()] =
          data.ExpTypes[binopExp7.GetRight()] =
          data.ExpTypes[binopExp8.GetRight()] =
          data.ExpTypes[intToStringInvoke] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        data.ExpTypes[trueConst1] =
          data.ExpTypes[trueConst2] =
          data.ExpTypes[trueConst3] =
          data.ExpTypes[trueConst4] =
          data.ExpTypes[binopExp2] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.LvalueTypes[lengthLink1] =
          data.LvalueTypes[lengthLink2] =
          data.LvalueTypes[lengthLink3] =
          data.LvalueTypes[lengthLink4] =
          data.ExpTypes[lengthLink1Exp] =
          data.ExpTypes[lengthLink2Exp] =
          data.ExpTypes[lengthLink4Exp] =
          data.ExpTypes[binopExp3] =
          data.ExpTypes[binopExp2.GetRight()] =
          data.ExpTypes[binopExp3.GetRight()] =
          data.ExpTypes[dataTableGetIntInvoke] =
          data.ExpTypes[assignment] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);

        data.ExpTypes[dataTableRemoveInvoke1] =
          data.ExpTypes[dataTableRemoveInvoke2] =
          data.ExpTypes[dataTableRemoveInvoke3] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        deleteArrayMethod = method;
        return deleteArrayMethod;
      }
      public override void CaseAVoidReturnStm(AVoidReturnStm node)
      {
        if (!neededWhile)
        {
          node.Parent().RemoveChild(node);
          return;
        }

        /*
         * return;
         * ->
         * hasMethodReturnedVar = true;
         * break;
         */
        ALocalLvalue lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(hasMethodReturnedVar.GetName().Text));
        data.LvalueTypes[lvalue] = hasMethodReturnedVar.GetType();
        data.LocalLinks[lvalue] = hasMethodReturnedVar;
        PExp exp = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        data.ExpTypes[exp] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
        exp = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lvalue, exp);
        data.ExpTypes[exp] = hasMethodReturnedVar.GetType();
        PStm stm = new AExpStm(new TSemicolon(";"), exp);
        AABlock block = new AABlock();
        block.GetStatements().Add(stm);

        block.GetStatements().Add(new ABreakStm(new TBreak("break")));

        node.ReplaceBy(new ABlockStm(new TLBrace("{"), block));
      }
    public static List<AABlock> Inline(ASimpleInvokeExp node, FinalTransformations finalTrans)
    {
      /*if (Util.GetAncestor<AMethodDecl>(node) != null && Util.GetAncestor<AMethodDecl>(node).GetName().Text == "UIChatFrame_LeaveChannel")
        node = node;*/

      SharedData data = finalTrans.data;
      //If this node is inside the condition of a while, replace it with a new local var,
      //make a clone before the while, one before each continue in the while, and one at the end of the while
      //(unless the end is a return or break)
      AABlock pBlock;
      if (Util.HasAncestor<AWhileStm>(node))
      {
        AWhileStm whileStm = Util.GetAncestor<AWhileStm>(node);
        if (Util.IsAncestor(node, whileStm.GetCondition()))
        {
          List<ASimpleInvokeExp> toInline = new List<ASimpleInvokeExp>();
          //Above while
          AALocalDecl replaceVarDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                                 Util.MakeClone(data.ExpTypes[node], data),
                                 new TIdentifier("whileVar"), null);
          ALocalLvalue replaceVarRef = new ALocalLvalue(new TIdentifier("whileVar"));
          ALvalueExp replaceVarRefExp = new ALvalueExp(replaceVarRef);
          data.LocalLinks[replaceVarRef] = replaceVarDecl;
          data.ExpTypes[replaceVarRefExp] = data.LvalueTypes[replaceVarRef] = replaceVarDecl.GetType();
          node.ReplaceBy(replaceVarRefExp);
          replaceVarDecl.SetInit(node);
          pBlock = (AABlock) whileStm.Parent();
          pBlock.GetStatements().Insert(pBlock.GetStatements().IndexOf(whileStm), new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), replaceVarDecl));
          toInline.Add(node);

          //In the end of the while
          PStm lastStm = whileStm.GetBody();
          while (lastStm is ABlockStm)
          {
            AABlock block = (AABlock) ((ABlockStm) lastStm).GetBlock();
            if (block.GetStatements().Count == 0)
            {
              lastStm = null;
              break;
            }
            lastStm = (PStm) block.GetStatements()[block.GetStatements().Count - 1];
          }
          if (lastStm == null || !(lastStm is AValueReturnStm || lastStm is AVoidReturnStm || lastStm is ABreakStm))
          {
            lastStm = whileStm.GetBody();
            AABlock block;
            if (lastStm is ABlockStm)
            {
              block = (AABlock)((ABlockStm)lastStm).GetBlock();
            }
            else
            {
              block = new AABlock(new ArrayList(), new TRBrace("}"));
              block.GetStatements().Add(lastStm);
              whileStm.SetBody(new ABlockStm(new TLBrace("{"), block));
            }

            replaceVarRef = new ALocalLvalue(new TIdentifier("whileVar"));
            ASimpleInvokeExp clone = (ASimpleInvokeExp)Util.MakeClone(node, data);
            toInline.Add(clone);
            AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), replaceVarRef, clone);
            data.LocalLinks[replaceVarRef] = replaceVarDecl;
            data.ExpTypes[assignment] = data.LvalueTypes[replaceVarRef] = replaceVarDecl.GetType();
            block.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));
          }

          //After each continue
          CloneBeforeContinue cloner = new CloneBeforeContinue(node, replaceVarDecl, data);
          whileStm.GetBody().Apply(cloner);
          toInline.AddRange(cloner.replacementExpressions);
          List<AABlock> visitBlocks = new List<AABlock>();
          foreach (ASimpleInvokeExp invoke in toInline)
          {
            visitBlocks.AddRange(Inline(invoke, finalTrans));
          }
          return visitBlocks;
        }
      }

      AMethodDecl decl = finalTrans.data.SimpleMethodLinks[node];
      FindAssignedToFormals assignedToFormalsFinder = new FindAssignedToFormals(finalTrans.data);
      decl.Apply(assignedToFormalsFinder);
      List<AALocalDecl> assignedToFormals = assignedToFormalsFinder.AssignedFormals;

      /*
         * inline int foo(int a)
         * {
         *   int b = 2;
         *   int c;
         *   ...
         *   while(...)
         *   {
         *     ...
         *     break;
         *     ...
         *     return c;
         *   }
         *   ...
         *   return 2;
         * }
         *
         * bar(foo(<arg for a>));
         * ->
         *
         * {
         *   bool inlineMethodReturned = false;
         *   int inlineReturner;
         *   int a = <arg for a>;
         *   while (!inlineMethodReturned)
         *   {
         *     int b = 2;
         *     int c;
         *     ...
         *     while(...)
         *     {
         *       ...
         *       break
         *       ...
         *       inlineReturner = c;
         *       inlineMethodReturned = true;
         *       break;
         *     }
         *     if (inlineMethodReturned)
         *     {
         *       break;
         *     }
         *     ...
         *     inlineReturner = 2;
         *     inlineMethodReturned = true;
         *     break;
         *     break;
         *   }
         *   bar(inlineReturner);
         * }
         *
         *
         */

      AABlock outerBlock = new AABlock();
      PExp exp = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
      finalTrans.data.ExpTypes[exp] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
      AALocalDecl hasMethodReturnedVar = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                                new TIdentifier("hasInlineReturned"), exp);
      finalTrans.data.GeneratedVariables.Add(hasMethodReturnedVar);
      PStm stm = new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), hasMethodReturnedVar);
      outerBlock.GetStatements().Add(stm);

      AALocalDecl methodReturnerVar = null;
      if (!(decl.GetReturnType() is AVoidType))
      {
        methodReturnerVar = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, Util.MakeClone(decl.GetReturnType(), finalTrans.data),
                            new TIdentifier("inlineReturner"), null);
        stm = new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), methodReturnerVar);
        outerBlock.GetStatements().Add(stm);
      }

      AABlock afterBlock = new AABlock();

      //A dictionary from the formals of the inline method to a cloneable replacement lvalue
      Dictionary<AALocalDecl, PLvalue> Parameters = new Dictionary<AALocalDecl, PLvalue>();
      Dictionary<AALocalDecl, PExp> ParameterExps = new Dictionary<AALocalDecl, PExp>();
      for (int i = 0; i < decl.GetFormals().Count; i++)
      {
        AALocalDecl formal = (AALocalDecl)decl.GetFormals()[i];
        PExp arg = (PExp)node.GetArgs()[0];
        PLvalue lvalue;
        //if ref, dont make a new var
        if (formal.GetRef() != null && arg is ALvalueExp)
        {
          arg.Apply(new MoveMethodDeclsOut("inlineVar", finalTrans.data));
          arg.Parent().RemoveChild(arg);
          lvalue = ((ALvalueExp) arg).GetLvalue();

