private bool MessageHandler(HttpRequestMessage request, HttpResponseMessage response)
    {
      if (request.RequestUri.OriginalString.Contains("status"))
      {
        try
        {
          int code =
            Convert.ToInt32(
              request.RequestUri.OriginalString.Substring(request.RequestUri.OriginalString.Length - 3, 3));
          HttpStatusCode status = (HttpStatusCode)code;
          throw new HttpStatusException(status);
        }
        catch (HttpStatusException)
        {
          throw;
        }
        catch (Exception)
        {

          throw new HttpStatusException(HttpStatusCode.BadRequest);
        }
      }
      else
        response.Content = new StringContent(string.Format(Html, DateTime.Now.ToString("s"), request.RequestUri.OriginalString), Encoding.UTF8, "text/html");
      return true;
    }
    public Task<HttpResponseMessage> ExecuteActionFilterAsync(HttpActionContext actionContext, CancellationToken cancellationToken, Func<Task<HttpResponseMessage>> continuation)
    {
      if (actionContext.Request.Headers.Contains("X-AccessToken"))
      {
        var tokenvalue = actionContext.Request.Headers.GetValues("X-AccessToken").FirstOrDefault();
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(tokenvalue) && tokenvalue.Equals(ConfigurationManager.AppSettings["token"]))
        {
          return continuation();
        }
      }
      else if (actionContext.Request.RequestUri.ParseQueryString() != null)
      {
        var queryValues = actionContext.Request.RequestUri.ParseQueryString();
        var tokenvalue = queryValues["token"];
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(tokenvalue) && tokenvalue.Equals(ConfigurationManager.AppSettings["token"]))
        {
          return continuation();
        }
      }

      return Task.Factory.StartNew(() =>
      {
        var retur = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.Unauthorized)
        {
          Content = new StringContent("This resource cannot be used without the correct access token")
        };

        return retur;
      });

    }
    /// <summary>
    /// Get the resource description of the api for swagger documentation
    /// </summary>
    /// <remarks>It is very convenient to have this information available for generating clients. This is the entry point for the swagger UI
    /// </remarks>
    /// <returns>JSON document representing structure of API</returns>
    public HttpResponseMessage Get()
    {
      var docProvider = (XmlCommentDocumentationProvider)GlobalConfiguration.Configuration.Services.GetDocumentationProvider();

      ResourceListing r = SwaggerGen.CreateResourceListing(ControllerContext);
      List<string> uniqueControllers = new List<string>();

      foreach (var api in GlobalConfiguration.Configuration.Services.GetApiExplorer().ApiDescriptions)
      {
        string controllerName = api.ActionDescriptor.ControllerDescriptor.ControllerName;
        if (uniqueControllers.Contains(controllerName) ||
           controllerName.ToUpper().Equals(SwaggerGen.SWAGGER.ToUpper())) continue;

        uniqueControllers.Add(controllerName);

        ResourceApi rApi = SwaggerGen.CreateResourceApi(api);
        r.apis.Add(rApi);
      }

      HttpResponseMessage resp = new HttpResponseMessage();

      resp.Content = new ObjectContent<ResourceListing>(r, ControllerContext.Configuration.Formatters.JsonFormatter);      
      
      return resp;
    }
    public bool CanEnrich(HttpResponseMessage response) {

      var content = response.Content as ObjectContent;

      return content != null
        && (content.ObjectType == typeof(MediaModel));
    }
    public void AddAndDeleteGridWidgetFromFileSystemVerifyPageToolbox()
    {
      RuntimeSettingsModificator.ExecuteWithClientTimeout(800000, () => BAT.Macros().NavigateTo().CustomPage("~/sitefinity/pages", false));
      RuntimeSettingsModificator.ExecuteWithClientTimeout(800000, () => BAT.Macros().User().EnsureAdminLoggedIn());
      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PagesWrapper().OpenPageZoneEditor(PageName);
      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PageZoneEditorWrapper().SwitchEditorLayoutMode(EditorLayoutMode.Layout);
      BATFrontend.Wrappers().Backend().Widgets().GridWidgets().ClickBootstrapGridWidgetButton();
      BATFrontend.Wrappers().Backend().Pages().PageZoneEditorWrapper().DragAndDropLayoutWidgetToPlaceholder(LayoutCaption);
      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PageLayoutEditorWrapper().VerifyLayoutWidgetPageEditor(LayoutCaption, GridCount1);
      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PageZoneEditorWrapper().PublishPage();

