Example #1
0
 //kiểm tra có phải là người cuối cùng đánh giá ko?
 public bool CheckOrderEnd(Eva_PerformanceEva obj)
 {
   using (var context = new VnrHrmDataContext())
   {
     var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
     var repoPE   = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
     var objMax   = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == obj.PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).Max(x => x.OrderEva);
     if (objMax == obj.OrderEva)
     {
       return(true);
     }
   }
   return(false);
 }
Example #2
0
    // kiểm tra người đánh giá đã đánh giá
    public bool CheckEvaluatorHasUse(List <Guid> list, Guid PerformanceTypeID)
    {
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var status   = string.Empty;
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repo    = new Eva_EvaluatorRepository(unitOfWork);
        var repoPE   = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);

        var ilPerformanceEva = repoPE.FindBy(x => list.Contains(x.Eva_Performance.ProfileID ?? Guid.Empty) && x.IsDelete == null && x.Eva_Performance.Eva_PerformanceTemplate.PerformanceTypeID == PerformanceTypeID).ToList();
        if (ilPerformanceEva != null && ilPerformanceEva.Count != 0)
        {
          return(true);
        }
      }

      return(false);
    }
Example #3
0
    // kiểm tra đánh giá vượt cấp
    public bool CheckOrder(Guid PerformanceID, Guid ID)
    {
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));

        var repoPE     = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var PerformanceEva = repoPE.GetById(ID);


        List <Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).ToList();
        if (ilEva_PerformanceEva == null || ilEva_PerformanceEva.Count == 0)
        {
          return(false);
        }
        else
        {
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.Where(x => x.OrderEva > 0).OrderBy(x => x.OrderEva).ToList();
          int Count = ilEva_PerformanceEva.Count();
          //nếu đánh giá hiện tại là đầu tiên thì thỏa
          if (PerformanceEva == ilEva_PerformanceEva[0])
          {
            return(true);
          }
          else
          {
            // chạy từ 1 vì bỏ qua người đầu vì đã được kt ở trước
            for (int i = 1; i < Count; i++)
            {
              if (ilEva_PerformanceEva[i] == PerformanceEva && PerformanceEva.OrderEva != 0)
              {
                if (ilEva_PerformanceEva[i - 1].Status != PerformaceEvaStatus.E_WAITING.ToString() || ilEva_PerformanceEva[i - 1].Status == PerformaceEvaStatus.E_SEFT.ToString())
                {
                  return(true);
                }
              }
            }
          }
        }
      }


      return(false);
    }
Example #4
0
    public List <Eva_PerformanceEva> GetlistPerformanceEva(Guid PerformanceID, Guid PerformanceEvaID)
    {
      int Rs = 0;
      List <Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva;

      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork   = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoPE     = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var PerformanceEva = repoPE.GetById(PerformanceEvaID);
        ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).ToList();
        if (ilEva_PerformanceEva != null && ilEva_PerformanceEva.Count != 0)
        {
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.OrderByDescending(x => x.OrderEva).ToList();
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.Where(x => x.OrderEva < PerformanceEva.OrderEva && x.OrderEva > 0).ToList();
        }
      }
      return(ilEva_PerformanceEva);
    }
Example #5
0
    public string GetAttachFile(Guid PerformanceID)
    {
      string str = "";

      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var       unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var       repoP    = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var       repoPE   = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        Eva_Performance Performance = repoP.GetById(PerformanceID);
        if (Performance != null && !string.IsNullOrEmpty(Performance.AttachFile) && Performance.IsDelete == null)
        {
          str = Performance.AttachFile;
        }

        List <Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID && x.IsDelete == null).ToList();
        List <string>       lstAttachFiles    = ilEva_PerformanceEva.OrderByDescending(p => p.AttachFile).Select(p => p.AttachFile).ToList();
        lstAttachFiles.Add(str);
        lstAttachFiles = lstAttachFiles.OrderByDescending(p => p).ToList();
        return(lstAttachFiles.FirstOrDefault());
      }
    }
Example #6
0
    public bool DeletePerformance(Guid performanceId)
    {
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoPerformance = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoEvaluator = new Eva_EvaluatorRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceForDetail = new Eva_PerformanceForDetailRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEva = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetailRepository(unitOfWork);
        //  var evaluatorObjs = repoEvaluator.FindBy(p => evaluators.Contains(p.EvaluatorID ?? Guid.Empty) && p.ProfileID == model.ProfileID && p.PerformanceTypeID == model.PerformanceTypeID).ToList();

