Example #1
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      SetContentView(Resource.Layout.Betaalscherm);

      _toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      ImageView Avatar = _toolbar.FindViewById<ImageView>(Resource.Id.Avatar);
      TextView Title = _toolbar.FindViewById<TextView>(Resource.Id.Title);
      Title.Text = _groep.groepsnaam;

      foreach (var lid in _persoon.KrijgSchuldGroep(_groep))
      {
        deelnemers.Add(new ListItem(lid.Key, Resource.Drawable.iconn, lid.Value, _groep));
      }

      _adapter = new ListItemAdapter(ListItem.Session, deelnemers);
      _adapter.ItemClick += OnItemClick;
      _adapter.ItemLongClick += (sender, e) => {};

      _recyclerView = FindViewById<RecyclerView>(Resource.Id.recyclerview);
      _recyclerView.SetMinimumHeight(ConvertDptoPx(listItemHeight*deelnemers.Count));
      _recyclerView.SetLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
      _recyclerView.SetScrollContainer(true);
      _recyclerView.NestedScrollingEnabled = false;
      _recyclerView.SetAdapter(_adapter);

      SetSupportActionBar(_toolbar);
      SupportActionBar.Title = "";
      SupportActionBar.SetDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      SupportActionBar.SetDisplayShowHomeEnabled(true);
    }
Example #2
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);
      SetContentView(Resource.Layout.Login);

      EditText password = FindViewById<EditText>(Resource.Id.editPassword);
      EditText username = FindViewById<EditText>(Resource.Id.editUsername);
      Button login = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonLogin);
      login.Click += delegate
      {
        if (DatabaseInterface.Validate(username.Text, password.Text))
        {
          try
          {
            p = Gegevens.GetServerData(username.Text, password.Text);
            var activity1 = new Intent(this, typeof(Hoofdscherm));
            StartActivity(activity1);
            Finish();
          }
          //Voor als er iets mis gaat bij het ophalen van de serverdata (connectie proplemen)
          catch (Exception e)
          {
            if (e.Source != null)
            {
              Alert("Exception source: " + e.Message);
            }
          }
        }
        else
        {
          Alert("Wrong password/username");
        }
      };
      Button create = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonCreate);
      create.Click += delegate
      {
        //Haalt Dialogvenster op
        Dialog_Create createdialog = new Dialog_Create();
        createdialog.Show(FragmentManager.BeginTransaction(), "dialog fragment");
      };
      Button forgot = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonForgot);
      forgot.Click += delegate
      {
        //Haalt Dialogvenster op
        Dialog_Forgot forgotdialog = new Dialog_Forgot();
        forgotdialog.Show(FragmentManager.BeginTransaction(), "dialog fragment");
      };
    }
Example #3
0
    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      SetContentView(Resource.Layout.Historyscherm);

      Toolbar toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      SetSupportActionBar(toolbar);
      SupportActionBar.SetDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      SupportActionBar.SetDisplayShowHomeEnabled(true);
      SupportActionBar.Title = "Debt History";

      _recyclerView = FindViewById<RecyclerView>(Resource.Id.recyclerview);
      _recyclerView.SetLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    }
Example #4
0
    public override View OnCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreateView (inflater, container, savedInstanceState);

      var view = inflater.Inflate (Resource.Layout.dialog_create, container, false);
      Button button = view.FindViewById<Button>(Resource.Id.btnCreate);
      button.Click += delegate
      {
        EditText username = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtUsername);
        EditText password1 = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtPassword);
        EditText password2 = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtCPassword);
        if(password1.Text == password2.Text)
        {
          //account creƫren
          bool isCreated = DatabaseInterface.AddUser(username.Text, password1.Text);

          if (isCreated)
          {
            Toast.MakeText(this.Activity, "Account had been created!", ToastLength.Short).Show();

