Пример #1
0
    //------------------------------------------------------ THEM SUA XOA -----------------------------------------------------------------
    public string CreateLoaiNguoiDung(string MaLoaiNguoiDung, string TenLoaiNguoiDung)
    {
      LoaiNguoiDung loainguoidung = new LoaiNguoiDung();

      //----------------------- chuan hoa du lieu -----------------------
      //----------------------- kiem tra ma -----------------------
      loainguoidung = context.LoaiNguoiDung.Where(temp => temp.MaLoaiNguoiDung == MaLoaiNguoiDung).SingleOrDefault();
      if (loainguoidung != null)
      {
        return("Mã loại người dùng này đã tồn tại");
      }
      //----------------------- kiem tra ten -----------------------
      loainguoidung = context.LoaiNguoiDung.Where(temp => temp.TenLoaiNguoiDung == TenLoaiNguoiDung).SingleOrDefault();
      if (loainguoidung != null)
      {
        return("Tên loại người dùng này đã tồn tại");
      }
      //----------------------- them -----------------------
      loainguoidung  = new LoaiNguoiDung();
      loainguoidung.Id = Guid.Parse(Guid.NewGuid().ToString().ToUpper());
      loainguoidung.MaLoaiNguoiDung = MaLoaiNguoiDung;
      loainguoidung.TenLoaiNguoiDung = TenLoaiNguoiDung;
      loainguoidung.TinhTrang    = "Không khoá";

      context.LoaiNguoiDung.Add(loainguoidung);
      context.SaveChanges();

      return("Thêm thành công");
    }
Пример #2
0
    public string EditLoaiNguoiDung(string MaLoaiNguoiDung, string TenLoaiNguoiDung)
    {
      LoaiNguoiDung loainguoidung = new LoaiNguoiDung();

      //----------------------- chuan hoa du lieu -----------------------
      //----------------------- kiem tra ma -----------------------
      loainguoidung = context.LoaiNguoiDung.Where(temp => temp.MaLoaiNguoiDung == MaLoaiNguoiDung).SingleOrDefault();
      //if (loainguoidung != null)
      //{
      //  return "Mã loại người dùng này đã tồn tại";
      //}
      //----------------------- kiem tra ten -----------------------
      loainguoidung = context.LoaiNguoiDung.Where(temp => temp.TenLoaiNguoiDung == TenLoaiNguoiDung).SingleOrDefault();
      if (loainguoidung != null)
      {
        return("Tên loại người dùng này đã tồn tại");
      }
      //----------------------- sua -----------------------
      loainguoidung = context.LoaiNguoiDung.Where(temp => temp.MaLoaiNguoiDung == MaLoaiNguoiDung).SingleOrDefault();

      if (MaLoaiNguoiDung != null)
      {
        loainguoidung.MaLoaiNguoiDung = MaLoaiNguoiDung;
      }
      if (TenLoaiNguoiDung != null)
      {
        loainguoidung.TenLoaiNguoiDung = TenLoaiNguoiDung;
      }
      context.SaveChanges();
      return("Sửa thành công");
    }
    public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
    {
      LoaiNguoiDung loaiNguoiDung = db.LoaiNguoiDungs.Find(id);

      db.LoaiNguoiDungs.Remove(loaiNguoiDung);
      db.SaveChanges();
      return(RedirectToAction("Index"));
    }
Пример #4
0
    public string UnlockLoaiNguoiDung(string MaLoaiNguoiDung)
    {
      LoaiNguoiDung loainguoidung = context.LoaiNguoiDung.Where(temp => temp.MaLoaiNguoiDung == MaLoaiNguoiDung).SingleOrDefault();

