public ActionResult OzellikVer(int ID, UrunOzellik oz)
 {
   using (eTicaretEntities db = new eTicaretEntities())
   {
     var result = db.UrunOzelliks.Where(x => x.OzellikDegerID == oz.OzellikDegerID && x.OzellikTipID == oz.OzellikTipID && x.UrunID == ID).FirstOrDefault();
     if (result == null)
     {
       ViewBag.Hata = "Daha önceden bu ürüne bu özellik yüklenmiş tekrar yüklenemez.";
     }
     var urun = db.Urunlers.Where(x => x.ID == ID).SingleOrDefault();
     if (urun == null)
     {
       return(HttpNotFound());
     }
     else
     {
       InfoVM info = new InfoVM();
       db.UrunOzelliks.Add(oz);
       oz.UrunID  = ID;
       info.Message = "Özellik başarıyla eklendi";
       db.SaveChanges();
       info.Statu  = true;
       info.LinkText = "Geri dönmek için tıklayınız";
       info.Url   = "/Admin/OzellikTip/UrunListesi";
       return(View("_info", info));
     }
   }
 }
    public async Task <IActionResult> UrunOzellikEkle([Bind("UrunOzellikId,OzellikTipId,OzellikDegerId")] UrunOzellik uoz)
    {
      Context.Baglanti.Add(uoz);
      await Context.Baglanti.SaveChangesAsync();

      return(RedirectToAction("UrunOzellikleri"));
    }
Example #3
0
    public ActionResult UrunOzellikEkle()
    {
      UrunOzellik ur = new UrunOzellik();

      ViewBag.Urunler = ent.Urun.Where(u => u.Deleted == false).ToList();
      return(View(ur));
    }
Example #4
0
    public ActionResult Sil(int id)
    {
      OzellikDeger ozellikDeger = db.OzellikDeger.Where(x => x.ozellikDegerID == id).SingleOrDefault();

      if (ozellikDeger != null)
      {
        List <UrunOzellik> urunOzellik = db.UrunOzellik.ToList();
        foreach (var urunOzellikleri in urunOzellik)
        {
          if (urunOzellikleri.ozellikDegerID == ozellikDeger.ozellikDegerID)
          {
            UrunOzellik yeniUrun = new UrunOzellik();
            yeniUrun.urunID     = urunOzellikleri.urunID;
            yeniUrun.ozellikTipID  = urunOzellikleri.ozellikTipID;
            yeniUrun.ozellikDegerID = 1;
            db.UrunOzellik.Remove(urunOzellikleri);
            db.SaveChanges();
            db.UrunOzellik.Add(yeniUrun);
            db.SaveChanges();
          }
        }
        db.OzellikDeger.Remove(ozellikDeger);
        db.SaveChanges();
      }
      TempData["mesaj"] = "Alt Özellik Başarı ile Silinmiştir";
      return(RedirectToAction("Index"));
    }
Example #5
0
    public ActionResult UrunOzellikSil(int urunId, int tipId, int degerId)
    {
      UrunOzellik uo = Context.Baglanti.UrunOzelliks.FirstOrDefault(x => x.UrunId == urunId && x.OzellikTipId == tipId && x.OzellikDegerId == degerId);

      Context.Baglanti.UrunOzelliks.Remove(uo);
      Context.Baglanti.SaveChanges();
      return(RedirectToAction("UrunOzellikleri"));
    }
Example #6
0
    public ActionResult UrunOzellikGuncelle(UrunOzellik urn)
    {
      var sorgu = ent.UrunOzellik.Where(u => u.Id == urn.Id).FirstOrDefault();

      sorgu.UrunId     = urn.UrunId;
      sorgu.OzellikTipId  = urn.OzellikTipId;
      sorgu.OzellikDegerId = urn.OzellikDegerId;
      ent.SaveChanges();
      return(RedirectToAction("UrunOzellikleri"));
    }
    public ActionResult Detay(int id)
    {
      Urun urunDetay = db.Urun.Where(x => x.urunID == id).SingleOrDefault();

