Example #1
0
 public ActionResult SaveEditOrder(Daily_ChicCut_Pre_OrderModel model, int PreOrderId)
 {
   try
   {
     var modelUpdate = _context.Daily_ChicCut_Pre_OrderModel.Where(p => p.PreOrderId == PreOrderId).FirstOrDefault();
     if (modelUpdate != null)
     {
       using (TransactionScope ts = new TransactionScope())
       {
         modelUpdate.Note         = model.Note;
         modelUpdate.AppointmentTime    = model.AppointmentTime;
         _context.Entry(modelUpdate).State = System.Data.Entity.EntityState.Modified;
         _context.SaveChanges();
         ts.Complete();
         return(Content("success"));
       }
     }
     else
     {
       return(Content("Không tìm thấy đơn hàng!"));
     }
   }
   catch
   {
     return(Content("Xảy ra lỗi trong quá trình sửa đơn hàng"));
   }
 }
Example #2
0
    private void GetInfoCustomer(int CustomerId, Daily_ChicCut_Pre_OrderModel model)
    {
      var customer = _context.CustomerModel.Where(p => p.CustomerId == CustomerId).FirstOrDefault();

      if (customer != null)
      {
        model.FullName   = (customer.FullName + " - " + customer.Phone);
        model.IdentityCard = customer.IdentityCard;
        model.Phone    = customer.Phone;
        model.Gender    = customer.Gender;

        ViewBag.IdCustomer = customer.CustomerId;
      }
    }
Example #3
0
    private Daily_ChicCut_OrderModel GetOrderMaster(Daily_ChicCut_Pre_OrderModel PreOrderMaster, List <Daily_ChicCut_OrderDetailViewModel> LstOrderDetail, int HairTypeId, int OrderStatusId)
    {
      // Tạo Order Master
      var currentTime = DateTime.Now;
      var modelOrder = new Daily_ChicCut_OrderModel()
      {
        CustomerId     = PreOrderMaster.CustomerId,
        FullName      = PreOrderMaster.FullName,
        IdentityCard    = PreOrderMaster.IdentityCard,
        HairTypeId     = HairTypeId,
        Gender       = PreOrderMaster.Gender,
        Phone       = PreOrderMaster.Phone,
        BillDiscountTypeId = 1,
        OrderStatusId   = OrderStatusId,
        CreatedDate    = currentTime,
        CreatedUserId   = CurrentUser.UserId,
        Note = PreOrderMaster.Note,
        SumPriceOfOrderDetail = (LstOrderDetail.Sum(p => p.UnitPrice) ?? 0),
        Total = (LstOrderDetail.Sum(p => p.UnitPrice) ?? 0)
      };

      return(modelOrder);
    }
Example #4
0
    public ActionResult SaveAddNewOrder(Daily_ChicCut_Pre_OrderModel model, List <Daily_ChicCut_Pre_OrderDetailViewModel> details = null)
    {
      try
      {
        if (ModelState.IsValid)
        {
          using (TransactionScope ts = new TransactionScope())
          {
            var currentTime = DateTime.Now;
            model.CreatedDate = currentTime;
            // model.CreatedUserId = currentAccount.UserName;
            _context.Entry(model).State = System.Data.Entity.EntityState.Added;
            _context.SaveChanges();

