Example #1
1
    private static void HandleCollision(Snake snake, ConsoleRenderer renderer)
    {
      List<GameFieldCoords> snakeElements = new List<GameFieldCoords>();

      foreach (GameFieldCoords element in snake.GetPosition())
      {
        snakeElements.Add(element);
      }

      foreach (GameFieldCoords element in snakeElements)
      {
        if (element.Row >= renderer.GameFieldSize.Row || element.Row < 0
          || element.Col >= renderer.GameFieldSize.Col || element.Col < 0)
        {
          snake.IsDestroyed = true;
        }
      }

      for (int element = 0; element < snakeElements.Count - 1; element++)
      {
        if (snakeElements.Last().Row == snakeElements[element].Row
          && snakeElements.Last().Col == snakeElements[element].Col)
        {
          snake.IsDestroyed = true;
        }
      }
    }
Example #2
0
    public static PointCollection FindConvexPolygon(List<Point> points)
    {
      List<Point> top = new List<Point>();
      List<Point> bottom = new List<Point>();

      IEnumerable<Point> finalTop;
      IEnumerable<Point> finalBottom;

      points.Sort((x, y) => { return (int) (x.X - y.X); });

      double deltaX = points.Last().X - points.First().X;
      double deltaY = points.Last().Y - points.First().Y;
      double denominator = (Math.Pow(deltaX, 2) + Math.Pow(deltaY, 2));

      for (int i = 1; i < points.Count - 1; i++)
        if (MinimumDistanceBetweenPointAndLine2D(points.First(), points.Last(), points[i], deltaX, deltaY,
                             denominator))
          bottom.Add(points[i]);
        else
          top.Add(points[i]);

      top.Insert(0, points.First());
      top.Add(points.Last());
      bottom.Insert(0, points.First());
      bottom.Add(points.Last());

      finalTop = ConvexHullCore(top, true);
      finalBottom = ConvexHullCore(bottom, false);

      return new PointCollection(finalTop.Union(finalBottom.Reverse()));
    }
    /// <summary>
    /// Convert List of Trades to List of Completed Trades
    /// </summary>
    /// <param name="TradesOnly"></param>
    /// <returns></returns>
    public static List<CompletedTrade> CreateList(List<Trade> TradesOnly)
    {
      var CompList = new List<CompletedTrade>();
      var even = TradesOnly.Count % 2;
      int back = even == 2 ? 0 : 1;

      for (int x = 0; x < TradesOnly.Count - back; x += 2)
      {
        CompletedTrade t = new CompletedTrade();
        t.OpenTrade = TradesOnly[x];
        t.CloseTrade = TradesOnly[x + 1];
        CompList.Add(t);
      }

      if (TradesOnly.Last() != CompList.Last().CloseTrade)
      {
        CompletedTrade last = new CompletedTrade();

        last.OpenTrade = TradesOnly.Last();
        last.CloseTrade.TimeStamp = last.OpenTrade.TimeStamp;
        last.CloseTrade.BuyorSell = Trade.BuySell.None;
        last.CloseTrade.Reason = Trade.Trigger.None;
        last.CloseTrade.CurrentDirection = last.OpenTrade.CurrentDirection;
        last.CloseTrade.TradedPrice = last.OpenTrade.TradedPrice;
        CompList.Add(last);
      }      return CompList;
    }
Example #4
0
    public static int ReverseMod(int num, int mod)
    {
      if (Math.Abs(num)>mod)
        throw new Exception("Number should be less then mode");
      if (num < 0)
        num = mod + num;

      List<int> dividers = new List<int>();
      int rest = 0;

      int smaller = num;
      int bigger = mod;

      while (rest != 1)
      {
        rest = bigger%smaller;
        dividers.Add(bigger/smaller);

