Exemplo n.º 1
0
 private void Save_Duplicate()
 {
   try
   {
     if (MessageBox.Show("Bạn có muốn copy dòng này thành dòng mới?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
     {
       _CFGRepo = new CFGRepo();
       CFG obj = new CFG(); 
       obj.IDV = Utils.CStrDef(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "IDV"), "");
       obj.TEN = Utils.CStrDef(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "TEN"), "");
       obj.GIA_TRI = Utils.CStrDef(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "GIA_TRI"), "");
       obj.GHI_CHU = Utils.CStrDef(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "GHI_CHU"), "");
       obj.TRANG_THAI = Utils.CIntDef(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "TRANG_THAI"), 0);
       _CFGRepo.Create(obj);
       MessageBox.Show("Đã copy dòng này vào cuối bảng!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
     }
   }
   catch (Exception ex)
   {
     MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   }
 }
Exemplo n.º 2
0
    private void gridView1_ValidateRow(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ValidateRowEventArgs e)
    {
      try
      {
        GridView view = sender as GridView;
        _CFGRepo = new CFGRepo();
        //Kiểm tra đây là dòng dữ liệu mới hay cũ, nếu là mới thì mình insert
        if (view.IsNewItemRow(e.RowHandle))
        {
          //e.RowHandle trả về giá trị int là thứ tự của dòng hiện tại
          CFG obj = new CFG();
          obj.IDV = Utils.CStrDef(gridView1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "IDV"), "");
          obj.TEN = Utils.CStrDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "TEN"), "");
          obj.GIA_TRI = Utils.CStrDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "GIA_TRI"), "");
          obj.GHI_CHU = Utils.CStrDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "GHI_CHU"), "");
          obj.TRANG_THAI = Utils.CIntDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "TRANG_THAI"), 0);

          _CFGRepo.Create(obj);

        }
        //Cũ thì update
        else
        {
          int id = Utils.CIntDef(gridView1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "ID").ToString(), 0);
          CFG obj = _CFGRepo.GetById(id);
          if (obj != null)
          {
            obj.IDV = Utils.CStrDef(gridView1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "IDV"), "");
            obj.TEN = Utils.CStrDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "TEN"), "");
            obj.GIA_TRI = Utils.CStrDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "GIA_TRI"), "");
            obj.GHI_CHU = Utils.CStrDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "GHI_CHU"), "");
            obj.TRANG_THAI = Utils.CIntDef(view.GetRowCellValue(e.RowHandle, "TRANG_THAI"), 0);

            _CFGRepo.Update(obj);
          }

        }
        Load_Data();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        e.Valid = false;
        MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
 partial void UpdateCFG(CFG instance);
 partial void DeleteCFG(CFG instance);
 partial void InsertCFG(CFG instance);