        }
        else if (!assignedToFormals.Contains(formal) && Util.IsLocal(arg, finalTrans.data))
        {
          lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier("I hope I dont make it"));
          finalTrans.data.LvalueTypes[lvalue] = formal.GetType();
          finalTrans.data.LocalLinks[(ALocalLvalue) lvalue] = formal;
          ParameterExps[formal] = arg;
          arg.Parent().RemoveChild(arg);
        }
        else
        {
          AAssignmentExp assExp = null;
          if (formal.GetOut() != null)
          {
            //Dont initialize with arg, but assign arg after
            arg.Apply(new MoveMethodDeclsOut("inlineVar", finalTrans.data));
            lvalue = ((ALvalueExp)arg).GetLvalue();
            assExp = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lvalue, null);
            finalTrans.data.ExpTypes[assExp] = finalTrans.data.LvalueTypes[lvalue];
            arg.Parent().RemoveChild(arg);
            arg = null;
          }
          AALocalDecl parameter = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, Util.MakeClone(formal.GetType(), finalTrans.data),
                              new TIdentifier(formal.GetName().Text),
                              arg);
          stm = new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), parameter);
          outerBlock.GetStatements().Add(stm);

          lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(parameter.GetName().Text));
          finalTrans.data.LvalueTypes[lvalue] = parameter.GetType();
          finalTrans.data.LocalLinks[(ALocalLvalue)lvalue] = parameter;

          if (formal.GetOut() != null)
          {
            //Dont initialize with arg, but assign arg after
            ALvalueExp lvalueExp = new ALvalueExp(Util.MakeClone(lvalue, finalTrans.data));
            finalTrans.data.ExpTypes[lvalueExp] = finalTrans.data.LvalueTypes[lvalue];
            assExp.SetExp(lvalueExp);
            afterBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assExp));
          }
        }
        Parameters.Add(formal, lvalue);
      }

      AABlock innerBlock = (AABlock)decl.GetBlock().Clone();
      exp = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
      finalTrans.data.ExpTypes[exp] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
      ABlockStm innerBlockStm = new ABlockStm(new TLBrace("{"), innerBlock);

      bool needWhile = CheckIfWhilesIsNeeded.IsWhileNeeded(decl.GetBlock());
      if (needWhile)
        stm = new AWhileStm(new TLParen("("), exp, innerBlockStm);
      else
        stm = innerBlockStm;
      outerBlock.GetStatements().Add(stm);

      outerBlock.GetStatements().Add(new ABlockStm(new TLBrace("{"), afterBlock));

      //Clone method contents to inner block.
      CloneMethod cloneFixer = new CloneMethod(finalTrans, Parameters, ParameterExps, innerBlockStm);
      decl.GetBlock().Apply(cloneFixer);
      foreach (KeyValuePair<PLvalue, PExp> pair in cloneFixer.ReplaceUsAfter)
      {
        PLvalue lvalue = pair.Key;
        PExp replacement = Util.MakeClone(pair.Value, finalTrans.data);
        ALvalueExp lvalueParent = (ALvalueExp) lvalue.Parent();
        lvalueParent.ReplaceBy(replacement);
      }
      innerBlockStm.Apply(new FixTypes(finalTrans.data));

      innerBlock.Apply(new FixReturnsAndWhiles(hasMethodReturnedVar, methodReturnerVar, finalTrans.data, needWhile));

      GetNonBlockStm stmFinder = new GetNonBlockStm(false);
      innerBlock.Apply(stmFinder);
      if (needWhile && (stmFinder.Stm == null || !(stmFinder.Stm is ABreakStm)))
        innerBlock.GetStatements().Add(new ABreakStm(new TBreak("break")));

      //Insert before current statement
      ABlockStm outerBlockStm = new ABlockStm(new TLBrace("{"), outerBlock);

      PStm pStm = Util.GetAncestor<PStm>(node);

      pBlock = (AABlock)pStm.Parent();

      pBlock.GetStatements().Insert(pBlock.GetStatements().IndexOf(pStm), outerBlockStm);

      if (node.Parent() == pStm && pStm is AExpStm)
      {
        pBlock.RemoveChild(pStm);
      }
      else
      {
        PLvalue lvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier(methodReturnerVar.GetName().Text));
        finalTrans.data.LvalueTypes[lvalue] = methodReturnerVar.GetType();
        finalTrans.data.LocalLinks[(ALocalLvalue)lvalue] = methodReturnerVar;
        exp = new ALvalueExp(lvalue);
        finalTrans.data.ExpTypes[exp] = methodReturnerVar.GetType();

        node.ReplaceBy(exp);
      }
      return new List<AABlock>() { outerBlock };
    }
Пример #15
0
 ArrayList New323()
 {
   ArrayList nodeList = new ArrayList();
   ArrayList nodeArrayList1 = (ArrayList) Pop();
   PBool pboolNode2 = (PBool)nodeArrayList1[0];
   ABooleanConstExp pexpNode1 = new ABooleanConstExp (
    pboolNode2
   );
   nodeList.Add(pexpNode1);
   return nodeList;
 }
Пример #16
0
      public override void CaseAPArrayLengthLvalue(APArrayLengthLvalue node)
      {
        base.CaseAPArrayLengthLvalue(node);
        ABinopExp binopExp = new ABinopExp(nameExp, new APlusBinop(new TPlus("+")), new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Length\"")));
        ABooleanConstExp trueConst = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ASimpleInvokeExp invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableGetInt"), new ArrayList(){trueConst, binopExp});
        ALvalueExp parent = (ALvalueExp) node.Parent();
        parent.ReplaceBy(invoke);

        data.ExpTypes[binopExp] =
          data.ExpTypes[binopExp.GetRight()] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        data.ExpTypes[trueConst] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.ExpTypes[invoke] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);

        data.SimpleMethodLinks[invoke] =
          data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == invoke.GetName().Text);

        nameExp = null;
        hadPointer = false;
      }
 public override void CaseABooleanConstExp(ABooleanConstExp node)
 {
   Write(node.GetBool() is ATrueBool ? "true" : "false");
 }
Пример #18
0
      private static void AddRemoves(PExp exp, PType type, AABlock block, SharedData data)
      {
        if (Util.IsBulkCopy(type))
        {
          if (type is ANamedType)
          {
            ANamedType aType = (ANamedType)type;
            AStructDecl structDecl = data.StructTypeLinks[aType];
            foreach (AALocalDecl localDecl in structDecl.GetLocals())
            {
              ABinopExp newExp = new ABinopExp(exp, new APlusBinop(new TPlus("+")),
                           new AStringConstExp(
                             new TStringLiteral("\"." + localDecl.GetName().Text + "\"")));
              data.ExpTypes[newExp] =
                data.ExpTypes[newExp.GetRight()] =
                new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

              AddRemoves(newExp, localDecl.GetType(), block, data);
            }
          }
          else
          {//Is array type. Can Only be a constant array type
            AArrayTempType aType = (AArrayTempType)type;
            for (int i = 0; i < int.Parse(aType.GetIntDim().Text); i++)
            {
              ABinopExp newExp = new ABinopExp(exp, new APlusBinop(new TPlus("+")),
                           new AStringConstExp(
                             new TStringLiteral("\"[" + i + "]\"")));
              data.ExpTypes[newExp] =
                data.ExpTypes[newExp.GetRight()] =
                new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

              AddRemoves(newExp, aType.GetType(), block, data);
            }

          }
        }
        else
        {
          exp = Util.MakeClone(exp, data);

          ABooleanConstExp trueConst1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
          ASimpleInvokeExp removeInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableValueRemove"), new ArrayList() { trueConst1, exp });
          block.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), removeInvoke));

          data.ExpTypes[trueConst1] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

          data.ExpTypes[removeInvoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));

          data.SimpleMethodLinks[removeInvoke] =
            data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == removeInvoke.GetName().Text);
        }
      }
 public override void OutABooleanConstExp(ABooleanConstExp node)
 {
   data.ExpTypes[node] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
   base.OutABooleanConstExp(node);
 }
Пример #20
0
      private static AMethodDecl CreateGeneralNullCheckMethod(Node node, SharedData data)
      {
        if (generalCompareNullMethod != null)
          return generalCompareNullMethod;

