Exemple #1
0
    public tbl_activation addActivationWithItem(string code, int userId)
    {
      tbl_activation activationItem = new tbl_activation();

      activationItem.code = code;
      activationItem.datetime = DateTime.Now;
      activationItem.userId = userId;

      db.tbl_activation.Add(activationItem);
      db.SaveChanges();

      return activationItem;
    }
    public ActionResult RegisterUser(registerItem item)
    {
      System.Threading.Thread.Sleep(1500);

      var enCulture = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US");
      var trCulture = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("tr-TR");

      // lower Emal
      item.email = item.email.ToLower(enCulture);

      // Upper case Name And Surname
      var currentCulture = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
      item.name = currentCulture.TextInfo.ToTitleCase(item.name);
      item.surname = currentCulture.TextInfo.ToTitleCase(item.surname);

      string redirectPage = "";
      pageShared ps = new pageShared(db);
      userShared us = new userShared(db);
      string html = "";

      var aggrementModule = ps.getModuleByType(moduleType.registerAgreement, langId);
      if (aggrementModule != null)
      {
        item.agreementContent = aggrementModule.htmlContent;
      }

      // Input Validate
      #region Validate

      if (item.gender == 0)
      {
        ModelState.AddModelError("gender", App_GlobalResources.lang.formGenderRequired);
      }

      if (item.day == 0)
      {
        ModelState.AddModelError("day", App_GlobalResources.lang.formDayRequired);
      }
      if (item.month == 0)
      {
        ModelState.AddModelError("month", App_GlobalResources.lang.formMonthRequired);
      }

      if (item.year == 0)
      {
        ModelState.AddModelError("year", App_GlobalResources.lang.formYearRequired);
      }

      if (!item.isAggrementCheck)
      {
        ModelState.AddModelError("isAggrementCheck", App_GlobalResources.lang.formUserDocumentRequired);
      }

      DateTime birthday = DateTime.Now;

      try
      {
        birthday = new DateTime(item.year, item.month, item.day);
      }
      catch
      {
        ModelState.AddModelError("validDate", App_GlobalResources.lang.formValidDate);
      }

      try
      {
        System.Net.Mail.MailAddress mailItem = new System.Net.Mail.MailAddress(item.email);
      }
      catch
      {
        ModelState.AddModelError("email", App_GlobalResources.lang.formValidEmail);
      }

      if (item.password != item.passwordRep)
      {
        ModelState.AddModelError("passwordRep", App_GlobalResources.lang.formPassworRepSame);
      }

      #endregion

      // Register Statu Validate
      #region RegisterControl

      if (ModelState.IsValid)
      {
        var registerStatuItem = us.getUserRegisterStatuByEmail(item.email);

        string errorMessage = "";
        bool isRegisterStatuValid = false;

        switch (registerStatuItem)
        {
          case registerStatu.registered:

            var forgetPassword = ps.getPageByType(pageType.forgetPassword, langId);
            errorMessage = App_GlobalResources.lang.activationHasRegisteredUser;
            errorMessage = errorMessage.Replace("[email]", item.email);

            if (forgetPassword != null)
            {
              errorMessage = errorMessage.Replace("[forgetPasswordUrl]", (Url.Content("~/") + langCode + "/" + forgetPassword.url + ".html"));
            }

            break;
          case registerStatu.waitingActivation:

            var pageMailResent = ps.getPageByType(pageType.activationResent, langId);

            // Send Error Message
            // Replace [email],[activationResent] errorMessage
            errorMessage = App_GlobalResources.lang.activationNoApprove;
            errorMessage = errorMessage.Replace("[email]", item.email);
            if (pageMailResent != null)
            {
              errorMessage = errorMessage.Replace("[activationResent]", (Url.Content("~/") + langCode + "/" + pageMailResent.url + ".html"));
            }

            break;
          case registerStatu.ban:

            errorMessage = App_GlobalResources.lang.unexpectedErrorMsg;

            break;
          case registerStatu.unregistered:

            isRegisterStatuValid = true;
            break;

        }

        if (!isRegisterStatuValid)
        {
          item.isMessageExist = true;
          item.message = getErrorMessage(errorMessage);
          html = RenderRazorViewToString("Register", item);
          return Json(new { htmlText = html });
        }

      }

      #endregion

      if (ModelState.IsValid)
      {
        bool isProoceessError = false;

        #region Shared

        var settingItem = db.tbl_settings.Where(a => a.langId == langId).FirstOrDefault();
        var userItem = new tbl_user();
        mailShared ms = new mailShared(db, langId);

        userItem.birthday = birthday;
        userItem.email = item.email;
        userItem.gender = item.gender;
        userItem.guid = Guid.NewGuid().ToString();
        userItem.isPasswordUpdate = false;
        userItem.name = item.name;
        userItem.password = MD5(item.password);
        userItem.registerStatuId = (int)registerStatu.waitingActivation;
        userItem.surname = item.surname;
        userItem.userTypeId = (int)userType.normalMember;
        userItem.createDate = DateTime.Now;
        #endregion

        // Has Activation
        if (settingItem.registerIsActivationExist)
        {
          #region Add User

          try
          {
            db.tbl_user.Add(userItem);
            db.SaveChanges();
          }
          catch (Exception ex)
          {
            errorSend(ex, "User Aktivasyonlu Ekleme");
            isProoceessError = true;
          }

          #endregion

          #region Activation Add

          tbl_activation activationItem = new tbl_activation();

          try
          {
            activationItem = us.addActivationWithItem(userItem.guid, userItem.userId);
          }
          catch (Exception ex)
          {
            errorSend(ex, "User Aktivation Ekleme");
            isProoceessError = true;

