Example #1
0
    public BlockBase Get(IDataKey key)
    {
      if (key is SyncHashKey syncHashKey)
      {
        UtxoConfidentialBlock utxoConfidential = DataAccessService.Instance.GetUtxoConfidentialBySyncAndHash(syncHashKey.SyncBlockHeight, syncHashKey.Hash);

        return _mapperFactory.GetInstance<UtxoConfidentialBlock, BlockBase>().Translate(utxoConfidential);
      }

      return null;
    }
Example #2
0
    public PacketBase Get(IDataKey key)
    {
      if (key is SyncHashKey syncHashKey)
      {
        UtxoConfidentialBlock utxoConfidential = DataAccessService.Instance.GetUtxoConfidentialBySyncAndHash(syncHashKey.SyncBlockHeight, syncHashKey.Hash);

        if (utxoConfidential != null)
        {
          return(_mapperFactory.GetInstance <UtxoConfidentialBlock, PacketBase>().Translate(utxoConfidential));
        }
      }

      return(null);
    }
Example #3
0
    public UtxoConfidentialBlock GetUtxoConfidentialBySyncAndHash(ulong syncBlockHeight, Memory <byte> hash)
    {
      IEnumerable <BlockHashKey> blockHashKeys = _dataContext.BlockHashKeys.Where(b => b.SyncBlockHeight == syncBlockHeight);

      foreach (BlockHashKey item in blockHashKeys)
      {
        ArraySegment <byte> arraySegment = hash.ToArraySegment();

        if (item.Hash.Equals32(arraySegment.Array, arraySegment.Offset, 32))
        {
          UtxoConfidentialBlock utxoConfidentialBlock = _dataContext.UtxoConfidentialBlocks.FirstOrDefault(b => b.HashKey.BlockHashKeyId == item.BlockHashKeyId);

          return(utxoConfidentialBlock);
        }
      }

      return(null);
    }
Example #4
0
    public bool AddUtxoConfidentialBlock(IKey keyImage, ulong syncBlockHeight, ushort blockType, byte[] destinationKey, byte[] blockContent)
    {
      if (_keyImages.Contains(keyImage))
      {
        return(false);
      }

      _keyImages.Add(keyImage);

      lock (_sync)
      {
        UtxoConfidentialKeyImage utxoConfidentialKeyImage = new UtxoConfidentialKeyImage {
          KeyImage = keyImage.Value.ToArray()
        };

        BlockHashKey blockHashKey = new BlockHashKey
        {
          SyncBlockHeight = syncBlockHeight,
          Hash      = _defaultHashCalculation.CalculateHash(blockContent)
        };

        UtxoConfidentialBlock utxoConfidentialBlock = new UtxoConfidentialBlock
        {
          KeyImage    = utxoConfidentialKeyImage,
          HashKey     = blockHashKey,
          SyncBlockHeight = syncBlockHeight,
          BlockType    = blockType,
          DestinationKey = destinationKey,
          BlockContent  = blockContent
        };

        _dataContext.UtxoConfidentialKeyImages.Add(utxoConfidentialKeyImage);
        _dataContext.BlockHashKeys.Add(blockHashKey);
        _dataContext.UtxoConfidentialBlocks.Add(utxoConfidentialBlock);
      }

      return(true);
    }