public ActionResult Index(int page=1)
    {
      //controller
      SanPhamController ctr=new SanPhamController();
      HangSXController ctr_hangsx = new HangSXController();
      //varibles
      int gia_from = TextLibrary.ToInt(_timkiem_sanpham["gia_from"]);
      int gia_to = TextLibrary.ToInt(_timkiem_sanpham["gia_to"]);
      Boolean order_desc = TextLibrary.ToBoolean(_timkiem_sanpham["order_desc"]);
      int max_item_per_page= TextLibrary.ToInt(_timkiem_sanpham["max_item_per_page"]);
      int hang_sx_id = TextLibrary.ToInt(_timkiem_sanpham["hangsx_id"]);
      HangSX hangsx = ctr_hangsx.get_by_id(
        hang_sx_id
      );
      //pagination
      PaginationLibrary pagination = new PaginationLibrary();
      pagination.set_current_page(page);
      pagination.set_max_item_per_page(
        max_item_per_page
      );

      pagination.set_total_item(
        ctr.timkiem_count(
        "",
        "",
        _timkiem_sanpham["ten"],
        "",
        gia_from,
        gia_to,
        hangsx,
        "1"
        )
      );
      pagination.update();
      //View data
      ViewBag.SanPham_List = ctr.timkiem(
        "",
        "",
        _timkiem_sanpham["ten"],
        "",
        gia_from,
        gia_to,
        hangsx,
        "1",
        _timkiem_sanpham["order_by"],
        order_desc,
        pagination.start_point,
        pagination.max_item_per_page
      );
      ViewBag.pagination = pagination;
      return View();
    }
 /*
 * Hiển thị danh sách sản phẩm theo hãng SX có phân trang
 * Có nút Add to Cart => redirect đến trang Sản phẩm chi tiết để chọn
 * SL và màu sắc cần đặt
 */
 public ActionResult Index(int hangsx_id=0, int page=1)
 {
   SanPhamController ctr = new SanPhamController();
   HangSXController ctr_hangsx = new HangSXController();
   HangSX hangsx = ctr_hangsx.get_by_id(hangsx_id);
   //check
   if (hangsx==null || hangsx.active==false)
   {
     return RedirectToAction("Index","FrontHome");
   }
   //pagination
   int max_item_per_page=4;//will get from setting
   //pagination
     PaginationLibrary pg = new PaginationLibrary();
     pg.set_current_page(page);
     pg.set_max_item_per_page(max_item_per_page);
     pg.set_total_item(
       ctr.timkiem_count(
       "",
       "",
       "",
       "",
       0,
       0,
       hangsx,
       "1")
     );
   pg.update();
   ViewBag.SanPham_List = ctr.timkiem(
     "",
     "",
     "",
     "",
     -1,
     -1,
     hangsx,
     "1",
     _timkiem_sanpham["order_by"],
     TextLibrary.ToBoolean(_timkiem_sanpham["order_desc"])
     ,pg.start_point,
     max_item_per_page);
   ViewBag.pagination = pg;
   ViewBag.hangsx = hangsx;
   return View();
 }