Inheritance: Antlr.Runtime.ParserRuleReturnScope
Esempio n. 1
0
  // $ANTLR start "vectorvardec"
  // spinach.g:92:1: vectorvardec returns [VectorVariableDeclaration ret] : ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ) | (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ) ']' ) END_OF_STATEMENT ;
  public spinachParser.vectorvardec_return vectorvardec() // throws RecognitionException [1]
  {  
    spinachParser.vectorvardec_return retval = new spinachParser.vectorvardec_return();
    retval.Start = input.LT(1);

    object root_0 = null;

    IToken string_literal31 = null;
    IToken char_literal32 = null;
    IToken VARTYPE33 = null;
    IToken char_literal34 = null;
    IToken char_literal35 = null;
    IToken char_literal36 = null;
    IToken ASSIGNMENT37 = null;
    IToken char_literal38 = null;
    IToken char_literal39 = null;
    IToken char_literal40 = null;
    IToken char_literal41 = null;
    IToken END_OF_STATEMENT42 = null;
    spinachParser.int_literal_return el1 = null;

    spinachParser.variable_return el2 = null;

    spinachParser.int_literal_return el3 = null;

    spinachParser.int_literal_return el5 = null;

    spinachParser.double_literal_return el4 = null;

    spinachParser.double_literal_return el6 = null;


    object string_literal31_tree=null;
    object char_literal32_tree=null;
    object VARTYPE33_tree=null;
    object char_literal34_tree=null;
    object char_literal35_tree=null;
    object char_literal36_tree=null;
    object ASSIGNMENT37_tree=null;
    object char_literal38_tree=null;
    object char_literal39_tree=null;
    object char_literal40_tree=null;
    object char_literal41_tree=null;
    object END_OF_STATEMENT42_tree=null;


    	retval.ret = new VectorVariableDeclaration();
    	
    try 
  	{
      // spinach.g:96:2: ( ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ) | (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ) ']' ) END_OF_STATEMENT )
      // spinach.g:96:3: ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ) | (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ) ']' ) END_OF_STATEMENT
      {
      	root_0 = (object)adaptor.GetNilNode();

      	// spinach.g:96:3: ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ) | (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ) ']' )
      	// spinach.g:96:4: 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ) | (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ) ']'
      	{
      		string_literal31=(IToken)Match(input,32,FOLLOW_32_in_vectorvardec526); 
      			string_literal31_tree = (object)adaptor.Create(string_literal31);
      			adaptor.AddChild(root_0, string_literal31_tree);

      		char_literal32=(IToken)Match(input,LESSTHANEXPRESSION,FOLLOW_LESSTHANEXPRESSION_in_vectorvardec528); 
      			char_literal32_tree = (object)adaptor.Create(char_literal32);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal32_tree);

      		VARTYPE33=(IToken)Match(input,VARTYPE,FOLLOW_VARTYPE_in_vectorvardec530); 
      			VARTYPE33_tree = (object)adaptor.Create(VARTYPE33);
      			adaptor.AddChild(root_0, VARTYPE33_tree);

      		 retval.ret.setType(((VARTYPE33 != null) ? VARTYPE33.Text : null));
      		char_literal34=(IToken)Match(input,GREATERTHANEXPRESSION,FOLLOW_GREATERTHANEXPRESSION_in_vectorvardec533); 
      			char_literal34_tree = (object)adaptor.Create(char_literal34);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal34_tree);

      		char_literal35=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec535); 
      			char_literal35_tree = (object)adaptor.Create(char_literal35);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal35_tree);

      		PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec538);
      		el1 = int_literal();
      		state.followingStackPointer--;

      		adaptor.AddChild(root_0, el1.Tree);
      		retval.ret.setRange(((el1 != null) ? el1.ret : null));
      		char_literal36=(IToken)Match(input,30,FOLLOW_30_in_vectorvardec541); 
      			char_literal36_tree = (object)adaptor.Create(char_literal36);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal36_tree);

