Ejemplo n.º 1
0
 void clearChar(int xx, int yy)
 {
   TTsk tsk = new TTsk();
   tsk.tskNo = 0;
   tsk.chr = 0;
   if (fLab.chars[xx,yy].isPill()) fLab.chars[xx, yy] = tsk;
 }
Ejemplo n.º 2
0
 public void processKey(TTsk keyTsk)
 {
   fingerKey = CurrentGame.taskBox.tskProvider.tskSelector[keyTsk.tskNo].fingerNums[keyTsk.chr];
   CurrentGame.processKey(keyTsk);
 }
Ejemplo n.º 3
0
 public TTsk this[int x, int y]
 {
   get
   {
     TTsk tsk = new TTsk();
     if (!outBound(x, y))
     {
       ushort temp = fLaby.laby[y][x];
       byte first = (byte)(temp & 0xF);
       if((first>0)&&(first<4))tsk.Data = (ushort)(temp >> 4);
     }
     return tsk;
   }
   set
   {
     if (outBound(x,y)) return;
     fLaby.laby[y][x] = (ushort)((fLaby.laby[y][x]& 0xF)|(value.Data<<4));
     fLaby.PillUpdated(this, x, y);
   }
 }