Exemple #1
0
 /// <summary>Zwróć piona dla podanego koloru</summary>
 /// <param name="pc">Kolor</param>
 /// <returns>Pion w danym kolorze</returns>
 public static PawnType GetPawnByColor(PawnColor pc)
 {
   if (pc == PawnColor.Black)
     return PawnType.BlackPawn;
   if (pc == PawnColor.White)
     return PawnType.WhitePawn;
   return PawnType.None;
 }
Exemple #2
0
 /// <summary>Określ kolor przeciwnika dla podanego koloru</summary>
 /// <param name="pc">Kolor</param>
 /// <returns>Kolor przeciwnika</returns>
 public static PawnColor GetOpponentColor(PawnColor pc)
 {
   if (pc == PawnColor.Black)
     return PawnColor.White;
   if (pc == PawnColor.White)
     return PawnColor.Black;
   return PawnColor.None;
 }
Exemple #3
0
    /// <summary>
    /// Porównanie dwóch pionów ze względu na ich kolor (z pominięciem typu)
    /// </summary>
    public static bool EqualColor(PawnColor pc, PawnType pt)
    {
      if (pc == PawnColor.Black && (pt == PawnType.BlackPawn || pt == PawnType.BlackQueen))
        return true;
      if (pc == PawnColor.White && (pt == PawnType.WhitePawn || pt == PawnType.WhiteQueen))
        return true;

      return false;
    }
Exemple #4
0
    public void NewGame(PawnColor cpu_color, IBoard board)
    {
      /*
        TODO: Kod startowy nowej gry
        Kod uruchamiany jest każdorazowo podczas rozpoczynania nowej gry.
       */

      this.plansza = board;
    }
Exemple #5
0
 public Pawn(PawnColor color, PawnType type)
   : base("MasterMindPawn")
 {
   _effect = new Particle.ParticleSystem("light");
   _effect.SetLifeTime(10, 20);
   _effect.SetParent(this.EntityId);
   _effect.SetSize(0.2f, 0.2f);
   _effect.SetSpread(Helpers.PhysicsAndPositions.PI * 2);
   _effect.SetRandomSpeed(true, 0.05f);
   SetPawnColor(color);
   SetPawnType(type);
   SetTexture("pawn");
   Selected = false;
 }
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = this.Text + " - Wersja " + Application.ProductVersion.ToString();
      this.random = new Random();
      this.dbg = new DebugWindow();
      this.btnShowDebugWindow_Click(null, null);

      this.pawn_matrix = new PawnType[8, 8];
      this.field_matrix = new Label[8, 8];
      this.selected_color_matrix = new Color[8, 8];
      this.normal_color_matrix = new Color[8, 8];

      this.selected_field = PointExt.Invalid;

      for (int r = 0; r < 8; r++)
        for (int c = 0; c < 8; c++)
        {
          string cname = string.Format("p{0}{1}", (char)('A' + r), 1 + c);
          this.field_matrix[r, c] = this.panel1.Controls[cname] as Label;

          this.normal_color_matrix[r, c] = (r + c) % 2 == 0 ? Color.White : Color.Silver;
          this.selected_color_matrix[r, c] = (r + c) % 2 == 0 ? Color.FromArgb(255 - 50, 255, 255 - 50) : Color.FromArgb(192 - 50, 192, 192 - 50);

          this.field_matrix[r, c].BackColor = this.normal_color_matrix[r, c];
        }

      this.current_turn = PawnColor.None;
      this.cpu_color = PawnColor.None;
      this.human_color = PawnColor.None;
      this.ShowGameState();

