public void TestAddStudentPage_AddValidStudent()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      // задаваме name и email, които ще са разалични всеки път по следния начин(цифрите ще са разл. всеки следващ Тест)
      string name = "George" + DateTime.Now.Ticks;
      string email = "george" + DateTime.Now.Ticks + "@gmail.com";

      page.AddStudent(name, email);

      // Проверяваме дали след като студента е добавен сме препратени към ViewStudentsPage
      var viewStudentsPage = new ViewStudentsPage(driver);

      Assert.IsTrue(viewStudentsPage.IsOpen());

      // взимаме последния добавен студент от GetRegisteredSudents()-който сега сме добавили и го
      // сравняваме по name и email дали го има в списъка
      var students  = viewStudentsPage.GetRegisteredStudents();
      var lastStudent = students.Last();
      // Очакваният резултат е във формат "Marry ([email protected])"
      string newStudent = name + " " + "(" + email + ")";

      Assert.Contains(newStudent, students);
    }
    public void TestAddStudentPage_AddInValidStudent()
    {
      var addStudentPage = new AddStudentPage(driver);

      addStudentPage.Open();
      // задаваме name и email, които ще са разалични всеки път по следния начин(цифрите ще са разл. всеки следващ Тест)
      string name = "";
      string email = "george" + DateTime.Now.Ticks + "@gmail.com";

      addStudentPage.AddStudent(name, email);

      // Проверяваме дали оставаме на AddStudentPage, тъй като не добавяме студента и дава InvalidMessage
      Assert.IsTrue(addStudentPage.IsOpen());

      // Проверяваме дали се появява съобщението InvalidMessage и дали то съдържа "Cannot add student. Name and email fields are required!"
      string errorMessage = addStudentPage.InvalidMessage.Text;

      Assert.IsTrue(errorMessage.Contains
               ("Cannot add student. Name and email fields are required!"));

      name = "George" + DateTime.Now.Ticks;
      email = "";
      Assert.IsTrue(errorMessage.Contains
               ("Cannot add student. Name and email fields are required!"));

      name = "";
      email = "";
      Assert.IsTrue(errorMessage.Contains
               ("Cannot add student. Name and email fields are required!"));
    }
Exemple #3
0
    public void AddStudentLink_Home()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      page.LinkHomePage.Click();//proveri Xpath ili homepage klasa
      Assert.IsTrue(new HomePage(driver).IsOpen());
    }
Exemple #4
0
    public void AddStudentLink_Add()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      page.LinkAddStudents.Click();
      Assert.IsTrue(new AddStudentPage(driver).IsOpen());
    }
Exemple #5
0
    public void AddInvalidStudent_Test()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      page.AddStudent("", "");
      Assert.IsTrue(page.IsOpen());
      Assert.IsTrue(page.ElementErrorMsg.Text.Contains("Cannot add student"));
    }
Exemple #6
0
    public void Test_TestAddStudentPage_Content()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      Assert.AreEqual("Add Student", page.GetPageTitle());
      Assert.AreEqual("Register New Student", page.GetPageHeadingText());
      Assert.AreEqual("", page.FieldName.Text);
      Assert.AreEqual("", page.FieldEmail.Text);
      Assert.AreEqual("Add", page.ButtonSubmit.Text);
    }
Exemple #7
0
    public void Test_TestAddStudentPage_AddInvalidStudent()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      string name = "";
      string email = "pesho" + DateTime.Now.Ticks + "@gmail.com";

      page.AddStudent(name, email);
      Assert.IsTrue(page.IsOpen());
      Assert.IsTrue(page.ElementErrorMsg.Text.Contains("Cannot add student"));
    }
    public void TestAddStudentPage()
    {
      // с ctr+. създава връзка с ViewStudentsPage Class
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();

      Assert.AreEqual("Add Student", page.GetPageTitle());
      Assert.AreEqual("Register New Student", page.GetPageHeadingText());

      // Тестваме дали полетата за name и email са празни
      Assert.IsEmpty(page.NameField.Text);
      Assert.IsEmpty(page.EmailField.Text);
      Assert.AreEqual("Add", page.AddButton.Text);
    }
Exemple #9
0
    public void Test_TestAddStudentPage_Links()
    {
      var addStudentPage = new AddStudentPage(driver);

      addStudentPage.Open();
      addStudentPage.LinkHomePage.Click();
      Assert.IsTrue(new HomePage(driver).IsOpen());

      addStudentPage.Open();
      addStudentPage.LinkAddStudentPage.Click();
      Assert.IsTrue(new AddStudentPage(driver).IsOpen());

      addStudentPage.Open();
      addStudentPage.LinkViewStudentsPage.Click();
      Assert.IsTrue(new ViewStudentsPage(driver).IsOpen());
    }
Exemple #10
0
    public void Test_TestAddStudentPage_AddValidStudent()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      string name = "Pesho" + DateTime.Now.Ticks;
      string email = "pesho" + DateTime.Now.Ticks + "@gmail.com";

      page.AddStudent(name, email);
      var viewStudentsPage = new ViewStudentsPage(driver);

      Assert.IsTrue(viewStudentsPage.IsOpen());
      var  students  = viewStudentsPage.GetRegisteredStudents();
      string newStudent = name + " (" + email + ")";

      Assert.Contains(newStudent, students);
    }
Exemple #11
0
    public void AddValidStudent_Test()
    {
      var page = new AddStudentPage(driver);

      page.Open();
      Random rnd  = new Random();
      string name = "" + rnd.Next(10000000);
      string email = "" + rnd.Next(10000000) + "@test.com";

      page.AddStudent(name, email);
      var viewStudentsPage = new ViewStudentsPage(driver);

      Assert.IsTrue(viewStudentsPage.IsOpen());
      var  students  = viewStudentsPage.GetRegisteredStudents();
      string newStudent = name + " (" + email + ")";

      Assert.Contains(newStudent, students);
    }
    public void TestHomePage_Links()
    {
      // с ctr+. създава връзка с HomePage Class
      var homePage    = new HomePage(driver);
      var addStudenPage  = new AddStudentPage(driver);
      var viewStudensPage = new ViewStudentsPage(driver);

      homePage.Open();
      homePage.LinkHomePage.Click();
      Assert.IsTrue(homePage.IsOpen());

      homePage.Open();
      homePage.LinkViewStudents.Click();
      Assert.IsTrue(viewStudensPage.IsOpen());

      // Проверяваме дали като кликнем на LinkAddStudent се отваря правилния Url!
      // викаме метода IsOpen(), който взима PageUrl от AddStudentPage.cs
      homePage.Open();
      homePage.LinkAddStudent.Click();

      Assert.IsTrue(addStudenPage.IsOpen());
    }
Exemple #13
0
    private void AddStudent_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      AddStudentPage asp = new AddStudentPage(this.StudentsGrid);

      asp.Show();
    }