Ejemplo n.º 1
0
    private void btn_click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = (Button)sender;
      switch (btn.Text)
      {
        #region Home
        case "Đăng Xuất":
          {
            frmDangNhap.User = null;
            frmDangNhap.CTQ = null;
            this.Hide();
            Form fr = new frmDangNhap();
            fr.Show();
            break;
          }
        case "Lưu viết hệ thống":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator)
            {
              MessageBox.Show("Không có quyền vào chức năng này");
              return;
            }
            frmQuanLyLogFile frm = new frmQuanLyLogFile();
            frm.ShowDialog();
            break;
          }
        case "Khôi phục dữ liệu":
          {

            if (!frmDangNhap.User.Administrator)
            {
              MessageBox.Show("Không có quyền vào chức năng này");
              return;
            }
            frmQuanLySaoLuuHeThong frm = new frmQuanLySaoLuuHeThong();
            frm.ShowDialog();
            break;
          }
        case "Phân quyền":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator)
            {
              MessageBox.Show("Administrator mới được phân quyền");
              return;
            }
            frmPhanQuyen frm = new frmPhanQuyen();
            frm.ShowDialog();
            break;
          }
        #endregion
        #region Danh Mục
        case "Gói Hàng":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyGoiHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyGoiHang"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyGoiHang nhh = new frmQuanLyGoiHang();
            closeall(nhh.Name);
            nhh.MdiParent = this;
            nhh.Show();

            break;
          }

        //case "Quy Đổi DVT":
        //  {
        //    if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyQuyDoiDonViTinh", 1))
        //    {
        //      MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
        //      return;
        //    }
        //    if (!Check("frmQuanLyQuyDoiDonViTinh"))
        //    {
        //      return;
        //    }
        //    frmQuanLyQuyDoiDonViTinh nhh = new frmQuanLyQuyDoiDonViTinh();
        //    closeall(nhh.Name);
        //    nhh.MdiParent = this;
        //    nhh.Show();
        //    break;
        //  }
        case "Nhóm Hàng":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyNhomHangHoa", 1))
            {
              MessageBox.Show("Không Có Quyền Vào Chức Năng Này");
              return;
            }
            //if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyNhomHang", 1))
            //{
            //  MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
            //  return;
            //}
            if (!Check("frmQuanLyNhomHang"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyNhomHangHoa nhh = new frmQuanLyNhomHangHoa();
            closeall(nhh.Name);
            nhh.MdiParent = this;
            nhh.Show();

            break;
          }
        case "Loại Hàng Hóa":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyLoaiHangHoa", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyLoaiHangHoa"))
            {
              return;
            }
            Form fr = new frmQuanLyLoaiHangHoa();
            closeall(fr.Name);
            fr.MdiParent = this;
            fr.Show();

            break;
          }
        case "Hàng Hóa":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyHangHoa", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyHangHoa"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyHangHoa qlhh = new frmQuanLyHangHoa();
            closeall(qlhh.Name);
            qlhh.MdiParent = this;
            qlhh.Show();

            break;
          }
        case "Khoản Mục Thu Chi":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanlyKMthuchi", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanlyKMthuchi"))
            {
              return;
            }
            frmQuanlyKMthuchi fr = new frmQuanlyKMthuchi();
            closeall(fr.Name);
            fr.MdiParent = this;
            fr.Show();

            break;
          }
        case "TK Kế Toán":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyTaiKhoanKeToan", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyTaiKhoanKeToan"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyTaiKhoanKeToan qltkkt = new frmQuanLyTaiKhoanKeToan();
            closeall(qltkkt.Name);
            qltkkt.MdiParent = this;
            qltkkt.Show();

            break;
          }
        case "Nhóm TKKT":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyNhomTKKeToan", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyNhomTKKeToan"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyNhomTKKeToan fr = new frmQuanLyNhomTKKeToan();
            closeall(fr.Name);
            fr.MdiParent = this;
            fr.Show();

            break;
          }
        case "Thuế":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyThue", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyThue"))
            {
              return;
            }
            Form frm = new frmQuanLyThue();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        case "Nhà Cung Cấp":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyNhaCungCap", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyNhaCungCap"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyNhaCungCap ncc = new frmQuanLyNhaCungCap();
            closeall(ncc.Name);
            ncc.MdiParent = this;
            ncc.Show();

            break;
          }
        case "Khách Hàng":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyKhachHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyKhachHang"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyKhachHang kh = new frmQuanLyKhachHang();
            closeall(kh.Name);
            kh.MdiParent = this;
            kh.Show();

            break;
          }

        case "Phòng Ban":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanlyphongban", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanlyphongban"))
            {
              return;
            }
            frmQuanlyphongban fr = new frmQuanlyphongban();
            closeall(fr.Name);
            fr.MdiParent = this;
            fr.Show();

            break;
          }
        case "Nhân Viên":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanlynhanvien", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanlynhanvien"))
            {
              return;
            }
            frmQuanlynhanvien qlnv = new frmQuanlynhanvien();
            closeall(qlnv.Name);
            qlnv.MdiParent = this;
            qlnv.Show();

            break;
          }
        case "Kho Hàng":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyKhoHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            try
            {
              if (!Check("frmQuanLyKhoHang"))
              {
                return;
              }
              frmQuanLyKhoHang kh = new frmQuanLyKhoHang();
              closeall(kh.Name);
              kh.MdiParent = this;
              kh.Show();