          }

          #endregion

          #region Action

          if (!isProoceessError)
          {
            var mailItem = ms.getActivationMailContent(userItem.name, userItem.surname, activationItem.code, getSiteName(Request), langCode);
            string mailSubject = mailItem.Item1;
            string mailBody = mailItem.Item2;

            try
            {
              mailSend(userItem.email, mailSubject, mailBody);

              ModelState.Clear();
              item.isMessageExist = true;
              item.message = getSuccesMessage(App_GlobalResources.lang.activationMailSend.Replace("[email]", userItem.email));

              // Add Resent Mail Link
              var pageMailResent = ps.getPageByType(pageType.activationResent, langId);
              string resentMailMsg = "";

              if (pageMailResent != null)
              {
                resentMailMsg = App_GlobalResources.lang.activationMailResend;
                resentMailMsg = resentMailMsg.Replace("[resentMailLink]", Url.Content("~/" + langCode + "/" + pageMailResent.url + ".html"));
              }

              item.message = item.message + resentMailMsg;
            }
            catch (Exception ex)
            {
              errorSend(ex, "Send Activation Mail");
              isProoceessError = true;
            }
          }

          #endregion
        }

        else  // No Activation
        {
          userItem.registerStatuId = (int)registerStatu.registered;

          #region Add User

          try
          {
            db.tbl_user.Add(userItem);
            db.SaveChanges();
          }
          catch (Exception ex)
          {
            errorSend(ex, "User Aktivasyonsuz Ekleme");
            isProoceessError = true;
          }

          #endregion

          #region Thank Message

          if (!isProoceessError && settingItem.registerIsThankMessageSend)
          {
            var mailItem = ms.getRegisterThankMailContent(userItem.name, userItem.surname);
            string mailSubject = mailItem.Item1;
            string mailBody = mailItem.Item2;

            try
            {
              mailSend(userItem.email, mailSubject, mailBody);
            }
            catch (Exception ex)
            {
              errorSend(ex, "Send Thank Mail");
            }

          }

          #endregion

          #region Action

          item.isMessageExist = true;
          item.message = getSuccesMessage("Üyeliğiniz başarıyla oluşturuldu.Kaldığınız sayfaya yönlendiriliyorsunuz...");

          // Set UserId, User Role , CheckoutProcess
          setLoginSession(userItem);

          // Switch Guest to Basket && Redirect
          redirectPage = basketSwitchAndRedirect(userItem);

          #endregion
        }

        // Process Has Error
        if (isProoceessError)
        {
          item.isMessageExist = true;
          item.message = getErrorMessage(App_GlobalResources.lang.unexpectedErrorMsg, "");
          errorSend(new Exception("Kayıt Sırasında Hata"), "Kayıt Sırasında Hata", true);
        }
      }

      html = RenderRazorViewToString("Register", item);
      return Json(new { htmlText = html, redirectPage = redirectPage });
    }
    public ActionResult ActivationResent(int pageId, string email)
    {
      System.Threading.Thread.Sleep(1500);

      helperActivationResent helperPage = new helperActivationResent();

      pageShared ps = new pageShared(db);

      email = email.ToLower(System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-US"));

      var pageItem = ps.getPageById(pageId);
      var pageLoginRegister = ps.getPageByType(pageType.registerLogin, langId);

      if (pageItem == null | pageLoginRegister == null)
      {
        return null;
      }

      helperPage.loginLink = langCode + "/" + pageLoginRegister.url + ".html";
      ps.pageTitleBind(pageItem, helperPage, langId);
      helperPage.setTitle(pageItem.name);
      helperPage.breadCrumbItem = getBreadCrumbStaticPage(pageItem.name);

      if (string.IsNullOrWhiteSpace(email))
      {
        helperPage.isMessageExist = true;
        helperPage.message = getErrorMessage(App_GlobalResources.lang.formValidEmail);
        return View(helperPage);
      }

      var userItem = db.tbl_user.Where(a => a.email == email && a.registerStatuId == (int)registerStatu.waitingActivation).FirstOrDefault();

      if (userItem != null)
      {
        try
        {
          tbl_activation activationItem = new tbl_activation();

          activationItem.code = Guid.NewGuid().ToString();
          activationItem.datetime = DateTime.Now;
          activationItem.userId = userItem.userId;

          db.tbl_activation.Add(activationItem);
          db.SaveChanges();

          mailShared ms = new mailShared(db, langId);
          var mailItem = ms.getActivationMailContent(userItem.name, userItem.surname, activationItem.code, getSiteName(Request), langCode);

          mailSend(userItem.email, mailItem.Item1, mailItem.Item2);

          helperPage.isMessageExist = true;
          helperPage.message = getSuccesMessage(App_GlobalResources.lang.activationResentSuccess);
          helperPage.email = "";
          return View(helperPage);

        }
        catch (Exception ex)
        {
          errorSend(ex, "Activation Update", true);
          helperPage.isMessageExist = true;
          helperPage.message = getErrorMessage(App_GlobalResources.lang.unexpectedErrorMsg);
          return View(helperPage);
        }
      }
      else
      {
        helperPage.isMessageExist = true;
        string errorMessage = App_GlobalResources.lang.activationResentMailErrorNoUser;
        var registerPage = db.tbl_page.Where(a => a.langId == langId && a.pageTypeId == (int)pageType.registerLogin).FirstOrDefault();

        if (registerPage != null)
        {
          errorMessage = errorMessage.Replace("[registerPage]", getSiteName(Request) + langCode + "/" + registerPage.url + ".html");
        }

        helperPage.message = getErrorMessage(errorMessage);
        return View(helperPage);
      }
    }