      BAT.Macros().NavigateTo().CustomPage("~/" + PageName.ToLower(), false);
      BATFrontend.Wrappers().Frontend().Widgets().GridWidgets().VerifyNewGridWidgetOnTheFrontend(this.layouts);

      BAT.Arrange(this.TestName).ExecuteArrangement("DeleteGridWidgetFromFileSystem");

      BAT.Macros().NavigateTo().Pages();
      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PagesWrapper().OpenPageZoneEditor(PageName);
      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PageZoneEditorWrapper().SwitchEditorLayoutMode(EditorLayoutMode.Layout);
      BATFrontend.Wrappers().Backend().Widgets().GridWidgets().ClickBootstrapGridWidgetButton();
      Assert.IsFalse(
        BATFrontend.Wrappers().Backend().Pages().PageZoneEditorWrapper().IsLayoutWidgetPresentInToolbox(LayoutCaption),
        "Layout widget is found in the toolbox");

      BAT.Wrappers().Backend().Pages().PageZoneEditorWrapper().PublishPage();
      BAT.Macros().NavigateTo().CustomPage("~/" + PageName.ToLower(), false);

      // Asserts that the page is not throwing an error 500 on the frontend
      HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage();
      Assert.AreEqual(200, (int)response.StatusCode);
    }
		public Task<HttpResponseMessage> ExecuteAsync( CancellationToken cancellationToken ) {
			//Request.GetOwinContext().Authentication.Challenge( LoginProvider );

			HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage( HttpStatusCode.Unauthorized );
			response.RequestMessage = Request;
			return Task.FromResult( response );
		}
    public static void ThrowIfError(HttpResponseMessage response, dynamic json)
    {
      if (json == null) return;

      if (!JsonHelpers.ContainsProperty(json, Constants.ErrorProperty)) return;

      var error = json[Constants.ErrorProperty];
      if (string.IsNullOrWhiteSpace(error)) return;

      CexApiException exception;

      if (error == Constants.NonceMustBeIncremented)
      {
        exception = new CexNonceException(response, Constants.NonceMustBeIncremented);
      }
      else if (error == Constants.PermissionDenied)
      {
        exception = new CexPermissionDeniedException(response, Constants.PermissionDenied);
      }
      else if (error == Constants.InvalidApiKey)
      {
        exception = new CexInvalidApiKeyException(response, Constants.InvalidApiKey);
      }
      else
      {
        exception = new CexApiException(response, error);
      }