        //get performance
        var performanceDelete = repoPerformance.FindBy(p => p.ID == performanceId).FirstOrDefault();
        if (performanceDelete != null)
        {
          performanceDelete.IsDelete = true;
          repoPerformance.SaveChanges();

          #region xoa performanceForDetail
          var performanceForDetailDelete =
            repoPerformanceForDetail.FindBy(p => p.PerformanceID == performanceDelete.ID).ToList();
          foreach (var performanceForDetail in performanceForDetailDelete)
          {
            performanceForDetail.IsDelete = true;
          }
          if (performanceForDetailDelete.Any())
          {
            repoPerformanceForDetail.SaveChanges();
          }
          #endregion

          #region xoa eva_performanceEva

          var performanceEvaDelete =
            repoPerformanceEva.FindBy(p => p.PerformanceID == performanceDelete.ID).ToList();

          foreach (var evaPerformanceEva in performanceEvaDelete)
          {
            evaPerformanceEva.IsDelete = true;
          }
          if (performanceEvaDelete.Any())
          {
            repoPerformanceEva.SaveChanges();
          }

          #endregion

          #region xoa eva_performanceEvaDetail

          if (performanceEvaDelete.Any())
          {
            foreach (var evaPerformanceEva in performanceEvaDelete)
            {
              var performanceEvaDetailDelete =
                repoPerformanceEvaDetail.FindBy(p => p.PerfomanceEvaID == evaPerformanceEva.ID)
                  .FirstOrDefault();
              if (performanceEvaDetailDelete != null)
              {
                performanceEvaDetailDelete.IsDelete = true;
              }
            }
            repoPerformanceEvaDetail.SaveChanges();
          }

          #endregion
        }
      }
      return true;
    }
Example #7
0
    /// <summary> Kiểm tra cấp sau đã đánh giá chưa? </summary>
    /// <param name="PerformanceID"></param>
    /// <param name="ID"></param>
    /// <returns></returns>
    public bool CheckSuperiorHasPerformance(Guid PerformanceID, Guid ID)
    {
      /*
       * Goal(Kiểm tra cấp sau đã đánh giá chưa [Bảng Eva_PerformanceEva])
       * Input : PerformanceId , ID
       * OutPut: true(cấp sau đã đánh giá) , false(cấp sau chưa đánh giá)
       * Steps :
       *   Step1  : Nếu là cấp cuối => false(cấp sau chưa đánh giá)
       *   Step2  : Lấy ds nguoi đánh giá (bảng Eva_PerformanceEva)
       *   Step3  : Neu ds chỉ có 1 người đánh giá => false (cấp sau chưa đánh giá)
       *   Step4  : Duyệt người đánh giá
       *   Step4.1 : kt từng người đánh giá có trạng thái "chờ" hoặc "Tự đánh giá" => false(cấp sau chưa đánh giá)
       */

      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));

        var repoPE     = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var PerformanceEva = repoPE.GetById(ID);
        //nếu là người đánh giá cuối cùng thì cấp sau chưa đánh giá
        if (PerformanceEva.Status == PerformaceEvaStatus.E_APPROVE_END.ToString())
        {
          //cấp sau chưa đánh giá
          return(false);
        }
        List <Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).ToList();
        if (ilEva_PerformanceEva == null || ilEva_PerformanceEva.Count == 0)
        {
          //true(cấp sau đã đánh giá)
          return(true);
        }
        else
        {
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.Where(x => x.OrderEva > 0).OrderBy(x => x.OrderEva).ToList();
          int Count = ilEva_PerformanceEva.Count();
          //nếu có 1 người đánh giá thì cấp sau chưa đánh giá
          if (Count == 1)
          {
            //cấp sau chưa đánh giá
            return(false);
          }
          else
          {
            for (int i = 0; i < Count; i++)
            {
              if (i < Count - 1 && ilEva_PerformanceEva[i] == PerformanceEva)
              {
                //kiểm tra trạng thái người đánh giá sau là "Chờ" hoặc "Tự Đánh Giá"
                if (ilEva_PerformanceEva[i + 1].Status == PerformaceEvaStatus.E_WAITING.ToString() ||
                  ilEva_PerformanceEva[i + 1].Status == PerformaceEvaStatus.E_SEFT.ToString())
                {
                  //cấp sau chưa đánh giá
                  return(false);
                }
              }
            }
          }
        }
      }


