Inheritance: System.Data.Linq.DataContext
Esempio n. 1
0
    static void Main(string[] args)
    {
      var reader = XmlReader.Create("http://blog.folketsting.dk/feed/");
      var feed = SyndicationFeed.Load<SyndicationFeed>(reader);

      var db = new DBDataContext();
      foreach (var item in feed.Items)
      {
        var post = db.BlogPosts.SingleOrDefault(_ => _.WordpressId == item.Id);
        if (post != null)
        {
          post.Title = item.Title.Text;
          post.Summary = item.Summary.Text;
          post.PermaLink = item.Links[0].Uri.AbsoluteUri;
          db.SubmitChanges();
        }
        else
        {
          post = new BlogPost()
          {
            WordpressId = item.Id,
            Title = item.Title.Text,
            Summary = item.Summary.Text,
            Date = item.PublishDate.DateTime,
            PermaLink = item.Links[0].Uri.AbsoluteUri,
          };
          db.BlogPosts.InsertOnSubmit(post);
        }
        db.SubmitChanges();
      }
      Console.WriteLine("press the any key ...");
      Console.ReadKey();
    }
Esempio n. 2
0
    public void LawRepository_TopDebated()
    {
      DBDataContext db = new DBDataContext();
      foreach (var lv in db.PoliticianLawVotes.Take(100))
      {
        //Trace.WriteLine(lv.Politician.Party.Initials);
      }

      foreach (var p in db.Parties)
      {
        //Trace.WriteLine(p.Initials);
      }

      var foo = from plw in db.PoliticianLawVotes
           join p in db.Politicians on plw.PoliticianId equals p.PoliticianId
           where plw.LawVoteId == 421 //&& plw.Vote == votetype
           group plw by new { p.Party.Initials, plw.Vote } into ps
           orderby ps.Key.Initials
           select new PartyVote()
           {
             Party = ps.Key.Initials,
             Vote = ps.Key.Vote.Value,
             Count = ps.Count()
           };

      foreach (var item in foo)
      {
        Trace.WriteLine(item.Party);
      }
    }
Esempio n. 3
0
    public ActionResult Details(string uname)
    {
      var db = new DBDataContext();
      User u = db.Users.Where(_ => _.Username.ToLower() == uname.ToLower()).Single();

      return View("Details", new UserViewModel() { User = u});
    }
Esempio n. 4
0
 public void Test2338()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2009);
   P20QuestionScraper.GetQChecked(2338, "", new List<string>() { "" },
     true, "/samling/20091/spoergsmaal/S2338/index.htm", samling, false);
 }
Esempio n. 5
0
 public void Test22()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2010);
   P20QuestionScraper.GetQChecked(22,
     "Er det udtryk for uenighed i Venstre, når den tidligere undervisningsminister i januar 2010 afviste offentliggørelse bl.a. med afsæt i forskningsresultater samt negative erfaringer fra det engelske skolesystem?",
     new List<string>() { "Uddannelsesudvalget" },
     true, "/samling/20101/spoergsmaal/S22/index.htm", samling, false);
 }
Esempio n. 6
0
 public static int CommentCount(this LawChange thec)
 {
   using (DBDataContext db = new DBDataContext())
   {
     return db.Comments.Count(c =>
         c.ItemId == thec.LawChangeId &&
         c.CommentType == CommentType.Change);
   }
 }
Esempio n. 7
0
 public void TestL196_2009()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2009);
   Scrape2009.GetLaw("L 96", "Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Liberalisering af reglerne om åbningstid).",
     "Økonomi- og Erhvervsministeriet",
     "Erhvervsudvalget (ERU)", "Stadfæstet",
     "/samling/20091/lovforslag/L96/index.htm", samling, null, null, null, false);
 }
Esempio n. 8
0
 public void TestL12_2009()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2009);
   Scrape2009.GetLaw("L 12", "Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Udvidelse af dækningsområde m.v.).",
     "Økonomi- og Erhvervsministeriet",
     "Erhvervsudvalget (ERU)", "Stadfæstet",
     "/samling/20091/lovforslag/L12/index.htm", samling, null, null, null, false);
 }
Esempio n. 9
0
 public static int CommentCount(this Section thes)
 {
   using (DBDataContext db = new DBDataContext())
   {
     return db.Comments.Count(c =>
       c.ItemId == thes.SectionId &&
         c.CommentType == CommentType.Section);
   }
 }
Esempio n. 10
0
    public static int? DownloadDocument(string url, FT.DB.P20Question question)
    {
      //make sure url is normalized
      url = url.Trim().ToLower();