      throw exception;
    }
 public static HttpResponseMessage CreateSuccessTokenResponseMessage()
 {
   HttpResponseMessage responseMessage = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
   HttpContent content = new StringContent("{\"token_type\":\"Bearer\",\"expires_in\":\"3599\",\"scope\":\"some-scope1 some-scope2\",\"access_token\":\"some-access-token\",\"refresh_token\":\"OAAsomethingencryptedQwgAA\",\"id_token\":\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6Ik1uQ19WWmNBVGZNNXBPWWlKSE1iYTlnb0VLWSIsImtpZCI6Ik1uQ19WWmNBVGZNNXBPWWlKSE1iYTlnb0VLWSJ9.eyJhdWQiOiJlODU0YTRhNy02YzM0LTQ0OWMtYjIzNy1mYzdhMjgwOTNkODQiLCJpc3MiOiJodHRwczovL2xvZ2luLm1pY3Jvc29mdG9ubGluZS5jb20vNmMzZDUxZGQtZjBlNS00OTU5LWI0ZWEtYTgwYzRlMzZmZTVlL3YyLjAvIiwiaWF0IjoxNDU1ODMzODI4LCJuYmYiOjE0NTU4MzM4MjgsImV4cCI6MTQ1NTgzNzcyOCwiaXBhZGRyIjoiMTMxLjEwNy4xNTkuMTE3IiwibmFtZSI6Ik1hcmlvIFJvc3NpIiwib2lkIjoidW5pcXVlX2lkIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiZGlzcGxheWFibGVAaWQuY29tIiwic3ViIjoiSzRfU0dHeEtxVzFTeFVBbWhnNkMxRjZWUGlGemN4LVFkODBlaElFZEZ1cyIsInRpZCI6IjZjM2Q1MWRkLWYwZTUtNDk1OS1iNGVhLWE4MGM0ZTM2ZmU1ZSIsInZlciI6IjIuMCJ9.Z6Xc_PzqTtB-2TjyZwPpFGgkAs47m95F_I-NHxtIJT-H20i_1kbcBdmJaj7lMjHhJwAAMM-tE-iBVF9f7jNmsDZAADt-HgtrrXaXxkIKMwQ_MuB-OI4uY9KYIurEqmkGvOlRUK1ZVNNf7IKE5pqNTOZzyFDEyG8SwSvAmN-J4VnrxFz3d47klHoKVKwLjWJDj7edR2UUkdUQ6ZRj7YBj9UjC8UrmVNLBmvyatPyu9KQxyNyJpmTBT2jDjMZ3J1Z5iL98zWw_Ez0-6W0ti87UaPreJO3hejqQE_pRa4rXMLpw3oAnyEE1H7n0F6tK_3lJndZi9uLTIsdSMEXVnZdoHg\",\"id_token_expires_in\":\"3600\",\"profile_info\":\"eyJ2ZXIiOiIxLjAiLCJuYW1lIjoiTWFyaW8gUm9zc2kiLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJtYXJpb0BkZXZlbG9wZXJ0ZW5hbnQub25taWNyb3NvZnQuY29tIiwic3ViIjoiSzRfU0dHeEtxVzFTeFVBbWhnNkMxRjZWUGlGemN4LVFkODBlaElFZEZ1cyIsInRpZCI6IjZjM2Q1MWRkLWYwZTUtNDk1OS1iNGVhLWE4MGM0ZTM2ZmU1ZSJ9\"}");
   responseMessage.Content = content;
   return responseMessage;
 }
    public override Task<HttpResponseMessage> HandleResponseAsync(string linkRelation, HttpResponseMessage responseMessage)
    {
      _action(linkRelation, responseMessage);

      return base.HandleResponseAsync(linkRelation, responseMessage);
      
    }
Example #10
0
 public void RetryAfter_RetryHeader_100()
 {
   var headers = new HttpResponseMessage().Headers;
   headers.Add("Retry-After", "100");
   var response = new FitbitResponse<string>((HttpStatusCode)429, headers, null);
   Assert.AreEqual(100, response.RetryAfter());
 }
    public WebApiResponseMessage(HttpResponseMessage response) : base(response.Content)
    {
      this.response = response;

      this.response.Headers.ToList()
        .ForEach(h => this.messageHeaders.Add(h.Key, h.Value.ToArray()));
    }
 private HttpResponseMessage Execute()
 {
   HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage(System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized);
   response.RequestMessage = request;
   response.ReasonPhrase = errorMessage;
   return response;
 }
    public void ExecuteExceptionFilterAsync_Throws_And_Traces_When_Inner_OnException_Throws()
    {
      // Arrange
      HttpRequestMessage request = new HttpRequestMessage();
      HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage();
      Mock<ExceptionFilterAttribute> mockAttr = new Mock<ExceptionFilterAttribute>() { CallBase = true };
      InvalidOperationException exception = new InvalidOperationException("test");
      mockAttr.Setup(a => a.OnException(It.IsAny<HttpActionExecutedContext>())).Throws(exception);
      Mock<HttpActionDescriptor> mockActionDescriptor = new Mock<HttpActionDescriptor>() { CallBase = true };
      mockActionDescriptor.Setup(a => a.ActionName).Returns("test");
      mockActionDescriptor.Setup(a => a.GetParameters()).Returns(new Collection<HttpParameterDescriptor>(new HttpParameterDescriptor[0]));
      HttpActionExecutedContext actionExecutedContext = ContextUtil.GetActionExecutedContext(request, response);
      TestTraceWriter traceWriter = new TestTraceWriter();
      ExceptionFilterAttributeTracer tracer = new ExceptionFilterAttributeTracer(mockAttr.Object, traceWriter);
      TraceRecord[] expectedTraces = new TraceRecord[]
      {
        new TraceRecord(request, TraceCategories.FiltersCategory, TraceLevel.Info) { Kind = TraceKind.Begin, Operation = "OnException" },
        new TraceRecord(request, TraceCategories.FiltersCategory, TraceLevel.Error) { Kind = TraceKind.End, Operation = "OnException" }
      };

