Example #1
0
    /// <summary>
    /// Convert đối tượng import thành đối tượng dữ liệu entity.
    /// </summary>
    /// <param name="listImportData"></param>
    /// <returns></returns>
    public IList GetImportObjects(IList listImportData)
    {
      IList listEntity = null;

      if (listImportData != null && listImportData.Count > 0)
      {
        var objectType = listImportData[0].GetPropertyValue(Constant.ObjectType);
        listEntity = listImportData.Translate((Type)objectType);
      }

      return listEntity;
    }