      // check to see if we already have document downloaded from this Uri
      var db = new DBDataContext();
      var doc = db.Documents.SingleOrDefault(d => d.Uri == url);
      if (doc != null)
      {
        return doc.DocumentId;
      }

      try
      {
        HttpWebResponse resp = GetResponse(url, 0);

        byte[] arrBuffer = new byte[0];
        using (BinaryReader reader = new BinaryReader(resp.GetResponseStream()))
        {
          byte[] arrScratch = null;
          while ((arrScratch = reader.ReadBytes(4096)).Length > 0)
          {
            if (arrBuffer.Length == 0)
              arrBuffer = arrScratch;
            else
            {
              byte[] arrTemp = new byte[arrBuffer.Length + arrScratch.Length];
              Array.Copy(arrBuffer, arrTemp, arrBuffer.Length);
              Array.Copy(arrScratch, 0, arrTemp, arrBuffer.Length, arrScratch.Length);
              arrBuffer = arrTemp;
            }
          }
        }

        Binary bin = new Binary(arrBuffer);

        FT.DB.Document newdoc = new DB.Document();

        newdoc.Data = bin;
        newdoc.ContentType = resp.ContentType;
        newdoc.Uri = url;

        var scribdids = UpLoadToScribd(url, question);
        newdoc.ScribdId = scribdids.Item1;
        newdoc.ScribdAccessKey = scribdids.Item2;

        db.Documents.InsertOnSubmit(newdoc);
        db.SubmitChanges();

        return newdoc.DocumentId;
      }
      catch (Exception e)
      {
        return null;
      }
    }
Esempio n. 11
0
 public static int CommentCount(this SpeechPara thesp)
 {
   using (DBDataContext db = new DBDataContext())
   {
     return db.Comments.Count(c =>
         c.ItemId == thesp.SpeechParaId &&
           c.CommentType == CommentType.Speech);
   }
 }
Esempio n. 12
0
 public void Test2566()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2009);
   P20QuestionScraper.GetQChecked(2695,
     "Bekymrer det ikke ministeren, at UNI-C har monopol på udbud af it-styresystemet Easy-a til erhvervsskolerne, og at det dermed både kan sætte prisen selv og ikke udsættes for konkurrence til hele tiden at udvikle billigere og bedre systemer?",
     new List<string>() { "Uddannelsesudvalget" },
     true, "/samling/20091/spoergsmaal/S2566/index.htm", samling, false);
 }
Esempio n. 13
0
 public void Test1990()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2010);
   P20QuestionScraper.GetQChecked(1990,
     "",
     new List<string>() { "" },
     true, "/samling/20101/spoergsmaal/S1990/index.htm#dok", samling, false);
 }
Esempio n. 14
0
 public void TestL150_2010()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2010);
   Scrape2009.GetLaw("L 150",
       "Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Udvidelse af hjemmel til at videregive informa- tion til færøske og grønlandske myndigheder).",
       "Økonomi- og Erhvervsministeriet",
       "Færøudvalget (FÆU)", "1. beh./Henvist til udvalg",
       "/samling/20101/lovforslag/L150/index.htm#dok", samling, null, null, null, false);
 }
Esempio n. 15
0
 public void TestL11_2010()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var samling = db.Sessions.Single(_ => _.Number == 1 && _.Year == 2010);
   Scrape2009.GetLaw("L 11",
       "Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af EU-regler om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport m.v.).",
       "Miljøministeriet",
       "Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU)", "Stadfæstet",
       "/samling/20101/lovforslag/L11/index.htm#dok", samling, null, null, null, false);
 }
    public void DeleteAllDocs()
    {
      var db = new DBDataContext();

      foreach (var d in db.Documents)
      {
        if (d.ScribdId.Value != 35896972)
        {
          Scribd.Net.Document.Delete(d.ScribdId.Value);
        }
        db.Documents.DeleteOnSubmit(d);
      }
      db.SubmitChanges();
    }
    public void AddAccessKeyToAllScribdDocs()
    {
      int pagesize = 100;

