////Hvem er logget ind
    //public HttpResponseMessage Get()
    //{
    //  return HttpContext.Current.User.Identity.Name;
    //  HttpResponseMessage response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.BadRequest, "Bruger er ikke logget ind");
    //  return response;
    //}
    // GET: api/user/{guid}
    public UserDetail Get(string guid)
    {
      UserDetailFacade facade = new UserDetailFacade(db);
      UserDetail user = facade.Get(guid);

      return user;
    }
 public void Post([FromBody]UserDetail user)
 {
   UserDetailFacade facade = new UserDetailFacade(db);
   if (facade.Get(user.Guid) == null)
   {
     facade.Insert(user);
   }
   else
   {
     facade.Update(user);
   }
 }
    public HttpResponseMessage Post([FromBody]LoginPasswordUser user)
    {
      // Default UserStore constructor uses the default connection string named: DefaultConnection
      var userStore = new UserStore<IdentityUser>();

      //Set ConnectionString to GarageConnectionString
      userStore.Context.Database.Connection.ConnectionString =
        System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["GarageConnectionString"].ConnectionString;
      var manager = new UserManager<IdentityUser>(userStore);

      //Create new user and try to store in DB.
      var iUser = new IdentityUser { UserName = user.login };

      IdentityResult result = manager.Create(iUser, user.password);
      if (result.Succeeded)
      {
        UserDetail userDetail = new UserDetail
        {
          Address = user.user.Address,
          FirstName = user.user.FirstName,
          LastName = user.user.LastName,
          Guid = iUser.Id,
          PostalCode = Convert.ToInt32(user.user.PostalCode)
        };

        UserDetailFacade facade = new UserDetailFacade(db);
        facade.Insert(userDetail);

        //Store identity-user in DB
        var authenticationManager = HttpContext.Current.GetOwinContext().Authentication;
        var userIdentity = manager.CreateIdentity(iUser, DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie);

        //If succeedeed, log in the new user and set the cookie
        authenticationManager.SignIn(new AuthenticationProperties(), userIdentity);

        HttpResponseMessage response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "Bruger er registreret");
        return response;
      }
      else
      {
        HttpResponseMessage response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.BadRequest, result.Errors.ToString());
        return response;
      }
    }
    //Login brugerens detaljer, eller Bad request(400) hvis bruger ikke er logget ind
    public HttpResponseMessage Get()
    {
      HttpResponseMessage response;

      if(HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated){
        UserDetailFacade facade = new UserDetailFacade(db);
        UserDetail ud = facade.Get((HttpContext.Current.User.Identity.GetUserId()));

        LoginPasswordUser lpu = new LoginPasswordUser();
        lpu.user = ud;
        lpu.login = HttpContext.Current.User.Identity.Name;

        response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, lpu);
      }
      else{
         response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.BadRequest, "Bruger er ikke logget ind");
      }

      return response;
    }