        bigger = smaller;
        smaller = rest;
      }
      List<int> p = new List<int>();
      p.Add(0);
      p.Add(1);
      foreach (var divider in dividers)
      {
        p.Add(-divider*p.Last() + p[p.Count()-2]);
      }
      return p.Last() > 0 ? p.Last() : mod + p.Last();
    }
 /// <summary>
 /// Maak een mooie samenvatting van de opgegeven nummers
 /// </summary>
 /// Probeer de nummers samen te vatten door een bereik te tonen.
 /// Waar niet mogelijk toon daar gewoon komma gescheiden nummers.
 /// Als het in beeld is dan wordt de eerste in ieder geval los getoond.
 /// <remarks>
 /// </remarks>
 private static string LiedVerzen(ILiturgieDisplay regelDisplay, bool toonEersteLos, IEnumerable<ILiturgieContent> vanDelen = null)
 {
   if (regelDisplay.VersenGebruikDefault.Gebruik || vanDelen == null || (!toonEersteLos && regelDisplay.VolledigeContent))
     return !string.IsNullOrEmpty(regelDisplay.VersenGebruikDefault.Tekst) ? regelDisplay.VersenGebruikDefault.Tekst : null;
   var over = vanDelen.Where(v => v.Nummer.HasValue).Select(v => v.Nummer.Value).ToList();
   if (!over.Any())
     return null;
   var builder = new StringBuilder();
   if (toonEersteLos)
   {
     builder.Append(over.First()).Append(", ");
     over.RemoveAt(0);
   }
   while (over.Any())
   {
     var nieuweReeks = new List<int> { over.First() };
     over.RemoveAt(0);
     while (over.Any() && over[0] == nieuweReeks.Last() + 1)
     {
       nieuweReeks.Add(over[0]);
       over.RemoveAt(0);
     }
     if (nieuweReeks.Count == 1)
       builder.Append(nieuweReeks[0]);
     else if (nieuweReeks.Count == 2)
       builder.Append(string.Join(", ", nieuweReeks));
     else
       builder.AppendFormat("{0} - {1}", nieuweReeks.First(), nieuweReeks.Last());
     builder.Append(", ");
   }
   return builder.ToString().TrimEnd(',', ' ');
 }
Example #6
0
    static void Main(string[] args)
    {
      // Task: to convert the Dictionary collection "elements"
      //to List with keeping hierarchy of elements
      Dictionary<string, string> elements = new Dictionary<string, string>()
      {
        {"Tissue", "Organ"},
        {"Cell", "Cells"},
        {"System", "Body"},
        {"Cells", "Tissue"},
        {"Organ", "System"},
      };

      List<string> hierarchy = new List<string>();

      string first = elements.Keys.First(el => !elements.ContainsValue(el));
      hierarchy.Add(first);

      while (elements.ContainsKey(hierarchy.Last()))
        hierarchy.Add(elements[hierarchy.Last()]);

      foreach (var item in hierarchy)
        Console.WriteLine(item);

      Console.ReadKey();
    }
Example #7
0
 public void nettoyerTrajectoire()
 {
   int dirX = 0, dirY = 0, oldDirX = 0, oldDirY = 0; // Directions sur les axes X et Y
   List<PositionElement> Sortie = new List<PositionElement>();
   foreach (PositionElement p in _Positions)
   {
     if (Sortie.Count == 0 )
       Sortie.Add(p);
     else
     {
       dirX = Math.Sign(p.X - Sortie.Last().X);
       dirY = Math.Sign(p.Y - Sortie.Last().Y);
       if (dirX != oldDirX || dirY != oldDirY)
       {
         oldDirX = dirX;
         oldDirY = dirY;
         Sortie.Add(p);
       }
       else
       {
         PositionElement p2 = Sortie[Sortie.Count-1];
         p2.X = p.X;
         p2.Y = p.Y;
         Sortie[Sortie.Count - 1] = p2;
       }
     }
   }
   _Positions = Sortie;
 }
    /// <summary>
    /// Reads the specified sub key.
    /// </summary>
    /// <param name="subKeys">The sub key.</param>
    /// <returns></returns>
    protected Object Read(string subKeys)
    {
      Object result = default(Object);

      try
      {
        string[] subKeyNames = subKeys.Split('/');
        List<RegistryKey> registryKeys = new List<RegistryKey>();
        for (int i = 0; i < subKeyNames.Length - 1; i++)
        {
          RegistryKey currentRegistryKey = default(RegistryKey);
          if (i == 0)
          {
            currentRegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(subKeyNames[i]);
          }
          else
          {
            currentRegistryKey = registryKeys[i - 1].OpenSubKey(subKeyNames[i]);
          }
          registryKeys.Add(currentRegistryKey);
          if (registryKeys.Last() != null && subKeyNames.Last() != null)
          {
            result = registryKeys.Last().GetValue(subKeyNames.Last());
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        log.Error(ex);
      }