      Scribd.Net.Service.APIKey = "6qoqzj285ftfmvddexcpb";
      Scribd.Net.Service.SecretKey = "sec-6hrkkevcf77mmn34uz73csjmo7";
      Scribd.Net.Service.EnforceSigning = true;
      Scribd.Net.Service.PublisherID = "pub-82439046238225493803";

      //Scribd.Net.Search.Criteria crit = new Scribd.Net.Search.Criteria();
      //crit.Scope = Scribd.Net.SearchScope.Account;
      //crit.MaxResults = pagesize;
      //crit.StartIndex = 1;
      //crit.Query = "Svar";

      var db = new DBDataContext();

      //foreach (var doc in docs)
      //{
      //  var dbdoc = db.Documents.Single(d => d.ScribdId == doc.DocumentId);
      //  dbdoc.ScribdAccessKey = doc.AccessKey;
      //}

      //Scribd.Net.Search.Result res = null;
      List<Scribd.Net.Document> res = null;
      int offset = 0;
      do
      {
        //res = Scribd.Net.Search.Find(crit);
        res = Scribd.Net.Document.GetList(Scribd.Net.Service.User, pagesize, offset, false);

        foreach (var doc in res)
        {
          var dbdoc = db.Documents.Single(d => d.ScribdId == doc.DocumentId);
          if (dbdoc.ScribdAccessKey == null)
          {
            dbdoc.ScribdAccessKey = doc.AccessKey;
          }
        }

        //Console.WriteLine("Updated" + res.Documents.Count);
        //Thread.Sleep(5000);

        //crit.StartIndex += pagesize;
        offset += res.Count;
      }
      while (res.Count > 0);

      db.SubmitChanges();
    }
Esempio n. 18
0
 public ActionResult Index()
 {
   var db = new DBDataContext();
   var laws = db.Laws.Where(l => l.SessionId == 2 || l.SessionId == 3 || l.SessionId == 1);
   var pols = db.Politicians.Where(p => p.FullName().ToLower() != "formanden");
   var lastweek = DateTime.Now.AddDays(-7);
   return View("Index", new FrontpageViewModel()
   {
     News = db.BlogPosts.OrderByDescending(bp => bp.Date).Take(5),
     MostDebated = _polRep.MostDebated(lastweek, 10),
     Proposed = _lawRep.RecentProposed(10),
     Breadcrumb = new List<Breadcrumb> { Breadcrumb.Home },
     MetaDescription = "Folkets Ting er demokrati som hjemmeside"
   });
 }
Esempio n. 19
0
 public static int CommentCount(this P20Question q)
 {
   DBDataContext db = new DBDataContext();
   return
     (
     from c in db.Comments
     join ap in db.AnswerParas on c.ItemId equals ap.AnswerParaId
     where ap.QuestionId == q.P20QuestionId && c.CommentType == CommentType.Answer
     select c.CommentId
     ).Concat(
     from c in db.Comments
     where c.ItemId == q.P20QuestionId &&
       (c.CommentType == CommentType.Question || c.CommentType == CommentType.QuestionBackground)
     select c.CommentId
     ).Count();
 }
Esempio n. 20
0
 public static User User(this Controller con)
 {
   if (con.User.Identity.IsAuthenticated)
   {
     if (!usercache.ContainsKey(con.User.Identity.Name))
     {
       var db = new DBDataContext();
       User theu = db.Users.SingleOrDefault(u => u.Username == con.User.Identity.Name);
       if (theu != null)
         usercache[con.User.Identity.Name] = theu;
       else return null;
     }
     return usercache[con.User.Identity.Name];
   }
   else
   {
     return null;
   }
 }
Esempio n. 21
0
    public static void GeoCode()
    {
      var db = new DBDataContext();

