public IActionResult DeleteBioChemistryTest(long id)
    {
      BioChemistryTest test = biotest_repo.Find(id);

      if (test == null)
      {
        return(NotFound());
      }

      biotest_repo.Delete(test);
      return(Ok());
    }
 public IActionResult AddBioChemistryTest([FromBody] BioChemistryTest model)
 {
   biotest_repo.Add(model);
   return(new OkObjectResult(new { BioChemistryTestID = model.BioChemistryTestId }));
 }