        /*
         * bool IsNull(string pointer)
         * {
         *   if (pointer == null)
         *   {
         *     return true;
         *   }
         *   return !DataTableGetBool(true, pointer + "\\Exists");
         * }
         */

        AALocalDecl pointerDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                             new TIdentifier("pointer"), null);

        ALocalLvalue pointerRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALvalueExp pointerRef1Exp = new ALvalueExp(pointerRef1);
        ALvalueExp pointerRef2Exp = new ALvalueExp(pointerRef2);

        ANullExp nullExp = new ANullExp();

        ABooleanConstExp boolConst1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        ABooleanConstExp boolConst2 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());

        AStringConstExp stringConst = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\\\\Exists\""));

        ABinopExp binop1 = new ABinopExp(pointerRef1Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), nullExp);
        ABinopExp binop2 = new ABinopExp(pointerRef2Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), stringConst);

        ASimpleInvokeExp dataTableGetBoolCall = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableGetBool"), new ArrayList(){boolConst2, binop2});
        AUnopExp unopExp = new AUnopExp(new AComplementUnop(new TComplement("!")), dataTableGetBoolCall);

        generalCompareNullMethod = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                              new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                              new TIdentifier("IsNull"), new ArrayList() {pointerDecl},
                              new AABlock(
                                new ArrayList()
                                  {
                                    new AIfThenStm(new TLParen("("), binop1,
                                           new ABlockStm(new TLBrace("{"),
                                                  new AABlock(
                                                    new ArrayList()
                                                      {
                                                        new AValueReturnStm
                                                          (new TReturn
                                                             ("return"),
                                                           boolConst1)
                                                      },
                                                    new TRBrace("}")))),
                                    new AValueReturnStm(new TReturn("return"),
                                              unopExp)
                                  }, new TRBrace("}")));

        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(generalCompareNullMethod);

        data.LocalLinks[pointerRef1] =
          data.LocalLinks[pointerRef2] = pointerDecl;

        data.LvalueTypes[pointerRef1] =
          data.LvalueTypes[pointerRef2] =
          data.ExpTypes[pointerRef1Exp] =
          data.ExpTypes[pointerRef2Exp] =
          data.ExpTypes[stringConst] =
          data.ExpTypes[binop2] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        data.ExpTypes[binop1] =
          data.ExpTypes[boolConst1] =
          data.ExpTypes[boolConst2] =
          data.ExpTypes[dataTableGetBoolCall] =
          data.ExpTypes[unopExp] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

        foreach (AMethodDecl methodDecl in data.Libraries.Methods)
        {
          if (methodDecl.GetName().Text == dataTableGetBoolCall.GetName().Text)
          {
            data.SimpleMethodLinks[dataTableGetBoolCall] = methodDecl;
            break;
          }
        }
        return generalCompareNullMethod;
      }
    private List<PStm> AssignDefault(PLvalue lvalue)
    {
      List<PStm> returner = new List<PStm>();
      PType type = data.LvalueTypes[lvalue];
      PExp rightSide = null;
      if (type is ANamedType)
      {
        ANamedType aType = (ANamedType)type;
        if (aType.IsPrimitive("string"))//aType.GetName().Text == "string")
        {
          rightSide = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\""));
          data.ExpTypes[rightSide] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
        }
        else if (aType.IsPrimitive(GalaxyKeywords.NullablePrimitives.words)) //GalaxyKeywords.NullablePrimitives.words.Contains(aType.GetName().Text))
        {
          rightSide = new ANullExp();
          data.ExpTypes[rightSide] = new ANamedType(new TIdentifier("null"), null);
        }
        else if (aType.IsPrimitive(new []{"int", "byte", "fixed"}))
          /*aType.GetName().Text == "int" ||
          aType.GetName().Text == "byte" ||
          aType.GetName().Text == "fixed")*/
        {
          rightSide = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
          data.ExpTypes[rightSide] = type;
        }
        else if (aType.IsPrimitive("bool"))//aType.GetName().Text == "bool")
        {
          rightSide = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
          data.ExpTypes[rightSide] = type;
        }
        else if (aType.IsPrimitive("color"))//aType.GetName().Text == "color")
        {
          PExp arg1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
          PExp arg2 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
          PExp arg3 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
          ASimpleInvokeExp invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("Color"), new ArrayList() { arg1, arg2, arg3 });
          rightSide = invoke;
          data.ExpTypes[rightSide] = type;
          data.ExpTypes[arg1] =
            data.ExpTypes[arg2] =
            data.ExpTypes[arg3] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
          data.SimpleMethodLinks[invoke] =
            data.Libraries.Methods.First(func => func.GetName().Text == invoke.GetName().Text);
        }
        else if (aType.IsPrimitive("char"))//aType.GetName().Text == "char")
        {
          //Dunno?!
          rightSide = new ACharConstExp(new TCharLiteral("'\0'"));
          data.ExpTypes[rightSide] = type;
        }
        else //Struct
        {
          AStructDecl str = data.StructTypeLinks[aType];
          foreach (AALocalDecl localDecl in str.GetLocals())
          {
            ALvalueExp reciever = new ALvalueExp(Util.MakeClone(lvalue, data));
            AStructLvalue newLvalue = new AStructLvalue(reciever, new ADotDotType(new TDot(".")), new TIdentifier(localDecl.GetName().Text));
            data.StructFieldLinks[newLvalue] = localDecl;
            data.ExpTypes[reciever] = type;
            data.LvalueTypes[newLvalue] = localDecl.GetType();
            returner.AddRange(AssignDefault(newLvalue));
          }
          return returner;
        }
        AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), Util.MakeClone(lvalue, data), rightSide);
        data.ExpTypes[assignment] = type;
        return new List<PStm>() { new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment) };
      }
      if (type is AArrayTempType)
      {
        AArrayTempType aType = (AArrayTempType)type;
        for (int i = 0; i < int.Parse(aType.GetIntDim().Text); i++)
        {
          ALvalueExp reciever = new ALvalueExp(Util.MakeClone(lvalue, data));
          AArrayLvalue newLvalue = new AArrayLvalue(new TLBracket("["), reciever, new AIntConstExp(new TIntegerLiteral(i.ToString())));
          data.ExpTypes[reciever] = type;
          data.LvalueTypes[newLvalue] = aType.GetType();
          data.ExpTypes[newLvalue.GetIndex()] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
          returner.AddRange(AssignDefault(newLvalue));
        }
        return returner;
      }

      throw new Exception("Unexpected type. (LivenessAnalasys.AssignDefault), got " + type);
    }
Пример #22
0
      private static AMethodDecl CreateNullCheckMethodP(Node node, TIntegerLiteral intLiteral, string prefix, GlobalStructVars vars, SharedData data)
      {
        /*
         *
              <<usedBits := floor(log2(42))+1>>
              <<bitsLeft := 31 - usedBits>>
              <<biggestIdentifier := 2^(bitsLeft + 1) - 1>>
         *
         * bool prefix_IsNull(int pointer)
         * {
         *   int identifier;
         *   if (pointer == 0)
         *   {
         *     return true;
         *   }
         *   identifier = pointer & biggestIdentifier;
         *   pointer = pointer >> bitsLeft;
         *   return (Str_used[pointer / 31] & (1 << (pointer % 31))) == 0 || identifierArray[pointer] != identifier;
         * }
         */
        int usedLimit = int.Parse(intLiteral.Text);
        int usedBits = usedLimit == 0 ? 0 : ((int)Math.Floor(Math.Log(usedLimit, 2)) + 1);
        int bitsLeft = 31 - usedBits;
        int biggestIdentifier = (1 << (bitsLeft + 1)) - 1;

        AALocalDecl pointerDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                             new TIdentifier("pointer"), null);
        AALocalDecl identifierDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                               new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                               new TIdentifier("identifier"), null);

        ALocalLvalue pointerRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef6 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALocalLvalue pointerRef7 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("pointer"));
        ALvalueExp pointerRef1Exp = new ALvalueExp(pointerRef1);
        ALvalueExp pointerRef2Exp = new ALvalueExp(pointerRef2);
        ALvalueExp pointerRef4Exp = new ALvalueExp(pointerRef4);
        ALvalueExp pointerRef5Exp = new ALvalueExp(pointerRef5);
        ALvalueExp pointerRef6Exp = new ALvalueExp(pointerRef6);
        ALvalueExp pointerRef7Exp = new ALvalueExp(pointerRef7);

        ALocalLvalue identifierRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("identifier"));
        ALocalLvalue identifierRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("identifier"));
        ALvalueExp identifierRef2Exp = new ALvalueExp(identifierRef2);

        AFieldLvalue usedRef = new AFieldLvalue(new TIdentifier("used"));
        ALvalueExp usedRefExp = new ALvalueExp(usedRef);

