Example #1
0
    public bool DodajObrazek(Plik plik)
    {
      try
      {
        Pliki p = new Pliki
        {
          NazwaPliku = plik.NazwaPliku,
          Prywatny = Convert.ToInt16(plik.Prywatny),
          GUID = plik.GUID.ToString()
        };

        baza.Plikis.InsertOnSubmit(p);
        baza.SubmitChanges();

        Usuwanie u = new Usuwanie()
        {
          GUID = Guid.NewGuid().ToString(),
          IDPliku = PobierzIDwgGUID(p.GUID)
        };

        baza.Usuwanies.InsertOnSubmit(u);
        baza.SubmitChanges();

        return true;
      }
      catch { return false; }
    }
Example #2
0
    public ActionResult Dodaj(string n)
    {
      foreach (string inputTagName in Request.Files)
      {
        var checkBox = Request.Form["Prywatny"];
        bool checkBoxBool = true;

        if (checkBox == "false")
          checkBoxBool = false;

        HttpPostedFileBase file = Request.Files[inputTagName];

        Plik p = new Plik
          {
            NazwaPliku = Path.GetFileName(file.FileName),
            GUID = Guid.NewGuid(),
            Prywatny = checkBoxBool
          };

        if (file.ContentLength > 0)
        {

          bool plik = false;

          try
          {
            Directory.CreateDirectory(HttpContext.Server.MapPath("../Pliki/") + p.GUID);

            string filePath = Path.Combine(HttpContext.Server.MapPath("../Pliki/" + p.GUID)
                , Path.GetFileName(file.FileName));
            file.SaveAs(filePath);
            plik = true;
          }

          catch { }

          if (home.DodajObrazek(p) && plik)
          {
            ViewData["AkcjaDodawania"] = "Grafika dodana pomyślnie";
            ViewData["ŚcieżkaPobierania"] = @"http://localhost:29432/Home/Pobierz/" + p.GUID;
            ViewData["ŚcieżkaPobieraniaBezpośrednia"] = @"http://localhost:29432/Pliki/" + p.GUID + "/" + p.NazwaPliku;
            ViewData["ŚcieżkaUsuwania"] = @"http://localhost:29432/Home/Usuń/" + home.PobierzGUIDUsuwaniaWgIDPliku(home.PobierzIDwgGUID(p.GUID.ToString()));
          }

          else ViewData["AkcjaDodawania"] = "Wystąpił błąd w trakcie dodawania grafiki";
        }
      }

      return View();
    }