      if (urunDetay != null)
      {
        UrunOzellik urunOzellik = db.UrunOzellik.Where(x => x.urunID == id).SingleOrDefault();
        urun.urunOzellik = urunOzellik;
        urun.urun     = urunDetay;
        urun.urunResimler = db.UrunResim.Where(x => x.urunID == urunDetay.urunID).ToList();
        return(View(urun));
      }
      return(RedirectToAction("Index"));
    }
Example #8
0
 public ActionResult UrunOzellikEkle(UrunOzellik ur)
 {
   if (ModelState.IsValid)
   {
     UrunOzellik urn = new UrunOzellik();
     urn.OzellikDegerId = ur.OzellikDegerId;
     urn.OzellikTipId  = ur.OzellikTipId;
     urn.UrunId     = ur.UrunId;
     ent.UrunOzellik.Add(urn);
     ent.SaveChanges();
     return(RedirectToAction("UrunOzellikleri"));
   }
   return(View(ur));
 }
    public ActionResult UrunSil1(int?id)
    {
      Urun    silinecekUrun  = null;
      UrunOzellik silinecekOzellik = null;

      if (id.HasValue)
      {
        silinecekUrun = _urunManagement.Get(x => x.id == id);
        // silinecekOzellik = _urunozellikManagement.Get(x => x.UrunID == id);
        try
        {
          //  _urunozellikManagement.Delete(silinecekOzellik);
          _urunManagement.Delete(silinecekUrun);
        }
        catch (Exception)
        {
          return(View(silinecekUrun));
        }
      }

      return(RedirectToAction("Urunler"));
    }
    public ActionResult Sil(int id)
    {
      OzellikTip ozellikTip = db.OzellikTip.Where(x => x.ozellikTipID == id).SingleOrDefault();

      if (ozellikTip != null && ozellikTip.ozellikTipID != 1)
      {
        List <OzellikDeger> ozellikDeger = db.OzellikDeger.ToList();
        foreach (var ozellik in ozellikDeger)
        {
          if (ozellik.ozellikTipID == ozellikTip.ozellikTipID)
          {
            ozellik.ozellikTipID = 1;
            db.SaveChanges();
          }
        }
        List <UrunOzellik> urunOzellik = db.UrunOzellik.ToList();
        foreach (var urunOzellikleri in urunOzellik)
        {
          if (urunOzellikleri.ozellikTipID == ozellikTip.ozellikTipID)
          {
            UrunOzellik yeniUrun = new UrunOzellik();
            yeniUrun.urunID     = urunOzellikleri.urunID;
            yeniUrun.ozellikDegerID = urunOzellikleri.ozellikDegerID;
            yeniUrun.ozellikTipID  = 1;
            db.UrunOzellik.Remove(urunOzellikleri);
            db.SaveChanges();
            db.UrunOzellik.Add(yeniUrun);
            db.SaveChanges();
          }
        }
        db.OzellikTip.Remove(ozellikTip);
        db.SaveChanges();
        TempData["Basari"] = "Özellik Başarı ile Silinmiştir";
      }
      return(RedirectToAction("Index"));
    }
Example #11
0
 public void Update(UrunOzellik entity)
 {
   _urunozellikManagement.Update(entity);
 }
Example #12
0
 public void Delete(UrunOzellik entity)
 {
   _urunozellikManagement.Delete(entity);
 }
Example #13
0
 public void Add(UrunOzellik entity)
 {
   _urunozellikManagement.Add(entity);
 }
Example #14
0
    public ActionResult Ekle(Urun urun, int ozellikTip, int ozellikDeger, int k, HttpPostedFileBase gelenResim1, HttpPostedFileBase gelenResim2, HttpPostedFileBase gelenResim3)
    {
      string resim1, resim2, resim3;
      var  kategori = db.Kategori.ToList();

      if (ModelState.IsValid == false) // validation hatası varsa
      {
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View());
      }
      if (k == 0)
      {
        ViewBag.Hata   = "Lütfen Kategori Seçin";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View());
      }
      else if (ozellikTip == 0)
      {
        ViewBag.Hata   = "Lütfen Özellik Tipini Seçin";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View());
      }
      else if (ozellikDeger == 0)
      {
        ViewBag.Hata   = "Lütfen Alt Özellik Tipini Seçin";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View());
      }
      Urun urundb = db.Urun.Where(x => x.urunAd.ToLower() == urun.urunAd.ToLower()).SingleOrDefault();

