Пример #1
0
 public static bool Them(tblWorked wd)
 {
   try
   {
     string sTruyVan = string.Format("Insert into tblWorked(IDPost,TaiKhoan,IDAccoutFB,NoiDung,TimeComment) values(N'{0}',N'{1}',N'{2}',N'{3}',N'{4}')", wd.IDPost, wd.TaiKhoan, wd.IDAccoutFB, wd.NoiDung, wd.TimeComment);
     con = DataProvider.KetNoi();
     DataProvider.ThucThiTruyVanNonQuery(sTruyVan, con);
     DataProvider.DongKetNoi(con);
     return(true);
   }
   catch
   {
     return(false);
   }
 }
Пример #2
0
 public void DoWork()
 {
   for (;;)
   {
     Thread.Sleep(30000);
     if (Work.KiemTraTienDo(idpost, taikhoan) == false)
     {
       MessageBox.Show("Đã bình luận xong với bài viết có id= " + idpost);
       //load lại csdl
       try
       {
         getreload();
       }
       catch { }
       break;
     }
     //làm công tác bình luận
     string idaccountbl = WorkAccount.LayIDBinhLuan(idpost, taikhoan);
     // đăng xuất
     ThuVienLamViecFacebook.DangXuat();
     DataTable dtac = AccountFB.LoadDuLieuByID(idaccountbl);
     //đăng nhập và lấy fb-dtsg
     string fb_dtsg    = ThuVienLamViecFacebook.DNLay_fb_dtsg(dtac.Rows[0]["Email"].ToString(), dtac.Rows[0]["Password"].ToString());
     string noidungcomment = WorkComment.LayNoiDungComment(idpost, taikhoan);
     // bắt đầu bình luận
     ThuVienLamViecFacebook.BinhLuan(idpost, noidungcomment, idaccountbl, fb_dtsg);
     //thay đổi trạng thái của hoạt động
     //lưu thông tin vào worked
     tblWorked wd = new tblWorked();
     wd.IDPost   = idpost;
     wd.IDAccoutFB = idaccountbl;
     wd.NoiDung   = noidungcomment;
     wd.TaiKhoan  = taikhoan;
     wd.TimeComment = DateTime.Now;
     Worked.Them(wd);
     //kết thúc lưu thông tin vào worked
     Work.updatetiendo(idpost, taikhoan);
     try
     {
       getreload();
     }
     catch { }
     Thread.Sleep(int.Parse(time.ToString()) * 60000);
   }
 }