Esempio n. 1
0
 //Konstruktor
 public Menu(Texture2D backgroundTexture, Texture2D openTexture, Texture2D newTexture)
 {
   background = new Sprite(backgroundTexture, Vector2.Zero, 0, new Point(backgroundTexture.Width, backgroundTexture.Height));
   openSprite = new AnimatedSprite(openTexture, new Vector2(12, 130), 0, new Point(openTexture.Width / 2, openTexture.Height), new Point(0, 0),
     new Point(2, 0), 16);
   newSprite = new AnimatedSprite(newTexture, new Vector2(12, 144), 0, new Point(newTexture.Width / 2, newTexture.Height), new Point(0, 0),
     new Point(2, 0), 16);
   openSprite2 = new AnimatedSprite(openTexture, new Vector2(12, 130), 0, new Point(openTexture.Width / 2, openTexture.Height), new Point(1, 0),
     new Point(2, 0), 16);
   newSprite2 = new AnimatedSprite(newTexture, new Vector2(12, 144), 0, new Point(newTexture.Width / 2, newTexture.Height), new Point(1, 0),
     new Point(2, 0), 16);
   openNowSprite = openSprite;
   newNowSprite = newSprite;
 }
Esempio n. 2
0
 //Konstruktor
 public Player(Game game, Texture2D vanligTexture, Texture2D militarTexture, Texture2D kvinnaTexture, Texture2D babyjerryTexture, Texture2D jkeaTexture, Texture2D vanligaKortTexture, Texture2D finkladdTexture, Texture2D fallTexture, Texture2D vanlig2Texture, Texture2D finkladd2Texture, Texture2D invBackGround, Rectangle clientBounds)
 {
   this.vanligSprite = new AnimatedSprite(vanligTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 120);
   this.militarSprite = new AnimatedSprite(militarTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.kvinnaSprite = new AnimatedSprite(kvinnaTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.babyjerrySprite = new AnimatedSprite(babyjerryTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.jkeaSprite = new AnimatedSprite(jkeaTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.vanligaKortSprite = new AnimatedSprite(vanligaKortTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.finkladdSprite = new AnimatedSprite(finkladdTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.fallSprite = new AnimatedSprite(fallTexture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.vanlig2Sprite = new AnimatedSprite(vanlig2Texture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   finkladd2Sprite = new AnimatedSprite(finkladd2Texture, position, 0, new Point(34, 70), new Point(0, 0), new Point(4, 5), 100);
   this.inventory = new Inventory(invBackGround, clientBounds, game);
   currentSprite = vanligSprite;
   this.scale = 1f;
 }
Esempio n. 3
0
    public void Update(Game game, GameTime gameTime, Rectangle clientBounds)
    {
      if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.vanliga)
        currentSprite = vanligSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.militar)
        currentSprite = militarSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.babyjerry)
        currentSprite = babyjerrySprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.jkea)
        currentSprite = jkeaSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.kvinna)
        currentSprite = kvinnaSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.vanligaKort)
        currentSprite = vanligaKortSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.finkladd)
        currentSprite = finkladdSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.fall)
        currentSprite = fallSprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.finkladd2)
        currentSprite = finkladd2Sprite;
      else if (Registry.playersClothes == Registry.WhichClothes.vanliga2)
        currentSprite = vanlig2Sprite;

      //scaleToPosition(clientBounds);
      //Är inventoryn öppen ska spelaren inte röra på sig
      if (Registry.changingRoom)
      {
        position = Registry.nextRoomDoorPosition;
        target = position;
      }
      if (!inventory.InventoryInUse || Registry.changingRoom)
      {
        //Rör spelaren på sig?
        isMoving = true;
        //styrning av spelare
        mouseState = Mouse.GetState();

        //mousePosition = mouseState/3 för att mouseState inte har något med upplösningen (som tredubblas) att göra
        mousePosition.X = (mouseState.X / 3);
        mousePosition.Y = (mouseState.Y / 3);
        if (Mousecontrol.clicked())
        {
          target.X = mousePosition.X - 15;
          target.Y = mousePosition.Y - 67;
        }
        if (Registry.pause)
        {
          target = position;
        }
        direction = target - position;
        direction.Normalize();
        if (position.X != target.X && position.Y != target.Y)
        {
          position.X += direction.X * speed;
          position.Y += direction.Y * speed;
        }
        if (position.X < target.X + 1 && position.X > target.X - 1 && position.Y < target.Y + 1 && position.Y > target.Y - 1)
        {
          speed = 0;
          //Spelaren rör inte på sig
          isMoving = false;
        }
        else speed = 1.5f;

        oldState = mouseState;
      }
      //Rör spelaren på sig ska den animeras som vanilgt
      if (isMoving)
      {
        //Skillnad i X-led och skillnad i Y-led
        if (position.Y <= target.Y)
          deltaY = target.Y - position.Y;
        else
          deltaY = position.Y - target.Y;

        if (position.X < target.X)
          deltaX = target.X - position.X;
        else
          deltaX = position.X - target.X;