      return result;
    }
    public List<GroupedFilesViewModel> Evaluate(int numberOfGroups, string[] directories)
    {
      var groups = new List<GroupedFilesViewModel>();
      var foldersPerGroup = FoldersPerGroupEvaluator.Evaluate(directories.Count(), numberOfGroups);

      var i = 0;
      for (var g = 0; g < numberOfGroups; g++)
      {
        var group = new GroupedFilesViewModel { Files = new List<string>() };
        group.StartDir = directories[i];

        for (var f = 0; f < foldersPerGroup; f++)
        {
          if (i < directories.Count())
          {
            group.Files.AddRange(DirectoryDescendentFilesEvaluator.Evaluate(directories[i]).ToList());
            i++;
          }
        }

        group.EndDir = directories[i - 1];
        groups.Add(group);
      }

      if (directories.Count() > i)
      {
        for (var r = i; r < directories.Count(); r++)
        {
          groups.Last().Files.Add(directories[r]);
          groups.Last().EndDir = directories[r];
        }
      }

      return groups;
    }
Example #10
0
 /// группирование гэпов; применятся для работы с минутными свечками
 public static List<GapList> CreateGapList(List<GapInfo> gaps, int maxGapListLengthDays = 3, int maxGapCount = 50)
 {
   var result = new List<GapList>();
   foreach (var gap in gaps)
   {
     var requestStart = gap.start;
     while (requestStart < gap.end)
     {
       if(result.Count == 0)
         result.Add(new GapList(maxGapListLengthDays, maxGapCount));
       var gapList = result.Last();
       if (gapList.GetFreeLengthDays() < 0.01) // 0.01 принято за минимально допустимое GetFreeLengthDays
       {
         result.Add(new GapList(maxGapListLengthDays, maxGapCount));
         gapList = result.Last();
       }
       var requestEnd = requestStart.AddDays(gapList.GetFreeLengthDays()).AddMinutes(-1);
       if (requestEnd > gap.end)
         requestEnd = gap.end;
       gapList.AddGap(new GapInfo {start = requestStart, end = requestEnd});
       requestStart = requestEnd.AddMinutes(1);
     }
   }
   return result;
 }
  public int[] FindBest()
  {
   var remaining = new HashSet<Point>(_cities);
   var first = remaining.First();
   var route = new List<Point> { first };
   remaining.Remove(first);

   var numericRoute = new List<int>{_cities.IndexOf(first)};
   var distance = 0.0d;
   while (remaining.Any())
   {
    var shortest = double.MaxValue;
    Point next = null;
    foreach (var p in remaining)
    {
     var d = Distance(route.Last(), p);
     if (d < shortest)
     {
      shortest = d;
      next = p;
     }
    }
    route.Add(next);
    numericRoute.Add(_cities.IndexOf(next));
    remaining.Remove(next);
    distance += shortest;
  
   }


   distance += Distance(route.First(), route.Last());
   Console.WriteLine("Distance calculated in closestneighbour: " + distance);
   return numericRoute.ToArray();
  }
Example #12
0
    /// <summary>
    /// Calculates Exponential Moving Average (EMA) indicator
    /// </summary>
    /// <param name="input">Input signal</param>
    /// <param name="period">Number of periods</param>
    /// <param name="uisngavg">Start with Average or start with first element</param>
    /// <returns>Object containing operation results</returns>
    public static EMAResult EMA(IEnumerable<double> input, int period, bool usingavg=true)
    {
      var returnValues = new List<double>();

      double multiplier = (2.0 / (period + 1));

      int start = usingavg ? period : 1;

      if ( input.Count() >= start)
      {
        double initialEMA = usingavg ? input.Take(period).Average() : input.First();

        returnValues.Add(initialEMA);

        var copyInputValues = input.ToList();

        for (int i = start; i < copyInputValues.Count; i++)
        {
          var resultValue = (copyInputValues[i] - returnValues.Last()) * multiplier + returnValues.Last();

          returnValues.Add(resultValue);
        }
      }

      var result = new EMAResult()
      {
        Values = returnValues,
        StartIndexOffset = start - 1
      };

      return result;
    }
Example #13
0
    private void StartThreads()
    {
      //How many threads do I need?
      int itemCount = ((int)(nudMax.Value - nudMin.Value)) + 1;
      int threadCount = itemCount / (int)nudInterval.Value + 1;
      threadList = new List<Thread>(threadCount);

