public void ActualitzarIdIngredient()
 {
   
   Recepta recepta = new Recepta("ProvaRecepta23e");
   string idAnt;
   Ingredient ingredient = new Ingredient(new Producte("ProvaProducte28934"), recepta, 100);
   idAnt = ingredient.PrimaryKey;
   control.Afegir((ObjecteSql)recepta);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte.ReceptaOriginal);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient);
   recepta.PrimaryKey = "NouIDRecepta";
   control.ComprovaActualitzacions(recepta);
   control.ComprovaActualitzacions(ingredient);
   Assert.AreNotEqual(idAnt, ingredient.PrimaryKey);
 }
 public void ActualitzarDadesIngredient()
 {
   Recepta recepta = new Recepta("ProvaRecepta23e");
   Producte producte = new Producte("ProvaProducte2394");
   Ingredient ingredient = new Ingredient(producte, recepta, 100);
   control.Afegir((ObjecteSql)recepta);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte.ReceptaOriginal);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient);
   ingredient.Quantitat = 12344;
   control.ComprovaActualitzacions(ingredient);
   Ingredient ingredientDessat = null;
   SortedList<string, Ingredient> indexProductes = new SortedList<string, Ingredient>();
   foreach (Ingredient producteD in Ingredient.IngredientsDessats(bdProves))
     indexProductes.Add(producteD.PrimaryKey, producteD);
   try
   {
     ingredientDessat = indexProductes[ingredient.PrimaryKey];
   }
   catch {ingredientDessat= new Ingredient(producte, recepta, 100); }
   if(ingredientDessat!=null)
   Assert.AreEqual(ingredient.Quantitat, ingredientDessat.Quantitat);//si esta bien!!
   
 }
 public void DonarDeAltaIngredient()
 {
   Recepta recepta = new Recepta("ProvaRecepta98");
   Ingredient ingredient = new Ingredient(new Producte("ProvaProducte234"),recepta, 100);
   
   control.Afegir((ObjecteSql)recepta);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte.ReceptaOriginal);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient);
   Assert.AreEqual(true, bdProves.CompruebaSiFunciona(ingredient.StringConsultaSql()));
 }
 public void DonarDeBaixaIngredientDonantDeBaixaRecepta()
 {
   Recepta recepta = new Recepta("ProvaRecepta423");
   Ingredient ingredient = new Ingredient(new Producte("ProvaProducte69234"), recepta, 100);
   control.Afegir((ObjecteSql)recepta);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte.ReceptaOriginal);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient.Producte);
   control.Afegir((ObjecteSql)ingredient);
   recepta.OnBaixa();
   Assert.AreEqual(false, bdProves.CompruebaSiFunciona(ingredient.StringConsultaSql()));
 }
		public static Ingredient[] IngredientsDessats(Gabriel.Cat.BaseDeDades baseDeDades)
		{
			List<Ingredient> ingredients = new List<Ingredient>();
			string[,] taula = baseDeDades.ConsultaTableDirect("Ingredients");
			Ingredient ingredientDessat;
			if (taula != null)
				for (int i = 1; i < taula.GetLength(1); i++) {
				ingredientDessat = new Ingredient(taula[2, i], taula[1, i], Convert.ToDecimal(taula[3, i]) / 100M);//por mirar
				if (ingredientDessat.PrimaryKey == "")
					throw new Exception("FATAL ERROR");
				ingredients.Add(ingredientDessat);
			}
			return ingredients.ToArray<Ingredient>();

		}