      return(true);
    }
Example #8
0
    public Eva_PerformanceEvaEntity EditPerformanceEva(Eva_PerformanceEvaEntity model)
    {
      var     Performance  = new Eva_Performance();
      var     PerformanceEva = new Eva_PerformanceEva();
      List <Guid> ilID      = model.PerformanceEvaDetails.Select(x => x.ID).ToList();      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoP   = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoPE   = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var repoPED  = new Eva_PerformanceEvaDetailRepository(unitOfWork);
        PerformanceEva = repoPE.GetById(model.ID);
        //cập nhật đánh giá của người đánh giá Eva_PerformanceEva
        if (PerformanceEva != null)
        {
          //PerformanceEva.AttachFile = model.AttachFile.Substring(0, model.AttachFile.LastIndexOf("_"));
          PerformanceEva.AttachFile = model.AttachFile;
          if (CheckOrderEnd(PerformanceEva) == true)
          {
            PerformanceEva.Status = PerformaceEvaStatus.E_APPROVE_END.ToString();
          }
          else
          {
            PerformanceEva.Status = "E_APPROVE_" + PerformanceEva.OrderEva.ToString();
          }
          PerformanceEva.Strengths = model.Strengths;
          PerformanceEva.Weaknesses = model.Weaknesses;
          PerformanceEva.LevelID  = model.LevelID;
          PerformanceEva.ResultNote = model.ResultNote;
          PerformanceEva.Proportion = model.Proportion;
          PerformanceEva.TotalMark = model.TotalMark;
        }
        repoPE.SaveChanges();
        //Cập nhật ngược status và Level, Strengths, Weakness, Resultnote cho Eva_Performance theo status Eva_PerformanceEva
        Performance = repoP.GetById(PerformanceEva.PerformanceID ?? Guid.Empty);
        if (Performance != null)
        {
          Performance.Status = PerformanceEva.Status;
          if (PerformanceEva.LevelID.HasValue)
          {
            Performance.LevelID = PerformanceEva.LevelID;
          }
          if (!string.IsNullOrEmpty(PerformanceEva.Strengths))
          {
            Performance.Strengths = PerformanceEva.Strengths;
          }
          if (!string.IsNullOrEmpty(PerformanceEva.Weaknesses))
          {
            Performance.Weaknesses = PerformanceEva.Weaknesses;
          }
          if (!string.IsNullOrEmpty(PerformanceEva.ResultNote))
          {
            Performance.ResultNote = PerformanceEva.ResultNote;
          }
          repoP.SaveChanges();
        }
        //cập nhật average cho Eva_Performance khi có người đánh giá

        var  ilPerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.IsDelete == null && x.OrderEva <= PerformanceEva.OrderEva && x.OrderEva > 0 && x.TotalMark.HasValue).ToList();
        double?totalmark    = ilPerformanceEva.Sum(x => x.TotalMark) / ilPerformanceEva.Count();

        float _totalMark = 0;
        float.TryParse(Math.Round(totalmark ?? 0, 2).ToString(), out _totalMark);
        Performance.TotalMark = _totalMark; //float.Parse(Math.Round(totalmark??0,2).ToString());
        repoP.SaveChanges();        //cập nhật chi tiết người đánh giá Eva_PerformanceEvaDetail


        Eva_PerformanceEvaDetail    objPerformanceEvaDetail = null;
        List <Eva_PerformanceEvaDetail> ilPerformanceEvaDetail = repoPED.FindBy(x => ilID.Contains(x.ID)).ToList();
        var ilobj = model.PerformanceEvaDetails.ToList();
        foreach (var obj in ilobj)
        {
          objPerformanceEvaDetail      = repoPED.GetById(obj.ID);
          objPerformanceEvaDetail.KPIName  = obj.KPIName;
          objPerformanceEvaDetail.Evaluation = obj.Evaluation;
          if (obj.Mark.HasValue)
          {
            objPerformanceEvaDetail.Mark = obj.Mark;
          }
        }
        repoPED.SaveChanges();
      }

      return(model);
    }
Example #9
0
    public string GetAttachFile(Guid PerformanceID)
    {
      string str = "";
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoP = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        Eva_Performance Performance = repoP.GetById(PerformanceID);
        if (Performance != null && !string.IsNullOrEmpty(Performance.AttachFile) && Performance.IsDelete == null)
        {
          str = Performance.AttachFile;
        }

