Example #1
0
 ///<summary>
 ///<para>Lấy về đối tượng vết từ gói tin gửi từ Client lên Application Server: Header</para>
 ///</summary>  
 /// <param name="Header"><para>Dataset chứa Header chứa thông tin vết. Thường là Header <see cref="DataTable"/></para></param>   
 ///<returns>HISTrace nếu tồn tại Header. Ngược lại trả về null.</returns>
 public static TraceInfor GetTraceObjectFromHeader(DataSet Header)
 {
   TraceInfor trace = new TraceInfor();
   try
   {
     if (Header.Equals(null) || Header.Tables.Count <= 0 || Header.Tables["Header"].Rows.Count <= 0)
     {
       //Utility.ShowMsg("Header bạn đưa vào chưa được khởi tạo nên chưa có thông tin về Trace. Đề nghị bạn xem lại...");
       return null;
     }
     //Read from Header Into Trace
     trace.pID = Int32Dbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["ID"], 0);
     trace.pBranchID = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["BranchID"]));
     trace.pUserName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["UserName"]));
     trace.pCreatedDate = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["CreatedDate"]));
     trace.pIPAddress = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["IPAddress"]));
     trace.ComputerName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["ComputerName"]));
     trace.AccountName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["AccountName"]));
     trace.DLLName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["DLLName"]));
     trace.pSubSystemName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["SubSystemName"]));
     trace.pFunctionID = Int16Dbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["FunctionID"]);
     trace.FunctionName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["FunctionName"]));
     trace.pTableName = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["TableName"]));
     trace.pDesc = CorrectStringValue(sDbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["Desc"]));
     trace.pLO = Int16Dbnull(Header.Tables["Header"].Rows[0]["LOT"], 0);
     return trace;
   }
   catch (Exception ex)
   {
     Utility.ShowMsg("Lỗi khi lấy đối tượng vết từ Header:\n" + ex.Message);
     return null;
   }
 }
Example #2
0
 ///<summary>
 ///<para>Gắn Header vào Entity để truyền lên BusinessLogic xử lý</para>
 ///</summary>  
 /// <param name="Entity"><para>Entity chứa thông tin nghiệp vụ</para></param>   
 /// <param name="Header"><para>Header chứa gói tin lưu vết và loại nghiệp vụ cần thao tác</para></param>   
 ///<returns></returns>
 public static void MergeHeader(ref DataSet Entity, DataTable Header)
 {
   try
   {
     if (Entity.Equals(null))
     {
       Utility.ShowMsg("Bạn phải khởi tạo Entity trước khi thực hiện hàm này");
       return;
     }
     if (Header.Equals(null))
     {
       Utility.ShowMsg("Bạn phải khởi tạo Header trước khi thực hiện hàm này");
       return;
     }
     if (Entity.Tables.Contains(Header.TableName))
     {
       Entity.Tables.Remove(Header.TableName);
       Entity.AcceptChanges();
       Entity.Merge(Header);
       Entity.AcceptChanges();
     }
     else
     {
       Entity.Merge(Header);
       Entity.AcceptChanges();
     }
   }
   catch (Exception ex)
   {
     ShowMsg("Lỗi khi gắn Header vào Entity:\n" + ex.Message);
   }
 }