Пример #1
0
 /*Chèn thêm vào dữ liệu gửi đi*/
 public void ChenThem(DThongBao DTB)
 {
   string sql = string.Format(@"Insert Into ThongBao(NhanVien,ThongBao,ThoiGian,KiemTraChu,KiemTraTram)
               Values(N'{0}',N'{1}','{2}','{3}','{4}')", frmDangNhap.TenNhanVien, DTB.ThongBao,
                                  DTB.ThoiGian, 1, 0);
   DA.ThucThi(sql);
 }
Пример #2
0
 /*Cập nhật kiểm tra đã đọc với kiểm tra thay =0*/
 public void CapNhat(DThongBao DTB)
 {
   string sql = string.Format(@"Update ThongBao Set NhanVien=N'{0}',
                 ThongBao=N'{1}',ThoiGian='{2}',KiemTraChu={3},KiemTraTram={4} Where Ma={5}",
                 DTB.NhanVien, DTB.ThongBao, DTB.ThoiGian, 0, 0, DTB.Ma);
   DA.ThucThi(sql);
 }