        List<Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID && x.IsDelete == null).ToList();
        List<string> lstAttachFiles = ilEva_PerformanceEva.OrderByDescending(p => p.AttachFile).Select(p => p.AttachFile).ToList();
        lstAttachFiles.Add(str);
        lstAttachFiles = lstAttachFiles.OrderByDescending(p => p).ToList();
        return lstAttachFiles.FirstOrDefault();
      }
    }
Example #10
0
    // kiểm tra đánh giá vượt cấp
    public bool CheckOrder(Guid PerformanceID, Guid ID)
    {
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));

        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var PerformanceEva = repoPE.GetById(ID);


        List<Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).ToList();
        if (ilEva_PerformanceEva == null || ilEva_PerformanceEva.Count == 0)
        {
          return false;
        }
        else
        {
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.Where(x => x.OrderEva > 0).OrderBy(x => x.OrderEva).ToList();
          int Count = ilEva_PerformanceEva.Count();
          //nếu đánh giá hiện tại là đầu tiên thì thỏa
          if (PerformanceEva == ilEva_PerformanceEva[0])
          {
            return true;
          }
          else
            // chạy từ 1 vì bỏ qua người đầu vì đã được kt ở trước
            for (int i = 1; i < Count; i++)
            {

              if (ilEva_PerformanceEva[i] == PerformanceEva && PerformanceEva.OrderEva != 0)
              {

                if (ilEva_PerformanceEva[i - 1].Status != PerformaceEvaStatus.E_WAITING.ToString() || ilEva_PerformanceEva[i - 1].Status == PerformaceEvaStatus.E_SEFT.ToString())
                  return true;
              }
            }
        }
      }


      return false;
    }
Example #11
0
    public Eva_PerformanceEntity AddPerfomance360(Eva_PerformanceEntity model, bool isSelft)
    {
      /*
      * Goal(Luu đánh giá nhân viên)
      * Steps :
      *   Step1 : Insert Eva_Performance
      *   Step2 : Tự động insert xuống table Eva_PerformanceForDetail
      *   Step3 : Tự động insert xuống table Eva_PerformanceEva &Eva_PerformanceEvaDetail 
      *         - Tự Đánh Giá : orderNo =0 (Ngoai ra orderNo >0)
       
      */


      var evaluationStatus = PerformaceEvaStatus.E_WAITING.ToString();
      var result = new Eva_PerformanceEntity();
      var performanceForDetail = new Eva_PerformanceForDetail();
      var performanceEva = new Eva_PerformanceEva();
      var performanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetail();

      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoPerformance = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoEvaluator = new Eva_EvaluatorRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceForDetail = new Eva_PerformanceForDetailRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEva = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetailRepository(unitOfWork);

        #region step1 : thêm Eva_Performance
        result = model;
        if (result != null && result.ID == Guid.Empty)
        {
          result.Status = evaluationStatus;
        }
        Add(result);
        #endregion

        #region Step2 : Tự động insert xuống table Eva_PerformanceForDetail dựa vào các KPI tương ứng

        //lay ds KPIs (kèm theo Marks và Evaluation) - lay dữ liệu từ edit trên lưới
        var kpis = model.KPIs;//cac tieu chi danh gia
        var kpiByTempalateIds = kpis;

        var lstPerformanceForDetails = new List<Eva_PerformanceForDetail>();
        foreach (var kpiByTempalateId in kpiByTempalateIds)
        {
          performanceForDetail = new Eva_PerformanceForDetail();
          performanceForDetail.ID = Guid.NewGuid();
          if (result != null)
          {
            performanceForDetail.PerformanceID = result.ID;
          }
          performanceForDetail.KPIID = kpiByTempalateId.ID;
          performanceForDetail.KPIName = kpiByTempalateId.KPIName;
          performanceForDetail.OrderKPI = kpiByTempalateId.OrderNumber;
          performanceForDetail.OrderNumber = kpiByTempalateId.OrderNumber;
          performanceForDetail.Rate = kpiByTempalateId.Rate;
          lstPerformanceForDetails.Add(performanceForDetail);
          repoPerformanceForDetail.Add(performanceForDetail);//add vao repo
        }
        repoPerformanceForDetail.SaveChanges();
        #endregion

        #region Step3 : Tự động insert xuống table Eva_PerformanceEva &Eva_PerformanceEvaDetail

        #region Luu bảng Eva_PerformanceEva (cho từng người đánh giá)

        var lstPerformanceEvaIDs = new List<Guid>();
        int orderNo = 1;
        var performanceEvaSeftId = Guid.Empty;//ID cua bang Eva_PerformanceEva