      //Split up my ranges
      int increment = (int)nudInterval.Value;
      int maximum = (int)nudMax.Value;
      
      int current = (int)nudMin.Value;
      int next = current + increment;

      while (current <= maximum)
      {
        if (next > maximum) next = maximum;
        //Create some threads
        threadList.Add(new Thread(new ParameterizedThreadStart(FindPrimes)));
        threadList.Last().Start(new Limits(current, next));
        threadList.Last().IsBackground = true;
        current = next + 1;
        next = current + increment;
      }
      //Problem!! If my threads are foreground, we wait here until they are all done.
      //If they are background, they all exit once we get here.
      //We can solve some of these problems with a threadpool.
    }
 public int ModifLikeProduit(List<string> aData)
 {
   DataSet DsJson = new DataSet();
   MyCo NewCo = new MyCo();
   NewCo.UpdateLikeProduit(aData.IndexOf(aData.Last()).ToString(),aData.Last(),ref DsJson);
   return aData.IndexOf(aData.Last());
 }
    private static void ValidateReordering(List<INode> chain1, List<INode> chain2, int closestParentIndex, IDiagInfo diagInfo)
    {
      var invalidNode1 = GetInvalidNode(chain1, closestParentIndex);
      var invalidNode2 = GetInvalidNode(chain2, closestParentIndex);
      if (invalidNode1 == null && invalidNode2 == null)
      {
        return;
      }

      var fixNode1 = invalidNode1 ?? chain1.Last();
      var fixNode2 = invalidNode2 ?? chain2.Last();

      var exceptionMessage = $"There is an uncertainty between {chain1.Last()} (a) and {chain2.Last()} (b)" + Environment.NewLine +
        $"{GetInvalidateString("a", chain1.Last(), invalidNode1)}{GetInvalidateString("b", chain2.Last(), invalidNode2)}" +
        $"To deal with this uncertainty, you can either make {fixNode1} depend on {chain2.Last()} or {fixNode2} depend on {chain1.Last()}";
      var tuples = new List<Tuple<IToken, IDiagInfo>>
             {
               GetNodeTuple(fixNode1),
               GetNodeTuple(chain1.Last()),
               GetNodeTuple(fixNode2),
               GetNodeTuple(chain2.Last())
             };

      throw new DetailedRegistrationException(exceptionMessage, tuples, diagInfo);
    }
Example #16
0
 public IList<Hand> ProcessFile(FileInfo fileInfo)
 {
   DateTime fileStartDate = DateTime.UtcNow;
   string fileStatus = "succes";
   var lastImportDate = _dataRepository.GetImportsRepository().GetLastImportFileDate(fileInfo.Name);
   IList<Hand> hands = new List<Hand>();
   try
   {
     hands = _parser.Parse(fileInfo.FullName, lastImportDate);
     _dataRepository.GetHandsRepository().SaveHandsSqlCommand(hands);
     OnNewFileProcessed(new NewFileProcessedEventArgs(fileInfo.Name, hands.Count, hands.Last()));
   }
   catch (Exception e)
   {
     fileStatus = "fail : " + e.Message + " " + e.StackTrace;
   }
   finally
   {
     DateTime endFileDate = DateTime.UtcNow;
     if (hands.Count > 0)
     {
       var lastHand = hands.Last();
       _dataRepository.GetImportsRepository().LogFileImport(fileInfo, fileStartDate, endFileDate, fileStatus, lastHand);
     }
   }
   return hands;
 }
    private void IdentifyRoutes(List<List<Node>> allRoutes, List<Node> currentList, Graph map)
    {
      foreach (var node in map.Nodes)
      {
        if (currentList.Count > 0)
          if (!map.EdgeExists(currentList.Last(), node.Value))
            continue;

        if ((currentList.Select(x => x.Key).Contains(node.Key)))
          continue;