      // Act
      Exception thrown =
        Assert.Throws<InvalidOperationException>(
          () => ((IExceptionFilter) tracer).ExecuteExceptionFilterAsync(actionExecutedContext, CancellationToken.None));

      // Assert
      Assert.Same(exception, thrown);
      Assert.Same(exception, traceWriter.Traces[1].Exception);
      Assert.Equal<TraceRecord>(expectedTraces, traceWriter.Traces, new TraceRecordComparer());
    }
    public void ExecuteExceptionFilterAsync_Traces()
    {
      // Arrange
      HttpRequestMessage request = new HttpRequestMessage();
      HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage();
      Mock<ExceptionFilterAttribute> mockAttr = new Mock<ExceptionFilterAttribute>() { CallBase = true };
      Mock<HttpActionDescriptor> mockActionDescriptor = new Mock<HttpActionDescriptor>() { CallBase = true };
      mockActionDescriptor.Setup(a => a.ActionName).Returns("test");
      mockActionDescriptor.Setup(a => a.GetParameters()).Returns(new Collection<HttpParameterDescriptor>(new HttpParameterDescriptor[0]));
      HttpActionExecutedContext actionExecutedContext = ContextUtil.GetActionExecutedContext(request, response);
      TestTraceWriter traceWriter = new TestTraceWriter();
      ExceptionFilterAttributeTracer tracer = new ExceptionFilterAttributeTracer(mockAttr.Object, traceWriter);
      TraceRecord[] expectedTraces = new TraceRecord[]
      {
        new TraceRecord(request, TraceCategories.FiltersCategory, TraceLevel.Info) { Kind = TraceKind.Begin, Operation = "OnException" },
        new TraceRecord(request, TraceCategories.FiltersCategory, TraceLevel.Info) { Kind = TraceKind.End, Operation = "OnException" },
      };

      // Act
      Task task = ((IExceptionFilter)tracer).ExecuteExceptionFilterAsync(actionExecutedContext, CancellationToken.None);
      task.Wait();

      // Assert
      Assert.Equal<TraceRecord>(expectedTraces, traceWriter.Traces, new TraceRecordComparer());
    }
Example #15
0
    public void PostTest()
    {
      var response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
      var result = _contactController.Post(contact);

      Assert.AreEqual(response.StatusCode, result.StatusCode);
    }
    public HttpResponseMessage GetProvidersData([FromUri]Filter filter)
    {
      string factualJsonData;
      try
      {
        factualJsonData = repository.GetHealthCareProviderData(filter);
      }
      catch (FactualApiException ex)
      {
        throw new HttpResponseException(new HttpResponseMessage { Content = new StringContent(ex.Message) });
      }

      // Get the IContentNegotiator
      IContentNegotiator negotiator = Configuration.Services.GetContentNegotiator();

      // Run content negotiation to select a formatter
      ContentNegotiationResult result = negotiator.Negotiate(
       typeof(string), this.Request, this.Configuration.Formatters);

      var response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);

      if (result.MediaType.MediaType.Equals("application/xml"))
      {
        string json = string.Format("{0}{1}{2}", "{Root: ", factualJsonData, "}");

        var doc = (XDocument)JsonConvert.DeserializeXNode(json);
        response.Content = new StringContent(doc.ToString(), Encoding.UTF8, result.MediaType.MediaType);
      }
      else
        response.Content = new StringContent(factualJsonData, Encoding.UTF8, "application/json");

      return response;
    }
    public override void OnException(HttpActionExecutedContext context)
    {
      Exception exp;
      try
      {
        var logLevel = GetLogLevel(context.Exception);
        _logException(context.Exception, logLevel);

        var error = ToError(context.Exception);
        var httpResponseMessage = new HttpResponseMessage
        {
          StatusCode = GetStatusCode(context.Exception),
          ReasonPhrase = context.Exception.Message,
          RequestMessage = context.Request,
          Content = new ObjectContent<Error>(error, new JsonMediaTypeFormatter(), "application/json"),          
        };
        exp = new HttpResponseException(httpResponseMessage);
      }
      catch (Exception exception)
      {
        var e = new AggregateException(exception, context.Exception);
        _logException(e, LogLevel.SystemError);
        throw;
      }

      throw exp;
    }
Example #18
0
    public override void OnAuthorization(System.Web.Http.Controllers.HttpActionContext actionContext)
    {
      bool authorized = false;
      var controller = actionContext.ControllerContext.Controller as ApiAuthorizeController;
      if (controller != null)
      {
        var cookie = actionContext.Request.Headers.GetCookies().Select(
        c => c[controller.Authenticator.CookieTicketConfig.CookieName]).FirstOrDefault();