      foreach (var trip in db.CommitteeTrips.Where(_ => !_.CommitteeTripDestinations.Any()))
      {
        if (!string.IsNullOrEmpty(trip.Place))
        {
          Console.WriteLine("geocoding " + trip.Place);
          string[] dests = { };
          if (trip.Place.Contains(" og "))
          {
            dests = trip.Place.Split(
              new string[] { ",", "og" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
              .Select(_ => _.Trim()).ToArray();
          }
          else
          {
            dests = new string[] { trip.Place };
          }

          var poss = dests.Select(_ => new { pos = Geo.Geocoder.GeoCode(_, false), place = _ });
          var destinations = poss.Where(_ => _.pos != null).Select(_ => new CommitteeTripDestination
          {
            CommitteeTripId = trip.CommitteeTripId,
            Lat = _.pos.Lat,
            Lng = _.pos.Lng,
            PlaceNameName = _.place.Trim()
          });
          db.CommitteeTripDestinations.InsertAllOnSubmit(destinations);
        }
      }
      db.SubmitChanges();

      Console.WriteLine("all done");
    }
Esempio n. 22
0
    public ActionResult All()
    {
      var db = new DBDataContext();
      var vm = new PoliticiansViewModel() { Politicians = db.Politicians.OrderBy(p => p.Firstname) };
      vm.Breadcrumb = new List<Breadcrumb>() {
          Breadcrumb.Home,
          Breadcrumb.PolIndex,
          new Breadcrumb("Alle politikere", "Politician", "All")};

      vm.MetaDescription = "Alle politikere på Folkets Ting";
      return View("All", vm);
    }
Esempio n. 23
0
 public static int Views(this Politician p)
 {
   using (DBDataContext db = new DBDataContext())
   {
     // hopefully, this will discount two in same minute from same IP
     return (from v in db.Hits
         where v.ContentType == ContentType.Politician && v.ContentId == p.PoliticianId
         group v by new { v.IP, v.Date.Date, v.Date.Hour, v.Date.Minute } into v2
         select v2.Key).Count();
   }
 }
Esempio n. 24
0
 public static int CommentCount(this Politician thep)
 {
   using (DBDataContext db = new DBDataContext())
   {
     return (from c in db.Comments
         join sp in db.SpeechParas on c.ItemId equals sp.SpeechParaId
         join s in db.Speeches on sp.SpeechId equals s.SpeechId
         where s.PoliticianId == thep.PoliticianId &&
           c.CommentType == CommentType.Speech
         select c.CommentId).Concat(
           from c in db.Comments
           join ap in db.AnswerParas on c.ItemId equals ap.AnswerParaId
           join q in db.P20Questions on ap.QuestionId equals q.P20QuestionId
           where q.AskeeId == thep.PoliticianId &&
             c.CommentType == CommentType.Answer
           select c.CommentId).Concat(
             from c in db.Comments
             join q in db.P20Questions on c.ItemId equals q.P20QuestionId
             where (c.CommentType == CommentType.Question ||
               c.CommentType == CommentType.QuestionBackground) &&
               q.AskerPolId == thep.PoliticianId
             select c.CommentId)
         .Count();
   }
 }
Esempio n. 25
0
    public ActionResult Register(string userName, string email, string password, 
      string confirmPassword, string returnurl)
    {
      ViewData["PasswordLength"] = MembershipService.MinPasswordLength;

      if (ValidateRegistration(userName, email, password, confirmPassword))
      {
        MembershipCreateStatus createStatus = MembershipCreateStatus.ProviderError;
        // Attempt to register the user
        //using (TransactionScope ts = new TransactionScope())
        //{
        createStatus =
          MembershipService.CreateUser(userName, password, email);

        if (createStatus == MembershipCreateStatus.Success)
        {
          FormsAuth.SignIn(userName, false /* createPersistentCookie */);
          // also create our user
          var db = new DBDataContext();
          MembershipUser newuser = Membership.GetUser();
          db.Users.InsertOnSubmit(new User()
          {
            Username = userName,
            CreatedOn = DateTime.Now,
            //aspnetuserid = (Guid)newuser.ProviderUserKey,
          });

          db.SubmitChanges();

