Exemple #1
0
 protected UcesnikFinala(Nullable<short> qualOrder, Nullable<float> qualScore,
   Nullable<short> qualRank, KvalifikacioniStatus kvalStatus)
 {
   _qualOrder = qualOrder;
   _qualScore = qualScore;
   _qualRank = qualRank;
   _kvalStatus = kvalStatus;
 }
 public UcesnikTakmicenja3(GimnasticarUcesnik gimnasticar, Sprava sprava,
   Nullable<short> qualOrder, Nullable<float> qualScore,
   Nullable<short> qualRank, KvalifikacioniStatus kvalStatus)
   : base(qualOrder, qualScore, qualRank, kvalStatus)
 {
   _gimnasticar = gimnasticar;
   _sprava = sprava;
 }
    //private string sqlGetId = "SELECT @@IDENTITY";
    public void insert(GimnasticarUcesnik gimnasticar, RezultatskoTakmicenje rezTak,
      Sprava sprava, KvalifikacioniStatus newKvalStatus)
    {
      SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(ConfigurationParameters.ConnectionString);
      SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(insertSQL, conn);

      cmd.Parameters.Add("@rez_takmicenje_id", SqlDbType.Int).Value = rezTak.Id;
      cmd.Parameters.Add("@gimnasticar_id", SqlDbType.Int).Value = gimnasticar.Id;
      cmd.Parameters.Add("@sprava", SqlDbType.TinyInt).Value = sprava;
      cmd.Parameters.Add("@kval_status", SqlDbType.TinyInt).Value = newKvalStatus;

      SqlCeTransaction tr = null;
      try
      {
        conn.Open();
        tr = conn.BeginTransaction();
        cmd.Transaction = tr;
        int recordsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
        if (recordsAffected != 1)
        {
          throw new InfrastructureException(Strings.DatabaseAccessExceptionMessage);
        }

        /*SqlCeCommand cmd2 = new SqlCeCommand(sqlGetId, conn, tr);
        object id = cmd2.ExecuteScalar();
        if (!Convert.IsDBNull(id))
          entity.Id = Convert.ToInt32(id);*/

        tr.Commit(); // TODO: this can throw Exception and InvalidOperationException
      }
      catch (SqlCeException ex)
      {
        // in Open()
        if (tr != null)
          tr.Rollback(); // TODO: this can throw Exception and InvalidOperationException
        throw new InfrastructureException(Strings.getFullDatabaseAccessExceptionMessage(ex), ex);
      }
      catch (InvalidOperationException ex)
      {
        // in ExecuteNonQuery(), ExecureScalar()
        if (tr != null)
          tr.Rollback();
        throw new InfrastructureException(Strings.getFullDatabaseAccessExceptionMessage(ex), ex);
      }
      // za svaki slucaj
      catch (Exception)
      {
        if (tr != null)
          tr.Rollback();
        throw;
      }
      finally
      {
        conn.Close();
      }
    }
    public static string toString(KvalifikacioniStatus status)
    {
      switch (status)
      {
        case KvalifikacioniStatus.None:
          return String.Empty;

        case KvalifikacioniStatus.Q:
          return "Q";

        case KvalifikacioniStatus.R:
          return "R";

        default:
          throw new ArgumentException("Nedozvoljena vrednost za kvalifikacioni status.");
      }
    }
    private void promeniKvalStatus(KvalifikacioniStatus kvalStatus)
    {
      RezultatSpravaFinaleKupa rez
        = spravaGridUserControl1.DataGridViewUserControl.getSelectedItem<RezultatSpravaFinaleKupa>();
      int selCount = spravaGridUserControl1.DataGridViewUserControl.getSelectedItems<RezultatSpravaFinaleKupa>().Count;
      if (selCount != 1 || rez.KvalStatus == kvalStatus)
        return;

      string msg = String.Empty;
      if (kvalStatus != KvalifikacioniStatus.None)
      {
        string msgFmt = "Da li zelite da oznacite sa \"{1}\" gimnasticara \"{0}\"?";
        msg = String.Format(msgFmt, rez.Gimnasticar, kvalStatus);
      }
      else
      {
        string msgFmt = "Da li zelite da ponistite oznaku \"{1}\" za gimnasticara \"{0}\"?";
        msg = String.Format(msgFmt, rez.Gimnasticar, rez.KvalStatus);
      }
      if (!MessageDialogs.queryConfirmation(msg, this.Text))
        return;

      // NOTE: Promena kval. statusa kod finala kupa namerno je implementirana da se cuva u posebnoj tabeli kao
      // update na postojece rezultate. Ako bih implementirao drugacije, tj. da se cuva u istoj tabeli gde su i rezultati,
      // tada bi se poredak snimio u bazu prilikom prvog otvaranja prozora, i ne bi se ponovo izracunavao prilikom
      // svakog sledeceg otvaranja prozora vec bi se ucitavao iz baze. U tom slucaju ne bih mogao da postignem da se
      // npr. promeni neki rezultat iz prvog i drugog kola i da ta promena automatski bude vidljiva kada se ponovo
      // otvori prozor za finale kupa.