            //decimal SumCOGSOfOrderDetail = 0;
            string ServicesName = "";
            int  count    = 0;
            #region Chi tiết đơn hàng
            if (details != null)
            {
              foreach (var item in details)
              {
                count++;
                ServicesName += item.ServiceName;
                if (count < details.Count)
                {
                  ServicesName += " ; ";
                }
                Daily_ChicCut_Pre_OrderDetailModel itemAdd = new Daily_ChicCut_Pre_OrderDetailModel()
                {
                  ServiceCategoryId = item.ServiceCategoryId,
                  // COGS = COGSCal,
                  MinPrice = item.MinPrice,
                  MaxPrice = item.MaxPrice,
                  Qty   = item.Qty,
                  //UnitCOGS = COGSCal * item.Qty,
                  MinUnitPrice = item.MinPrice * item.Qty,
                  MaxUnitPrice = item.MaxPrice * item.Qty,
                  PreOrderId  = model.PreOrderId
                };
                _context.Entry(itemAdd).State = System.Data.Entity.EntityState.Added;
              }
            }
            #endregion
            // model.SumCOGSOfOrderDetail = SumCOGSOfOrderDetail;
            model.ServicesName     = ServicesName;
            _context.Entry(model).State = System.Data.Entity.EntityState.Modified;
            _context.SaveChanges();
            model.PreOrderCode = (model.PreOrderId % 1000).ToString("D3");            #region // Gửi SMS cho khách hàng
            SendSMSRepository SMSRepo = new SendSMSRepository();
            string      name  = model.FullName.LastIndexOf(' ') > 0 ? model.FullName.Substring(model.FullName.LastIndexOf(' ') + 1) : model.FullName;
            name = Library.ConvertToNoMarkString(name);
            if (!string.IsNullOrEmpty(name))
            {
              name = name.First().ToString().ToUpper() + name.Substring(1).ToLower();
            }
            string mes = string.Format(
              "Cam on {0} {1} dat hen tai Chic Cut, thoi gian hen la: {2:HH:mm dd/MM/yyyy}. {0} vui long den dung gio da hen.",
              model.Gender.HasValue && model.Gender.Value ? "anh" : "chi",
              name,
              model.AppointmentTime
              );
            AY_SMSCalendar smsModel = new AY_SMSCalendar()
            {
              EndDate    = DateTime.Now,
              isSent     = true,
              NumberOfFailed = 0,
              SMSContent   = mes,
              SMSTo     = model.Phone
            };
            _context.Entry(smsModel).State = System.Data.Entity.EntityState.Added;
            #endregion

            _context.SaveChanges();

            SMSRepo.SendSMSModel(smsModel);

            _context.SaveChanges();
            ts.Complete();
            return(Content("success"));
          }
        }
        else
        {
          return(Content("Vui lòng kiểm tra lại thông tin không hợp lệ"));
        }
      }
      catch
      {
        return(Content("Xảy ra lỗi trong quá trình thêm mới đơn hàng"));
      }
    }
Example #5
0
    //Xử lý đặt hàng
    public ActionResult BookingOrder(Daily_ChicCut_Pre_OrderViewModel orderModel, string Phone, DateTime BookingDate, List <int> ServiceNoteList)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(Phone) || string.IsNullOrEmpty(orderModel.FullName))
        {
          return(Json(new { Message = "(*) Vui lòng nhập thông tin bắt buộc!" }, JsonRequestBehavior.AllowGet));
        }
        else
        {
          #region //Tìm khách hàng qua sđt
          var customer = _context.CustomerModel.Where(p => p.Phone == Phone).FirstOrDefault();
          //Không có KH trong Db => thêm mới
          if (customer == null)
          {
            CustomerModel cus = new CustomerModel();
            //Thêm những field bắt buộc vào CustomerModel
            cus.CustomerLevelId    = 1;
            cus.FullName       = orderModel.FullName;
            cus.ShortName       = orderModel.FullName;
            cus.Phone         = orderModel.Phone;
            cus.Gender        = orderModel.Gender;
            cus.Actived        = true;
            cus.RegDate        = DateTime.Now;
            _context.Entry(cus).State = System.Data.Entity.EntityState.Added;
            _context.SaveChanges();
            orderModel.CustomerId = cus.CustomerId;
          }
          //Có KH trong Db => cập nhật tên, giới tính dựa vào sđt
          else
          {
            orderModel.CustomerId     = customer.CustomerId;
            customer.ShortName       = orderModel.FullName;
            customer.Gender        = orderModel.Gender;
            _context.Entry(customer).State = System.Data.Entity.EntityState.Modified;
            _context.SaveChanges();
          }
          #endregion
        }


