Пример #1
0
    public int InsertFood(Foods aFood)
    {
      try
      {
        this.aListFoods.Add(aFood);
        return 1;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return 0;
        throw new Exception(string.Format("MenusEN.InsertFood :" + ex.Message.ToString()));

      }
    }
Пример #2
0
    public int RemoveFood(Foods aFood)
    {
      try
      {
        int ID = aFood.ID;
        if (this.aListFoods.Where(a => a.ID == ID).ToList().Count > 0)
        {
          this.aListFoods.Remove(this.aListFoods.Where(a => a.ID == ID).ToList()[0]);
        }
        return 1;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return 0;
        throw new Exception(string.Format("MenusEN.UpdateService :" + ex.Message.ToString()));

      }
    }
    private void btnUnSelectFoods_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (this.aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList().Count() == 0)
        {
          Foods aFoods = new Foods();
          aFoods.ID = Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"));
          aFoods.Name = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name"));
          aFoods.Name1 = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name1"));
          aFoods.Name2 = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name2"));
          aFoods.Name3 = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name3"));
          aFoods.Image1 = (byte[])viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Image1");

          this.aListFoods.Insert(0, aFoods);
          dgvAvailableFoods.DataSource = this.aListFoods;
          dgvAvailableFoods.RefreshDataSource();

        }
        Foods aFoodTemp = this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList()[0];
        this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].aListFoods.Remove(aFoodTemp);
        dgvSelectFoods.DataSource = this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].aListFoods;
        dgvSelectFoods.RefreshDataSource();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("frmIns_Menus.btnUnSelectFoods_ButtonClick\n" + ex.ToString(), "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
    // Chọn món ăn vào Menus trong hội trường
    private void btnSelectFoods_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (Convert.ToInt32(lueHalls.EditValue) == 0)
        {
          MessageBox.Show("Chọn hội trường trước khi tạo thực đơn.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

        }
        if (this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].Name == "")
        {
          this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].Name = txtMenusName.Text;
        }
        if (this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList().Count() > 0)
        {
          MessageBox.Show("Món ăn này đã có trong thực đơn vui lòng chọn món ăn khác.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        else
        {
          Foods aFoods = new Foods();
          aFoods.ID = Convert.ToInt32(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"));
          aFoods.Name = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name"));
          aFoods.Name1 = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name1"));
          aFoods.Name2 = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name2"));
          aFoods.Name3 = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name3"));
          aFoods.Image1 = (byte[])viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Image1");

          this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].aListFoods.Add(aFoods);
          dgvSelectFoods.DataSource = this.aNewBookingHEN.aListBookingHallUsed.Where(a => a.CodeHall == CurrentCodeHall).ToList()[0].aListMenuEN[0].aListFoods;
          dgvSelectFoods.RefreshDataSource();

          Foods aFoodsTemp = this.aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList()[0];
          this.aListFoods.Remove(aFoodsTemp);
          dgvAvailableFoods.DataSource = this.aListFoods;
          dgvAvailableFoods.RefreshDataSource();

        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("frmIns_Menus.btnSelectFoods_ButtonClick\n" + ex.ToString(), "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
    private void btnUnSelectFoods_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (this.aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList().Count() == 0)
        {

          Foods aFoods = new Foods();
          aFoods.ID = Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"));
          aFoods.Name = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name"));
          aFoods.Name1 = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name1"));
          aFoods.Name2 = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name2"));
          aFoods.Name3 = Convert.ToString(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Name3"));
          aFoods.Image1 = (byte[])viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("Image1");

          this.aListFoods.Insert(0, aFoods);
          dgvAvailableFoods.DataSource = this.aListFoods;
          dgvAvailableFoods.RefreshDataSource();
        }

        Menus_FoodsBO aMenus_FoodsBO = new Menus_FoodsBO();
        Menus_Foods aMenus_Foods = aMenus_FoodsBO.Select_ByIDFoodAndIDMenu(Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID")),this.IDMenu);
        if (aMenus_Foods != null)
        {
          aMenus_FoodsBO.Delete_ByIDMenuAndIDFood(this.IDMenu, Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID")));
        }
        Foods aFoodTemp = this.aMenusEN.aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewSelectFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList()[0];
        this.aMenusEN.aListFoods.Remove(aFoodTemp);
        dgvSelectFoods.DataSource = this.aMenusEN.aListFoods;
        dgvSelectFoods.RefreshDataSource();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("frmUpd_Menus.btnUnSelectFoods_ButtonClick\n" + ex.ToString(), "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
    private void btnSelectFoods_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (this.aMenusEN.aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList().Count() > 0)
        {
          MessageBox.Show("Món ăn này đã có trong thực đơn vui lòng chọn món ăn khác.", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        else
        {
          Foods aFoods = new Foods();
          aFoods.ID = Convert.ToInt32(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"));
          aFoods.Name = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name"));
          aFoods.Name1 = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name1"));
          aFoods.Name2 = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name2"));
          aFoods.Name3 = Convert.ToString(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Name3"));
          aFoods.Image1 = (byte[])viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("Image1");

          this.aMenusEN.aListFoods.Add(aFoods);
          dgvSelectFoods.DataSource = this.aMenusEN.aListFoods;
          dgvSelectFoods.RefreshDataSource();

          Foods aFoodsTemp = this.aListFoods.Where(f => f.ID == Convert.ToInt32(viewAvailableFoods.GetFocusedRowCellValue("ID"))).ToList()[0];
          this.aListFoods.Remove(aFoodsTemp);
          dgvAvailableFoods.DataSource = this.aListFoods;
          dgvAvailableFoods.RefreshDataSource();
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("frmUpd_Menus.btnSelectFoods_ButtonClick\n" + ex.ToString(), "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
    //=======================================================
    //Author: Hiennv
    //Function : SelectListFoods_ByIDMenu()
    //=======================================================
    public List<Foods> SelectListFoods_ByIDMenu(int IDMenu)
    {
      try
      {
        Menus_FoodsBO aMenus_FoodsBO = new Menus_FoodsBO();
        List<Menus_Foods> aList = aDatabaseDA.Menus_Foods.Where(a => a.IDMenu == IDMenu).ToList();
        List<Foods> aListFoods = new List<Foods>();
        Foods aFoods;
        FoodsBO aFoodsBO = new FoodsBO();
        for (int i = 0; i < aList.Count; i++)
        {
          aFoods = new Foods();
          aFoods = aFoodsBO.Select_ByID(aList[i].IDFood);
          aListFoods.Add(aFoods);
        }
        return aListFoods;
      }
      catch (Exception ex)
      {

        throw new Exception("Menus_FoodsBO.SelectListFoods_ByIDMenu\n" + ex.ToString());
      }
    }