Exemple #1
0
    /// <summary>
    /// Конструктор форми створення і редагування документу
    /// </summary>
    /// <param name="_mode">режим - new або edit</param>
    /// <param name="_id">ыдентифыкатор документу для режиму редагування</param>
    /// <param name="_CashRegister">підключений принтер чеків(якщо немає то null)</param>
    public DocumentData(string _mode, int? _id, CashRegister _CashRegister)
    {
      InitializeComponent();
      cashRegister = _CashRegister;
      CompasLogger.Add(String.Format("Start opening doc form"), CompasLogger.Level.Info);
      manager = new ContextManager();
      mode = _mode;

      id = _id;
      DetailsGV.AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells;
      FillPayments();
      documentDetailsNew = new List<WareDocumentDetail>();
      documentDetailsOld = new List<WareDocumentDetail>();
      documentDetailsDeleted = new List<WareDocumentDetail>();
      employeesDetailsView = new List<StaffEmployeeView>();
      documentsLogic = new DocumentsLogic(manager);
      documentDetailsLogic = new DocumentDetailsLogic(manager);
      if (mode == "new")
      {
        //створюємо документ в памяті
        document = documentsLogic.CreateEmpty();
      }

      if (mode == "edit")
      {
        //витягуємо документ в память
        document = documentsLogic.Get(Convert.ToInt32(id));
        //витягуємо детальну інформацію по документу
        documentDetailsOld = documentDetailsLogic.GetAll(id);
        documentDetailsView = documentDetailsOld;
        FillEmployeeDetails();

      }
      CompasLogger.Add(String.Format("p1"), CompasLogger.Level.Info);
      Fill();

      CompasLogger.Add(String.Format("End opening doc form"), CompasLogger.Level.Info);
    }
    private void Fill()
    {
      int? selectedIndex = null;
      if (DataGV.SelectedRows.Count > 0)
      {
        selectedIndex = DataGV.SelectedRows[0].Index;
      }

      int? documentTypeId = null;
      string documentNumber = "";
      DateTime startDate = new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day);
      DateTime? endDate = null;
      decimal? documentSum = null;

      if(documentFilterUC1.DocumentTypeID >= 0)
        documentTypeId = documentFilterUC1.DocumentTypeID;
      documentNumber = documentFilterUC1.DocumentNumber;
      startDate = universalFilter1.StartDate == null ? startDate : Convert.ToDateTime(universalFilter1.StartDate);
      endDate = universalFilter1.EndDate;
      documentSum = documentFilterUC1.DocumentSum;

      SortableBindingList<DocumentView> view =
          new SortableBindingList<DocumentView>(documentsLogic.GetAllView(documentTypeId, documentNumber,
            startDate, endDate, documentSum));

      //if (selectedIndex != null)
      //  if(DataGV.RowCount > selectedIndex)
      //   DataGV.Rows[Convert.ToInt32(selectedIndex)].Selected = true;

      DataTable table = new DataTable();

      table.Columns.Add("Дата", typeof(DateTime));
      table.Columns.Add("Адреса", typeof(string));

      WareCategoriesLogic categoriesLogic = new WareCategoriesLogic(manager);
      Compas.Logic.Documents.DocumentDetailsLogic detailsLogic = new DocumentDetailsLogic(manager);
      DocumentStaffDetailsLogic staffLogic = new DocumentStaffDetailsLogic(manager);
      WaresLogic waresLogic = new WaresLogic(manager);

      //Спочатку визначаємо яку категорію номенклатури нам необхідно проаналізувати
      int viewCategoryId = Convert.ToInt32(ViewCategoriesLUE.EditValue);

      List<WareCategory> categories = categoriesLogic.GetAllRoot().Where(a => a.ID != viewCategoryId).ToList();
      foreach (WareCategory category in categories)
      {
        table.Columns.Add(category.Name, typeof(string));

      }

      table.Columns.Add("Акт №", typeof(string));
      table.Columns.Add("Сума", typeof(decimal));
      table.Columns.Add("К-ть робіт", typeof(decimal));
      table.Columns.Add("К-ть виконавців", typeof(int));
      table.Columns.Add("К-ть на вик.", typeof(int));

      table.Columns.Add("Виконавець1", typeof(string));
      table.Columns.Add("Виконавець2", typeof(string));
      table.Columns.Add("Виконавець3", typeof(string));
      table.Columns.Add("Виконавець4", typeof(string));

      //Основні матеріали(номенклатура, включена в документ)

      List<WareCategory> viewCategories = categoriesLogic.GetAllChilds(viewCategoryId);
      //спочатку вкладені підкатегорії
      foreach (WareCategory category in viewCategories)
      {
        table.Columns.Add(category.Name, typeof(string));
      }
      //тоді номенклатурні одиниці даної категорії(без підкатегорій)
      List<Ware> wares = waresLogic.GetAll(viewCategoryId);
      //кожна номенклатурна одиниця - окрема колонка
      foreach (Ware ware in wares)
      {
        table.Columns.Add(ware.Name, typeof(decimal));
      }

      table.Columns.Add("Коментарі", typeof(string));

      categories = categoriesLogic.GetAllRoot().Where(a => a.ID != viewCategoryId).ToList();
      foreach (DocumentView document in view)
      {