        //Bestämmning av vilken animation som ska användas av spelaren
        //Är man påväg åt höger, vänster, up eller ner?
        //Går man mest vertikalt eller horisontellt?
        if (position.X <= target.X && deltaX > deltaY)
        {
          flip = true;
          yBounds = 0;
          rightCurrentFrame = new Point(0, 1);
          downCurrentFrame = new Point(0, 2);
          upCurrentFrame = new Point(0, 3);
        }
        else if (position.X >= target.X && deltaX > deltaY)
        {
          flip = false;
          yBounds = 0;
          rightCurrentFrame = new Point(0, 1);
          downCurrentFrame = new Point(0, 2);
          upCurrentFrame = new Point(0, 3);
        }
        else if (position.Y >= target.Y && deltaX < deltaY)
        {
          yBounds = 2;
          leftCurrentFrame = new Point(0, 0);
          downCurrentFrame = new Point(0, 2);
          rightCurrentFrame = new Point(0, 1);
        }
        else
        {
          yBounds = 1;
          leftCurrentFrame = new Point(0, 0);
          rightCurrentFrame = new Point(0, 1);
          upCurrentFrame = new Point(0, 3);
        }
      }
      //Rör spelaren inte på sig så ska han ha en stillastående sprite
      else
      {
        yBounds = 3;
        leftCurrentFrame = new Point(0, 0);
        rightCurrentFrame = new Point(0, 1);
        downCurrentFrame = new Point(0, 2);
        upCurrentFrame = new Point(0, 3);
      }

      if (inventory.InteractingWithItem && !inventory.InventoryInUse)
      {
        if (Mousecontrol.clicked() && Registry.currentRoom.giveNPCItem(inventory.getItemClickedon))
        {
          inventory.removeItem(inventory.getItemClickedon);
        }
        else if (Mousecontrol.clicked() && Registry.currentRoom.giveDoorItem(inventory.getItemClickedon))
        {
          inventory.removeItem(inventory.getItemClickedon);
        }
        else if (Mousecontrol.clicked())
          addItem(inventory.getItemClickedon);
      }

      inventory.Update();
      currentSprite.Position = position;
      Registry.playerPosition = position;
      updateLayerDepth();
      if(!inventory.InventoryInUse)
         currentSprite.Update(gameTime, clientBounds, yBounds);
    }
Esempio n. 4
0
    /// <summary>
    /// Laddar rummets och de saker i rummets innehåll
    /// </summary>
    public void LoadContent(Game game)
    {
      // Första gången man besöker ett rum, laddas det in
      // Om man redan har besökt ett rum är allting där det var när man lämnade rummet
      if (visited == false)
      {
        soundhasplayed = false;
        this.background = game.Content.Load<Texture2D>(@"Images/Backgrounds/" + backgroundID);
        animbackground = new AnimatedSprite(background, new Vector2(0,0) , 0, new Point(background.Width / (background.Width / 320), background.Height), new Point(0, 0), new Point(2, 1), 100);
        this.mask = game.Content.Load<Texture2D>(@"Images/Backgrounds/" + backgroundID + "mask");
        this.foreground = game.Content.Load<Texture2D>(@"Images/Backgrounds/" + backgroundID + "fg");
        this.maskData = TextureTo2DArray(mask);
        this.game = game;
        int tal = 0;
        int.TryParse(dialogID, out tal);
        this.roomDialog = Registry.dialogs[tal];
        isItemClicked = false;

        toChangeRoom = false;
        roomDialog.setFont(game.Content.Load<SpriteFont>(@"textfont"));
        dialogIsActive = true;
        dialogSound = game.Content.Load<SoundEffect>(@"Sound/Voice/" + dialogID);
        foreach (string id in itemID)
        {
          Item itemToBeAdded = new Item();
          itemToBeAdded.loadNewItem(Registry.items[int.Parse(id)]);
          itemToBeAdded.Initialize(game.Content.Load<Texture2D>(@itemToBeAdded.TextureString));
          items.Add(itemToBeAdded);
        }
        foreach (string id in npcID)
        {
          npcs.Add(Registry.npcs[int.Parse(id)]);
        }
        foreach (NPC item in npcs)
        {
          item.loadContent(game);
        }
        foreach (Door item in doors)
        {
          item.LoadContent(game);
        }

        int i = 0;
        foreach (Item item in items)
        {
          string[] temp = itemPosition[i].Split(new char[] { ',' }, 2);
          item.setPosition(new Vector2(float.Parse(temp[0]), float.Parse(temp[1])));
          i++;
        }
        visited = true;

