//Kiểm tra trước khi lưu
 public bool KiemTraTruocKhiLuu(PhieuMuon_DTO pm)
 {
   if (pm.MaPhieu.Equals(""))
   {
     MessageBox.Show("Mã Phiếu không hợp lệ ! ");
     return false;
   }
   if (pm.NgayMuon.Equals(""))
   {
     MessageBox.Show("Ngày mượn Sách không hợp lệ ! ");
     return false;
   }
   if (pm.MaNV.Equals(""))
   {
     MessageBox.Show("Mã Nhân Viên không hợp lệ ! ");
     return false;
   }
   return true;
 }
Exemple #2
0
 //Thêm Phiếu mượn vào CSDL
 public bool ThemPM(PhieuMuon_DTO pm)
 {
   return phieumuon_dal.ThemPM(pm);
 }
Exemple #3
0
 //Sửa Phiếu mượn vào CSDL
 public bool SuaPM(PhieuMuon_DTO pm)
 {
   return phieumuon_dal.SuaPM(pm);
 }
Exemple #4
0
 //Kiểm tra trước khi lưu
 public bool KiemTraTruocKhiLuu(PhieuMuon_DTO pm)
 {
   return phieumuon_dal.KiemTraTruocKhiLuu(pm);
 }
Exemple #5
0
 //Lấy Thông tin Phieu Muon
 private PhieuMuon_DTO LayTTPM()
 {
   PhieuMuon_DTO pm = new PhieuMuon_DTO();
   pm.MaPhieu = txtMaPhieu.Text;
   pm.MaDG = cboMaDG.EditValue.ToString();
   pm.NgayMuon = Convert.ToDateTime(dateEdit1.EditValue.ToString());
   pm.MaNV = cboMaNV.EditValue.ToString();
   return pm;
 }
 //Sửa Phiếu mượn vào CSDL
 public bool SuaPM(PhieuMuon_DTO pm)
 {
   if (KiemTraTruocKhiLuu(pm))
   {
     string sql = string.Format("UPDATE PHIEUMUON SET MaDG='{1}', NgayMuon=N'{2}', MaNV='{3}' WHERE MaPhieu='{0}'",
       pm.MaPhieu, pm.MaDG, pm.NgayMuon, pm.MaNV);
     if (connData.ThucThiSQL(sql))
     {
       MessageBox.Show("Sửa thông tin Phiếu mượn thành công !", "Thông tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
       return true;
     }
   }
   return false;
 }
 //Thêm Phiếu mượn vào CSDL
 public bool ThemPM(PhieuMuon_DTO pm)
 {
   if (KiemTraTruocKhiLuu(pm))
   {
     string sql = string.Format("INSERT INTO PHIEUMUON (MaPhieu, MaDG, NgayMuon, MaNV)"
       + " VALUES ('{0}', '{1}', '{2}', '{3}')",
       pm.MaPhieu, pm.MaDG, pm.NgayMuon, pm.MaNV);
     if (connData.ThucThiSQL(sql))
     {
       MessageBox.Show("Thêm Phiếu mượn thành công", "Thông tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
       return true;
     }
   }
   return false;
 }
Exemple #8
0
    //Sửa Phiếu mượn vào CSDL
    public bool SuaPM(PhieuMuon_DTO pm)
    {
      int param = 4;
      string[] name = new string[param];
      object[] value = new object[param];

      name[0] = "MaPhieu"; value[0] = pm.MaPhieu;
      name[1] = "MaDG"; value[1] = pm.MaDG;
      name[2] = "NgayMuon"; value[2] = pm.NgayMuon;
      name[3] = "MaNV"; value[3] = pm.MaNV;

      if (KiemTraTruocKhiLuu(pm))
      {
        if (connect.Update("sp_SuaPM", name, value, param) > 0)
        {
          MessageBox.Show("Sửa thông tin Phiếu mượn thành công !", "Thông tin", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          return true;
        }
      }
      return false;
    }