public bool DeleteNV(Entities.tblNhanVien nv)
    {
      bool  kt = false;
      string sql = "Prd_NV_Delete";

      try
      {
        con = ds.getConnect();
        cmd = new SqlCommand(sql, con);
        con.Open();
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.Parameters.Add("@Id", SqlDbType.NVarChar).Value = nv.Id;
        cmd.ExecuteNonQuery();
        kt = true;
      }
      catch (Exception)
      {
      }
      finally
      {
        cmd.Dispose();
        con.Close();
      }
      return(kt);
    }
    public bool InsertNV(Entities.tblNhanVien nv)
    {
      bool  kt = false;
      string sql = "Prd_NV_Insert";

      try
      {
        con = ds.getConnect();
        cmd = new SqlCommand(sql, con);
        con.Open();
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.Parameters.Add("@MaNV", SqlDbType.NVarChar).Value  = nv.MaNV1;
        cmd.Parameters.Add("@TenNV", SqlDbType.NVarChar).Value = nv.TenNV1;
        cmd.Parameters.Add("@SDT", SqlDbType.NVarChar).Value  = nv.SDT1;
        cmd.Parameters.Add("@DiaChi", SqlDbType.NVarChar).Value = nv.DiaChi1;
        cmd.ExecuteNonQuery();
        kt = true;
      }
      catch (Exception)
      {
      }
      finally
      {
        cmd.Dispose();
        con.Close();
      }
      return(kt);
    }
 private void btnhoantat_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   nv01     = new Entities.tblNhanVien();
   nv01.Id   = int.Parse(txtId.Text);
   nv01.MaNV1  = txtMaNV.Text;
   nv01.TenNV1 = txtTenNV.Text;
   nv01.SDT1  = txtSDT.Text;
   nv01.DiaChi1 = txtDiaChi.Text;
   if (checkmenu == "xoa")
   {
     bool kt = bll_NV.DeleteNV(nv01);
     if (kt)
     {
       MessageBox.Show("Bạn vừa xóa thành công !", "xóa thành công", MessageBoxButtons.OK);
       Reset();
       reload_NV();
       binding();
       return;
     }
     else
     {
       MessageBox.Show("Lỗi, Không thể xóa được!", "ERROR", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
       binding();
     }
   }
   if (checkObject())
   {
     if (checkmenu == "add")
     {
       bool kt = bll_NV.InsertNV(nv01);
       if (kt)
       {
         MessageBox.Show("Bạn vừa lưu thành công !", "Thêm thành công", MessageBoxButtons.OK);
         Reset();
         reload_NV();
       }
       else
       {
         MessageBox.Show("Trùng mã nhân viên, xin vui lòng nhập lại !", "Thêm không thành công", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
       }
     }
     if (checkmenu == "sua")
     {
       bool kt = bll_NV.UpdateNV(nv01);
       if (kt)
       {
         MessageBox.Show("Bạn vừa sửa thành công !", "sửa thành công", MessageBoxButtons.OK);
         Reset();
         reload_NV();
         binding();
       }
       else
       {
         MessageBox.Show("Lỗi, Không thể sửa được! có thể trùng mã nhân viên", "ERROR", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
       }
     }
   }
 }
 public bool DeleteNV(Entities.tblNhanVien nv)
 {
   return(dal.DeleteNV(nv));
 }
 public bool UpdateNV(Entities.tblNhanVien nv)
 {
   return(dal.UpdateNV(nv));
 }
 public bool InsertNV(Entities.tblNhanVien nv)
 {
   return(dal.InsertNV(nv));
 }