Esempio n. 1
0
 public MemberElement_ResidualsDataSet23(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 2
0
 public MemberElement_mrfeeothervolume(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 3
0
			public MemberElement_message (Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info) { this.owner = owner; this.info = info;}
Esempio n. 4
0
 public MemberElement_IgnoredFields(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 5
0
 public MemberElement_mrfeereturnitem(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 6
0
 public MemberElement_bellsouthactivationfee(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 7
0
 public MemberElement_avsvoiceauths(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 8
0
 public MemberElement_sysprinagt(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 9
0
 public MemberElement_DeveloperCalc(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 10
0
 public MemberElement_YearMonth(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 11
0
 public MemberElement_accountno(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 12
0
 public MemberElement_Description(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 13
0
 public MemberElement_ValidationErrors(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 14
0
 public MemberElement_DateImported(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 15
0
 public MemberElement_bellsouthmonthlyaccess(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 16
0
 public MemberElement_closedacct(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 17
0
 public MemberElement_IsoReport(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 18
0
 public MemberElement_bkcdqualsales_x0023_(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 19
0
 public MemberElement_aprivamonthlyfee(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 20
0
 public MemberElement_othcdsales_x0024_(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 21
0
 public MemberElement_chgbk_x0023_(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 22
0
 public MemberElement_debitreturn_x0024_(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 23
0
 public MemberElement_mrfeenonqualdiscount(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 24
0
 public MemberElement_assistservice(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 25
0
 public MemberElement_mrfeebatchheader(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 26
0
 public MemberElement_field12bletters(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 27
0
 public MemberElement_mrfeedebitsales(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 28
0
 public MemberElement_etcconfirmationletters(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }
Esempio n. 29
0
			public MemberElement_CONTEXT_0 (Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info) { this.owner = owner; this.info = info;}
Esempio n. 30
0
 public MemberElement_DefaultPercent(Altova.Xml.TypeBase owner, Altova.TypeInfo.MemberInfo info)
 {
   this.owner = owner; this.info = info;
 }