        #region Tự đánh giá : tự động add 1 người đánh giá là chính bảng thân người tạo bảng đánh giá
        if (isSelft && result != null && model != null && model.ProfileID != Guid.Empty)
        {
          //tu tao nguoi danh gia la ban than
          performanceEva = new Eva_PerformanceEva();
          performanceEva.ID = Guid.NewGuid();
          performanceEvaSeftId = performanceEva.ID;
          lstPerformanceEvaIDs.Add(performanceEva.ID);
          performanceEva.PerformanceID = result.ID;
          performanceEva.EvaluatorID = model.ProfileID;
          performanceEva.Status = PerformaceEvaStatus.E_SEFT.ToString();//evaluationStatus;
          performanceEva.OrderEva = 0;
          repoPerformanceEva.Add(performanceEva);

          //cap nhat lai status cua Eva_Performance
          var performanceEntity = repoPerformance.GetById(result.ID);
          if (performanceEntity != null)
          {
            performanceEntity.Status = PerformaceEvaStatus.E_SEFT.ToString();
            repoPerformance.SaveChanges();
          }
        }

        #endregion

        //Lấy ds người đánh giá theo NV và loại đánh giá
        var evaluatorIds = model.EvaluatorIDs;
        var evaluatorObjs = repoEvaluator.FindBy(p => p.IsDelete == null && evaluatorIds.Contains(p.EvaluatorID ?? Guid.Empty)
          && p.ProfileID == model.ProfileID
          && p.PerformanceTypeID == model.PerformanceTypeID).ToList();
        evaluatorObjs = evaluatorObjs.OrderBy(p => p.OrderNo).ToList();

        foreach (var evaluator in evaluatorObjs)
        {
          performanceEva = new Eva_PerformanceEva();
          performanceEva.ID = Guid.NewGuid();
          lstPerformanceEvaIDs.Add(performanceEva.ID);
          if (result != null)
          {
            performanceEva.PerformanceID = result.ID;
          }
          performanceEva.EvaluatorID = evaluator.EvaluatorID;
          performanceEva.Status = evaluationStatus;
          performanceEva.OrderEva = orderNo++;
          repoPerformanceEva.Add(performanceEva);
        }
        repoPerformanceEva.SaveChanges();
        #endregion
               
        #region comment Luu Eva_PerformanceEvaDetail (lưu chi tiết cho bảng đánh giá)

        //var isSeft = false;
        ////khởi tạo chi tiet đánh giá cho từng người đánh giá
        //foreach (var performanceEvaID in lstPerformanceEvaIDs)
        //{
        //  //ds cac tieu chí
        //  foreach (var performanceForDetailItem in lstPerformanceForDetails)
        //  {
        //    performanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetail
        //    {
        //      ID = Guid.NewGuid(),
        //      PerfomanceEvaID = performanceEvaID,
        //      PerfomanceDetailID = performanceForDetailItem.ID,
        //      KPIName = performanceForDetailItem.KPIName
        //    };

        //    #region Dành Cho Tự Đánh Giá

        //    if (performanceEvaSeftId != Guid.Empty && performanceEvaSeftId == performanceEvaID)
        //    {
        //      /*Add Mark va Evaluation cho nguoi danh gia la ban than*/
        //      //lay kpi theo name tu model de set data cho Mark va Evaluation

        //      var kpi = kpiByTempalateIds.FirstOrDefault(p => p.KPIName == performanceEvaDetail.KPIName);
        //      if (kpi != null)
        //      {
        //        performanceEvaDetail.Mark = kpi.Mark;
        //        performanceEvaDetail.Evaluation = kpi.Evaluation;
        //      }
        //      //đặt flag là tự đánh giá
        //      isSeft = true;
        //    }
        //    repoPerformanceEvaDetail.Add(performanceEvaDetail);
        //    #endregion
        //  }

        //  if (isSeft)
        //  {
        //    performanceEvaSeftId = Guid.Empty;
        //  }

        //}
        //repoPerformanceEvaDetail.SaveChanges();

