Exemplo n.º 1
0
 public void them(Class_TT nv)
 {
   //load tài liệu xml
   doc.Load(tentep);
   //Tạo nút gốc luu tài liệu
   XmlElement goc = doc.DocumentElement;
   //Tạo nút nhanvien
   XmlElement nhanvien = doc.CreateElement("nhanvien");
   //Tạo các nút con tiếp theo
   XmlElement manv = doc.CreateElement("manv");
   XmlElement hoten = doc.CreateElement("hoten");
   XmlElement ngaysinh = doc.CreateElement("ngaysinh");
   XmlElement gioitinh = doc.CreateElement("gioitinh");
   XmlElement hsluong = doc.CreateElement("hsluong");
   //Gán giá trị cho chúng
   manv.InnerText = nv.Manv;
   hoten.InnerText = nv.Hoten;
   ngaysinh.InnerText = nv.Ngaysinh;
   gioitinh.InnerText = nv.Gioitinh;
   hsluong.InnerText = nv.Hsluong;
   //Add chúng vào các nút cha
   //Con vào cha
   nhanvien.AppendChild(manv);
   nhanvien.AppendChild(hoten);
   nhanvien.AppendChild(ngaysinh);
   nhanvien.AppendChild(gioitinh);
   nhanvien.AppendChild(hsluong);
   goc.AppendChild(nhanvien);
   //Luu dữ liêu xml
   doc.Save(tentep);
 }
Exemplo n.º 2
0
 private void btn_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Class_TT nhanvien = new Class_TT();
   nhanvien.Manv = txt_ma.Text;
   nhanvien.Hoten = txt_ten.Text;
   nhanvien.Ngaysinh = txt_ngay.Text;
   nhanvien.Gioitinh = txt_gioitinh.Text;
   nhanvien.Hsluong = txt_hsluong.Text;
   xl.xoa(nhanvien);
   Form_nhanvien_Load(sender,e);
 }
Exemplo n.º 3
0
 public void sua(Class_TT nv)
 {
   doc.Load(tentep);
   XmlElement goc = doc.DocumentElement;
   XmlNode cu = goc.SelectSingleNode("/congty/nhanvien[manv='" + nv.Manv + "']");
   XmlElement moi = doc.CreateElement("nhanvien");
   XmlAttribute manv = doc.CreateAttribute("manv");
   XmlElement hoten = doc.CreateElement("hoten");
   XmlElement ngaysinh = doc.CreateElement("ngaysinh");
   XmlElement gioitinh = doc.CreateElement("gioitinh");
   XmlElement hsluong = doc.CreateElement("hsluong");
   manv.InnerText = nv.Manv;
   hoten.InnerText = nv.Hoten;
   ngaysinh.InnerText = nv.Ngaysinh;
   gioitinh.InnerText = nv.Gioitinh;
   hsluong.InnerText = nv.Hsluong;
   moi.Attributes.Append(manv);
   moi.AppendChild(hoten);
   moi.AppendChild(ngaysinh);
   moi.AppendChild(gioitinh);
   moi.AppendChild(hsluong);
   goc.ReplaceChild(moi, cu);
   doc.Save(tentep);
 }
Exemplo n.º 4
0
 public void xoa(Class_TT nv)
 {
   doc.Load(tentep); //LOAD lại tài liệu
   XmlElement goc = doc.DocumentElement;//Tạo nút gốc
   XmlNode cu = goc.SelectSingleNode("/congty/nhanvien[manv='" + nv.Manv + "']");
   goc.RemoveChild(cu);
   doc.Save(tentep);
 }