            //inloggen
            _persoon = Gegevens.GetServerData(username.Text, password1.Text);
            Intent myIntent = new Intent(this.Activity, typeof(Hoofdscherm));
            StartActivity(myIntent);
            this.Activity.Finish();
          }
          else
          {
            Toast.MakeText(this.Activity, "Username or password already exist(s)!", ToastLength.Long).Show();
          }
        }
        else
        {
          Toast.MakeText(this.Activity, "Your passwords don't match!", ToastLength.Long).Show();
        }
      };
      return view;
    }
Example #5
0
    public static Persoon GetServerData(string persoonid, string password)
    {
      Dictionary<string, int> Groups = DatabaseInterface.GetGroupsByUsername (persoonid, password);
      List<Debt> RequestFrom = DatabaseInterface.GetRequestedDebtFromUsername (persoonid, password);
      List<Debt> RequestTo = DatabaseInterface.GetRequestedDebtToUsername (persoonid, password);
      List<Debt> From = DatabaseInterface.GetDebtFromUsername (persoonid, password);
      List<Debt> To = DatabaseInterface.GetDebtToUsername (persoonid, password);
      List<Payment> PayFrom = DatabaseInterface.GetPaymentFromUsername (persoonid, password);
      List<Payment> PayTo = DatabaseInterface.GetPaymentToUsername (persoonid, password);
      List<Groep> Groepen = new List<Groep> ();
      List<PaidDebt> HistoryTo = DatabaseInterface.GetHistoryToUsername (persoonid, password);
      List<PaidDebt> HistoryFrom = DatabaseInterface.GetHistoryFromUsername (persoonid, password);
      List<string> Contacts = DatabaseInterface.GetContacts(persoonid, password);

      foreach (var groep in Groups)
      {
        Groep groepje = new Groep (DatabaseInterface.GetMembersByGroup (groep.Key, persoonid, password), groep.Value , groep.Key);
        Groepen.Add (groepje);
      }
      Persoon pers = new Persoon (persoonid, password, To, From, Groepen, RequestTo, RequestFrom, HistoryTo, HistoryFrom, PayFrom, PayTo, Contacts);
      p = pers;

      return pers;
    }
Example #6
0
 public virtual void Refresh()
 {
   p = Gegevens.GetServerData(p.Id, p.Password);
   CreateEnvironment();
   ((Hoofdscherm) this.Activity).TotalDebt = p.TotaalSchuld();
   RefreshHandler.PostDelayed(CancelAnimation, 700);
 }
Example #7
0
    public void Refresh()
    {
      _persoon = Gegevens.GetServerData(_persoon.Id, _persoon.Password);
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      CreateParticipantsEnvironment();
      RefreshHandler.PostDelayed(CancelAnimation, 700);
    }
Example #8
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      SetContentView(Resource.Layout.Groepscherm);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      _toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);

      TextView title = _toolbar.FindViewById<TextView>(Resource.Id.Title);
      title.Text = _groep.groepsnaam;

      SetSupportActionBar(_toolbar);
      SupportActionBar.Title = "";
      SupportActionBar.SetDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      SupportActionBar.SetDisplayShowHomeEnabled(true);

      _participantsRecyclerView = FindViewById<RecyclerView>(Resource.Id.participantsrecyclerview);
      _participantsRecyclerView.SetLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
      _participantsRecyclerView.SetScrollContainer(false);
      _participantsRecyclerView.NestedScrollingEnabled = false;

      _swipeRefreshLayout = FindViewById<SwipeRefreshLayout>(Resource.Id.swipe_refresh);
      _swipeRefreshLayout.SetColorSchemeResources(Resource.Color.mainColor);
      _swipeRefreshLayout.SetOnRefreshListener(this);

      CardView historyCardView = FindViewById<CardView>(Resource.Id.history_card_view);
      Button cameraButton = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonCamera);
      Button textButton = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonText);
      Button leaveButton = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonLeave);

      leaveButton.Click += (sender, e) =>
      {
        DatabaseInterface.RemoveFromGroup(_persoon.Id, _groep.groepsnaam, _persoon.Id, _persoon.Password);
        Finish();
      };
      historyCardView.Click += (sender, e) =>
      {
        var activity = new Intent(this, typeof(Historyscherm));
        StartActivity(activity);
      };
      cameraButton.Click += (sender, e) =>
      {
        var activity = new Intent(this, typeof(CameraActivity));
        StartActivityForResult(activity, 1);
      };
      textButton.Click += (sender, e) =>
      {
        var activity = new Intent(this, typeof(Nieuwschuld));
        StartActivity(activity);
      };