        AFieldLvalue identifierArrayRef = new AFieldLvalue(new TIdentifier("identifierArray"));
        ALvalueExp identifierArrayRefExp = new ALvalueExp(identifierArrayRef);

        AIntConstExp intConst1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
        AIntConstExp intConst2 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral(biggestIdentifier.ToString()));
        AIntConstExp intConst3 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral(bitsLeft.ToString()));
        AIntConstExp intConst4 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("31"));
        AIntConstExp intConst5 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
        AIntConstExp intConst6 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("31"));
        AIntConstExp intConst7 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));

        ABinopExp binop4 = new ABinopExp(pointerRef5Exp, new ADivideBinop(new TDiv("/")), intConst4);

        AArrayLvalue arrayLvalue1 = new AArrayLvalue(new TLBracket("["), usedRefExp, binop4);
        AArrayLvalue arrayLvalue2 = new AArrayLvalue(new TLBracket("["), identifierArrayRefExp, pointerRef7Exp);
        ALvalueExp arrayLvalue1Exp = new ALvalueExp(arrayLvalue1);
        ALvalueExp arrayLvalue2Exp = new ALvalueExp(arrayLvalue2);

        ABinopExp binop1 = new ABinopExp(pointerRef1Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), intConst1);
        ABinopExp binop2 = new ABinopExp(pointerRef2Exp, new AAndBinop(new TAnd("&")), intConst2);
        ABinopExp binop3 = new ABinopExp(pointerRef4Exp, new ARBitShiftBinop(new TRBitShift(">>")), intConst3);
        ABinopExp binop5 = new ABinopExp(pointerRef6Exp, new AModuloBinop(new TMod("%")), intConst6);
        ABinopExp binop6 = new ABinopExp(intConst5, new ALBitShiftBinop(new TLBitShift("<<")), binop5);
        ABinopExp binop7 = new ABinopExp(arrayLvalue1Exp, new AAndBinop(new TAnd("&")), binop6);
        ABinopExp binop8 = new ABinopExp(binop7, new AEqBinop(new TEq("==")), intConst7);
        ABinopExp binop9 = new ABinopExp(arrayLvalue2Exp, new ANeBinop(new TNeq("!=")), identifierRef2Exp);
        ABinopExp binop10 = new ABinopExp(binop8, new ALazyOrBinop(new TOrOr("||")), binop9);

        AAssignmentExp assignment1 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), identifierRef1, binop2);
        AAssignmentExp assignment2 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), pointerRef3, binop3);

        ABooleanConstExp boolConst = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());

        AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                           new TIdentifier(prefix + "_IsNull"), new ArrayList() {pointerDecl},
                           new AABlock(
                             new ArrayList()
                               {
                                 new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), identifierDecl),
                                 new AIfThenStm(new TLParen("("), binop1,
                                        new ABlockStm(new TLBrace("{"),
                                               new AABlock(
                                                 new ArrayList()
                                                   {
                                                     new AValueReturnStm
                                                       (new TReturn(
                                                          "return"),
                                                        boolConst)
                                                   },
                                                 new TRBrace("}")))),
                                 new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment1),
                                 new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment2),
                                 new AValueReturnStm(new TReturn("return"), binop10)
                               },
                             new TRBrace("}")));

        AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(node);
        sourceFile.GetDecl().Add(method);

        data.LocalLinks[pointerRef1] =
          data.LocalLinks[pointerRef2] =
          data.LocalLinks[pointerRef3] =
          data.LocalLinks[pointerRef4] =
          data.LocalLinks[pointerRef5] =
          data.LocalLinks[pointerRef6] =
          data.LocalLinks[pointerRef7] = pointerDecl;

        data.LocalLinks[identifierRef1] =
          data.LocalLinks[identifierRef2] = identifierDecl;

        data.FieldLinks[usedRef] = vars.Used;
        data.FieldLinks[identifierArrayRef] = vars.IdentifierArray;

        data.LvalueTypes[pointerRef1] =
          data.LvalueTypes[pointerRef2] =
          data.LvalueTypes[pointerRef3] =
          data.LvalueTypes[pointerRef4] =
          data.LvalueTypes[pointerRef5] =
          data.LvalueTypes[pointerRef6] =
          data.LvalueTypes[pointerRef7] =
          data.ExpTypes[pointerRef1Exp] =
          data.ExpTypes[pointerRef2Exp] =
          data.ExpTypes[pointerRef4Exp] =
          data.ExpTypes[pointerRef5Exp] =
          data.ExpTypes[pointerRef6Exp] =
          data.ExpTypes[pointerRef7Exp] =
          data.LvalueTypes[identifierRef1] =
          data.LvalueTypes[identifierRef2] =
          data.ExpTypes[identifierRef2Exp] =
          data.ExpTypes[intConst1] =
          data.ExpTypes[intConst2] =
          data.ExpTypes[intConst3] =
          data.ExpTypes[intConst4] =
          data.ExpTypes[intConst5] =
          data.ExpTypes[intConst6] =
          data.ExpTypes[intConst7] =
          data.ExpTypes[intConst1] =
          data.ExpTypes[binop2] =
          data.ExpTypes[binop3] =
          data.ExpTypes[binop4] =
          data.ExpTypes[binop5] =
          data.ExpTypes[binop6] =
          data.ExpTypes[binop7] =
          data.LvalueTypes[arrayLvalue1] =
          data.LvalueTypes[arrayLvalue2] =
          data.ExpTypes[arrayLvalue1Exp] =
          data.ExpTypes[arrayLvalue2Exp] =
          data.ExpTypes[assignment1] =
          data.ExpTypes[assignment2] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);

        data.ExpTypes[binop1] =
          data.ExpTypes[binop8] =
          data.ExpTypes[binop9] =
          data.ExpTypes[binop10] =
          data.ExpTypes[boolConst] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

        data.LvalueTypes[usedRef] =
          data.LvalueTypes[identifierArrayRef] =
          data.ExpTypes[usedRefExp] =
          data.ExpTypes[identifierArrayRefExp] = vars.IdentifierArray.GetType();

        return method;
      }
Пример #23
0
 public override void CaseABooleanConstExp(ABooleanConstExp node)
 {
   InABooleanConstExp(node);
   if (node.GetBool() != null)
   {
     node.GetBool().Apply(this);
   }
   OutABooleanConstExp(node);
 }
Пример #24
0
      private void MakeAssignmentRightDynamic(PLvalue leftSide, PExp rightSide, PType type, AABlock block, ref int index)
      {
        if (Util.IsBulkCopy(type))
        {
          if (type is ANamedType)
          {
            ANamedType aType = (ANamedType)type;
            AStructDecl structDecl = data.StructTypeLinks[aType];
            foreach (AALocalDecl localDecl in structDecl.GetLocals())
            {
              AStructLvalue newleftSide = new AStructLvalue(new ALvalueExp(leftSide),
                                     new ADotDotType(new TDot(".")),
                                     new TIdentifier(localDecl.GetName().Text));

              ABinopExp newrightSide = new ABinopExp(rightSide, new APlusBinop(new TPlus("+")),
                           new AStringConstExp(
                             new TStringLiteral("\"." + localDecl.GetName().Text + "\"")));

               data.ExpTypes[newrightSide] =
                data.ExpTypes[newrightSide.GetRight()] =
                new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

              data.ExpTypes[newleftSide.GetReceiver()] = type;
              data.LvalueTypes[newleftSide] = localDecl.GetType();

              data.StructFieldLinks[newleftSide] = localDecl;

              MakeAssignmentRightDynamic(newleftSide, newrightSide, localDecl.GetType(), block, ref index);
            }
          }
          else
          {//Is array type. Can Only be a constant array type
            AArrayTempType aType = (AArrayTempType)type;
            for (int i = 0; i < int.Parse(aType.GetIntDim().Text); i++)
            {
              AArrayLvalue newleftSide = new AArrayLvalue(new TLBracket("["), new ALvalueExp(leftSide), new AIntConstExp(new TIntegerLiteral(i.ToString())));

              ABinopExp newrightSide = new ABinopExp(rightSide, new APlusBinop(new TPlus("+")),
                           new AStringConstExp(
                             new TStringLiteral("\"[" + i + "]\"")));
              data.ExpTypes[newrightSide] =
                data.ExpTypes[newrightSide.GetRight()] =
                new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);

              data.ExpTypes[newleftSide.GetBase()] = type;
              data.ExpTypes[newleftSide.GetIndex()] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
              data.LvalueTypes[newleftSide] = aType.GetType();