      if (urundb != null)
      {
        ViewBag.Hata   = "Bu ürün mevcuttur";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View());
      }
      Resim resim = new Resim();

      if (gelenResim1 != null)
      {
        string deger = resim.Ekle(gelenResim1, "/Content/Resimler/Urunler/");
        if (deger == "uzanti")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resim uzantısı jpg ve png den başka olamaz";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View());
        }
        if (deger == "boyut")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resmin boyutu maksimum 3MB olabilir";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View());
        }
        resim1 = deger;
      }
      else
      {
        resim1 = "default.png";
      }
      if (gelenResim2 != null)
      {
        string deger = resim.Ekle(gelenResim2, "/Content/Resimler/Urunler/");
        if (deger == "uzanti")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resim uzantısı jpg ve png den başka olamaz";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View());
        }
        if (deger == "boyut")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resmin boyutu maksimum 3MB olabilir";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View());
        }
        resim2 = deger;
      }
      else
      {
        resim2 = "default.png";
      }
      if (gelenResim3 != null)
      {
        string deger = resim.Ekle(gelenResim3, "/Content/Resimler/Urunler/");
        if (deger == "uzanti")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resim uzantısı jpg ve png den başka olamaz";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View());
        }
        if (deger == "boyut")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resmin boyutu maksimum 3MB olabilir";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View());
        }
        resim3 = deger;
      }
      else
      {
        resim3 = "default.png";
      }
      UrunResim resimdb  = new UrunResim();
      Urun   urunekledb = new Urun();

      urunekledb.urunAd    = urun.urunAd.ToUpper();
      urunekledb.urunAciklama = urun.urunAciklama.ToUpper();
      urunekledb.urunFiyat  = urun.urunFiyat;
      urunekledb.kategoriID  = k;
      urunekledb.durum    = true;
      db.Urun.Add(urunekledb);
      db.SaveChanges();
      resimdb.resimAd = resim1;
      resimdb.urunID = urunekledb.urunID;
      db.UrunResim.Add(resimdb);
      db.SaveChanges();
      resimdb.resimAd = resim2;
      resimdb.urunID = urunekledb.urunID;
      db.UrunResim.Add(resimdb);
      db.SaveChanges();
      resimdb.resimAd = resim3;
      resimdb.urunID = urunekledb.urunID;
      db.UrunResim.Add(resimdb);
      db.SaveChanges();
      UrunOzellik ozellikdb = new UrunOzellik();

      ozellikdb.urunID     = urunekledb.urunID;
      ozellikdb.ozellikTipID  = ozellikTip;
      ozellikdb.ozellikDegerID = ozellikDeger;
      db.UrunOzellik.Add(ozellikdb);
      db.SaveChanges();
      TempData["mesaj"] = "Ürün ekleme başarı ile tamamlanmıştır";
      ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
      return(RedirectToAction("Ekle"));
    }
Example #15
0
    public ActionResult Duzenle(Urun urun, int ozellikTip, int ozellikDeger, int k, HttpPostedFileBase gelenResim1, HttpPostedFileBase gelenResim2, HttpPostedFileBase gelenResim3)
    {
      UrunEkleModelView model     = new UrunEkleModelView();
      List <UrunResim> urunResimleri = db.UrunResim.Where(x => x.urunID == urunChange).ToList();

      model.urun     = db.Urun.Where(x => x.urunID == urunChange).SingleOrDefault();
      model.urunResimler = urunResimleri;
      model.urunOzellik = db.UrunOzellik.Where(x => x.urunID == urunChange).SingleOrDefault();
      var  kategori = db.Kategori.ToList();
      string resim1, resim2, resim3;

      if (ModelState.IsValid == false) // validation hatası varsa
      {
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View(model));
      }
      if (k == 0)
      {
        ViewBag.Hata   = "Lütfen Kategori Seçin";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View(model));
      }
      else if (ozellikTip == 0)
      {
        ViewBag.Hata   = "Lütfen Özellik Tipini Seçin";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View(model));
      }
      else if (ozellikDeger == 0)
      {
        ViewBag.Hata   = "Lütfen Alt Özellik Tipini Seçin";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View(model));
      }
      Urun urundb = db.Urun.Where(x => x.urunAd.ToLower() == urun.urunAd.ToLower()).SingleOrDefault();