      CreateParticipantsEnvironment();
    }
Example #9
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      SetContentView(Resource.Layout.AddGroupScherm);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup ();

      Toolbar toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      EditText titleEditText = FindViewById<EditText>(Resource.Id.grouptitle_edit_text);
      titleEditText.Hint = "Group title";

      _scrollView = FindViewById<ScrollView> (Resource.Id.scrollview);

      _imageView = FindViewById<ImageView> (Resource.Id.groupavatar_image_view);
      _imageView.Click += (sender, e) =>
      {
        var myIntent = new Intent();
        myIntent.SetType("image/*");
        myIntent.SetAction(Intent.ActionGetContent);
        StartActivityForResult(Intent.CreateChooser(myIntent, "Select Picture"), PickImageId);
      };
      CardView addCardView = FindViewById<CardView>(Resource.Id.add_card_view);
      addCardView.Click += (sender, e) =>
      {
        List<string> pStringList = new List<string>();
        foreach(var item in _participantsAdapter.Items)
        {
          pStringList.Add(string.Join(",", item.Name, item.ImageId.ToString()));
        }

        var myIntent = new Intent(this, typeof(AddParticipantscherm));
        string intentString = "New Group|" + string.Join("|", pStringList);
        myIntent.PutExtra("Current participants", intentString);
        StartActivityForResult(myIntent, PickContactsId);
      };
      Button confimButton = FindViewById<Button> (Resource.Id.buttonConfirm);
      confimButton.Click += (sender, e) =>
      {
        if (titleEditText.Text.Length != 0)
        {
          string groupName = titleEditText.Text.Replace(" ", "%20");

          bool isCreated = DatabaseInterface.CreateGroup(_persoon.Id, groupName, _persoon.Id, _persoon.Password);
          foreach (var item in _participantsAdapter.Items)
          {
            bool isAdded = DatabaseInterface.AddToGroup(item.Name, groupName, _persoon.Id, _persoon.Password);
          }
          Finish();
        }
        else
        {
          Toast.MakeText(this, "Make sure you give the group a title/name!", ToastLength.Short).Show();
        }
      };

      SetSupportActionBar(toolbar);
      SupportActionBar.Title = "Add Group";
      SupportActionBar.SetDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      SupportActionBar.SetDisplayShowHomeEnabled(true);

      CreateParticipantsEnvironment();
    }
Example #10
0
 public virtual void Refresh()
 {
   _persoon = Gegevens.GetServerData(_persoon.Id, _persoon.Password);
   _groep = Gegevens.CurrentGroup();
   CreateEnvironments();
   ((Payscherm) this.Activity).TotalDebt = _persoon.TotaalSchuldGroep(_groep);
   RefreshHandler.PostDelayed(CancelAnimation, 700);
 }
Example #11
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      SetContentView(Resource.Layout.Nieuwschuldscherm);

      _toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      ImageView Avatar = _toolbar.FindViewById<ImageView>(Resource.Id.Avatar);
      TextView Title = _toolbar.FindViewById<TextView>(Resource.Id.Title);
      TextView item = FindViewById<TextView>(Resource.Id.pending_text);
      CardView Boodschap = FindViewById<CardView>(Resource.Id.pending_card_view);
      CardView Schuld = FindViewById<CardView>(Resource.Id.participants_card_view);
      LinearLayout layout = FindViewById<LinearLayout>(Resource.Id.layout1);
      ScrollView Scroll = FindViewById<ScrollView>(Resource.Id.scrollSchuld);
      layout.RemoveView (Boodschap);

      Title.Text = _groep.groepsnaam;