      }
      if (song != "null")
      {
        if (Registry.musbol == true)
        {
          if (!Registry.music.IsDisposed)
          {
            MediaPlayer.Stop();
            Registry.music.Dispose();
          }
        }
        if (Registry.currentSong != song)
        {
          Registry.music = game.Content.Load<Song>(@"Sound/BGM/" + song);
          Registry.currentSong = song;
          MediaPlayer.Play(Registry.music);
        }
        MediaPlayer.IsRepeating = true;
      }
    }
Esempio n. 5
0
 public void LoadContent(Game game)
 {
   texture = game.Content.Load<Texture2D>(@"Images/Sprites/" + textureID);
   sprite = new AnimatedSprite(texture, position, 0, new Point(texture.Width, texture.Height), new Point(0, 0), new Point(1, 0), 1);
 }
Esempio n. 6
0
    public void Update(GameTime gameTime, Rectangle clientBounds)
    {
      clickedOnNew = false;
      clickedOnOpen = false;
      if (Mousecontrol.clickedOnItem(openSprite.Position, openSprite.FrameSize, Mousecontrol.clicked()))
      {
        clickedOnOpen = true;
      }

      if (Mousecontrol.clickedOnItem(newSprite.Position, newSprite.FrameSize, Mousecontrol.clicked()))
      {
        clickedOnNew = true;
      }

      if (clickedOnNew)
        newSprite.Update(gameTime, clientBounds);
      if (clickedOnOpen)
        openSprite.Update(gameTime, clientBounds);

      if (Mousecontrol.mouseOverItem(openSprite.Position, openSprite.FrameSize))
      {
        openNowSprite = openSprite2;
      }
      else if (Mousecontrol.mouseOverItem(newSprite.Position, newSprite.FrameSize))
      {
        newNowSprite = newSprite2;
      }
      else
      {
        newNowSprite = newSprite;
        openNowSprite = openSprite;
      }
    }
Esempio n. 7
0
    public void Update(GameTime gameTime, Rectangle clientBounds)
    {
      // När man klickar på NPC:n så börjar dialogen
      if (Mousecontrol.clickedOnItem(position, new Point(stillTexture.Width / 3, stillTexture.Height), Mousecontrol.clicked()) && !isTalking && !Registry.inventoryInUse)
      {
        Talk();
      }

      // -- Händelser baserade på dialoger -- //

      if (activeDialog.getActiveLine() == "give")         // NPC:n ger bort sin item
      {
        giveItem = true;
        dialogNumber++;
      }

      if (activeDialog.getActiveLine() == "0" || Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.S))          // Avslutar dialogen
      {
        isTalking = false;
      }

      activeDialog.checkLines();

      // Spriteändringar beroende på om NPC:N pratar
      if (activeDialog.getSpeaker() == "NPC")
      {
        activeSprite = talkSprite;
      }
      else
      {
        activeSprite = stillSprite;
      }

      if (!isTalking)
      {
        activeSprite = stillSprite;
      }

      if (position.Y != 0)
      {
        layerPosition = (1 - (position.Y + activeSprite.Texture.Height) / 180) / 3; //3-D EFFEKTER!!!! NPC:n hamnar bakom och framför saker beroende på vart den står
      }
      else
      {
        layerPosition = 0.2f;
      }

      activeSprite.Update(gameTime, clientBounds);

      // Följ efterspelaren
      if (lookatplayer)
      {
        if (position.X < Registry.playerPosition.X)
        {
          flip = false;
        }
        else
        {
          flip = true;
        }
      }
    }
Esempio n. 8
0
    /// <summary>
    /// Laddar in karaktärens
    /// • Texturer
    /// • Dialoger
    /// • Ljud
    /// </summary>
    /// <param name="game">Game</param>
    public void loadContent(Game game)
    {
      // Laddar in alla dialogers ljud
      foreach (string id in dialogIDs)
      {
        int temp = 0;
        int.TryParse(id, out temp);
        dialogs.Add(Registry.dialogs[temp]);
        dialogAudio.Add(game.Content.Load<SoundEffect>(@"Sound/Voice/" + temp));
      }
      // Tilldelar dialogen ett typsnitt
      foreach (Dialog dialog in dialogs)
      {
        dialog.setFont(game.Content.Load<SpriteFont>(@"textfont"));
      }
      activeDialog = Registry.dialogs[0];
      this.talkTexture = game.Content.Load<Texture2D>(@"Images/Characters/" + name + "talk");
      this.stillTexture = game.Content.Load<Texture2D>(@"Images/Characters/" + name);
      frameSize = new Point(stillTexture.Width / 4, stillTexture.Height);
      stillSprite = new AnimatedSprite(stillTexture, position, 0, frameSize, new Point(0, 0), new Point(3, 1), 600);
      talkSprite = new AnimatedSprite(talkTexture, position, 0, new Point(talkTexture.Width / 2, talkTexture.Height), new Point(0, 0), new Point(2, 1), 100);

      this.activeSprite = stillSprite;  // Eftersom NPC:n står still i början, blir activeSprite stillSprite i LoadContent
    }