        if (currentList.Count < map.Nodes.Count - 1)
        {
          if (!(currentList.Select(x => x.Key).Contains(node.Key)))
          {
            var newList = CloneList(currentList);
            newList.Add(node.Value);
            IdentifyRoutes(allRoutes, newList, map);
          }
        }
        else
        {
          var newList = CloneList(currentList);
          newList.Add(node.Value);

          if (!map.EdgeExists(currentList.Last(), currentList.First()))
            continue;

          newList.Add(currentList.First());
          allRoutes.Add(newList);
        }
      }
    }
    // Editors
    void Extend(List<double[]> list, double topLayer)
    {
      double newAltitude = list.Last()[0];
      double dX = list.Last()[0] - list[list.Count - 2][0];
      double[] K = getK(list);

      for (int i = 0; newAltitude < topLayer; i++)
      {
        newAltitude += dX;
        double newPressure = getY(newAltitude, list.Last(), K);
        double[] newKey = { newAltitude, newPressure };

        if (newKey[1] < 0)
        {
          if (list.Last()[1] == 0)
            break;
          else
            newKey[1] = 0;
        }

        list.Add(newKey);
      }

      // Debug
      PrintCurve(list, "Extend");
    }
Example #19
0
    public async Task InitializeContextAsync()
    {
      //simulates a network delay
      await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(2.5d));

      Tables = new List<Table>
      {
        new Table() {Description = "Back-Corner Two Top"},
        new Table() {Description = "Front Booth"}
      };

      StandardMenuItems = new List<MenuItem>
      {
        new MenuItem { Title = "French Bread & Fondue Dip", Price = 5.75m },
        new MenuItem { Title = "Curried Chicken and Rice", Price = 9.00m },
        new MenuItem { Title = "Feta-Stuffed Chicken", Price = 8.25m },
        new MenuItem { Title = "Grilled Pork Loin", Price = 11.50m },
        new MenuItem { Title = "Carnitas Tacos", Price = 7.50m },
        new MenuItem { Title = "Fillet Mignon & Asparagus", Price = 15.75m },
        new MenuItem { Title = "T-Bone Steak", Price = 12.25m },
        new MenuItem { Title = "Pineapple and Pear Salad", Price = 6.25m },
        new MenuItem { Title = "Sautéed Broccoli", Price = 3.75m },
        new MenuItem { Title = "Mashed Peas", Price = 3.25m }
      };

      Orders = new ObservableCollection<Order>
      {
        new Order { Complete = false, Expedite = true, SpecialRequests = "Allergic to Shellfish", Table = Tables.Last(), Items = new List<MenuItem> { StandardMenuItems.First() } },
        new Order { Complete = false, Expedite = false, SpecialRequests = string.Empty, Table = Tables.Last(), Items = new List<MenuItem> { StandardMenuItems.Last(), StandardMenuItems.First() } },
      };
    }
Example #20
0
    private void HandleCollision(IHungryCreature creature, IRenderer renderer)
    {
      List<GameFieldCoords> creatureElements = new List<GameFieldCoords>();

      foreach (GameFieldCoords element in creature.GetPosition())
      {
        creatureElements.Add(element);
      }

      foreach (GameFieldCoords element in creatureElements)
      {
        if (element.Row >= renderer.GameFieldSize.Row || element.Row < 0
          || element.Col >= renderer.GameFieldSize.Col || element.Col < 0)
        {
          creature.IsDestroyed = true;
        }
      }

      for (int element = 0; element < creatureElements.Count - 1; element++)
      {
        if (creatureElements.Last().Row == creatureElements[element].Row
          && creatureElements.Last().Col == creatureElements[element].Col)
        {
          creature.IsDestroyed = true;
        }
      }
    }
    public static List<INFATITrip> CalculateTripsByCarId(Int16 carId)
    {
      DBController dbc = new DBController();

      //Fetch all temporalinformation for a cardId
      List<TemporalInformation> datapoints = dbc.GetTimestampsByCarId(carId);
      dbc.Close();
      //Instantiate the containers for trips and timestamps fetched by a single date at a time
      List<INFATITrip> allTrips = new List<INFATITrip>();
      INFATITrip trip = new INFATITrip(carId);
      allTrips.Add(trip);