      MakeRecycleViewList ();

      Button confirm = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonConfirm);
      Button add = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonAdd);
      bool keer = false;

      confirm.Click += (sender, e) =>
      {
        // check eerst of alle productprijzen ingevuld zijn
        foreach (var product in deelnemers)
        {
          if (product.Name == "" || product.StringValue == "")
          {
            Toast.MakeText(this, "Please fill in all fields", ToastLength.Long).Show();
            return;
          }
          //sommige toestellen kunnen geen komma's invoeren
          product.StringValue = product.StringValue.Replace('.', ',');
        }
        //sluit als het nodig is het keyboard af
        InputMethodManager imm = (InputMethodManager)GetSystemService(Context.InputMethodService);
        imm.HideSoftInputFromWindow(add.WindowToken, 0);
        layout.RemoveViewsInLayout(0, layout.ChildCount);
        if(!keer)
        {
          //invullen van de reden van de debt
          ReasonAlert();
        }
        for(int t = 0; t < deelnemers.Count; t++)
          //verwijder producten die uitgevinkt zijn
          if(!deelnemers[t].State || !IsNumber(deelnemers[t].StringValue))
          {deelnemers.Remove(deelnemers[t]); t--;}
          else if (!keer)
          {
            lijst += deelnemers[t].Name + "-" + (Math.Round(System.Convert.ToDouble(deelnemers[t].StringValue)*100)).ToString() + "-";
          }
        layout.AddView(Boodschap);
        layout.AddView(Schuld);
        //als alle boodschappen zijn langs gekomen
        if (deelnemers.Count == 1 && keer)
        {
          MaakNieuwSchuld();
          confirm.Text = "Send";
          deelnemers.Remove(deelnemers.First());
        }
        //versuren v/d schuld
        else if (deelnemers.Count == 0)
        {	VerstuurSchuld();
          Finish();}
        else{
          _adapter.NotifyDataSetChanged();
          MaakNieuwSchuld();
          groep.Clear();
          if(keer)
            deelnemers.Remove(deelnemers.First());
          item.Text = deelnemers.First().Name + " " + deelnemers.First().StringValue;
          confirm.Text = "Next";
          keer = true;
          MakeRecycleViewPayers();
        }
      };
      add.Click += (sender, e) =>
      {
        //haalt het toetsenbord weg
        InputMethodManager imm = (InputMethodManager)GetSystemService(Context.InputMethodService);
        imm.HideSoftInputFromWindow(add.WindowToken, 0);
        _adapter.NotifyDataSetChanged();
        Scroll.PageScroll(FocusSearchDirection.Down);
        MakeRecycleViewList();
      };
    }
    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);

      SetContentView(Resource.Layout.AddParticipantsScherm);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();

      List<string> tempList = DatabaseInterface.GetAllUsers();
      List<ListItem> dataBaseList = tempList.Select (contactname => new ListItem (contactname, Resource.Drawable.iconn)).ToList();

      CreateContactList(dataBaseList);

      Toolbar toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      SetSupportActionBar(toolbar);
      SupportActionBar.Title = "Add contacts";
    }
    protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
      base.OnCreate(savedInstanceState);

      SetContentView(Resource.Layout.AddParticipantsScherm);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      // haal contectenlijst uit database en stop ze in ListItem lijst
      List<ListItem> contactList = DatabaseInterface.GetContacts(_persoon.Id, _persoon.Password).Select(contact => new ListItem(contact, Resource.Drawable.iconn)).ToList();

      contactList = contactList.OrderBy(x => x.Name).ToList();

      _adapter = new ListItemAdapter(ListItem.CheckBoxContact, contactList);
      _adapter.ItemClick += (sender, args) =>
      {
        Toast.MakeText(this, _adapter.Items[args.Position].Name, ToastLength.Short).Show();
      };