      		PushFollow(FOLLOW_variable_in_vectorvardec547);
      		el2 = variable();
      		state.followingStackPointer--;

      		adaptor.AddChild(root_0, el2.Tree);
      		retval.ret.setText(((el2 != null) ? el2.ret : null));
      		ASSIGNMENT37=(IToken)Match(input,ASSIGNMENT,FOLLOW_ASSIGNMENT_in_vectorvardec554); 
      			ASSIGNMENT37_tree = (object)adaptor.Create(ASSIGNMENT37);
      			adaptor.AddChild(root_0, ASSIGNMENT37_tree);

      		char_literal38=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec559); 
      			char_literal38_tree = (object)adaptor.Create(char_literal38);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal38_tree);

      		// spinach.g:99:6: ( (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ) | (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) )
      		int alt12 = 2;
      		int LA12_0 = input.LA(1);

      		if ( (LA12_0 == INT_LITERAL) )
      		{
      		  alt12 = 1;
      		}
      		else if ( (LA12_0 == DOUBLE_LITERAL) )
      		{
      		  alt12 = 2;
      		}
      		else 
      		{
      		  NoViableAltException nvae_d12s0 =
      		    new NoViableAltException("", 12, 0, input);

      		  throw nvae_d12s0;
      		}
      		switch (alt12) 
      		{
      		  case 1 :
      		    // spinach.g:99:7: (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* )
      		    {
      		    	// spinach.g:99:7: (el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* )
      		    	// spinach.g:99:8: el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )*
      		    	{
      		    		PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec564);
      		    		el3 = int_literal();
      		    		state.followingStackPointer--;

      		    		adaptor.AddChild(root_0, el3.Tree);
      		    		retval.ret.addValue(((el3 != null) ? el3.ret : null));
      		    		// spinach.g:99:57: ( ',' el5= int_literal )*
      		    		do 
      		    		{
      		    		  int alt10 = 2;
      		    		  int LA10_0 = input.LA(1);

      		    		  if ( (LA10_0 == 31) )
      		    		  {
      		    		    alt10 = 1;
      		    		  }


      		    		  switch (alt10) 
      		    			{
      		    				case 1 :
      		    				  // spinach.g:99:58: ',' el5= int_literal
      		    				  {
      		    				  	char_literal39=(IToken)Match(input,31,FOLLOW_31_in_vectorvardec569); 
      		    				  		char_literal39_tree = (object)adaptor.Create(char_literal39);
      		    				  		adaptor.AddChild(root_0, char_literal39_tree);

      		    				  	PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec572);
      		    				  	el5 = int_literal();
      		    				  	state.followingStackPointer--;

      		    				  	adaptor.AddChild(root_0, el5.Tree);
      		    				  	retval.ret.addValue(((el5 != null) ? el5.ret : null));

      		    				  }
      		    				  break;

      		    				default:
      		    				  goto loop10;
      		    		  }
      		    		} while (true);

      		    		loop10:
      		    			;	// Stops C# compiler whining that label 'loop10' has no statements


      		    	}


      		    }
      		    break;
      		  case 2 :
      		    // spinach.g:100:3: (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* )
      		    {
      		    	// spinach.g:100:3: (el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* )
      		    	// spinach.g:100:4: el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )*
      		    	{
      		    		PushFollow(FOLLOW_double_literal_in_vectorvardec585);
      		    		el4 = double_literal();
      		    		state.followingStackPointer--;

      		    		adaptor.AddChild(root_0, el4.Tree);
      		    		retval.ret.addValue(((el4 != null) ? el4.ret : null));
      		    		// spinach.g:101:3: ( ',' el6= double_literal )*
      		    		do 
      		    		{
      		    		  int alt11 = 2;
      		    		  int LA11_0 = input.LA(1);

      		    		  if ( (LA11_0 == 31) )
      		    		  {
      		    		    alt11 = 1;
      		    		  }


      		    		  switch (alt11) 
      		    			{
      		    				case 1 :
      		    				  // spinach.g:101:4: ',' el6= double_literal
      		    				  {
      		    				  	char_literal40=(IToken)Match(input,31,FOLLOW_31_in_vectorvardec592); 
      		    				  		char_literal40_tree = (object)adaptor.Create(char_literal40);
      		    				  		adaptor.AddChild(root_0, char_literal40_tree);