            }
            catch (Exception ex)
            { string s = ex.Message; }
            break;
          }
        case "Tiền Tệ":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanlytiente", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanlytiente"))
            {
              return;
            }
            frmQuanlytiente qltt = new frmQuanlytiente();
            closeall(qltt.Name);
            qltt.MdiParent = this;
            qltt.Show();

            break;
          }
        case "Đơn Vị Tính":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyDVT", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyDVT"))
            {
              return;
            }
            Form frm = new frmQuanLyDVT();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        #endregion
        #region Kho Hàng
        case "Điều chuyển kho":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmHienThi_DieuChuyenKhoNoiBo", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmHienThi_DieuChuyenKhoNoiBo"))
            {
              return;
            }
            frmHienThi_DieuChuyenKhoNoiBo htdcknb = new frmHienThi_DieuChuyenKhoNoiBo();
            closeall(htdcknb.Name);
            htdcknb.MdiParent = this;
            htdcknb.Show();

            break;
          }
        case "Xác nhận điều chuyển kho":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho"))
            {
              return;
            }
            frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho xndck = new frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho();
            closeall(xndck.Name);
            xndck.MdiParent = this;
            xndck.Show();

            break;
          }
        case "Kiểm kê kho":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyKiemKeKho", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }

            try
            {
              if (!Check("frmQuanLyKiemKeKho"))
              {
                return;
              }
              frmQuanLyKiemKeKho kkk = new frmQuanLyKiemKeKho();
              closeall(kkk.Name);
              kkk.MdiParent = this;
              kkk.Show();

            }
            catch (Exception ex)
            { string s = ex.Message; }

            break;
          }
        case "In tem mã vạch":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyMaVach", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }

            try
            {
              if (!Check("frmQuanLyMaVach"))
              {
                return;
              }
              frmQuanLyMaVach frm = new frmQuanLyMaVach();
              frm.ShowDialog();
            }
            catch (Exception ex)
            { string s = ex.Message; }
            closeformmain();
            break;
          }
        case "Nhập số dư tồn kho":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmSoDuKhoHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmSoDuKhoHang"))
            {
              return;
            }
            frmSoDuKhoHang frm = new frmSoDuKhoHang();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();
            break;
          }
        //case "Chuyển số dư tồn kho":
        //  {
        //    break;
        //  }
        case "Số Dư Kho":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmSoDuKhoHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmSoDuKhoHang"))
            {
              return;
            }
            Form frm = new frmSoDuKhoHang();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        case "Phiếu Xuất Hủy":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyPhieuXuatHuy", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyPhieuXuatHuy"))
            {
              return;
            }
            Form fr = new frmQuanLyPhieuXuatHuy();
            closeall(fr.Name);
            fr.MdiParent = this;
            fr.Show();

            break;
          }
        case "Xác Nhận Phiếu Xuất Hủy":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmXacNhanPhieuXuatHuy", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmXacNhanPhieuXuatHuy"))
            {
              return;
            }
            Form frm = new frmXacNhanPhieuXuatHuy();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        #endregion
        #region Nghiệp Vụ
        case "Phiếu Thu":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyPhieuThu", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyPhieuThu"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyPhieuThu tt = new frmQuanLyPhieuThu();
            closeall(tt.Name);
            tt.MdiParent = this;
            tt.Show();

            break;
          }
        case "Phiếu Chi":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyPhieuChi", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyPhieuChi"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyPhieuChi ct = new frmQuanLyPhieuChi();
            closeall(ct.Name);
            ct.MdiParent = this;
            ct.Show();

            break;
          }
        case "Sổ Quỹ":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmSoquy", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmSoquy"))
            {
              return;
            }
            frmSoquy sq = new frmSoquy();
            closeall(sq.Name);
            sq.MdiParent = this;
            sq.Show();

            break;
          }
        case "Khách hàng trả lại":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyKhachHangTraLaiHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            try
            {
              if (!Check("frmQuanLyKhachHangTraLaiHang"))
              {
                return;
              }
              frmQuanLyKhachHangTraLaiHang fr = new frmQuanLyKhachHangTraLaiHang();
              closeall(fr.Name);
              fr.MdiParent = this;
              fr.Show();

