public MainWindow()
 {
   IniReader ireader = new IniReader();
   try
   {
     InitializeComponent();
     client = new StartClient(this, panel1, panel2);
     client.start(IP_ADRES, nasluch, tsslInfo, btnLoguj);
     tcpclnt = client.retClient();
     tmode = new TextMode();
     mess = new NewMessage();
     log = new Log();
     ibox = new InfoBox();
     ntmess = new NewTextMessage();
     packetSwitch = new PacketSwitcher();
     player.SoundLocation = "sound.wav";
     ireader.loadFromIni(tbLogin, tbHaslo, cbZapamietaj);
     lblWersja.Content = "2105";
     wersja = lblWersja.Content.ToString();
     panel = new HidePanel(this, panel1, panel2);
     panel.hide(false);
   }
   catch (Exception e)
   {
     log.nextLog();
     log.write(e.ToString());
   }
 }
Exemplo n.º 2
0
 public void info3a(Loader loader, NewTextMessage ntmess, NewMessage mess, TextBox tbWiad, ListBox lbWiadomosci)
 {
   ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Wiadomości odebrane!");
   ntmess.write(con, tbWiad, "OSTATNIE WIADOMOŚCI DO CIEBIE");
   ntmess.write(con, tbWiad, "(zostaną automatycznie usunięte z bazy danych)");
   ntmess.write(con, tbWiad, "====================================");
   mess.show(con, lbWiadomosci, "OSTATNIE WIADOMOSCI DO CIEBIE", "Zostaną automatycznie usunięte z bazy danych", 3);
   loader.loadFriends();
 }
Exemplo n.º 3
0
 public void wiad(NewTextMessage ntmess, NewMessage mess, System.Media.SoundPlayer player, 
   TextBox tbWiad, ListBox lbWiadomosci, TextBox tbDo)
 {
   ntmess.write(con, tbWiad, values["text1"] + " do " + values["text3"] + ": " + values["text2"]);
   ntmess.write(con, tbWiad, "--------------------------------------------------------------------------");
   mess.show(con, lbWiadomosci, values["text1"].ToString(), values["text2"].ToString(), 2);
   FillTo uzupelnij = new FillTo();
   uzupelnij.fill(con, tbDo, values["text1"]);
   player.Play();
 }
Exemplo n.º 4
0
 public void online(NewTextMessage ntmess, NewMessage mess, TextBox tbWiad, ListBox lbWiadomosci, FriendsChanger fchanger)
 {
   fchanger.change(values["text1"], values["text2"]);
   ntmess.write(con, tbWiad, "=====================================");
   if (values["text2"] == "online")
   {
     ntmess.write(con, tbWiad, values["text1"] + " jest teraz " + values["text2"].ToUpper());
     mess.show(con, lbWiadomosci, values["text1"], "Jest teraz " + values["text2"].ToUpper(), 3);
   }
   else
   {
     ntmess.write(con, tbWiad, values["text1"] + " jest teraz " + values["text2"]);
     mess.show(con, lbWiadomosci, values["text1"], "Jest teraz " + values["text2"], 3);
   }
   ntmess.write(con, tbWiad, "====================================");
 }
Exemplo n.º 5
0
    public void send(TextBox tbPisz, TextBox tbDo, TextBox tbWiad, ListBox lbWiadomosci, 
      NewMessage mess, NewTextMessage ntmess, String nick, String doKogo, String wiadomosc)
    {
      if (tbPisz.Text != "" && tbDo.Text != "")
      {
        try
        {
          Dictionary<string, string> wiad = new Dictionary<string, string>();
          wiad.Add("typ", "2");
          wiad.Add("text1", tbDo.Text);
          wiad.Add("text2", tbPisz.Text);
          String str = JsonConvert.SerializeObject(wiad);
          stream = tcpclnt.GetStream();
          ASCIIEncoding asen = new ASCIIEncoding();
          byte[] ba = asen.GetBytes(str);
          ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Wysyłanie...");
          if (tbDo.Text == nick)
          {
            ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Nie możesz wysłać wiadomości do siebie!");
            mess.show(con, lbWiadomosci, "Uwaga", "Nie możesz wysłać wiadomości do siebie!", 3);
          }
          else
          {
            stream.Write(ba, 0, ba.Length);

            doKogo = tbDo.Text;
            wiadomosc = tbPisz.Text;
            ntmess.write(con, tbWiad, nick + " do " + doKogo + ": " + wiadomosc);
            ntmess.write(con, tbWiad, "--------------------------------------------------------------------------");
            mess.show(con, lbWiadomosci, nick, wiadomosc, 1);
            tbPisz.Text = "";
            tbPisz.Focus();