      //First case
      allTrips.Last().Timestamps.Add(new TemporalInformation(datapoints.ElementAt(0).EntryId, datapoints.ElementAt(0).Timestamp));

      //Starting to iterate over all timestamps
      for (int i = 1; i < datapoints.Count(); i++) {
        //Compare the last seen timestamp to the current, if more than 300 seconds has past, create a new trip and store the current timestamp in it
        if (Math.Abs(ToUnixTime(allTrips.Last().Timestamps.Last().Timestamp) - ToUnixTime(datapoints.ElementAt(i).Timestamp)) <= 180) {
          allTrips.Last().Timestamps.Add(new TemporalInformation(datapoints.ElementAt(i).EntryId, datapoints.ElementAt(i).Timestamp));
        } else {
          allTrips.Add(new INFATITrip(carId));
          allTrips.Last().Timestamps.Add(new TemporalInformation(datapoints.ElementAt(i).EntryId, datapoints.ElementAt(i).Timestamp));
        }
      }

      return allTrips;
    }
Example #22
0
    public IEnumerable<KeyValuePair<string, IStockRealTime>> GetData(IEnumerable<string> stockCodes)
    {
      if (stockCodes == null)
      {
        return new List<KeyValuePair<string, IStockRealTime>>();
      }

      List<List<string>> codePackages = new List<List<string>>();
      foreach(var code in stockCodes)
      {
        if(codePackages.Count < 1 || codePackages.Last().Count > 100)
        {
          codePackages.Add(new List<string>());
        }

        codePackages.Last().Add(code);
      }

      List<KeyValuePair<string, IStockRealTime>> result = new List<KeyValuePair<string, IStockRealTime>>();
      foreach (var package in codePackages)
      {
        var packageResult = GetDataByPackage(package);
        result.AddRange(packageResult);
      }

      return result;
    }
Example #23
0
    void foo()
    {
      var g = new Stack<int>();
      var c = Enumerable.Range(1, 100).ToList();
      for (int i = 101; i > 2; i--)
      {
        g.Push(i);
      }

      var paisr = new List<clc>();
      int h = 0;
      while (g.Count > 1)
      {
        paisr.Add(new clc() { x = c[h], p = new Pair() { x1 = g.Pop(), x2 = g.Pop() } });
        h++;
        if (g.Count == 1)
        {
          paisr.Add(new clc() { x = c[h], p = new Pair() { x1 = g.Pop() } });
          break;
        }
      }

      h = paisr.Count;
      while (paisr.Count > 2)
      {
        var p = paisr.Last();
        var top = paisr.FirstOrDefault(x => x.p.Has(p.x));
        if (top != null)
        {
          top.p.Addto(p.x, p.p);
          paisr.Remove(paisr.Last());
        }
      }
      return;
    }
Example #24
0
    private static List<IPerson> GeneratePopulation(int id, ICivilization civilization, int popCount)
    {
      List<IPerson> population = new List<IPerson>();
      for (int n = 0; n < popCount; n++)
      {
        //Thread.Sleep(_Random.Next(200, 700));
        PersonHelper personHelper = new PersonHelper();
        personHelper.Civilization = civilization;
        personHelper.Race = civilization.Race;
        personHelper.Mythology = civilization.Race.Mythos;

        // maybe we should check the population levels before starting the next loop? First thing in the for loop?
        IPopulationCenters popCenter = civilization.PopulationCenters.First(pc => pc.Population.Count < pc.MaxPopulation);
        personHelper.OriginatesFrom = popCenter; // WHAT HAPPENS WHEN WE RUN OUT OF CITIES!?
        personHelper.Father = new Person();
        personHelper.Mother = new Person();
        personHelper.Partner = new Person();

        PersonGen personGen = new PersonGen();