      if (urundb != null && urundb.urunID != urunChange)
      {
        ViewBag.Hata   = "Bu ürün mevcuttur";
        ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
        return(View(model));
      }
      if (k != 0)
      {
        Kategori kategoriler = db.Kategori.Where(x => x.kategoriID == k).SingleOrDefault();
      }
      Resim resim = new Resim();

      if (gelenResim1 != null)
      {
        string deger = resim.Ekle(gelenResim1, "/Content/Resimler/Urunler/");
        if (deger == "uzanti")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resim uzantısı jpg ve png den başka olamaz";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View(model));
        }
        if (deger == "boyut")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resmin boyutu maksimum 3MB olabilir";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View(model));
        }
        resim1 = deger;
      }
      else
      {
        resim1 = urunResimleri[0].resimAd;
      }
      if (gelenResim2 != null)
      {
        string deger = resim.Ekle(gelenResim2, "/Content/Resimler/Urunler/");
        if (deger == "uzanti")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resim uzantısı jpg ve png den başka olamaz";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View(model));
        }
        if (deger == "boyut")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resmin boyutu maksimum 3MB olabilir";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View(model));
        }
        resim2 = deger;
      }
      else
      {
        resim2 = urunResimleri[1].resimAd;
      }
      if (gelenResim3 != null)
      {
        string deger = resim.Ekle(gelenResim3, "/Content/Resimler/Urunler/");
        if (deger == "uzanti")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resim uzantısı jpg ve png den başka olamaz";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View(model));
        }
        if (deger == "boyut")
        {
          ViewBag.Hata   = "Resmin boyutu maksimum 3MB olabilir";
          ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");
          return(View(model));
        }
        resim3 = deger;
      }
      else
      {
        resim3 = urunResimleri[2].resimAd;
      }
      urundb       = db.Urun.Where(x => x.urunID == urun.urunID).SingleOrDefault();
      urundb.urunAd    = urun.urunAd.ToUpper();
      urundb.urunAciklama = urun.urunAciklama.ToUpper();
      urundb.urunFiyat  = urun.urunFiyat;
      urundb.kategoriID  = k;
      urundb.durum    = true;
      db.SaveChanges();
      urunResimleri[0].resimAd = resim1;
      urunResimleri[1].resimAd = resim2;
      urunResimleri[2].resimAd = resim3;
      db.SaveChanges();
      UrunOzellik ozellikdb = db.UrunOzellik.Where(x => x.urunID == urunChange).SingleOrDefault();

      db.UrunOzellik.Remove(ozellikdb);
      db.SaveChanges();
      ozellikdb        = new UrunOzellik();
      ozellikdb.urunID     = urunChange;
      ozellikdb.ozellikTipID  = ozellikTip;
      ozellikdb.ozellikDegerID = ozellikDeger;
      db.UrunOzellik.Add(ozellikdb);
      db.SaveChanges();
      TempData["mesaj"] = "Ürün başarı ile güncellenmiştir";
      ViewBag.Kategori = new SelectList(kategori, "kategoriID", "kategoriAd");

      return(RedirectToAction("Index"));
    }
    public ActionResult UrunOzellikEkle(UrunOzellik uo)
    {
      _urunozellikManagement.Add(uo);

      return(RedirectToAction("UrunOzellikleri"));
    }
Example #17
0
 public ActionResult UrunOzellikEkle(UrunOzellik uo)
 {
   Context.Baglanti.UrunOzelliks.Add(uo);
   Context.Baglanti.SaveChanges();
   return(RedirectToAction("UrunOzellikleri"));
 }
 public ActionResult UrunOzellikEkle(UrunOzellik uo)
 {
   Context.Connection.UrunOzelliks.Add(uo);
   Context.Connection.SaveChanges();
   return(RedirectToAction("UrunOzellik", "Ozellik"));
 }