        #endregion

        #endregion

      }
      return result;
    }
Example #12
0
    // kiểm tra người đánh giá đã đánh giá 
    public bool CheckEvaluatorHasUse(List<Guid> list, Guid PerformanceTypeID)
    {
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var status = string.Empty;
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repo = new Eva_EvaluatorRepository(unitOfWork);
        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);

        var ilPerformanceEva = repoPE.FindBy(x => list.Contains(x.Eva_Performance.ProfileID ?? Guid.Empty) && x.IsDelete == null && x.Eva_Performance.Eva_PerformanceTemplate.PerformanceTypeID == PerformanceTypeID).ToList();
        if (ilPerformanceEva != null && ilPerformanceEva.Count != 0)
          return true;

      }

      return false;
    }
Example #13
0
 //kiểm tra có phải là người cuối cùng đánh giá ko?
 public bool CheckOrderEnd(Eva_PerformanceEva obj)
 {
   using (var context = new VnrHrmDataContext())
   {
     var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
     var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
     var objMax = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == obj.PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).Max(x => x.OrderEva);
     if (objMax == obj.OrderEva)
       return true;
   }
   return false;
 }
Example #14
0
    public string ApproveKPIforPerformance(Guid PerformanceID, List<Eva_KPIEntity> list)
    {
      string rs = null;
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var status = string.Empty;
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoPerformance = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceForDetail = new Eva_PerformanceForDetailRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetailRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEva = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var repoEvaluator = new Eva_EvaluatorRepository(unitOfWork);
        var lstPerformanceForDetail = repoPerformanceForDetail.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).ToList();
        var Performance = repoPerformance.GetById(PerformanceID);
        if (lstPerformanceForDetail == null && lstPerformanceForDetail.Count == 0)
          return null;
        foreach (var item in lstPerformanceForDetail)
        {
          var obj = list.FirstOrDefault(x => x.PerformanceForDetailID.HasValue && x.PerformanceForDetailID == item.ID);
          if (obj != null)
          {
            item.DescriptionKP = obj.DescriptionKP;
          }
        }
        repoPerformanceForDetail.SaveChanges();
        Performance.Status = "Approve";
        repoPerformance.SaveChanges();
        rs = Performance.Status;

      }
      return rs;
    }
Example #15
0
    /// <summary> Lấy file đính kèm theo cấp bậc đánh giá </summary>
    /// <param name="PerformanceID"></param>
    /// <returns></returns>
    public string GetAttachFileByOrderNo(Guid PerformanceID, int orderNo)
    {
      string attachFile = "";
      //lay thu tu đánh giá của người trước
      orderNo = orderNo - 1;
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoP = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        Eva_Performance performance = repoP.GetById(PerformanceID);
        if (performance != null && !string.IsNullOrEmpty(performance.AttachFile) && performance.IsDelete == null)
        {
          attachFile = performance.AttachFile;
        }
        var ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID
          && x.IsDelete == null && x.OrderEva == orderNo).Select(p => p.AttachFile).FirstOrDefault();
        if (ilEva_PerformanceEva != null)
        {
          attachFile = ilEva_PerformanceEva;
        }
      }

      #region Đọc Xml từ db và chuyển sang string

      if (!string.IsNullOrEmpty(attachFile))
      {
        var performanceService = new Eva_PerformanceServices();
        var doc = performanceService.ReadXml(attachFile, AttachFileEntity.FieldNames.FullName);
        attachFile = string.Join(",", doc.ToArray());
      }
      #endregion

      return attachFile;
    }
Example #16
0
    /// <summary>
    /// truoc khi vào màn hình chờ đánh giá , sẽ thêm vào bảng eva_performanceEvaDetail nếu bảng này chưa có data ứng với performanceID
    /// </summary>
    /// <param name="performanceEvaID"></param>
    /// <returns></returns>
    public bool AddPerformanceEvaDetail360(Guid performanceEvaID) {
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoPerformance = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoEvaluator = new Eva_EvaluatorRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceForDetail = new Eva_PerformanceForDetailRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEva = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var repoPerformanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetailRepository(unitOfWork);
        var performanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetail();

        #region Lay DS EvaPerformanceEvaDetail
        //neu co du lieu => khong tao moi 
        var lstPerformanceEvaDetail = unitOfWork.CreateQueryable<Eva_PerformanceEvaDetail>(Guid.Empty, m => m.PerfomanceEvaID == performanceEvaID).ToList();
        if (lstPerformanceEvaDetail.Any())
        {
          return false;
        }
        #endregion
          
        //lay performanceID
        var performanceEva = unitOfWork.CreateQueryable<Eva_PerformanceEva>(Guid.Empty, m => m.ID == performanceEvaID).FirstOrDefault();
        var performanceID = Guid.Empty;
        if (performanceEva != null && performanceEva.PerformanceID.HasValue)
        {
          performanceID = performanceEva.PerformanceID.Value;
        }
        else
        {
          return false;
        }