              MakeAssignmentRightDynamic(newleftSide, newrightSide, aType.GetType(), block, ref index);

            }

          }
        }
        else
        {
          ANamedType aType;// = type is APointerType ? new ANamedType(new TIdentifier("string"), null) : (ANamedType)type;
          if (type is APointerType)
          {
            if (Util.IsIntPointer(type, ((APointerType)type).GetType(), data))
              aType = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
            else
              aType = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
          }
          else
          {
            aType = (ANamedType) type;
          }
          string capitalType = Util.Capitalize(aType.AsIdentifierString());//Char.ToUpper(aType.GetName().Text[0]) + aType.GetName().Text.Substring(1);
          leftSide = Util.MakeClone(leftSide, data);
          rightSide = Util.MakeClone(rightSide, data);

          ABooleanConstExp trueConst1 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
          //ABooleanConstExp trueConst2 = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
          ASimpleInvokeExp innerInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableGet" + capitalType), new ArrayList() { trueConst1, rightSide });
          //ASimpleInvokeExp outerInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("DataTableSet" + capitalType), new ArrayList() { trueConst2, leftSide, innerInvoke });
          AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), leftSide, innerInvoke);
          block.GetStatements().Insert(index, new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));
          index++;

          data.ExpTypes[trueConst1] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

          data.ExpTypes[innerInvoke] = aType;
          data.ExpTypes[assignment] = aType;

          data.SimpleMethodLinks[innerInvoke] =
            data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == innerInvoke.GetName().Text);
        }
      }
Пример #25
0
 public virtual void InABooleanConstExp(ABooleanConstExp node)
 {
   DefaultIn(node);
 }
Пример #26
0
    private AMethodDecl GetMethodMethod()
    {
      if (GetMethodPartMethod != null)
        return GetMethodPartMethod;
      /*
        string GetMethodPart(string delegate)
        {
          int i = StringFind(delegate, ":", false);
          if (i == -1)
          {
            return delegate;
          }
          return StringSub(delegate, 1, i - 1);
        }
       */
      AASourceFile sourceFile = Util.GetAncestor<AASourceFile>(finalTrans.mainEntry);

      AALocalDecl delegateFormal = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                             new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                             new TIdentifier("delegate"), null);
      ALocalLvalue delegateRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("delegate"));
      ALocalLvalue delegateRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("delegate"));
      ALocalLvalue delegateRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("delegate"));
      ALvalueExp delegateRef1Exp = new ALvalueExp(delegateRef1);
      ALvalueExp delegateRef2Exp = new ALvalueExp(delegateRef2);
      ALvalueExp delegateRef3Exp = new ALvalueExp(delegateRef3);

      AStringConstExp stringConst = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\":\""));
      ABooleanConstExp booleanConst = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
      AIntConstExp intConst1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("-1"));
      AIntConstExp intConst2 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst3 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));

      ASimpleInvokeExp stringFindInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringFind"),
                                   new ArrayList()
                                     {delegateRef1Exp, stringConst, booleanConst});
      AALocalDecl iDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                        new TIdentifier("i"), stringFindInvoke);
      ALocalLvalue iRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("i"));
      ALocalLvalue iRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier("i"));
      ALvalueExp iRef1Exp = new ALvalueExp(iRef1);
      ALvalueExp iRef2Exp = new ALvalueExp(iRef2);

      ABinopExp binop1 = new ABinopExp(iRef1Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), intConst1);
      AIfThenStm ifThen = new AIfThenStm(new TLParen("("), binop1,
                        new ABlockStm(new TLBrace("{"),
                               new AABlock(
                                 new ArrayList()
                                   {
                                     new AValueReturnStm(new TReturn("return"),
                                               delegateRef2Exp)
                                   },
                                 new TRBrace("}"))));

      ABinopExp binop2 = new ABinopExp(iRef2Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConst3);
      ASimpleInvokeExp stringSubInvoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                                  new ArrayList() {delegateRef3Exp, intConst2, binop2});

      GetMethodPartMethod = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                         new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                         new TIdentifier("GetMethodPart", finalTrans.data.LineCounts[sourceFile] + 1, 1), new ArrayList() { delegateFormal },
                         new AABlock(
                           new ArrayList()
                             {
                               new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), iDecl),
                               ifThen,
                               new AValueReturnStm(new TReturn("return"), stringSubInvoke)
                             },
                           new TRBrace("}")));
      sourceFile.GetDecl().Add(GetMethodPartMethod);

      finalTrans.data.LocalLinks[delegateRef1] =
        finalTrans.data.LocalLinks[delegateRef2] =
        finalTrans.data.LocalLinks[delegateRef3] = delegateFormal;
      finalTrans.data.LocalLinks[iRef1] =
        finalTrans.data.LocalLinks[iRef2] = iDecl;
      finalTrans.data.LvalueTypes[delegateRef1] =
        finalTrans.data.LvalueTypes[delegateRef2] =
        finalTrans.data.LvalueTypes[delegateRef3] =
        finalTrans.data.ExpTypes[delegateRef1Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[delegateRef2Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[delegateRef3Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringConst] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringSubInvoke] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
      finalTrans.data.LvalueTypes[iRef1] =
        finalTrans.data.LvalueTypes[iRef2] =
        finalTrans.data.ExpTypes[iRef1Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[iRef2Exp] =
        finalTrans.data.ExpTypes[stringFindInvoke] =
        finalTrans.data.ExpTypes[intConst1] =
        finalTrans.data.ExpTypes[intConst2] =
        finalTrans.data.ExpTypes[intConst3] =
        finalTrans.data.ExpTypes[binop2] = new ANamedType(new TIdentifier("int"), null);
      finalTrans.data.ExpTypes[booleanConst] =
        finalTrans.data.ExpTypes[binop1] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);

      finalTrans.data.SimpleMethodLinks[stringFindInvoke] =
        finalTrans.data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == stringFindInvoke.GetName().Text);
      finalTrans.data.SimpleMethodLinks[stringSubInvoke] =
        finalTrans.data.Libraries.Methods.First(m => m.GetName().Text == stringSubInvoke.GetName().Text);

      return GetMethodPartMethod;
    }
    private AMethodDecl CreateStringDeobfuscator()
    {
      AASourceFile file = (AASourceFile) finalTrans.mainEntry.Parent();

      //Create fields for the string constants
      AStringConstExp emptyStringConst = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\"\""));
      AFieldDecl emptyStringField = new AFieldDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, new TConst("const"),
                             new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                             new TIdentifier("fOobar"), emptyStringConst);
      file.GetDecl().Add(emptyStringField);
      data.Fields.Add(new SharedData.DeclItem<AFieldDecl>(file, emptyStringField));
      AFieldLvalue emptyStringRef1 = new AFieldLvalue(new TIdentifier(emptyStringField.GetName().Text));
      AFieldLvalue emptyStringRef2 = new AFieldLvalue(new TIdentifier(emptyStringField.GetName().Text));
      AFieldLvalue emptyStringRef3 = new AFieldLvalue(new TIdentifier(emptyStringField.GetName().Text));
      ALvalueExp emptyStringRef1Exp = new ALvalueExp(emptyStringRef1);
      ALvalueExp emptyStringRef2Exp = new ALvalueExp(emptyStringRef2);
      ALvalueExp emptyStringRef3Exp = new ALvalueExp(emptyStringRef3);

      AStringConstExp colonStringConst = new AStringConstExp(new TStringLiteral("\":\""));
      AFieldDecl colonStringField = new AFieldDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, new TConst("const"),
                             new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                             new TIdentifier("foObar"), colonStringConst);
      file.GetDecl().Add(colonStringField);
      data.Fields.Add(new SharedData.DeclItem<AFieldDecl>(file, colonStringField));
      AFieldLvalue colonStringRef = new AFieldLvalue(new TIdentifier(colonStringField.GetName().Text));
      ALvalueExp colonStringRefExp = new ALvalueExp(colonStringRef);

      /*
        string output = "";
        string ch;
        int length = StringLength(s);
        int phase1 = (length - 1)%3;
        int phase2 = (length - 1)%2;
       */

      AALocalDecl stringParam = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                           new TIdentifier("fo0bar"), emptyStringRef1Exp);
      ALocalLvalue stringParamRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef6 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef7 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALocalLvalue stringParamRef8 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(stringParam.GetName().Text));
      ALvalueExp stringParamRef1Exp = new ALvalueExp(stringParamRef1);
      ALvalueExp stringParamRef2Exp = new ALvalueExp(stringParamRef2);
      ALvalueExp stringParamRef4Exp = new ALvalueExp(stringParamRef4);
      ALvalueExp stringParamRef5Exp = new ALvalueExp(stringParamRef5);
      ALvalueExp stringParamRef7Exp = new ALvalueExp(stringParamRef7);
      ALvalueExp stringParamRef8Exp = new ALvalueExp(stringParamRef8);

