Example #1
0
    public async Task <ActionResult> testSendEmail()
    {
      MyEngines.GMailer gmail = new MyEngines.GMailer();
      await gmail.Send("Test email!", "Nếu bạn thấy email này, có nghĩa website đã được cài đặt thành công gửi email thông báo đến admin.");

      return(RedirectToAction("Index"));
    }
Example #2
0
    public async Task <ActionResult> testSendEmailToUser()
    {
      MyEngines.GMailer gmail = new MyEngines.GMailer();

      MyDynamicEngine mydynamic = new MyDynamicEngine();
      string     mytoemail = mydynamic.getValue("toemail");

      UpdateOrderToUserModel userintfo1 = new UpdateOrderToUserModel();

      userintfo1.hoten   = "Họ tên người dùng";
      userintfo1.email   = mytoemail;
      userintfo1.iddonhang = "IDTest";
      userintfo1.tinhtrang = "Mới cập nhật";

      await gmail.SendWithCreateOrderToUserTemplate("Test Email", userintfo1);

      return(RedirectToAction("Index"));
    }