      try
      {
        DataAccessProviderFactory factory = new DataAccessProviderFactory();
        dataContext = factory.GetDataContext();
        dataContext.BeginTransaction();

        insertRezultatSpravaFinaleKupaUpdate(rez.Gimnasticar, ActiveTakmicenje, ActiveSprava, kvalStatus);
        rez.KvalStatus = kvalStatus;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        if (dataContext != null && dataContext.IsInTransaction)
          dataContext.Rollback();
        MessageDialogs.showError(Strings.getFullDatabaseAccessExceptionMessage(ex), this.Text);
        Close();
        return;
      }
      finally
      {
        if (dataContext != null)
          dataContext.Dispose();
        dataContext = null;
      }

      spravaGridUserControl1.DataGridViewUserControl.refreshItems();
      spravaGridUserControl1.DataGridViewUserControl.setSelectedItem<RezultatSpravaFinaleKupa>(rez);
    }
 private void insertRezultatSpravaFinaleKupaUpdate(GimnasticarUcesnik gimnasticar, RezultatskoTakmicenje rezTak,
   Sprava sprava, KvalifikacioniStatus newKvalStatus)
 {
   RezultatSpravaFinaleKupaDAO dao = new RezultatSpravaFinaleKupaDAO();
   if (!dao.postojiRezultatSpravaFinaleKupaUpdate(gimnasticar, rezTak, sprava))
     dao.insert(gimnasticar, rezTak, sprava, newKvalStatus);
   else
     dao.update(gimnasticar, rezTak, sprava, newKvalStatus);
 }
    private void promeniKvalStatus(KvalifikacioniStatus kvalStatus)
    {
      RezultatUkupno rez = dataGridViewUserControl1.getSelectedItem<RezultatUkupno>();
      if (rez == null || rez.KvalStatus == kvalStatus)
        return;

      string msg = String.Empty;
      if (kvalStatus != KvalifikacioniStatus.None)
      {
        string msgFmt = "Da li zelite da oznacite sa \"{1}\" gimnasticara \"{0}\"?";
        msg = String.Format(msgFmt, rez.Gimnasticar, kvalStatus);
      }
      else
      {
        string msgFmt = "Da li zelite da ponistite oznaku \"{1}\" za gimnasticara \"{0}\"?";
        msg = String.Format(msgFmt, rez.Gimnasticar, rez.KvalStatus);
      }
      if (!MessageDialogs.queryConfirmation(msg, this.Text))
        return;

      try
      {
        DataAccessProviderFactory factory = new DataAccessProviderFactory();
        dataContext = factory.GetDataContext();
        dataContext.BeginTransaction();

        rez.KvalStatus = kvalStatus;
        dataContext.Save(ActiveTakmicenje.getPoredakUkupno(deoTakKod));
        dataContext.Commit();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        if (dataContext != null && dataContext.IsInTransaction)
          dataContext.Rollback();
        MessageDialogs.showError(Strings.getFullDatabaseAccessExceptionMessage(ex), this.Text);
        Close();
        return;
      }
      finally
      {
        if (dataContext != null)
          dataContext.Dispose();
        dataContext = null;
      }

      dataGridViewUserControl1.refreshItems();
      dataGridViewUserControl1.setSelectedItem<RezultatUkupno>(rez);
    }
    public void update(GimnasticarUcesnik gimnasticar, RezultatskoTakmicenje rezTak,
      Sprava sprava, KvalifikacioniStatus newKvalStatus)
    {
      SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(ConfigurationParameters.ConnectionString);
      SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(updateSQL, conn);

      cmd.Parameters.Add("@rez_takmicenje_id", SqlDbType.Int).Value = rezTak.Id;
      cmd.Parameters.Add("@gimnasticar_id", SqlDbType.Int).Value = gimnasticar.Id;
      cmd.Parameters.Add("@sprava", SqlDbType.TinyInt).Value = sprava;
      cmd.Parameters.Add("@kval_status", SqlDbType.TinyInt).Value = newKvalStatus;

      SqlCeTransaction tr = null;
      try
      {
        conn.Open();
        tr = conn.BeginTransaction(); // zbog updateDependents, inace ne mora
        cmd.Transaction = tr;
        int recordsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
        if (recordsAffected != 1)
        {
          // TODO: Ukoliko se radi optimistic offline lock, ova grana se
          // ce se izvrsavati ako su podaci u bazi u medjuvremenu promenjeni,
          // pa bi trebalo izbaciti izuzetak koji bi to signalizirao
          // (npr. NHibernate ima izuzetak StaleObjectStateException).
          // Generalno, i kod insert i kod update i kod delete bi
          // slucajevi gde se komanda izvrsi bez problema ali se
          // recordsAffected razlikuje od ocekivanog
          // trebalo da se signaliziraju razlicitim tipom izuzetka

          throw new InfrastructureException(Strings.DatabaseAccessExceptionMessage);
        }
        tr.Commit(); // TODO: this can throw Exception and InvalidOperationException
      }
      catch (SqlCeException ex)
      {
        // in Open()
        if (tr != null)
          tr.Rollback(); // TODO: this can throw Exception and InvalidOperationException
        throw new InfrastructureException(Strings.getFullDatabaseAccessExceptionMessage(ex), ex);
      }
      catch (InvalidOperationException ex)
      {
        // in ExecuteNonQuery(), ExecureScalar()
        if (tr != null)
          tr.Rollback();
        throw new InfrastructureException(Strings.getFullDatabaseAccessExceptionMessage(ex), ex);
      }
      // za svaki slucaj
      catch (Exception)
      {
        if (tr != null)
          tr.Rollback();
        throw;
      }
      finally
      {
        conn.Close();
      }
    }