        CookieHeaderValue cookieValue;
        CookieTicket ticket;
        if (controller.Authenticator.ValidateCookieTicket(cookie, out ticket, out cookieValue))
        {
          authorized = true;
          controller.UserId = int.Parse(ticket.Name);
          if (cookieValue != null)
          {
            actionContext.Request.Properties.Add(RenewAuthorizationCookieToken, cookieValue);
          }
        }
      }
      if (!authorized)
      {
        var message = new HttpResponseMessage(System.Net.HttpStatusCode.Unauthorized);
        actionContext.Response = message;
      }
    }
 public static HttpResponseMessage CreateInvalidGrantTokenResponseMessage()
 {
   HttpResponseMessage responseMessage = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.BadRequest);
   HttpContent content = new StringContent("{\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"AADSTS70002: Error validating credentials.AADSTS70008: The provided access grant is expired or revoked.Trace ID: f7ec686c-9196-4220-a754-cd9197de44e9Correlation ID: 04bb0cae-580b-49ac-9a10-b6c3316b1eaaTimestamp: 2015-09-16 07:24:55Z\",\"error_codes\":[70002,70008],\"timestamp\":\"2015-09-16 07:24:55Z\",\"trace_id\":\"f7ec686c-9196-4220-a754-cd9197de44e9\",\"correlation_id\":\"04bb0cae-580b-49ac-9a10-b6c3316b1eaa\"}");
   responseMessage.Content = content;
   return responseMessage;
 }
    public void TestDeleteAzureMediaServiceAccountAsync404()
    {
      FakeHttpMessageHandler fakeHttpHandler;
      MediaServicesManagementClient clientWithHandler = CreateMediaManagementClientWithFakeHttpMessageHandler(out fakeHttpHandler);

      const string responseText = "<string xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/\">{\"Code\":\"NotFound\",\"Message\":\"The specified account was not found.\"}</string>";

      HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NotFound)
      {
        Content = new FakeHttpContent(responseText)
      };

      fakeHttpHandler.Send = request => response;

      MediaServicesClient target = new MediaServicesClient(null,
        clientWithHandler,
        StorageClient.WithHandler(new FakeHttpMessageHandler()));

      try
      {
        OperationResponse result = target.DeleteAzureMediaServiceAccountAsync(AccountName).Result;
      }
      catch (AggregateException ax)
      {
        CloudException x = (CloudException)ax.InnerExceptions.Single();
        Assert.AreEqual(HttpStatusCode.NotFound, x.Response.StatusCode);
        return;
      }

      Assert.Fail("ServiceManagementClientException expected");
    }
 private HttpResponseMessage Execute()
 {
   HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.Unauthorized);
   response.RequestMessage = Request;
   response.ReasonPhrase = ReasonPhrase;
   return response;
 }
      protected override System.Threading.Tasks.Task<HttpResponseMessage> SendAsyncCore(
        HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken)
      {
        TaskCompletionSource<HttpResponseMessage> tcs = new TaskCompletionSource<HttpResponseMessage>();
        var response = new HttpResponseMessage();

        response.StatusCode = HttpStatusCode.Redirect;
        response.Headers.Location = new Uri(Location + Calls);
        response.RequestMessage = request;

        if (Calls == 1)
        {
          // First call the message should contain If-* headers
          Assert.That(request.RequestUri, Is.EqualTo(new Uri(Location)));
          Assert.That(request.Headers.IfMatch.Count == 1);
          Assert.That(request.Headers.IfNoneMatch.Count == 1);
          Assert.That(request.Headers.IfModifiedSince.HasValue);
          Assert.That(request.Headers.IfUnmodifiedSince.HasValue);
        }
        else
        {
          // After first call the message should not contain If-* headers
          Assert.That(request.RequestUri, Is.EqualTo(new Uri(Location + (Calls - 1))));
          Assert.That(request.Headers.IfMatch.Count == 0);
          Assert.That(request.Headers.IfNoneMatch.Count == 0);
          Assert.IsNull(request.Headers.IfModifiedSince);
          Assert.IsNull(request.Headers.IfUnmodifiedSince);
        }