        //KH chưa chọn khung giờ
        if (orderModel.BookingTime == TimeSpan.Zero)
        {
          return(Json(new { Message1 = "(*) Khung giờ chưa được chọn! Vui lòng chọn khung giờ phục vụ." }, JsonRequestBehavior.AllowGet));
        }
        else
        {
          //Mỗi sđt chỉ đặt được một lần trong ngày
          var preOrder = _context.Daily_ChicCut_Pre_OrderModel.Where(p => p.Phone == Phone && DbFunctions.TruncateTime(p.AppointmentTime) == BookingDate.Date).FirstOrDefault();
          if (preOrder != null)
          {
            return(Json(new { Message2 = "Số điện thoại này đã được đặt trong ngày!" }, JsonRequestBehavior.AllowGet));
          }
          else
          {
            //KH đặt trước dịch vụ:
            //- Cắt
            //- Uốn
            //- Duỗi
            //- Nhuộm
            List <string> ServiceNoteListString = new List <string>();
            foreach (var item in ServiceNoteList)
            {
              string haircuts = item == 0 ? "Cắt" : (item == 1 ? "Uốn" : (item == 2 ? "Duỗi" : "Nhuộm"));
              ServiceNoteListString.Add(haircuts);
            }
            orderModel.ServiceNote = String.Join(", ", ServiceNoteListString);

            Daily_ChicCut_Pre_OrderModel order = new Daily_ChicCut_Pre_OrderModel();
            //Thêm những field bắt buộc vào Daily_ChicCut_Pre_OrderModel
            order.CustomerId  = orderModel.CustomerId;
            order.FullName   = orderModel.FullName;
            order.Gender    = orderModel.Gender;
            order.Phone    = orderModel.Phone;
            order.ServicesNote = orderModel.ServiceNote;
            order.Note     = orderModel.Note;
            //Đơn hàng đặt trước => OrderStatusId = 5
            order.OrderStatusId = 5;
            //Xử lý ngày giờ hẹn
            orderModel.AppointmentTime = orderModel.BookingDate + orderModel.BookingTime;
            order.AppointmentTime   = orderModel.AppointmentTime;
            //Ngày giờ đặt
            orderModel.CreatedDate = DateTime.Now;
            order.CreatedDate   = orderModel.CreatedDate;
            //Thêm vào Db
            _context.Entry(order).State = System.Data.Entity.EntityState.Added;
            _context.SaveChanges();
            //Tạo số phiếu đặt từ PreOrderId
            order.PreOrderCode = (order.PreOrderId % 1000).ToString("D3");

            #region // Gửi SMS cho khách hàng
            SendSMSRepository SMSRepo = new SendSMSRepository();
            string      name  = order.FullName.LastIndexOf(' ') > 0 ? order.FullName.Substring(order.FullName.LastIndexOf(' ') + 1) : order.FullName;
            name = Library.ConvertToNoMarkString(name);
            if (!string.IsNullOrEmpty(name))
            {
              name = name.First().ToString().ToUpper() + name.Substring(1).ToLower();
            }
            string mes = string.Format(
              "Cam on {0} {1} dat hen tai Chic Cut, thoi gian hen la: {2:HH:mm dd/MM/yyyy}. {0} vui long den dung gio da hen.",
              order.Gender.HasValue && order.Gender.Value ? "anh" : "chi",
              name,
              order.AppointmentTime
              );
            AY_SMSCalendar smsModel = new AY_SMSCalendar()
            {
              EndDate    = DateTime.Now,
              isSent     = true,
              NumberOfFailed = 0,
              SMSContent   = mes,
              SMSTo     = order.Phone
            };
            _context.Entry(smsModel).State = System.Data.Entity.EntityState.Added;
            #endregion
            _context.SaveChanges();

            SMSRepo.SendSMSModel(smsModel);

            _context.SaveChanges();
            return(Json(true, JsonRequestBehavior.AllowGet));
          }
        }
      }
      else
      {
        return(Json(false, JsonRequestBehavior.AllowGet));
      }
    }