      		    				  	PushFollow(FOLLOW_double_literal_in_vectorvardec595);
      		    				  	el6 = double_literal();
      		    				  	state.followingStackPointer--;

      		    				  	adaptor.AddChild(root_0, el6.Tree);
      		    				  	retval.ret.addValue(((el6 != null) ? el6.ret : null));

      		    				  }
      		    				  break;

      		    				default:
      		    				  goto loop11;
      		    		  }
      		    		} while (true);

      		    		loop11:
      		    			;	// Stops C# compiler whining that label 'loop11' has no statements


      		    	}


      		    }
      		    break;

      		}

      		char_literal41=(IToken)Match(input,30,FOLLOW_30_in_vectorvardec602); 
      			char_literal41_tree = (object)adaptor.Create(char_literal41);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal41_tree);

      		retval.ret.setValue();

      	}

      	END_OF_STATEMENT42=(IToken)Match(input,END_OF_STATEMENT,FOLLOW_END_OF_STATEMENT_in_vectorvardec608); 
      		END_OF_STATEMENT42_tree = (object)adaptor.Create(END_OF_STATEMENT42);
      		adaptor.AddChild(root_0, END_OF_STATEMENT42_tree);


      }

      retval.Stop = input.LT(-1);

      	retval.Tree = (object)adaptor.RulePostProcessing(root_0);
      	adaptor.SetTokenBoundaries(retval.Tree, (IToken) retval.Start, (IToken) retval.Stop);
    }
    catch (RecognitionException re) 
  	{
      ReportError(re);
      Recover(input,re);
  	// Conversion of the second argument necessary, but harmless
  	retval.Tree = (object)adaptor.ErrorNode(input, (IToken) retval.Start, input.LT(-1), re);

    }
    finally 
  	{
    }
    return retval;
  }
Esempio n. 2
0
  // $ANTLR start "vectorvardec"
  // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:111:1: vectorvardec returns [VectorVariableDeclaration ret] : ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT ( ( '[' ']' ) | ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' ) | ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']' ) ) END_OF_STATEMENT ;
  public spinachParser.vectorvardec_return vectorvardec() // throws RecognitionException [1]
  {  
    spinachParser.vectorvardec_return retval = new spinachParser.vectorvardec_return();
    retval.Start = input.LT(1);

    object root_0 = null;

    IToken string_literal40 = null;
    IToken char_literal41 = null;
    IToken VARTYPE42 = null;
    IToken char_literal43 = null;
    IToken char_literal44 = null;
    IToken char_literal45 = null;
    IToken ASSIGNMENT46 = null;
    IToken char_literal47 = null;
    IToken char_literal48 = null;
    IToken char_literal49 = null;
    IToken char_literal50 = null;
    IToken char_literal51 = null;
    IToken char_literal52 = null;
    IToken char_literal53 = null;
    IToken char_literal54 = null;
    IToken END_OF_STATEMENT55 = null;
    spinachParser.int_literal_return el1 = null;

    spinachParser.variable_return el2 = null;

    spinachParser.int_literal_return el3 = null;

    spinachParser.int_literal_return el5 = null;

    spinachParser.double_literal_return el4 = null;

    spinachParser.double_literal_return el6 = null;


    object string_literal40_tree=null;
    object char_literal41_tree=null;
    object VARTYPE42_tree=null;
    object char_literal43_tree=null;
    object char_literal44_tree=null;
    object char_literal45_tree=null;
    object ASSIGNMENT46_tree=null;
    object char_literal47_tree=null;
    object char_literal48_tree=null;
    object char_literal49_tree=null;
    object char_literal50_tree=null;
    object char_literal51_tree=null;
    object char_literal52_tree=null;
    object char_literal53_tree=null;
    object char_literal54_tree=null;
    object END_OF_STATEMENT55_tree=null;


    	retval.ret = new VectorVariableDeclaration();
    	
    try 
  	{
      // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:115:2: ( ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT ( ( '[' ']' ) | ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' ) | ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']' ) ) END_OF_STATEMENT )
      // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:115:3: ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT ( ( '[' ']' ) | ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' ) | ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']' ) ) END_OF_STATEMENT
      {
      	root_0 = (object)adaptor.GetNilNode();