      // uruchomienie bota
      this.bot = new MojBot();
      this.lblBotAuthor.Text = this.bot.GetAuthor();
      this.lblBotDescription.Text = this.bot.GetDescripion();

      try
      {
        this.bot.Initialize();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(string.Format("Wyjątek podczas uruchamiania metody Bot.Initialize():\n{0}", ex.Message),
          Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
Exemple #7
0
    public static byte[] ConvertPawnColor(PawnColor color)
    {
      switch(color){
        case PawnColor.None:
          return new byte[3] { 0, 0, 0 };
          break;
        case PawnColor.Red:
          return new byte[3] { 255, 0, 0 };
          break;
        case PawnColor.Green:
          return new byte[3] { 0, 255, 0 };
          break;
        case PawnColor.Blue:
          return new byte[3] { 0, 0 ,255};
          break;
        case PawnColor.Orange:
          return new byte[3] { 255, 100, 0 };
          break;
        case PawnColor.Yellow:
          return new byte[3] { 255, 255, 0 };
          break;
        case PawnColor.Purple:
          return new byte[3] { 255, 0, 255 };
          break;
        case PawnColor.Brown:
          return new byte[3] { 200, 110, 110 };
          break;
        case PawnColor.Black:
          return new byte[3] { 0, 0, 0 };
          break;
        case PawnColor.White:
          return new byte[3] { 255, 255, 255 };
          break;
        default:
          return new byte[3] { 0, 0, 0 };
          break;

      }
    }
Exemple #8
0
 /// <summary>
 /// Porównanie dwóch pionów ze względu na ich kolor
 /// </summary>
 /// <param name="pc1">Kolor pionu pierwszego</param>
 /// <param name="pc2">Kolor pionu drugiego</param>
 /// <returns>Zwraca true jeśli kolory są zgodne</returns>
 static bool EqualColor(PawnColor pc1, PawnColor pc2)
 {
   return pc1 == pc2;
 }
Exemple #9
0
 public static bool IsNone(PawnColor pc)
 {
   return pc == PawnColor.None;
 }
Exemple #10
0
    private void EndTurn(bool new_game)
    {
      // test
      bool test = false;
      test |= move_count == 1 && capture_count == 0; // był tylko ruch
      test |= move_count == 0 && capture_count >= 1; // było jedno lub więcej bić
      test |= !(move_count > 0 && move_count > 0);  // niemozliwe: ruch i bicie
      Debug.Assert(test);

      if (new_game)
      {
        // przygotowania do nowej gry
        this.current_turn = PawnColor.White;
        this.white_score = 0;
        this.black_score = 0;
      }
      else
      {
        // zakończenie kolejnej tury w ramach danej gry
        // jeśli pion przeciwnika jest na pierwszym polu (najbliżej gracza) to awansuj go na damę
        foreach (PawnColor pc in new PawnColor[] { PawnColor.Black, PawnColor.White })
          for (int c = 0; c < 8; c++)
          {
            Point p = PointExt.Invalid;
            if (pc == PawnColor.Black)
              p = new Point(c, 0);
            else
              p = new Point(c, 7);

            bool coronation = false;
            if (Pawn.GetColor(this.GetPawn(p)) == pc && Pawn.IsNormalPawn(this.GetPawn(p)))
            {
              this.InternalSetPawn(p, Pawn.GetQueenByColor(pc));
              coronation = true;
            }
            if (coronation)
              AddPlayerLog(string.Format("Koronacja na {0}", Pawn.PointToFieldAddress(p)));
          }

        // podlicz punkty
        int points = 0;
        if (this.move_count == 0 && this.capture_count == 0)
        {
          // człowiek lub bot nie wykonali żadnego ruchu - poddali ruch
          points = -1;
        }
        else
        {
          if (this.capture_count == 1) // jedno bicie
            points += 2;
          if (this.capture_count > 1) // wiele bić :)
            points += 5 * this.capture_count;
        }

        if (this.current_turn == PawnColor.Black)
          this.black_score += points;
        else
          this.white_score += points;

        // zmiana tury
        this.current_turn = this.current_turn == PawnColor.Black ? PawnColor.White : PawnColor.Black;
      }

      this.capture_count = 0;
      this.move_count = 0;

      this.DeselectPawn();
      this.ShowGameState();
    }
Exemple #11
0
 public void SetPawnColor(PawnColor color)
 {
   _pawnColor = color;
   SetColor(ConvertPawnColor(color));
   _effect.SetColor(ConvertPawnColor(color));
 }
Exemple #12
0
 private bool isPawnColorInArray(List<PawnColor> array, PawnColor value)
 {
   foreach(PawnColor pc in array){
     if(pc.Equals(value)){
       return true;
     }
   }
   return false;
 }