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Error...");
          log.write(ex.ToString());
          ntmess.write(con, tbWiad, "=================================");
          ntmess.write(con, tbWiad, "Wiadomość nie została wysłana...");
          ntmess.write(con, tbWiad, "=================================");
          mess.show(con, lbWiadomosci, "Uwaga", "Wiadomość nie została wysłana!", 3);
        }
      }
      else
      {
        ntmess.write(con, tbWiad, "=================================");
        ntmess.write(con, tbWiad, "Uzupełnij pola!");
        ntmess.write(con, tbWiad, "=================================");
        mess.show(con, lbWiadomosci, "Uwaga", "Uzupełnij pola!", 3);
      }
    }
 public void switch_(MainWindow con, String typ, Label tsslInfo, Dictionary<String, dynamic> values,
   String wersja, HidePanel panel, Loader loader, StartClient client, String ip_adress, Action nasluch,
   Button btnLoguj, ListBox lbWiadomosci, TextBox tbDo, TextBox tbWiad, ListView lvZnajomi,
   NewTextMessage ntmess, NewMessage mess, FriendsChanger fchanger, System.Media.SoundPlayer player)
 {
   Packets packet = new Packets(tsslInfo, con, values, wersja);
   switch (typ)
   {
     //POLACZENIE I ZAPYTANIE O LOGOWANIE
     case "serv1":
       packet.serv1();
       break;
     //LOGOWANIE
     case "l1":
       ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Zalogowano");
       panel.hide(true);
       loader.loadMessages();
       break;
     case "l2":
       MessageBox.Show("Ktoś był zalogowany! " + Environment.NewLine + " Trwa zamykanie poprzedniej sesji "
         + Environment.NewLine + "i wykonywanie ponownego połączenia do serwera.");
       client.reconnect(ip_adress, nasluch, tsslInfo, btnLoguj);
       //tcpclnt1 = client.retClient();
       break;
     case "l3":
       ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Nieprawidłowe dane lub login nie istnieje");
       break;
     case "l4":
       ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Jesteś już zalogowany!");
       break;
     //WIADOMOSCI
     case "wiad":
       packet.wiad(ntmess, mess, player, tbWiad, lbWiadomosci, tbDo);
       //client.reconnect(ip_adress, nasluch, tsslInfo, btnLoguj);
       //tcpclnt1 = client.retClient();
       break;
     case "wiad2":
       packet.wiad2(ntmess, mess, tbWiad, lbWiadomosci);
       break;
     //INFO
     case "info1":
       packet.info1(ntmess, mess, tbWiad, lbWiadomosci);
       break;
     case "info2":
       ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Wiadomość wysłana!");
       break;
     case "info3a":
       packet.info3a(loader, ntmess, mess, tbWiad, lbWiadomosci);
       break;
     case "info3b":
       ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Brak nowych wiadomości!");
       loader.loadFriends();
       break;
     case "znajomi":
       packet.znajomi(lvZnajomi, fchanger, loader);
       break;
     case "online":
       packet.online(ntmess, mess, tbWiad, lbWiadomosci, fchanger);
       break;
     case "wylacz":
       client.reconnect(ip_adress, nasluch, tsslInfo, btnLoguj);
       //tcpclnt1 = client.retClient();
       break;
     default:
       ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Nieznany pakiet z serwera!" + typ);
       break;
   }
 }
Exemplo n.º 7
0
 public void wiad2(NewTextMessage ntmess, NewMessage mess, TextBox tbWiad, ListBox lbWiadomosci)
 {
   int ilosc2 = 0;
   foreach (string ele in values["text1"])
   {
     ilosc2++;
   }
   for (int i = 0; i < ilosc2; i++)
   {
     ntmess.write(con, tbWiad, values["text1"][i].ToString() + ": " + values["text2"][i].ToString());
     ntmess.write(con, tbWiad, "--------------------------------------------------------------------------");
     mess.show(con, lbWiadomosci, values["text1"][i].ToString(), values["text2"][i].ToString(), 2);
   }
 }
Exemplo n.º 8
0
 public void info1(NewTextMessage ntmess, NewMessage mess, TextBox tbWiad, ListBox lbWiadomosci)
 {
   ibox.writeInfo(con, tsslInfo, "Brak użytkownika!");
   ntmess.write(con, tbWiad, "Wiadomość nie została wysłana...");
   mess.show(con, lbWiadomosci, "Uwaga", "Wiadomosc nie została wysłana!", 3);
 }