        tcs.SetResult(response);
        return tcs.Task;
      }
    public void ListWebHostingPlans()
    {
      var response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK)
      {
        Content = new StringContent(HttpPayload.ListWebHostingPlans)
      };

      var handler = new RecordedDelegatingHandler(response) { StatusCodeToReturn = HttpStatusCode.OK };

      var client = GetWebSiteManagementClient(handler);

      var result = client.WebHostingPlans.List("space1");

      // Validate headers 
      Assert.Equal(HttpMethod.Get, handler.Method);

      // Validate response 
      Assert.NotNull(result.WebHostingPlans);
      Assert.Equal(1, result.WebHostingPlans.Count);
      Assert.NotNull(result.WebHostingPlans.ElementAt(0));
      Assert.Equal("Default1", result.WebHostingPlans.ElementAt(0).Name);
      Assert.Equal(SkuOptions.Standard, result.WebHostingPlans.ElementAt(0).SKU);
      Assert.Equal(1, result.WebHostingPlans.ElementAt(0).NumberOfWorkers);
      Assert.Equal("adminsite1", result.WebHostingPlans.ElementAt(0).AdminSiteName);
    }
 public static void LogHttpResponse(this DiagnosticListener @this, HttpResponseMessage response, Guid loggingRequestId)
 {
   if (@this.IsEnabled(HttpHandlerLoggingStrings.ResponseWriteName))
   {
     LogHttpResponseCore(@this, response, loggingRequestId);
   }
 }
    internal static void ReadStatusLine(HttpResponseMessage response, string responseHeader)
    {
      Debug.Assert(responseHeader.StartsWith(HttpPrefix, StringComparison.OrdinalIgnoreCase), "Status Line starts with http prefix");

      int index = HttpPrefix.Length;
      int majorVersion = ReadInt(responseHeader, ref index);
      CheckResponseMsgFormat(majorVersion != 0);

      CheckResponseMsgFormat(index < responseHeader.Length && responseHeader[index] == '.');
      index++;

      // Need minor version
      CheckResponseMsgFormat(index < responseHeader.Length && responseHeader[index] >= '0' && responseHeader[index] <= '9');
      int minorVersion = ReadInt(responseHeader, ref index);

      CheckResponseMsgFormat(SkipSpace(responseHeader, ref index));

      // parse status code
      int statusCode = ReadInt(responseHeader, ref index);
      CheckResponseMsgFormat(statusCode >= 100 && statusCode < 600);

      bool foundSpace = SkipSpace(responseHeader, ref index);
      CheckResponseMsgFormat(index <= responseHeader.Length);
      CheckResponseMsgFormat(foundSpace || index == responseHeader.Length);

      // Set the response HttpVersion
      response.Version =
        (majorVersion == 1 && minorVersion == 1) ? HttpVersion.Version11 :
        (majorVersion == 1 && minorVersion == 0) ? HttpVersion.Version10 :
        (majorVersion == 2 && minorVersion == 0) ? HttpVersion.Version20 :
        HttpVersion.Unknown;

      response.StatusCode = (HttpStatusCode)statusCode;
      response.ReasonPhrase = responseHeader.Substring(index);
    }
    // GET /api/messages/5
    public HttpResponseMessage<MessageModels.MessageResponse> Get(string id)
    {
      var message = GetMessage(id);
      //TODO: check to see if message exists with id
      if (message == null)
        return new HttpResponseMessage<MessageModels.MessageResponse>(HttpStatusCode.NotFound);

      //TODO: return message
      var response = new HttpResponseMessage<MessageModels.MessageResponse>(new MessageModels.MessageResponse()
      {
        amount = message.Amount,
        comments = message.Comments,
        createDate = message.CreateDate,
        Id = message.Id.ToString(),
        lastUpdatedDate = message.LastUpdatedDate,
        messageStatus = message.MessageStatus.ToString(),
        messageType = message.MessageType.ToString(),
        recipient = new UserModels.UserResponse()
        {