      loainguoidung.TinhTrang = "Không khoá";
      loainguoidung.TinhTrang.Trim();
      context.SaveChanges();
      return("Mở khoá thành công");
    }
 public ActionResult Edit([Bind(Include = "IDPhanLoai,TenPhanLoai")] LoaiNguoiDung loaiNguoiDung)
 {
   if (ModelState.IsValid)
   {
     db.Entry(loaiNguoiDung).State = EntityState.Modified;
     db.SaveChanges();
     return(RedirectToAction("Index"));
   }
   return(View(loaiNguoiDung));
 }
    public ActionResult Create([Bind(Include = "IDPhanLoai,TenPhanLoai")] LoaiNguoiDung loaiNguoiDung)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        db.LoaiNguoiDungs.Add(loaiNguoiDung);
        db.SaveChanges();
        return(RedirectToAction("Index"));
      }

      return(View(loaiNguoiDung));
    }
    // GET: LoaiNguoiDungs/Delete/5
    public ActionResult Delete(int?id)
    {
      if (id == null)
      {
        return(new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest));
      }
      LoaiNguoiDung loaiNguoiDung = db.LoaiNguoiDungs.Find(id);

      if (loaiNguoiDung == null)
      {
        return(HttpNotFound());
      }
      return(View(loaiNguoiDung));
    }
Пример #8
0
  private void LoadLoaiNguoiDung()
  {
    LoaiNguoiDung loainguoidung = new LoaiNguoiDung();
    DataSet ds = loainguoidung.SelectAll();
    DataTable dt = ds.Tables[0];

    ddlLoaiNguoiDung.DataSource = dt;
    ddlLoaiNguoiDung.DataTextField = "LoaiNguoiDung";
    ddlLoaiNguoiDung.DataValueField = "LoaiNguoiDungID";
    ddlLoaiNguoiDung.DataBind();
  }
Пример #9
0
    public string CreateTaiKhoan(string tendangnhap, string matkhau, string ten, string tenshop, string email, string dienthoai, string cmnd, string loainguoidung, string tinhtrang)
    {
      TaiKhoan taikhoan = new TaiKhoan();

      //Kiểm tra
      //Tên đăng nhập
      taikhoan = context.TaiKhoan.Where(tk => tk.TenDangNhap == tendangnhap).SingleOrDefault();
      if (taikhoan != null)
      {
        return("Tài khoản đã tồn tại");
      }
      //Email
      taikhoan = context.TaiKhoan.Where(tk => tk.Email == email).SingleOrDefault();
      if (taikhoan != null)
      {
        return("Email đã tồn tại");
      }
      //CMND
      taikhoan = context.TaiKhoan.Where(tk => tk.Cmnd == cmnd).SingleOrDefault();
      if (taikhoan != null)
      {
        return("CMND đã tồn tại");
      }
      //Thêm
      LoaiNguoiDung lnd = context.LoaiNguoiDung.Where(l => l.Id == Guid.Parse(loainguoidung)).SingleOrDefault();

      taikhoan       = new TaiKhoan();
      taikhoan.Id     = Guid.Parse(Guid.NewGuid().ToString().ToUpper());
      taikhoan.TenDangNhap = tendangnhap;
      taikhoan.MatKhau   = CreateMD5(matkhau);
      taikhoan.Ten     = ten;
      if (lnd.TenLoaiNguoiDung == "Khách hàng")
      {
        taikhoan.TenShop = "";
      }
      else
      {
        taikhoan.TenShop = tenshop;
      }
      taikhoan.Email      = email;
      taikhoan.DienThoai    = dienthoai;
      taikhoan.Cmnd      = cmnd;
      taikhoan.IdLoaiNguoiDung = Guid.Parse(loainguoidung);
      taikhoan.NgayTao     = DateTime.Now;
      taikhoan.DanhGia     = 0;
      taikhoan.ThoiHanGianHang = null;
      taikhoan.DatLaiMatKhau  = 0;
      taikhoan.TinhTrang    = tinhtrang;

      context.TaiKhoan.Add(taikhoan);
      context.SaveChanges();

      if (tinhtrang == "Chưa kích hoạt")
      {
        return("Vui lòng kiểm tra hộp thư email để kích hoạt tài khoản");
      }
      else
      {
        return("Thêm thành công");
      }
    }