        #region lay ds eva_performancefordetail theo performanceID
        var lstPerformanceForDetails = unitOfWork.CreateQueryable<Eva_PerformanceForDetail>(Guid.Empty, m => m.PerformanceID == performanceID).ToList();
        #endregion
                
        #region comment Luu Eva_PerformanceEvaDetail (lưu chi tiết cho bảng đánh giá)

        //khởi tạo chi tiet đánh giá cho người đánh giá
        if (performanceEvaID != Guid.Empty)
        {
          //ds cac tieu chí
          foreach (var performanceForDetailItem in lstPerformanceForDetails)
          {
            performanceEvaDetail = new Eva_PerformanceEvaDetail
            {
              ID = Guid.NewGuid(),
              PerfomanceEvaID = performanceEvaID,
              PerfomanceDetailID = performanceForDetailItem.ID,
              KPIName = performanceForDetailItem.KPIName
            };
            repoPerformanceEvaDetail.Add(performanceEvaDetail);            
          }
        }
        repoPerformanceEvaDetail.SaveChanges();
        #endregion
      }
      return false;
    }
Example #17
0
    public List<Eva_PerformanceEva> GetlistPerformanceEva(Guid PerformanceID, Guid PerformanceEvaID)
    {
      int Rs = 0;
      List<Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva;
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var PerformanceEva = repoPE.GetById(PerformanceEvaID);
        ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).ToList();
        if (ilEva_PerformanceEva != null && ilEva_PerformanceEva.Count != 0)
        {
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.OrderByDescending(x => x.OrderEva).ToList();
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.Where(x => x.OrderEva < PerformanceEva.OrderEva && x.OrderEva > 0).ToList();

        }
      }
      return ilEva_PerformanceEva;


    }
Example #18
0
    /// <summary> Kiểm tra cấp sau đã đánh giá chưa? </summary>
    /// <param name="PerformanceID"></param>
    /// <param name="ID"></param>
    /// <returns></returns>
    public bool CheckSuperiorHasPerformance(Guid PerformanceID, Guid ID)
    {
      /*
      * Goal(Kiểm tra cấp sau đã đánh giá chưa [Bảng Eva_PerformanceEva])
      * Input : PerformanceId , ID
      * OutPut: true(cấp sau đã đánh giá) , false(cấp sau chưa đánh giá) 
      * Steps :
      *   Step1  : Nếu là cấp cuối => false(cấp sau chưa đánh giá)
      *   Step2  : Lấy ds nguoi đánh giá (bảng Eva_PerformanceEva)
      *   Step3  : Neu ds chỉ có 1 người đánh giá => false (cấp sau chưa đánh giá)
      *   Step4  : Duyệt người đánh giá 
      *   Step4.1 : kt từng người đánh giá có trạng thái "chờ" hoặc "Tự đánh giá" => false(cấp sau chưa đánh giá)  
      */
      
      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));

        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var PerformanceEva = repoPE.GetById(ID);
        //nếu là người đánh giá cuối cùng thì cấp sau chưa đánh giá
        if (PerformanceEva.Status == PerformaceEvaStatus.E_APPROVE_END.ToString())
        {
          //cấp sau chưa đánh giá
          return false;
        }
        List<Eva_PerformanceEva> ilEva_PerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.PerformanceID == PerformanceID).Where(x => x.IsDelete == null).ToList();
        if (ilEva_PerformanceEva == null || ilEva_PerformanceEva.Count == 0)
        {
          //true(cấp sau đã đánh giá)
          return true;
        }
        else
        {
          ilEva_PerformanceEva = ilEva_PerformanceEva.Where(x => x.OrderEva > 0).OrderBy(x => x.OrderEva).ToList();
          int Count = ilEva_PerformanceEva.Count();
          //nếu có 1 người đánh giá thì cấp sau chưa đánh giá
          if (Count == 1)
          {
            //cấp sau chưa đánh giá
            return false;
          }
          else
          {
            for (int i = 0; i < Count; i++)
            {
              if (i < Count - 1 && ilEva_PerformanceEva[i] == PerformanceEva)
              {
                //kiểm tra trạng thái người đánh giá sau là "Chờ" hoặc "Tự Đánh Giá"
                if (ilEva_PerformanceEva[i + 1].Status == PerformaceEvaStatus.E_WAITING.ToString() 
                  || ilEva_PerformanceEva[i + 1].Status == PerformaceEvaStatus.E_SEFT.ToString())
                {
                  //cấp sau chưa đánh giá
                  return false;
                }
              }