      AABlock methodBlock = new AABlock(new ArrayList(), new TRBrace("}"));

      AALocalDecl outputDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                           new TIdentifier("foobar"), emptyStringRef1Exp);
      methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), outputDecl));
      ALocalLvalue outputRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef6 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef7 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef8 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef9 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef10 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef11 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef12 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue outputRef13 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(outputDecl.GetName().Text));
      ALvalueExp outputRef2Exp = new ALvalueExp(outputRef2);
      ALvalueExp outputRef4Exp = new ALvalueExp(outputRef4);
      ALvalueExp outputRef5Exp = new ALvalueExp(outputRef5);
      ALvalueExp outputRef6Exp = new ALvalueExp(outputRef6);
      ALvalueExp outputRef7Exp = new ALvalueExp(outputRef7);
      ALvalueExp outputRef8Exp = new ALvalueExp(outputRef8);
      ALvalueExp outputRef10Exp = new ALvalueExp(outputRef10);
      ALvalueExp outputRef11Exp = new ALvalueExp(outputRef11);
      ALvalueExp outputRef12Exp = new ALvalueExp(outputRef12);
      ALvalueExp outputRef13Exp = new ALvalueExp(outputRef13);

      AALocalDecl chDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                           new TIdentifier("f0obar"), null);
      methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), chDecl));
      ALocalLvalue chRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(chDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue chRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(chDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue chRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(chDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue chRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(chDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue chRef5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(chDecl.GetName().Text));
      ALvalueExp chRef3Exp = new ALvalueExp(chRef3);
      ALvalueExp chRef4Exp = new ALvalueExp(chRef4);
      ALvalueExp chRef5Exp = new ALvalueExp(chRef5);

      ASimpleInvokeExp stringLengthInvoke1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringLength"),
                                    new ArrayList() { stringParamRef1Exp });
      AALocalDecl lengthDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                           new TIdentifier("f0Obar"), stringLengthInvoke1);
      methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), lengthDecl));
      ALocalLvalue lengthRef1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef6 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef7 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALocalLvalue lengthRef8 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(lengthDecl.GetName().Text));
      ALvalueExp lengthRef1Exp = new ALvalueExp(lengthRef1);
      ALvalueExp lengthRef2Exp = new ALvalueExp(lengthRef2);
      ALvalueExp lengthRef3Exp = new ALvalueExp(lengthRef3);
      ALvalueExp lengthRef4Exp = new ALvalueExp(lengthRef4);
      ALvalueExp lengthRef5Exp = new ALvalueExp(lengthRef5);
      ALvalueExp lengthRef6Exp = new ALvalueExp(lengthRef6);
      ALvalueExp lengthRef7Exp = new ALvalueExp(lengthRef7);

      AIntConstExp intConstp1Init1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConstp1Init2 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("3"));
      ABinopExp binopExpP1InitMinus = new ABinopExp(lengthRef1Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConstp1Init1);
      ABinopExp binopExpP1InitMod = new ABinopExp(binopExpP1InitMinus, new AModuloBinop(new TMod("%")), intConstp1Init2);

      AALocalDecl phase1Decl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                           new TIdentifier("fO0bar"), binopExpP1InitMod);
      methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), phase1Decl));
      ALocalLvalue phase1Ref1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref6 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref7 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref8 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref9 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref10 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase1Ref11 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase1Decl.GetName().Text));
      ALvalueExp phase1Ref1Exp = new ALvalueExp(phase1Ref1);
      ALvalueExp phase1Ref2Exp = new ALvalueExp(phase1Ref2);
      ALvalueExp phase1Ref4Exp = new ALvalueExp(phase1Ref4);
      ALvalueExp phase1Ref5Exp = new ALvalueExp(phase1Ref5);
      ALvalueExp phase1Ref7Exp = new ALvalueExp(phase1Ref7);
      ALvalueExp phase1Ref9Exp = new ALvalueExp(phase1Ref9);
      ALvalueExp phase1Ref10Exp = new ALvalueExp(phase1Ref10);
      ALvalueExp phase1Ref11Exp = new ALvalueExp(phase1Ref11);

      AIntConstExp intConstp2Init1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConstp2Init2 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("2"));
      ABinopExp binopExpP2InitMinus = new ABinopExp(lengthRef2Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConstp2Init1);
      ABinopExp binopExpP2InitMod = new ABinopExp(binopExpP2InitMinus, new AModuloBinop(new TMod("%")), intConstp2Init2);

      AALocalDecl phase2Decl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                           new ANamedType(new TIdentifier("int"), null),
                           new TIdentifier("carl"), binopExpP2InitMod);
      methodBlock.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), phase2Decl));
      ALocalLvalue phase2Ref1 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref2 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref3 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref4 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref5 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref6 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref7 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref8 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALocalLvalue phase2Ref9 = new ALocalLvalue(new TIdentifier(phase2Decl.GetName().Text));
      ALvalueExp phase2Ref1Exp = new ALvalueExp(phase2Ref1);
      ALvalueExp phase2Ref2Exp = new ALvalueExp(phase2Ref2);
      ALvalueExp phase2Ref4Exp = new ALvalueExp(phase2Ref4);
      ALvalueExp phase2Ref5Exp = new ALvalueExp(phase2Ref5);
      ALvalueExp phase2Ref7Exp = new ALvalueExp(phase2Ref7);
      ALvalueExp phase2Ref9Exp = new ALvalueExp(phase2Ref9);

      /*
        while(length > 0)
        {
          if(phase2 == 0)
          {
            ch = StringSub(s, 1, 1);
            s = StringReplace(s, "", 1, 1);
          }
          else
          {
            if(phase2 == 1)
            {
              ch = StringSub(s, length, length);
              s = StringReplace(s, "", length, length);
            }
          }

          if(phase1 == 0)
          {
            output = ch + output;
          }
          else
          {
            if(phase1 == 1)
            {
              output = StringSub(output, 1, (StringLength(output) + 1)/2) + ch + StringSub(output, (StringLength(output) + 1)/2 + 1, StringLength(output));
            }
            else
            {
              output = output + ch;
            }
          }
          phase1 = phase1 - 1;
          if(phase1 < 0)
          {
            phase1 = phase1 + 3;
          }
          phase2 = phase2 - 1;
          if(phase2 < 0)
          {
            phase2 = phase2 + 2;
          }
          length = StringLength(s);
        }
       */

      AABlock whileBlock = new AABlock(new ArrayList(), new TRBrace("}"));
      AIntConstExp intConstWhileCond = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
      ABinopExp binopWhileCond = new ABinopExp(lengthRef3Exp, new AGtBinop(new TGt(">")), intConstWhileCond);
      methodBlock.GetStatements().Add(new AWhileStm(new TLParen("("), binopWhileCond,
                             new ABlockStm(new TLBrace("{"), whileBlock)));

      /*
          if(phase2 == 0)
          {
            ch = StringSub(s, 1, 1);
            s = StringReplace(s, "", 1, 1);
          }
          else
          {
            if(phase2 == 1)
            {
              ch = StringSub(s, length, length);
              s = StringReplace(s, "", length, length);
            }
          }
       */
      AIntConstExp intConstIf1Cond = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
      ABinopExp binopIf1Cond = new ABinopExp(phase2Ref1Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), intConstIf1Cond);
      AABlock thenBlock = new AABlock();
      AABlock elseBlock = new AABlock();
      whileBlock.GetStatements().Add(new AIfThenElseStm(new TLParen("("), binopIf1Cond,
                               new ABlockStm(new TLBrace("{"), thenBlock),
                               new ABlockStm(new TLBrace("{"), elseBlock)));

      //ch = StringSub(s, 1, 1);
      AIntConstExp intConst1 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst2 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ASimpleInvokeExp invokeStringSub1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                              new ArrayList() {stringParamRef2Exp, intConst1, intConst2});
      AAssignmentExp assignment1 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), chRef1, invokeStringSub1);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment1));

      //s = StringReplace(s, "", 1, 1);
      AIntConstExp intConst3 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst4 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ASimpleInvokeExp invokeStringReplace1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringReplace"),
                              new ArrayList() { stringParamRef4Exp, emptyStringRef2Exp, intConst3, intConst4 });
      AAssignmentExp assignment2 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), stringParamRef3, invokeStringReplace1);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment2));