        IPerson person = personGen.GenerateSingle(personHelper);
        population.Add(person);
        popCenter.Population.Add(person);

        if (n < 9) person.SocialStatus = CoreEnums.Status.Highborne;
        WriteToConsole("ID: " + id + "Name: " + population.Last().Name + "; Race: " + population.Last().Race.Name);
      }
      return population;
    }
Example #25
0
    private static List<Command> Parse(string[] args)
    {
      var commands = new List<Command>();

      if (args.Length == 0) commands.Add(new Help());

      foreach (var commandStr in args)
      {
        switch (commandStr)
        {
          case "/?":
          case "/help":
          case "-help":
            commands.Clear();
            commands.Add(new Help());
            return commands;
          case "-k":
            commands.Add(new KeyValue());
            break;
          case "-ping":
            commands.Add(new Ping());
            break;
          case "-print":
            commands.Add(new Print());
            break;
          default:
            if (commands.Count > 0 && !(commands.Last() is Ping))
              commands.Last().AddValue(commandStr);
            else
              Console.WriteLine("Command <{0}> is not supported, use CommandParser.exe /? to see set of allowed commands", commandStr);
            break;
        }
      }
      return commands;
    }
Example #26
0
 public List<Tuple<string, string>> OrderSecurityTokens(AccessCodeSet accessCodeSet, List<Tuple<string, string>> sortedList, string newStartColor)
 {
   var startColor = accessCodeSet.StartColor;
   if (!string.IsNullOrEmpty(newStartColor))
     startColor = newStartColor;
   if (accessCodeSet.TokenList.Count(x => x.Item1.Equals(startColor)) == 1)
   {
     sortedList.Add(accessCodeSet.TokenList.Single(x => x.Item1.Equals(startColor)));
     accessCodeSet.TokenList = accessCodeSet.TokenList.ToList().Except(new List<Tuple<string, string>> { sortedList.Last() }).ToList();
   }
   else
   {
     var listOfTokensWithSameStartColor = accessCodeSet.TokenList.Where(x => x.Item1.Equals(startColor));
     if (!listOfTokensWithSameStartColor.Any())
       return sortedList;
     foreach (var token in listOfTokensWithSameStartColor)
     {
       if (accessCodeSet.TokenList.Count(x => x.Item1.Equals(token.Item2)) == 1)
       {
         sortedList.Add(token);
         accessCodeSet.TokenList = accessCodeSet.TokenList.ToList().Except(new List<Tuple<string, string>> { token }).ToList();
         sortedList.Add(accessCodeSet.TokenList.Single(x => x.Item1.Equals(token.Item2)));
         accessCodeSet.TokenList = accessCodeSet.TokenList.ToList().Except(new List<Tuple<string, string>> { sortedList.Last() }).ToList();
       }
     }
   }
   if (accessCodeSet.TokenList.Any())
     OrderSecurityTokens(accessCodeSet, sortedList, sortedList.Last().Item2);
   return sortedList;
 }
Example #27
0
    private List<Book> GetAllBooks()
    {
      var books = new List<Book>();
      var connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["HanHomeworkConnectStr"].ConnectionString;

      using (var connection = new SqlConnection(connectionString))
      {
        const string commandText = "SELECT * FROM book";
        var command = new SqlCommand(commandText, connection);

        connection.Open();
        using (var dataReader = command.ExecuteReader())
        {
          while (dataReader.Read())
          {
            books.Add(new Book());
            books.Last().Id = (int)dataReader["Id"];
            books.Last().BookName = (string)dataReader["bookName"];
            books.Last().PageCount = (string)dataReader["pageCount"];
          }
        }
      }

      return books;
    }
    /// <summary>
    /// Creates an enumeration of fits for X and Y coordinates such that each fit improves the previous one. The last fit is the best one.
    /// </summary>
    /// <param name="xs">The X coordinates array</param>
    /// <param name="ys">The corresponding Y coordinates array</param>
    /// <param name="threshold">Error threshold that controls division into intervals</param>
    /// <returns>The enumeration of fits. Each fit is made of the coefficients and the interval breaking indices</returns>
    private static IEnumerable<Fit> EnumerateFits(double[] xs, double[] ys, double threshold)
    {
      Contract.Requires(xs.Length > 0);
      Contract.Requires(xs.Length == ys.Length);
      Contract.Requires(threshold > 0);

      int n = xs.Length;
      var breakIndices = new List<int> { 3 };