      	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:115:3: ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT ( ( '[' ']' ) | ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' ) | ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']' ) )
      	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:115:4: 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT ( ( '[' ']' ) | ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' ) | ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']' )
      	{
      		string_literal40=(IToken)Match(input,32,FOLLOW_32_in_vectorvardec594); 
      			string_literal40_tree = (object)adaptor.Create(string_literal40);
      			adaptor.AddChild(root_0, string_literal40_tree);

      		char_literal41=(IToken)Match(input,LESSTHANEXPRESSION,FOLLOW_LESSTHANEXPRESSION_in_vectorvardec596); 
      			char_literal41_tree = (object)adaptor.Create(char_literal41);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal41_tree);

      		VARTYPE42=(IToken)Match(input,VARTYPE,FOLLOW_VARTYPE_in_vectorvardec598); 
      			VARTYPE42_tree = (object)adaptor.Create(VARTYPE42);
      			adaptor.AddChild(root_0, VARTYPE42_tree);

      		 retval.ret.setType(((VARTYPE42 != null) ? VARTYPE42.Text : null));
      		char_literal43=(IToken)Match(input,GREATERTHANEXPRESSION,FOLLOW_GREATERTHANEXPRESSION_in_vectorvardec601); 
      			char_literal43_tree = (object)adaptor.Create(char_literal43);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal43_tree);

      		char_literal44=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec603); 
      			char_literal44_tree = (object)adaptor.Create(char_literal44);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal44_tree);

      		PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec606);
      		el1 = int_literal();
      		state.followingStackPointer--;

      		adaptor.AddChild(root_0, el1.Tree);
      		retval.ret.setRange(((el1 != null) ? el1.ret : null));
      		char_literal45=(IToken)Match(input,30,FOLLOW_30_in_vectorvardec609); 
      			char_literal45_tree = (object)adaptor.Create(char_literal45);
      			adaptor.AddChild(root_0, char_literal45_tree);

      		PushFollow(FOLLOW_variable_in_vectorvardec615);
      		el2 = variable();
      		state.followingStackPointer--;

      		adaptor.AddChild(root_0, el2.Tree);
      		retval.ret.setText(((el2 != null) ? el2.ret : null));
      		ASSIGNMENT46=(IToken)Match(input,ASSIGNMENT,FOLLOW_ASSIGNMENT_in_vectorvardec622); 
      			ASSIGNMENT46_tree = (object)adaptor.Create(ASSIGNMENT46);
      			adaptor.AddChild(root_0, ASSIGNMENT46_tree);

      		// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:118:3: ( ( '[' ']' ) | ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' ) | ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']' )
      		int alt14 = 3;
      		int LA14_0 = input.LA(1);

      		if ( (LA14_0 == 29) )
      		{
      		  switch ( input.LA(2) ) 
      		  {
      		  case 30:
      		  	{
      		    alt14 = 1;
      		    }
      		    break;
      		  case INT_LITERAL:
      		  	{
      		    alt14 = 2;
      		    }
      		    break;
      		  case DOUBLE_LITERAL:
      		  	{
      		    alt14 = 3;
      		    }
      		    break;
      		  	default:
      		  	  NoViableAltException nvae_d14s1 =
      		  	    new NoViableAltException("", 14, 1, input);

      		  	  throw nvae_d14s1;
      		  }

      		}
      		else 
      		{
      		  NoViableAltException nvae_d14s0 =
      		    new NoViableAltException("", 14, 0, input);