      //if(phase2 == 1)
      AIntConstExp intConst5 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop1 = new ABinopExp(phase2Ref2Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), intConst5);
      thenBlock = new AABlock();
      elseBlock.GetStatements().Add(new AIfThenStm(new TLParen("("), binop1,
                             new ABlockStm(new TLBrace("{"), thenBlock)));

      //ch = StringSub(s, length, length);
      ASimpleInvokeExp invokeStringSub2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                              new ArrayList() { stringParamRef5Exp, lengthRef3Exp, lengthRef4Exp });
      AAssignmentExp assignment3 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), chRef2, invokeStringSub2);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment3));

      //s = StringReplace(s, "", length, length);
      ASimpleInvokeExp invokeStringReplace2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringReplace"),
                              new ArrayList() { stringParamRef7Exp, emptyStringRef3Exp, lengthRef5Exp, lengthRef6Exp });
      AAssignmentExp assignment4 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), stringParamRef6, invokeStringReplace2);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment4));

      //if(phase1 == 0)
      AIntConstExp intConst6 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
      ABinopExp binop2 = new ABinopExp(phase1Ref1Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), intConst6);
      thenBlock = new AABlock();
      elseBlock = new AABlock();
      whileBlock.GetStatements().Add(new AIfThenElseStm(new TLParen("("), binop2,
                               new ABlockStm(new TLBrace("{"), thenBlock),
                               new ABlockStm(new TLBrace("{"), elseBlock)));

      //output = ch + output;
      ABinopExp binop3 = new ABinopExp(chRef3Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), outputRef2Exp);
      AAssignmentExp assignment5 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), outputRef1, binop3);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment5));

      //if(phase1 == 1)
      AABlock cBlock = elseBlock;
      AIntConstExp intConst7 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop4 = new ABinopExp(phase1Ref2Exp, new AEqBinop(new TEq("==")), intConst7);
      thenBlock = new AABlock();
      elseBlock = new AABlock();
      cBlock.GetStatements().Add(new AIfThenElseStm(new TLParen("("), binop4,
                               new ABlockStm(new TLBrace("{"), thenBlock),
                               new ABlockStm(new TLBrace("{"), elseBlock)));

      //output = StringSub(output, 1, (StringLength(output) + 1)/2) + ch + StringSub(output, (StringLength(output) + 1)/2 + 1, StringLength(output));
      AIntConstExp intConst8 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst9 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst10 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("2"));
      AIntConstExp intConst11 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst12 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("2"));
      AIntConstExp intConst13 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));

      ASimpleInvokeExp invokeStringLength1 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringLength"),
                                    new ArrayList() {outputRef5Exp});
      ABinopExp binop5 = new ABinopExp(invokeStringLength1, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst9);
      ABinopExp binop6 = new ABinopExp(binop5, new ADivideBinop(new TDiv("/")), intConst10);

      ASimpleInvokeExp invokeStringSub3 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                              new ArrayList() { outputRef4Exp, intConst8, binop6});

      ABinopExp binop7 = new ABinopExp(invokeStringSub3, new APlusBinop(new TPlus("+")), chRef4Exp);

      ASimpleInvokeExp invokeStringLength2 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringLength"),
                                    new ArrayList() { outputRef7Exp });
      ABinopExp binop8 = new ABinopExp(invokeStringLength2, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst11);
      ABinopExp binop9 = new ABinopExp(binop8, new ADivideBinop(new TDiv("/")), intConst12);
      ABinopExp binop10 = new ABinopExp(binop9, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst13);

      ASimpleInvokeExp invokeStringLength3 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringLength"),
                                    new ArrayList() { outputRef8Exp });

      ASimpleInvokeExp invokeStringSub4 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                              new ArrayList() { outputRef6Exp, binop10, invokeStringLength3 });

      ABinopExp binop11 = new ABinopExp(binop7, new APlusBinop(new TPlus("+")), invokeStringSub4);

      AAssignmentExp assignment6 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), outputRef3, binop11);

      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment6));

      //output = output + ch;
      ABinopExp binop12 = new ABinopExp(outputRef10Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), chRef5Exp);
      AAssignmentExp assignment7 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), outputRef9, binop12);
      elseBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment7));

      //phase1 = phase1 - 1;
      AIntConstExp intConst14 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop13 = new ABinopExp(phase1Ref4Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConst14);
      AAssignmentExp assignment8 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), phase1Ref3, binop13);
      whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment8));

      //if(phase1 < 0)
      AIntConstExp intConst15 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
      ABinopExp binop14 = new ABinopExp(phase1Ref5Exp, new ALtBinop(new TLt("<")), intConst15);
      thenBlock = new AABlock();
      whileBlock.GetStatements().Add(new AIfThenStm(new TLParen("("), binop14,
                             new ABlockStm(new TLBrace("{"), thenBlock)));

      //phase1 = phase1 + 3;
      AIntConstExp intConst16 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("3"));
      ABinopExp binop15 = new ABinopExp(phase1Ref7Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst16);
      AAssignmentExp assignment9 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), phase1Ref6, binop15);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment9));

      //phase2 = phase2 - 1;
      AIntConstExp intConst17 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop16 = new ABinopExp(phase2Ref4Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConst17);
      AAssignmentExp assignment10 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), phase2Ref3, binop16);
      whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment10));

      //if(phase2 < 0)
      AIntConstExp intConst18 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("0"));
      ABinopExp binop17 = new ABinopExp(phase2Ref5Exp, new ALtBinop(new TLt("<")), intConst18);
      thenBlock = new AABlock();
      whileBlock.GetStatements().Add(new AIfThenStm(new TLParen("("), binop17,
                             new ABlockStm(new TLBrace("{"), thenBlock)));

      //phase2 = phase2 + 2;
      AIntConstExp intConst19 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("2"));
      ABinopExp binop18 = new ABinopExp(phase2Ref7Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst19);
      AAssignmentExp assignment11 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), phase2Ref6, binop18);
      thenBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment11));

      //length = StringLength(s);
      ASimpleInvokeExp invokeStringLength4 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringLength"),
                                    new ArrayList() { stringParamRef8Exp });
      AAssignmentExp assignment12 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lengthRef8, invokeStringLength4);
      whileBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment12));

      /*
        phase1 = StringFind(output, ":", false);
        phase2 = StringToInt(StringSub(output, 1, phase1 - 1));
        return StringSub(output, phase1 + 1, phase2 + phase1);
       */

      ABooleanConstExp boolConst1 = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
      ASimpleInvokeExp invokeStringFind = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringFind"),
                                   new ArrayList()
                                     {outputRef11Exp, colonStringRefExp, boolConst1});
      AAssignmentExp assignment13 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), phase1Ref8, invokeStringFind);
      methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment13));

      //phase2 = StringToInt(StringSub(output, 1, phase1 - 1));
      AIntConstExp intConst20 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      AIntConstExp intConst21 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop19 = new ABinopExp(phase1Ref9Exp, new AMinusBinop(new TMinus("-")), intConst21);
      ASimpleInvokeExp invokeStringSub5 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                              new ArrayList() { outputRef12Exp, intConst20, binop19});
      ASimpleInvokeExp invokeStringToInt = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringToInt"),
                                   new ArrayList() { invokeStringSub5 });
      AAssignmentExp assignment14 = new AAssignmentExp(new TAssign("="), phase2Ref8, invokeStringToInt);
      methodBlock.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment14));

      //return StringSub(output, phase1 + 1, phase2 + phase1);
      AIntConstExp intConst22 = new AIntConstExp(new TIntegerLiteral("1"));
      ABinopExp binop20 = new ABinopExp(phase1Ref10Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), intConst22);
      ABinopExp binop21 = new ABinopExp(phase2Ref9Exp, new APlusBinop(new TPlus("+")), phase1Ref11Exp);
      ASimpleInvokeExp invokeStringSub6 = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("StringSub"),
                              new ArrayList() { outputRef12Exp, binop20, binop21 });
      methodBlock.GetStatements().Add(new AValueReturnStm(new TReturn("return"), invokeStringSub6));

      AMethodDecl method = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                         new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                         new TIdentifier("Galaxypp_Deobfuscate"), new ArrayList() {stringParam},
                         methodBlock);

      //Fix data refferences.. I got tired here.

      return method;
    }
    private void MakeInitializerInvokes()
    {
      AABlock block = (AABlock) mainEntry.GetBlock();
      AASourceFile file = Util.GetAncestor<AASourceFile>(mainEntry);
      AMethodDecl invokeMethod;
      /* Add
       * void Invoke(string methodName)
       * {
       *   trigger initTrigger = TriggerCreate(methodName);
       *   TriggerExecute(initTrigger, false, true);
       *   TriggerDestroy(initTrigger);
       * }
       */