      _recyclerView = FindViewById<RecyclerView>(Resource.Id.recyclerview);
      _recyclerView.SetLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
      _recyclerView.SetAdapter(_adapter);

      string intentString = Intent.GetStringExtra("Current participants");

      if (intentString != string.Empty)
      {
        string[] contactStrings = intentString.Split('|');

        if (contactStrings[0] == "New Group")
        {
          for (int i = 1; i < contactStrings.Length; i++)
          {
            string[] contactAttr = contactStrings[i].Split(',');

            foreach (var item in _adapter.Items)
            {
              if (contactAttr[0] == item.Name)
              {
                item.State = true;
              }
            }
          }
        }
        else if (contactStrings[0] == "Existing Group")
        {
          for (int i = 1; i < contactStrings.Length; i++)
          {
            string[] contactAttr = contactStrings[i].Split(',');

            for (int j = 0; j < _adapter.Items.Count; j++)
            {
              if (contactAttr[0] == _adapter.Items[j].Name)
              {
                _adapter.Items.RemoveAt(j);
                break;
              }
            }
          }
        }
        _adapter.NotifyDataSetChanged();
      }

      Toolbar toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);

      SetSupportActionBar(toolbar);
      SupportActionBar.SetDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      SupportActionBar.SetDisplayShowHomeEnabled(true);
      SupportActionBar.Title = "Add participants";
    }
Example #14
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      IsFirstInitialization = true;
      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      SetContentView(Resource.Layout.Hoofdscherm);

      _toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      _totalDebt = _toolbar.FindViewById<TextView>(Resource.Id.TotalDebt);
      _title = _toolbar.FindViewById<TextView>(Resource.Id.Title);
      _title.Text = _persoon.Id;
      TotalDebt = _persoon.TotaalSchuld();

      SetSupportActionBar(_toolbar);
      SupportActionBar.Title = "";

      _fragments = new HoofdschermFragment[]
      {
        new SessionFragment(),
        new PayFragment(),
        new ContactFragment()
      };

      var titles = CharSequence.ArrayFromStringArray(new[]
        {
          "Sessions",
          "Payments",
          "Contacts"
        });

      _viewPager = FindViewById<ViewPager>(Resource.Id.viewpager);
      _viewPager.Adapter = new TabsFragmentPagerAdapter(SupportFragmentManager, _fragments, titles);
      _viewPager.SetCurrentItem(1, true);

      _tabLayout = FindViewById<TabLayout>(Resource.Id.sliding_tabs);
      _tabLayout.SetupWithViewPager(_viewPager);

      _tabLayout.SetOnTabSelectedListener(this);
    }
Example #15
0
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      _persoon = Gegevens.GetPerson();
      _groep = Gegevens.CurrentGroup();

      SetContentView(Resource.Layout.Payscherm);

      _toolbar = FindViewById<Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
      _totalDebt = _toolbar.FindViewById<TextView>(Resource.Id.Title);
      TotalDebt = _persoon.TotaalSchuldGroep(_groep);

      SetSupportActionBar(_toolbar);
      SupportActionBar.SetDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      SupportActionBar.SetDisplayShowHomeEnabled(true);
      SupportActionBar.Title = "";

      _fragments = new PaySchermFragment[]
      {
        new InboxFragment(),
        new OutboxFragment(),
      };
      var titles = CharSequence.ArrayFromStringArray(new[]
      {
        "Inbox",
        "Outbox"
      });

      _viewPager = FindViewById<ViewPager>(Resource.Id.viewpager);
      _viewPager.Adapter = new TabsFragmentPagerAdapter(SupportFragmentManager, _fragments, titles);
      _viewPager.SetCurrentItem(0, true);

      _tabLayout = FindViewById<TabLayout>(Resource.Id.sliding_tabs);
      _tabLayout.SetupWithViewPager(_viewPager);

      _tabLayout.SetOnTabSelectedListener(this);

      Button newPaymentButton = FindViewById<Button>(Resource.Id.buttonNewPayment);
      newPaymentButton.Click += (sender, e) =>
      {
        var activity = new Intent(this, typeof(Betaalscherm));
        StartActivity(activity);
      };
    }