      		  throw nvae_d14s0;
      		}
      		switch (alt14) 
      		{
      		  case 1 :
      		    // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:118:4: ( '[' ']' )
      		    {
      		    	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:118:4: ( '[' ']' )
      		    	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:118:5: '[' ']'
      		    	{
      		    		char_literal47=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec629); 
      		    			char_literal47_tree = (object)adaptor.Create(char_literal47);
      		    			adaptor.AddChild(root_0, char_literal47_tree);

      		    		char_literal48=(IToken)Match(input,30,FOLLOW_30_in_vectorvardec630); 
      		    			char_literal48_tree = (object)adaptor.Create(char_literal48);
      		    			adaptor.AddChild(root_0, char_literal48_tree);


      		    	}


      		    }
      		    break;
      		  case 2 :
      		    // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:119:3: ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' )
      		    {
      		    	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:119:3: ( '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']' )
      		    	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:119:4: '[' el3= int_literal ( ',' el5= int_literal )* ']'
      		    	{
      		    		char_literal49=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec637); 
      		    			char_literal49_tree = (object)adaptor.Create(char_literal49);
      		    			adaptor.AddChild(root_0, char_literal49_tree);

      		    		PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec640);
      		    		el3 = int_literal();
      		    		state.followingStackPointer--;

      		    		adaptor.AddChild(root_0, el3.Tree);
      		    		retval.ret.addValue(((el3 != null) ? el3.ret : null));
      		    		// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:119:56: ( ',' el5= int_literal )*
      		    		do 
      		    		{
      		    		  int alt12 = 2;
      		    		  int LA12_0 = input.LA(1);

      		    		  if ( (LA12_0 == 31) )
      		    		  {
      		    		    alt12 = 1;
      		    		  }


      		    		  switch (alt12) 
      		    			{
      		    				case 1 :
      		    				  // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:119:57: ',' el5= int_literal
      		    				  {
      		    				  	char_literal50=(IToken)Match(input,31,FOLLOW_31_in_vectorvardec645); 
      		    				  		char_literal50_tree = (object)adaptor.Create(char_literal50);
      		    				  		adaptor.AddChild(root_0, char_literal50_tree);

      		    				  	PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec648);
      		    				  	el5 = int_literal();
      		    				  	state.followingStackPointer--;

      		    				  	adaptor.AddChild(root_0, el5.Tree);
      		    				  	retval.ret.addValue(((el5 != null) ? el5.ret : null));

      		    				  }
      		    				  break;

      		    				default:
      		    				  goto loop12;
      		    		  }
      		    		} while (true);

      		    		loop12:
      		    			;	// Stops C# compiler whining that label 'loop12' has no statements

      		    		char_literal51=(IToken)Match(input,30,FOLLOW_30_in_vectorvardec653); 
      		    			char_literal51_tree = (object)adaptor.Create(char_literal51);
      		    			adaptor.AddChild(root_0, char_literal51_tree);


      		    	}


      		    }
      		    break;
      		  case 3 :
      		    // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:120:3: ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* ) ']'
      		    {
      		    	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:120:3: ( '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )* )
      		    	// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:120:4: '[' el4= double_literal ( ',' el6= double_literal )*
      		    	{
      		    		char_literal52=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec660); 
      		    			char_literal52_tree = (object)adaptor.Create(char_literal52);
      		    			adaptor.AddChild(root_0, char_literal52_tree);