      {
        //void Invoke(string methodName)
        AALocalDecl parameter = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                            new ANamedType(new TIdentifier("string"), null),
                            new TIdentifier("methodName"), null);
        AABlock methodBody = new AABlock();
        invokeMethod = new AMethodDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null, null,
                           new AVoidType(new TVoid("void")), new TIdentifier("Invoke"),
                           new ArrayList(){parameter}, methodBody);

        //trigger initTrigger = TriggerCreate(methodName);
        ALocalLvalue parameterLvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier("methodName"));
        data.LocalLinks[parameterLvalue] = parameter;
        ALvalueExp parameterLvalueExp = new ALvalueExp(parameterLvalue);
        data.LvalueTypes[parameterLvalue] =
          data.ExpTypes[parameterLvalueExp] = parameter.GetType();
        ASimpleInvokeExp invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("TriggerCreate"), new ArrayList(){parameterLvalueExp});
        data.ExpTypes[invoke] = new ANamedType(new TIdentifier("trigger"), null);
        foreach (AMethodDecl methodDecl in data.Libraries.Methods)
        {
          if (methodDecl.GetName().Text == "TriggerCreate")
          {
            data.SimpleMethodLinks[invoke] = methodDecl;
            break;
          }
        }
        AALocalDecl initTriggerDecl = new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                            new ANamedType(new TIdentifier("trigger"), null),
                            new TIdentifier("initTrigger"), invoke);
        methodBody.GetStatements().Add(new ALocalDeclStm(new TSemicolon(";"), initTriggerDecl));

        //TriggerExecute(initTrigger, false, true);
        ALocalLvalue initTriggerLvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier("initTrigger"));
        data.LocalLinks[initTriggerLvalue] = initTriggerDecl;
        ALvalueExp initTriggerLvalueExp = new ALvalueExp(initTriggerLvalue);
        data.LvalueTypes[initTriggerLvalue] =
          data.ExpTypes[initTriggerLvalueExp] = initTriggerDecl.GetType();
        ABooleanConstExp falseBool = new ABooleanConstExp(new AFalseBool());
        ABooleanConstExp trueBool = new ABooleanConstExp(new ATrueBool());
        data.ExpTypes[falseBool] =
          data.ExpTypes[trueBool] = new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null);
        invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("TriggerExecute"), new ArrayList() { initTriggerLvalueExp, falseBool, trueBool });
        data.ExpTypes[invoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));
        foreach (AMethodDecl methodDecl in data.Libraries.Methods)
        {
          if (methodDecl.GetName().Text == "TriggerExecute")
          {
            data.SimpleMethodLinks[invoke] = methodDecl;
            break;
          }
        }
        methodBody.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), invoke));

        //TriggerDestroy(initTrigger);
        initTriggerLvalue = new ALocalLvalue(new TIdentifier("initTrigger"));
        data.LocalLinks[initTriggerLvalue] = initTriggerDecl;
        initTriggerLvalueExp = new ALvalueExp(initTriggerLvalue);
        data.LvalueTypes[initTriggerLvalue] =
          data.ExpTypes[initTriggerLvalueExp] = initTriggerDecl.GetType();
        invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("TriggerDestroy"), new ArrayList() { initTriggerLvalueExp });
        data.ExpTypes[invoke] = new AVoidType(new TVoid("void"));
        foreach (AMethodDecl methodDecl in data.Libraries.Methods)
        {
          if (methodDecl.GetName().Text == "TriggerDestroy")
          {
            data.SimpleMethodLinks[invoke] = methodDecl;
            break;
          }
        }
        methodBody.GetStatements().Add(new AExpStm(new TSemicolon(";"), invoke));

        file.GetDecl().Add(invokeMethod);
      }

      for (int i = data.InitializerMethods.Count - 1; i >= 0; i--)
      {
        AMethodDecl method = data.InitializerMethods[i];
        //Turn method into a trigger
        method.SetReturnType(new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null));
        method.GetFormals().Add(new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                            new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                            new TIdentifier("testConds"), null));
        method.GetFormals().Add(new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                            new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                            new TIdentifier("runActions"), null));
        method.SetTrigger(new TTrigger("trigger"));
        ((AABlock) method.GetBlock()).GetStatements().Add(new AVoidReturnStm(new TReturn("return")));
        TriggerConvertReturn returnConverter = new TriggerConvertReturn(data);
        method.Apply(returnConverter);
        data.TriggerDeclarations[method] = new List<TStringLiteral>();

        //Add Invoke(<name>); to main entry
        TStringLiteral literal = new TStringLiteral(method.GetName().Text);
        data.TriggerDeclarations[method].Add(literal);
        AStringConstExp stringConst = new AStringConstExp(literal);
        data.ExpTypes[stringConst] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
        ASimpleInvokeExp invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("Invoke"), new ArrayList(){stringConst});
        data.SimpleMethodLinks[invoke] = invokeMethod;
        data.ExpTypes[invoke] = invokeMethod.GetReturnType();
        block.GetStatements().Insert(0, new AExpStm(new TSemicolon(";"), invoke));

        //ASyncInvokeExp syncInvokeExp = new ASyncInvokeExp(new TSyncInvoke("Invoke"), new AAmbiguousNameLvalue(new ASimpleName(new TIdentifier(method.GetName().Text))), new ArrayList());
        //data.Invokes.Add(method, new List<InvokeStm>(){new InvokeStm(syncInvokeExp)});
        //data.ExpTypes[syncInvokeExp] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        //block.GetStatements().Insert(0, new AExpStm(new TSemicolon(";"), syncInvokeExp));
      }
      for (int i = data.InvokeOnIniti.Count - 1; i >= 0; i--)
      {
        AMethodDecl method = data.InvokeOnIniti[i];

        //Turn method into a trigger
        method.SetReturnType(new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null));
        method.GetFormals().Add(new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                            new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                            new TIdentifier("testConds"), null));
        method.GetFormals().Add(new AALocalDecl(new APublicVisibilityModifier(), null, null, null, null,
                            new ANamedType(new TIdentifier("bool"), null),
                            new TIdentifier("runActions"), null));
        method.SetTrigger(new TTrigger("trigger"));
        ((AABlock)method.GetBlock()).GetStatements().Add(new AVoidReturnStm(new TReturn("return")));
        TriggerConvertReturn returnConverter = new TriggerConvertReturn(data);
        method.Apply(returnConverter);
        data.TriggerDeclarations[method] = new List<TStringLiteral>();

        //Add Invoke(<name>); to main entry
        TStringLiteral literal = new TStringLiteral(method.GetName().Text);
        data.TriggerDeclarations[method].Add(literal);
        AStringConstExp stringConst = new AStringConstExp(literal);
        data.ExpTypes[stringConst] = new ANamedType(new TIdentifier("string"), null);
        ASimpleInvokeExp invoke = new ASimpleInvokeExp(new TIdentifier("Invoke"), new ArrayList() { stringConst });
        data.SimpleMethodLinks[invoke] = invokeMethod;
        data.ExpTypes[invoke] = invokeMethod.GetReturnType();
        block.GetStatements().Insert(0, new AExpStm(new TSemicolon(";"), invoke));

        /*
        ASyncInvokeExp syncInvokeExp = new ASyncInvokeExp(new TSyncInvoke("Invoke"), new AAmbiguousNameLvalue(new ASimpleName(new TIdentifier(method.GetName().Text))), new ArrayList());
        data.Invokes.Add(method, new List<InvokeStm>() { new InvokeStm(syncInvokeExp) });
        data.ExpTypes[syncInvokeExp] = new AVoidType(new TVoid("void"));

        block.GetStatements().Insert(0, new AExpStm(new TSemicolon(";"), syncInvokeExp));*/

      }
      for (int i = data.FieldsToInitInMapInit.Count - 1; i >= 0; i--)
      {
        AFieldDecl field = data.FieldsToInitInMapInit[i];
        if (field.GetInit() == null)
          continue;

        AFieldLvalue lvalue = new AFieldLvalue(new TIdentifier(field.GetName().Text));
        AAssignmentExp assignment = new AAssignmentExp(new TAssign("="), lvalue, field.GetInit());

        data.ExpTypes[assignment] =
          data.LvalueTypes[lvalue] = field.GetType();
        data.FieldLinks[lvalue] = field;

        block.GetStatements().Insert(0, new AExpStm(new TSemicolon(";"), assignment));

      }
      block.RemoveChild(mainEntryFieldInitBlock);
      block.GetStatements().Insert(0, mainEntryFieldInitBlock);
    }