Esempio n. 1
0
      public void Initializes_fields()
      {
        //Arrange
        var     senderUnitTestCertificate = DomainUtility.GetSenderSelfSignedCertificate();
        const string sendOnBehalfOf      = "sendPåVegneAv";
        var     persons     = new[] { "12312312312", "32132132132" };
        var     informationNeed = new[] { Informasjonsbehov.Person, Informasjonsbehov.Kontaktinfo };

        //Act
        var envelope = new PersonsEnvelope(senderUnitTestCertificate, sendOnBehalfOf, persons, informationNeed);

        //Assert
        Assert.NotNull(envelope.Settings.BinarySecurityId);
        Assert.NotNull(envelope.Settings.BodyId);
        Assert.NotNull(envelope.Settings.TimestampId);
        Assert.Equal(envelope.PersonId, persons);
        Assert.Equal(envelope.InformationNeeds, informationNeed);
        Assert.Equal(envelope.SendOnBehalfOf, sendOnBehalfOf);
        Assert.Equal(envelope.SenderCertificate, senderUnitTestCertificate);

        Assert.NotNull(envelope.XmlDocument);
      }
    /// <summary>
    ///   Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra Oppslagstjenesten.
    /// </summary>
    /// <param name="personidentifikatorer">
    ///   Identifikasjon av en person. Personidentifikator er et fødselsnummer eller et gyldig D-nummer.
    /// </param>
    /// <param name="informasjonsbehov">
    ///   Beskriver det opplysningskrav som en Virksomhet har definert. Du kan angi flere behov, som for eksempel
    ///   <see cref="Informasjonsbehov.Kontaktinfo" /> eller <see cref="Informasjonsbehov.VarslingsStatus" />.
    /// </param>
    public async Task <IEnumerable <Person> > HentPersonerAsynkront(string[] personidentifikatorer, params Informasjonsbehov[] informasjonsbehov)
    {
      var requestEnvelope = new PersonsEnvelope(OppslagstjenesteKonfigurasjon.Avsendersertifikat, OppslagstjenesteKonfigurasjon.SendPåVegneAv, personidentifikatorer, informasjonsbehov);

      var maskertePersonIdentifikatorer = string.Join(", ", personidentifikatorer.Select(p => p.Substring(0, 6) + "*****"));

      Log.Debug($"HentPersonerAsynkront(personidentifikator:{maskertePersonIdentifikatorer} , informasjonsbehov:{string.Join(", ", informasjonsbehov)}");

      if (RequestAndResponseLog.IsDebugEnabled && OppslagstjenesteKonfigurasjon.LoggForespørselOgRespons)
      {
        RequestAndResponseLog.Debug(requestEnvelope.XmlDocument.OuterXml);
      }
      var responseDocument = await GetClient().SendAsync(requestEnvelope).ConfigureAwait(false);

      if (RequestAndResponseLog.IsDebugEnabled && OppslagstjenesteKonfigurasjon.LoggForespørselOgRespons)
      {
        RequestAndResponseLog.Debug(responseDocument.Envelope.InnerXml);
      }
      var dtoObject  = ValidateAndConvertToDtoObject <HentPersonerRespons>(requestEnvelope, responseDocument);
      var domainObject = DtoConverter.ToDomainObject(dtoObject);

      return(domainObject.Personer);
    }