      		    		PushFollow(FOLLOW_double_literal_in_vectorvardec663);
      		    		el4 = double_literal();
      		    		state.followingStackPointer--;

      		    		adaptor.AddChild(root_0, el4.Tree);
      		    		retval.ret.addValue(((el4 != null) ? el4.ret : null));
      		    		// C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:121:3: ( ',' el6= double_literal )*
      		    		do 
      		    		{
      		    		  int alt13 = 2;
      		    		  int LA13_0 = input.LA(1);

      		    		  if ( (LA13_0 == 31) )
      		    		  {
      		    		    alt13 = 1;
      		    		  }


      		    		  switch (alt13) 
      		    			{
      		    				case 1 :
      		    				  // C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\Spinach\\InterpreterFrontEnd\\spinach.g:121:4: ',' el6= double_literal
      		    				  {
      		    				  	char_literal53=(IToken)Match(input,31,FOLLOW_31_in_vectorvardec670); 
      		    				  		char_literal53_tree = (object)adaptor.Create(char_literal53);
      		    				  		adaptor.AddChild(root_0, char_literal53_tree);

      		    				  	PushFollow(FOLLOW_double_literal_in_vectorvardec673);
      		    				  	el6 = double_literal();
      		    				  	state.followingStackPointer--;

      		    				  	adaptor.AddChild(root_0, el6.Tree);
      		    				  	retval.ret.addValue(((el6 != null) ? el6.ret : null));

      		    				  }
      		    				  break;

      		    				default:
      		    				  goto loop13;
      		    		  }
      		    		} while (true);

      		    		loop13:
      		    			;	// Stops C# compiler whining that label 'loop13' has no statements


      		    	}

      		    	char_literal54=(IToken)Match(input,30,FOLLOW_30_in_vectorvardec679); 
      		    		char_literal54_tree = (object)adaptor.Create(char_literal54);
      		    		adaptor.AddChild(root_0, char_literal54_tree);


      		    }
      		    break;

      		}

      		retval.ret.setValue();

      	}

      	END_OF_STATEMENT55=(IToken)Match(input,END_OF_STATEMENT,FOLLOW_END_OF_STATEMENT_in_vectorvardec686); 
      		END_OF_STATEMENT55_tree = (object)adaptor.Create(END_OF_STATEMENT55);
      		adaptor.AddChild(root_0, END_OF_STATEMENT55_tree);


      }

      retval.Stop = input.LT(-1);

      	retval.Tree = (object)adaptor.RulePostProcessing(root_0);
      	adaptor.SetTokenBoundaries(retval.Tree, (IToken) retval.Start, (IToken) retval.Stop);
    }
    catch (RecognitionException re) 
  	{
      ReportError(re);
      Recover(input,re);
  	// Conversion of the second argument necessary, but harmless
  	retval.Tree = (object)adaptor.ErrorNode(input, (IToken) retval.Start, input.LT(-1), re);

    }
    finally 
  	{
    }
    return retval;
  }
Esempio n. 3
0
  // throws RecognitionException [1]
  // $ANTLR start "vectorvardec"
  // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:83:1: vectorvardec returns [VectorVariableDeclaration ret] : ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )* ) ']' ) END_OF_STATEMENT ;
  public spinachParser.vectorvardec_return vectorvardec()
  {
    spinachParser.vectorvardec_return retval = new spinachParser.vectorvardec_return();
    retval.Start = input.LT(1);

    object root_0 = null;

    IToken string_literal39 = null;
    IToken char_literal40 = null;
    IToken VARTYPE41 = null;
    IToken char_literal42 = null;
    IToken char_literal43 = null;
    IToken char_literal44 = null;
    IToken ASSIGNMENT45 = null;
    IToken char_literal46 = null;
    IToken char_literal47 = null;
    IToken char_literal48 = null;
    IToken char_literal49 = null;
    IToken END_OF_STATEMENT50 = null;
    spinachParser.int_literal_return el1 = null;

    spinachParser.variable_return el2 = null;

    spinachParser.int_literal_return el3 = null;

    spinachParser.double_literal_return el4 = null;

    spinachParser.int_literal_return el5 = null;

    spinachParser.double_literal_return el6 = null;

    object string_literal39_tree=null;
    object char_literal40_tree=null;
    object VARTYPE41_tree=null;
    object char_literal42_tree=null;
    object char_literal43_tree=null;
    object char_literal44_tree=null;
    object ASSIGNMENT45_tree=null;
    object char_literal46_tree=null;
    object char_literal47_tree=null;
    object char_literal48_tree=null;
    object char_literal49_tree=null;
    object END_OF_STATEMENT50_tree=null;

      retval.ret = new VectorVariableDeclaration();

    try
    {
      // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:87:2: ( ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )* ) ']' ) END_OF_STATEMENT )
      // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:87:3: ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )* ) ']' ) END_OF_STATEMENT
      {
        root_0 = (object)adaptor.GetNilNode();

        // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:87:3: ( 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )* ) ']' )
        // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:87:4: 'Vector' '<' VARTYPE '>' '[' el1= int_literal ']' el2= variable ASSIGNMENT '[' ( (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )* ) ']'
        {
          string_literal39=(IToken)Match(input,29,FOLLOW_29_in_vectorvardec444);
            string_literal39_tree = (object)adaptor.Create(string_literal39);
            adaptor.AddChild(root_0, string_literal39_tree);

          char_literal40=(IToken)Match(input,24,FOLLOW_24_in_vectorvardec446);
            char_literal40_tree = (object)adaptor.Create(char_literal40);
            adaptor.AddChild(root_0, char_literal40_tree);

          VARTYPE41=(IToken)Match(input,VARTYPE,FOLLOW_VARTYPE_in_vectorvardec448);
            VARTYPE41_tree = (object)adaptor.Create(VARTYPE41);
            adaptor.AddChild(root_0, VARTYPE41_tree);

           retval.ret.setType(((VARTYPE41 != null) ? VARTYPE41.Text : null));
          char_literal42=(IToken)Match(input,25,FOLLOW_25_in_vectorvardec451);
            char_literal42_tree = (object)adaptor.Create(char_literal42);
            adaptor.AddChild(root_0, char_literal42_tree);

          char_literal43=(IToken)Match(input,26,FOLLOW_26_in_vectorvardec453);
            char_literal43_tree = (object)adaptor.Create(char_literal43);
            adaptor.AddChild(root_0, char_literal43_tree);

          PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec456);
          el1 = int_literal();
          state.followingStackPointer--;

          adaptor.AddChild(root_0, el1.Tree);
          retval.ret.setRange(((el1 != null) ? el1.ret : null));
          char_literal44=(IToken)Match(input,27,FOLLOW_27_in_vectorvardec459);
            char_literal44_tree = (object)adaptor.Create(char_literal44);
            adaptor.AddChild(root_0, char_literal44_tree);

          PushFollow(FOLLOW_variable_in_vectorvardec465);
          el2 = variable();
          state.followingStackPointer--;

          adaptor.AddChild(root_0, el2.Tree);
          retval.ret.setText(((el2 != null) ? el2.ret : null));
          ASSIGNMENT45=(IToken)Match(input,ASSIGNMENT,FOLLOW_ASSIGNMENT_in_vectorvardec472);
            ASSIGNMENT45_tree = (object)adaptor.Create(ASSIGNMENT45);
            adaptor.AddChild(root_0, ASSIGNMENT45_tree);

          char_literal46=(IToken)Match(input,26,FOLLOW_26_in_vectorvardec477);
            char_literal46_tree = (object)adaptor.Create(char_literal46);
            adaptor.AddChild(root_0, char_literal46_tree);

          // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:90:6: ( (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )* )
          // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:90:7: (el3= int_literal | el4= double_literal ) ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )*
          {
            // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:90:7: (el3= int_literal | el4= double_literal )
            int alt7 = 2;
            int LA7_0 = input.LA(1);

            if ( (LA7_0 == INT_LITERAL) )
            {
              alt7 = 1;
            }
            else if ( (LA7_0 == DOUBLE_LITERAL) )
            {
              alt7 = 2;
            }
            else
            {
              NoViableAltException nvae_d7s0 =
                new NoViableAltException("", 7, 0, input);

              throw nvae_d7s0;
            }
            switch (alt7)
            {
              case 1 :
                // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:90:8: el3= int_literal
                {
                  PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec482);
                  el3 = int_literal();
                  state.followingStackPointer--;

                  adaptor.AddChild(root_0, el3.Tree);
                  retval.ret.addValue(((el3 != null) ? el3.ret : null));