            }
            catch (Exception ex)
            { string s = ex.Message; }
            break;
          }
        case "Trả lại NCC":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyTraLaiNhaCungCap", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            try
            {
              if (!Check("frmQuanLyTraLaiNhaCungCap"))
              {
                return;
              }
              frmQuanLyTraLaiNhaCungCap httlncc = new frmQuanLyTraLaiNhaCungCap();
              closeall(httlncc.Name);
              httlncc.MdiParent = this;
              httlncc.Show();

            }
            catch (Exception ex)
            { string s = ex.Message; }
            break;
          }
        case "Số Dư Đầu Kỳ":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmSoDuSoQuy", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmSoDuSoQuy"))
            {
              return;
            }
            Form frm = new frmSoDuSoQuy();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        case "Kết Chuyển Số Dư Đầu Kỳ":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator)
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            Form frm = new frmKetChuyenSoDu();
            frm.ShowDialog();
            closeall(frm.Name);
            break;
          }
        case "Đơn đặt hàng":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyDonDatHang", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyDonDatHang"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyDonDatHang frm = new frmQuanLyDonDatHang();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        case "Nhập kho":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyNhapKho", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyNhapKho"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyNhapKho frm = new frmQuanLyNhapKho();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        case "Bán Buôn":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyBanBuon", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyBanBuon"))
            {
              return;
            }
            frmQuanLyBanBuon frm = new frmQuanLyBanBuon();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        case "Bán Lẻ":
          {
            if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmQuanLyBanLe", 1))
            {
              MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
              return;
            }
            if (!Check("frmQuanLyBanLe"))
            {
              return;
            }
            Form frm = new frmQuanLyBanLe();
            closeall(frm.Name);
            frm.MdiParent = this;
            frm.Show();

            break;
          }
        #endregion
        #region Báo Cáo
        case "BC Doanh thu":
          {
            closeformmain();
            frmBaoCao kkk = new frmBaoCao("DoanhThu");
            kkk.MdiParent = this;
            kkk.Show();
            break;
          }
        case "BC Công nợ":
          {
            closeformmain();
            frmBaoCao kkk = new frmBaoCao("CongNo");
            kkk.MdiParent = this;
            kkk.Show();
            break;
          }
        case "BC Xuất hàng":
          {
            closeformmain();
            frmBaoCao kkk = new frmBaoCao("XuatHang");
            kkk.MdiParent = this;
            kkk.Show();
            break;
          }
        case "BC Nhập hàng":
          {
            closeformmain();
            frmBaoCao kkk = new frmBaoCao("NhapHang");
            kkk.MdiParent = this;
            kkk.Show();
            break;
          }
        case "BC Tồn kho":
          {
            closeformmain();
            frmBaoCao kkk = new frmBaoCao("TonKho");
            kkk.MdiParent = this;
            kkk.Show();
            break;
          }
        #endregion

      }
    }
Ejemplo n.º 2
0
    private void xácNhânĐiềuChuyểnKhoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho", 1))
      {

        MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
        return;
      }
      if (!Check("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho"))
      {
        return;
      }
      frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho frm = new frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho();
      closeall(frm.Name);
      frm.MdiParent = this;
      frm.Show();
    }
Ejemplo n.º 3
0
    private void lnkXacNhanDieuChuyenKho_LinkClicked_1(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho", 1))
      {

        MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
        return;
      }
      if (!Check("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho"))
      {
        return;
      }
      frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho frm = new frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho();

      frm.MdiParent = this.MdiParent;
      closeall(frm.Name);
      frm.Show(); closeformmain();
    }
Ejemplo n.º 4
0
    void lnkXNDieuChuyenKho_MouseDown(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
    {
      if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho", 1))
      {

        MessageBox.Show(" Không có quyền vào chức năng này.");
        return;
      }
      //frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho frm = new frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho();
      //closeall(frm.Name);
      //if (Application.OpenForms[frm.Name] == null)
      //{
      //  frm.MdiParent = this.MdiParent;
      //  frm.Show();
      //}
      //else
      //{
      //  Application.OpenForms[frm.Name].Focus();
      //}

      if (!Check("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho"))
      {
        return;
      }
      frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho frm = new frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho();
      closeall(frm.Name);
      frm.MdiParent = this.MdiParent;
      frm.Show();
    }
Ejemplo n.º 5
0
 void lnkXNDieuChuyenKho_MouseDown(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
 {
   if (!frmDangNhap.User.Administrator && !CheckQuyen("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho", 1))
   {
     MessageBox.Show("Bạn Không có quyền vào chức năng này.");
     return;
   }
   if (!Check("frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho"))
   {
     return;
   }
   frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho xndck = new frmHienThi_XacNhanDieuChuyenKho();
   xndck.MdiParent = this.MdiParent;
   xndck.Show(); closeformmain();
 }