          //ts.Complete();
          if(!string.IsNullOrEmpty(returnurl))
            return Redirect(Server.UrlDecode(returnurl));
          else
            return RedirectToAction("Index", "Home");
        }

        else
        {
          ModelState.AddModelError("_FORM", ErrorCodeToString(createStatus));
        }
        //  ts.Complete();
        //}
      }

      // If we got this far, something failed, redisplay form
      return View();
    }
    public ActionResult New(
      [Bind(Prefix = "ApiUser", Include = "EmailAddress,IntendedUse")]
      ApiUser user,
      bool captchaValid
      )
    {
      if (!captchaValid)
      {
        ViewData.ModelState.AddModelError("captcha", "CAPTCHA forkert");
      }

      if (string.IsNullOrEmpty(user.EmailAddress))
      {
        ViewData.ModelState.AddModelError("ApiUser.EmailAddress", "Ingen email adresse angivet");
      }

      var db = new DBDataContext();
      if (db.ApiUsers.Any(_ => _.EmailAddress == user.EmailAddress))
      {
        ViewData.ModelState.AddModelError("ApiUser.EmailAddress", "Email adresse findes allerede, skriv til [email protected] hvis du glemt nøgle");
      }

      if (!ModelState.IsValid)
      {
        // try again
        return View("New", new NewApiUserViewModel
          {
            Breadcrumb = new List<Breadcrumb>
            {
              Breadcrumb.Home,
            },
            MetaDescription = "Lav API-nøgle til Folkets Ting API",
            ApiUser = user,
          });
      }
      else
      {
        // we have a live one
        string apikey = GetKey(apiKeyLength);
        // make sure the apikey is distinct

        while(db.ApiUsers.Any(_ => _.ApiKey == apikey))
        {
          apikey = GetKey(apiKeyLength);
        }

        user.ApiKey = apikey;
        user.CreatedDate = DateTime.Now;

        db.ApiUsers.InsertOnSubmit(user);
        db.SubmitChanges();

        return RedirectToAction("Created", "ApiRegistration", new { key = apikey });
      }
    }
Esempio n. 27
0
    //public static void ExportCommittees()
    //{
    //  var db = new DBDataContext();
    //  var coms = from ct in db.CommitteeTrips
    //        join c in db.Committees on ct.CommitteeId equals c.CommitteeId
    //        group c by c.Name into g
    //        select new { Name = g.Key, Ammount = g.Sum(_ => };
    //  var eng = new FileHelperEngine<TripExport>();
    //  eng.WriteFile("trips.csv", trips.OrderByDescending(_ => _.Expense));
    //  //ExportPols(getammount, db, tripPolAmmounts);
    //}
    public static void ExportPols()
    {
      var db = new DBDataContext();
      var tripPolAmmounts = new Dictionary<int, decimal>();
      foreach (var t in db.CommitteeTrips.ToList())
      {
        tripPolAmmounts.Add(
                t.CommitteeTripId,
                (getammount(t))
                / ((decimal)(t.CommitteeTripParticipants.Count
                  + t.NonPolParticipants))
              );
      }

      var trippols = db.Politicians.Select(_ =>
          new { _.Firstname, _.Lastname, _.CommitteeTripParticipants }).ToList().
          Where(p => p.CommitteeTripParticipants.
            Where(_ => tripfilter(_.CommitteeTrip)).Sum(
            ctp => getammount(ctp.CommitteeTrip)) > 0);

