Exemplo n.º 1
0
    private void XoaTaiKhoanButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DsNguoidungListbox.SelectedItems.Count != 0)
      {        
        string selecttodl= DsNguoidungListbox.SelectedValue.ToString();
        DialogResult dr = MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa tài khỏan '" + selecttodl + "' không? \r\nTòan bộ từ điển và từ vựng trong tài khỏan sẽ bị xóa theo\r\nBạn cân nhắc kỹ trứơc khi xóa ", "Xóa", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
        if (dr == DialogResult.OK)
        {
          EnglishLinqDataContext db = new EnglishLinqDataContext();
          var delNguoiDung = from p in db.NguoiDungs
                    where p.IDNguoiDung.Contains(selecttodl)
                    select p;

          foreach (NguoiDung nd in delNguoiDung)
            db.NguoiDungs.DeleteOnSubmit(nd);

          db.SubmitChanges();

          //reload
          var query = from p1 in db.NguoiDungs
                select p1;
          DsNguoidungListbox.DisplayMember = "IDNguoiDung";
          DsNguoidungListbox.ValueMember = "IDNguoiDung";
          DsNguoidungListbox.DataSource = query;
        }
      }
     
    }
Exemplo n.º 2
0
 private void BatDau_Load(object sender, EventArgs e)
 {
   EnglishLinqDataContext db = new EnglishLinqDataContext();
   var query = from p in db.NguoiDungs
         select p;
   DsNguoidungListbox.DisplayMember = "IDNguoiDung";
   DsNguoidungListbox.ValueMember = "IDNguoiDung";
   DsNguoidungListbox.DataSource = query;
 
 }
Exemplo n.º 3
0
 private void ThemButton_Click(object sender, EventArgs e)
 {
    string taikhoanmoi = TenTaiKhoanTextBox.Text;
    if (taikhoanmoi.Trim() != "")
    {
      EnglishLinqDataContext db = new EnglishLinqDataContext();
      NguoiDung nd = new NguoiDung();
      nd.IDNguoiDung = taikhoanmoi;
      db.NguoiDungs.InsertOnSubmit(nd);
      db.SubmitChanges();
    }
 }
Exemplo n.º 4
0
 private void TaoTaiKhoanMoiButton_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   EnglishLinqDataContext db = new EnglishLinqDataContext();
   TaoTaiKhoanMoi ttkm = new TaoTaiKhoanMoi();
   if (ttkm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
   {        
     //reload
     var query = from p in db.NguoiDungs
           select p;
     DsNguoidungListbox.DisplayMember = "IDNguoiDung";
     DsNguoidungListbox.ValueMember = "IDNguoiDung"; 
     DsNguoidungListbox.DataSource = query;       
   }
   db.SubmitChanges();
 }