            }
          }
        }
      }


      return true;
    }
Example #19
0
    public Eva_PerformanceEvaEntity EditPerformanceEva(Eva_PerformanceEvaEntity model)
    {
      var Performance = new Eva_Performance();
      var PerformanceEva = new Eva_PerformanceEva();
      List<Guid> ilID = model.PerformanceEvaDetails.Select(x => x.ID).ToList();      using (var context = new VnrHrmDataContext())
      {
        var unitOfWork = (IUnitOfWork)(new UnitOfWork(context));
        var repoP = new Eva_PerformanceRepository(unitOfWork);
        var repoPE = new Eva_PerformanceEvaRepository(unitOfWork);
        var repoPED = new Eva_PerformanceEvaDetailRepository(unitOfWork);
        PerformanceEva = repoPE.GetById(model.ID);
        //cập nhật đánh giá của người đánh giá Eva_PerformanceEva
        if (PerformanceEva != null)
        {
          //PerformanceEva.AttachFile = model.AttachFile.Substring(0, model.AttachFile.LastIndexOf("_"));
          PerformanceEva.AttachFile = model.AttachFile;
          if (CheckOrderEnd(PerformanceEva) == true)
            PerformanceEva.Status = PerformaceEvaStatus.E_APPROVE_END.ToString();
          else
            PerformanceEva.Status = "E_APPROVE_" + PerformanceEva.OrderEva.ToString();
          PerformanceEva.Strengths = model.Strengths;
          PerformanceEva.Weaknesses = model.Weaknesses;
          PerformanceEva.LevelID = model.LevelID;
          PerformanceEva.ResultNote = model.ResultNote;
          PerformanceEva.Proportion = model.Proportion;
          PerformanceEva.TotalMark = model.TotalMark;
        }
        repoPE.SaveChanges();
        //Cập nhật ngược status và Level, Strengths, Weakness, Resultnote cho Eva_Performance theo status Eva_PerformanceEva
        Performance = repoP.GetById(PerformanceEva.PerformanceID ?? Guid.Empty);
        if (Performance != null)
        {
          Performance.Status = PerformanceEva.Status;
          if (PerformanceEva.LevelID.HasValue)
            Performance.LevelID = PerformanceEva.LevelID;
          if (!string.IsNullOrEmpty(PerformanceEva.Strengths))
            Performance.Strengths = PerformanceEva.Strengths;
          if (!string.IsNullOrEmpty(PerformanceEva.Weaknesses))
            Performance.Weaknesses = PerformanceEva.Weaknesses;
          if (!string.IsNullOrEmpty(PerformanceEva.ResultNote))
            Performance.ResultNote = PerformanceEva.ResultNote;
          repoP.SaveChanges();

        }
        //cập nhật average cho Eva_Performance khi có người đánh giá

        var ilPerformanceEva = repoPE.FindBy(x => x.IsDelete == null && x.OrderEva <= PerformanceEva.OrderEva && x.OrderEva > 0 && x.TotalMark.HasValue).ToList();
        double? totalmark = ilPerformanceEva.Sum(x => x.TotalMark) / ilPerformanceEva.Count();

        float _totalMark = 0;
        float.TryParse(Math.Round(totalmark ?? 0, 2).ToString(), out _totalMark);
        Performance.TotalMark = _totalMark; //float.Parse(Math.Round(totalmark??0,2).ToString());
        repoP.SaveChanges();
        //cập nhật chi tiết người đánh giá Eva_PerformanceEvaDetail


        Eva_PerformanceEvaDetail objPerformanceEvaDetail = null;
        List<Eva_PerformanceEvaDetail> ilPerformanceEvaDetail = repoPED.FindBy(x => ilID.Contains(x.ID)).ToList();
        var ilobj = model.PerformanceEvaDetails.ToList();
        foreach (var obj in ilobj)
        {
          objPerformanceEvaDetail = repoPED.GetById(obj.ID);
          objPerformanceEvaDetail.KPIName = obj.KPIName;
          objPerformanceEvaDetail.Evaluation = obj.Evaluation;
          if (obj.Mark.HasValue)
            objPerformanceEvaDetail.Mark = obj.Mark;
        }
        repoPED.SaveChanges();

      }

      return model;

    }