      IEnumerable<PolExport> pols = trippols.Select(tp =>
        new PolExport
        {
          Name = tp.Firstname + " " + tp.Lastname,
          NumTrips = tp.CommitteeTripParticipants.
            Where(_ => tripfilter(_.CommitteeTrip)).Count(),
          TripPlaces = tp.CommitteeTripParticipants.
            Where(_ => tripfilter(_.CommitteeTrip)).
            Select(_ => _.CommitteeTrip.Place).ToList().Aggregate((a, b) => a + ", " + b),
          Expenses = tp.CommitteeTripParticipants.
            Where(_ => tripfilter(_.CommitteeTrip)).
            Sum(_ => tripPolAmmounts[_.CommitteeTripId])
        }
      );

      var eng = new FileHelperEngine<PolExport>();
      eng.WriteFile("polsbyammount.csv", pols.OrderByDescending(_ => _.Expenses));
    }
Esempio n. 28
0
    public static void ExportCommittees()
    {
      var db = new DBDataContext();

      var coms = db.Committees.ToList().Select(c =>
        new CommitteeExport
        {
          TotalSpent = c.CommitteeTrips.Sum(ct => getammount(ct)),
          CommitteeName = c.Name,
          TripCount = c.CommitteeTrips.Count()
          //Politicians = c.CommitteeTrips.SelectMany(ct =>
          //  ct.CommitteeTripParticipants.Select(ctp =>
          //    ctp.Politician.Firstname + " " + ctp.Politician.Lastname)).
          //    Aggregate((a,b) => a + ", " + b)
        }
        );

      var eng = new FileHelperEngine<CommitteeExport>();
      eng.WriteFile("allcoms.csv", coms.OrderByDescending(_ => _.TotalSpent));
    }
Esempio n. 29
0
    public static void Export()
    {
      var db = new DBDataContext();
      IEnumerable<TripExport> trips = db.CommitteeTrips.Where(t => tripfilter(t)).ToList().Select(_ =>
        new TripExport
        {
          Budget = _.Budget.Value,
          Expense = _.ActualExpenses.Value,
          OtherParticpantCount = _.NonPolParticipants.Value,
          ParticipantNames =
            _.CommitteeTripParticipants.ToList().
            Select(p => p.Politician.Firstname + " " + p.Politician.Lastname).
            ToList().
            Aggregate((a, b) => a + ", " + b).Escape(),
          Place = _.Place.Escape(),
          PolParticipantCount = _.CommitteeTripParticipants.Count,
          Purpose = _.Purpose.Escape(),
          TotalParticipantCount = _.CommitteeTripParticipants.Count + _.NonPolParticipants.Value,
          url = string.Format(
          "http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Det_energipolitiske_udvalg/Rejser/Vis.aspx?itemid={0}",
          "{" + _.FTId + "}"),
          Excess = (_.Budget.Value != 0 && _.ActualExpenses.Value != 0) ?
            ((_.ActualExpenses.Value - _.Budget.Value) / _.Budget.Value) * 100 : 0,
        });

      var eng = new FileHelperEngine<TripExport>();
      eng.WriteFile("trips.csv", trips.OrderByDescending(_ => _.Expense));

      //ExportPols(getammount, db, tripPolAmmounts);
    }
Esempio n. 30
0
    public static void Compute()
    {
      var db = new DBDataContext();

      Func<CommitteeTrip, decimal> getammount = t => t.ActualExpenses.Value == 0 ? t.Budget.Value : t.ActualExpenses.Value;

      var tripPolAmmounts = new Dictionary<int, decimal>();

      foreach (var t in db.CommitteeTrips)
      {
        tripPolAmmounts.Add(
                t.CommitteeTripId,
                (getammount(t))
                / ((decimal)(t.CommitteeTripParticipants.Count + t.NonPolParticipants))
              );
      }

      var pols = db.Politicians.ToList().Select(p => new
      {
        Name = p.Firstname + " " + p.Lastname,
        Ammount = p.CommitteeTripParticipants.
          Sum(_ => tripPolAmmounts[_.CommitteeTripId]),
        Pol = p,
      });

      Console.WriteLine("Starting...");
      foreach (var p in pols.Where(_ => _.Ammount > 0).OrderByDescending(_ => _.Ammount))
      {
        Console.WriteLine(p.Name + " " + p.Ammount);
        foreach (var part in p.Pol.CommitteeTripParticipants)
        {
          Console.WriteLine("  " +
            part.CommitteeTrip.Place + " " +
            getammount(part.CommitteeTrip));
        }

      }
      Console.WriteLine("please press the any key");
      Console.ReadKey();
    }