      while (breakIndices.Last() < n) // while we haven't reached our optimal division yet
      {
        var breakIndicesArray = breakIndices.ToArray();
        var xIntervals = LSIntervalsFitter.FitIntervals(xs, breakIndicesArray);
        var yIntervals = LSIntervalsFitter.FitIntervals(ys, breakIndicesArray);
        yield return new Fit { xIntervals = xIntervals, yIntervals = yIntervals, breakIndices = breakIndicesArray };

        var xLastIntervalMSE = LastIntervalMSE(xIntervals, xs, breakIndices);
        var yLastIntervalMSE = LastIntervalMSE(yIntervals, ys, breakIndices);

        if (xLastIntervalMSE < threshold && yLastIntervalMSE < threshold) // our current interval is still good enough
          breakIndices[breakIndices.Count - 1] = breakIndices.Last() + 1;
        else // we need a new interval to approximate well enough
        {
          var nextIntervalBreak = breakIndices.Last() + 3;
          if (nextIntervalBreak >= n)
            breakIndices[breakIndices.Count - 1] = breakIndices.Last() + 1;
          else
            breakIndices.Add(nextIntervalBreak);
        }
      }
    }
Example #29
0
    public void Should_Track_Bounds()
    {
      var target = new BoundsTracker();
      var control = default(Rectangle);
      var tree = new Decorator
      {
        Padding = new Thickness(10),
        Content = new Decorator
        {
          Padding = new Thickness(5),
          Content = (control = new Rectangle
          {
            Width = 15,
            Height = 15,
          }),
        }
      };

      tree.Measure(Size.Infinity);
      tree.Arrange(new Rect(0, 0, 100, 100));

      var track = target.Track(control, tree);
      var results = new List<TransformedBounds>();
      track.Subscribe(results.Add);

      Assert.Equal(new Rect(15, 15, 15, 15), results.Last().Bounds);

      tree.Padding = new Thickness(15);
      tree.Measure(Size.Infinity);
      tree.Arrange(new Rect(0, 0, 100, 100), true);

      Assert.Equal(new Rect(20, 20, 15, 15), results.Last().Bounds);
    }
    /// <summary>
    /// 将共享点前移,构成2个图元组成的新的小小的索引。
    /// </summary>
    /// <param name="recognizedPrimitiveIndex0"></param>
    /// <param name="recognizedPrimitiveIndex1"></param>
    /// <param name="drawMode"></param>
    /// <param name="lastIndex0"></param>
    /// <param name="lastIndex1"></param>
    /// <returns></returns>
    private List<uint> ArrangeIndexes(
      RecognizedPrimitiveInfo recognizedPrimitiveIndex0,
      RecognizedPrimitiveInfo recognizedPrimitiveIndex1,
      DrawMode drawMode,
      out uint lastIndex0, out uint lastIndex1)
    {
      var sameIndexList = new List<uint>();
      var array0 = new List<uint>(recognizedPrimitiveIndex0.VertexIds);
      var array1 = new List<uint>(recognizedPrimitiveIndex1.VertexIds);
      array0.Sort(); array1.Sort();
      int p0 = 0, p1 = 0;
      while (p0 < array0.Count && p1 < array1.Count)
      {
        if (array0[p0] < array1[p1])
        { p0++; }
        else if (array0[p0] > array1[p1])
        { p1++; }
        else
        {
          sameIndexList.Add(array0[p0]);
          array0.RemoveAt(p0);
          array1.RemoveAt(p1);
        }
      }

      if (array0.Count == 0 && array1.Count == 0)
      { throw new Exception("Two primitives are totally the same!"); }

      if (array0.Count > 0)
      { lastIndex0 = array0.Last(); }
      else
      {
        if (sameIndexList.Count == 0)
        { throw new Exception("array0 is totally empty!"); }

        lastIndex0 = sameIndexList.Last();
      }

      if (array1.Count > 0)
      { lastIndex1 = array1.Last(); }
      else
      {
        if (sameIndexList.Count == 0)
        { throw new Exception("array1 is totally empty!"); }

        lastIndex1 = sameIndexList.Last();
      }

      if (lastIndex0 == lastIndex1) { throw new Exception(); }

      var result = new List<uint>();
      result.AddRange(sameIndexList);
      result.AddRange(array0);
      result.Add(uint.MaxValue);// primitive restart index
      result.AddRange(sameIndexList);
      result.AddRange(array1);

      return result;
    }