                }
                break;
              case 2 :
                // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:90:57: el4= double_literal
                {
                  PushFollow(FOLLOW_double_literal_in_vectorvardec488);
                  el4 = double_literal();
                  state.followingStackPointer--;

                  adaptor.AddChild(root_0, el4.Tree);
                  retval.ret.addValue(((el4 != null) ? el4.ret : null));

                }
                break;

            }

            // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:91:3: ( ',' el5= int_literal | ',' el6= double_literal )*
            do
            {
              int alt8 = 3;
              int LA8_0 = input.LA(1);

              if ( (LA8_0 == 28) )
              {
                int LA8_2 = input.LA(2);

                if ( (LA8_2 == INT_LITERAL) )
                {
                  alt8 = 1;
                }
                else if ( (LA8_2 == DOUBLE_LITERAL) )
                {
                  alt8 = 2;
                }

              }

              switch (alt8)
              {
                case 1 :
                  // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:91:4: ',' el5= int_literal
                  {
                    char_literal47=(IToken)Match(input,28,FOLLOW_28_in_vectorvardec496);
                      char_literal47_tree = (object)adaptor.Create(char_literal47);
                      adaptor.AddChild(root_0, char_literal47_tree);

                    PushFollow(FOLLOW_int_literal_in_vectorvardec499);
                    el5 = int_literal();
                    state.followingStackPointer--;

                    adaptor.AddChild(root_0, el5.Tree);
                    retval.ret.addValue(((el5 != null) ? el5.ret : null));

                  }
                  break;
                case 2 :
                  // C:\\Users\\Jegan\\Documents\\MSCE\\FALL 09\\SoftwareStudio\\SPINACH-Srinivasan\\ConsoleApplication1\\ConsoleApplication1\\spinach.g:91:56: ',' el6= double_literal
                  {
                    char_literal48=(IToken)Match(input,28,FOLLOW_28_in_vectorvardec503);
                      char_literal48_tree = (object)adaptor.Create(char_literal48);
                      adaptor.AddChild(root_0, char_literal48_tree);

                    PushFollow(FOLLOW_double_literal_in_vectorvardec506);
                    el6 = double_literal();
                    state.followingStackPointer--;

                    adaptor.AddChild(root_0, el6.Tree);
                    retval.ret.addValue(((el6 != null) ? el6.ret : null));

                  }
                  break;

                default:
                  goto loop8;
              }
            } while (true);

            loop8:
              ;	// Stops C# compiler whining that label 'loop8' has no statements

          }

          char_literal49=(IToken)Match(input,27,FOLLOW_27_in_vectorvardec512);
            char_literal49_tree = (object)adaptor.Create(char_literal49);
            adaptor.AddChild(root_0, char_literal49_tree);

        }

        retval.ret.setValue();
        END_OF_STATEMENT50=(IToken)Match(input,END_OF_STATEMENT,FOLLOW_END_OF_STATEMENT_in_vectorvardec518);
          END_OF_STATEMENT50_tree = (object)adaptor.Create(END_OF_STATEMENT50);
          adaptor.AddChild(root_0, END_OF_STATEMENT50_tree);

      }

      retval.Stop = input.LT(-1);

        retval.Tree = (object)adaptor.RulePostProcessing(root_0);
        adaptor.SetTokenBoundaries(retval.Tree, (IToken) retval.Start, (IToken) retval.Stop);
    }
    catch (RecognitionException re)
    {
      ReportError(re);
      Recover(input,re);
    // Conversion of the second argument necessary, but harmless
    retval.Tree = (object)adaptor.ErrorNode(input, (IToken) retval.Start, input.LT(-1), re);

    }
    finally
    {
    }
    return retval;
  }