        },
        recipientUri = message.RecipientUri,
        sender = new UserModels.UserResponse()
        {

        },
        senderUri = message.SenderUri,
        senderAccount = new AccountModels.AccountResponse()
        {

        }
      }, HttpStatusCode.OK);

      return response;
    }
 // GET /api/Contacts/5
 public HttpResponseMessage<Contact> Get(int id)
 {
   var contact = _contactRepository.Get().Where(y => y.Id == id).SingleOrDefault();
   var statusCode = contact != null ? HttpStatusCode.OK : HttpStatusCode.NotFound;
   var response = new HttpResponseMessage<Contact>(contact, statusCode);
   return response;
 }
    public void ResponsePolicyWithBody()
    {
      // Assert
      var responseMessage = new HttpResponseMessage()
      {
        Content = new StringContent("Hello World!")
      };

      var variables = new Dictionary<string, object>()
      {
        { "message-id","xxxyyy"}
      };

      var context = new Context(responseMessage: responseMessage, variables: variables);

      // Act
      string policyResult = SendResponseToEventHub(context);

      //Assert
      Assert.Equal("response:xxxyyy\n"
                    + "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
                    + "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\r\n"
                    + "Content-Length: 12\r\n"
                    + "\r\n"
                    + "Hello World!", policyResult);
    }
 public virtual GetDatabaseResponse Create(HttpResponseMessage httpResponse)
 {
   return Materialize<GetDatabaseResponse>(
     httpResponse,
     SuccessfulResponseMaterializer.Materialize,
     FailedResponseMaterializer.Materialize);
 }
    public void ExecuteAuthorizationFilterAsync_Faults_And_Traces_When_Inner_Faults()
    {
      // Arrange
      Mock<IAuthorizationFilter> mockAttr = new Mock<IAuthorizationFilter>() { CallBase = true };
      HttpResponseMessage response = new HttpResponseMessage();
      InvalidOperationException exception = new InvalidOperationException("test");
      TaskCompletionSource<HttpResponseMessage> tcs = new TaskCompletionSource<HttpResponseMessage>(response);
      tcs.TrySetException(exception);
      mockAttr.Setup(a => a.ExecuteAuthorizationFilterAsync(It.IsAny<HttpActionContext>(), It.IsAny<CancellationToken>(), It.IsAny<Func<Task<HttpResponseMessage>>>())).Returns(tcs.Task);
      Mock<HttpActionDescriptor> mockActionDescriptor = new Mock<HttpActionDescriptor>() { CallBase = true };
      mockActionDescriptor.Setup(a => a.ActionName).Returns("test");
      mockActionDescriptor.Setup(a => a.GetParameters()).Returns(new Collection<HttpParameterDescriptor>(new HttpParameterDescriptor[0]));
      HttpActionContext actionContext = ContextUtil.CreateActionContext(actionDescriptor: mockActionDescriptor.Object);
      Func<Task<HttpResponseMessage>> continuation = () => TaskHelpers.FromResult<HttpResponseMessage>(response);
      TestTraceWriter traceWriter = new TestTraceWriter();
      AuthorizationFilterTracer tracer = new AuthorizationFilterTracer(mockAttr.Object, traceWriter);
      TraceRecord[] expectedTraces = new TraceRecord[]
      {
        new TraceRecord(actionContext.Request, TraceCategories.FiltersCategory, TraceLevel.Info) { Kind = TraceKind.Begin, Operation = "ExecuteAuthorizationFilterAsync" },
        new TraceRecord(actionContext.Request, TraceCategories.FiltersCategory, TraceLevel.Error) { Kind = TraceKind.End, Operation = "ExecuteAuthorizationFilterAsync" }
      };

      // Act & Assert
      Task task = ((IAuthorizationFilter)tracer).ExecuteAuthorizationFilterAsync(actionContext, CancellationToken.None, continuation);
      Exception thrown = Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => task.Wait());

      // Assert
      Assert.Same(exception, thrown);
      Assert.Same(exception, traceWriter.Traces[1].Exception);
      Assert.Equal<TraceRecord>(expectedTraces, traceWriter.Traces, new TraceRecordComparer());
    }