        DataRow row = table.NewRow();
        row["Дата"] = document.Date;
        row["Адреса"] = "Адреса надання послуги";
        row["Акт №"] = document.Number;
        row["Сума"] = document.DocumentSum;

        row["К-ть виконавців"] = 0;
        row["К-ть на вик."] = 0;

        int counter = 0;
        //виводимо категорії по колонкам
        foreach (WareCategory category in categories)
        {
          string detailsList = "";
          List<WareDocumentDetail> details = detailsLogic.GetAllByWareCategory(startDate, endDate, category.ID, document.ID).Where(a => a.Ware.CategoryID != viewCategoryId).ToList();

          foreach (WareDocumentDetail detail in details)
          {
            if (detailsList.Length > 0)
              detailsList = detailsList + ";\n";
            //стрічка містить перелік номенклатурних одиниць в межах категорії
            detailsList = detailsList + detail.Ware.Name;
            counter++;
          }

          if (row[category.Name] != null)
          {
            row[category.Name] = detailsList;
          }
        }
        row["К-ть робіт"] = counter;

        //Працівники повязані з даним документом

        List<StaffEmployee> staffEmployees = staffLogic.GetStaffEmployeesByDocumentID(document.ID);

        counter = 1;

        string fullName = "";

        foreach (StaffEmployee employee in staffEmployees)
        {

          fullName = employee.LastName + " " + employee.FirstName + " " + employee.MiddleName;

          if (counter < 4)
            row["Виконавець" + counter.ToString()] = fullName;
          else
            row["Виконавець" + counter.ToString()] = row["Виконавець" + counter.ToString()] + "; " + fullName;

          counter = counter + 1;
        }

        //номенклатурні одиниці, пов'язані з документом

        string viewCategoryDetailsList = "";
        decimal startViewCounter = 0;
        List<WareDocumentDetail> viewCategoryDetailsAll = detailsLogic.GetAllByWareCategory(startDate, endDate, viewCategoryId, document.ID);
        List<WareDocumentDetail> viewCategoryDetails = viewCategoryDetailsAll.Where(a => a.Ware.CategoryID == viewCategoryId).ToList();

        foreach (WareDocumentDetail detail in viewCategoryDetails)
        {
          row[detail.Ware.Name] = startViewCounter + detail.UnitQuantity;
        }

        //тепер заповнюємо перелік по підкатегоріям
        List<WareDocumentDetail> viewNotCategoryDetails = viewCategoryDetailsAll.Where(a => a.Ware.CategoryID != viewCategoryId).ToList();

        foreach (WareCategory category in viewCategories)
        {
          string waresList = "";
          List<WareDocumentDetail> details = detailsLogic.GetAllByWareCategory(startDate, endDate, category.ID, document.ID);
          foreach (WareDocumentDetail detail in details)
          {
            waresList = waresList + detail.Ware.Name + ";\n";
          }
          row[category.Name] = waresList;
        }

        row["Коментарі"] = document.Description;

        table.Rows.Add(row);
      }

      DataGV.DefaultCellStyle.WrapMode = DataGridViewTriState.True;
      DataGV.AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.DisplayedCells;
      DataGV.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.DisplayedCells;
      DataGV.AllowUserToResizeColumns = true;
      DataGV.AutoGenerateColumns = true;
      DataGV.DataSource = table;
      DataGV.Columns["Коментарі"].DisplayIndex = DataGV.Columns.Count - 1;
      DataGV.Columns[0].DefaultCellStyle.WrapMode = DataGridViewTriState.False;
      DataGV.Update();

      exportTable = table;
    }
Exemple #3
0
    /// <summary>
    /// Збереження даних документу
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void SaveBt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (dxValidationProvider1.Validate() == true)
      {

        if (ContractorLUE.EditValue != null)
          document.ContractorID = Convert.ToInt32(ContractorLUE.EditValue);
        if (CurrencyLUE.EditValue != null)
          document.CurrencyID = Convert.ToInt32(CurrencyLUE.EditValue);
        if (DateDE.EditValue != null)
          document.Date = Convert.ToDateTime(DateDE.EditValue);

        document.Description = DescriptionTE.Text;
        document.Address = AddressTE.Text;
        document.Number = NumberTE.Text;
        if (DocumentTypeLUE.EditValue != null)
          document.DocumentTypeID = Convert.ToInt32(DocumentTypeLUE.EditValue);
        if (FromObjectLUE.EditValue != null)
          document.FromStructureObjectID = Convert.ToInt32(FromObjectLUE.EditValue);
        if (ToObjectLUE.EditValue != null)
          document.ToStructureObjectD = Convert.ToInt32(ToObjectLUE.EditValue);

        int enterpriseId = Convert.ToInt32(EnterprisesCB.SelectedValue);

        int? teamId = null;
        if (TeamsLUE.EditValue != null)
          teamId = Convert.ToInt32(TeamsLUE.EditValue);

        //перезаписуємо дані працівників
        documentsLogic.DeleteDocumentEmployees(document, employeesDetailsView);
        foreach (StaffEmployeeView item in employeesDetailsView)
        {

          documentsLogic.SaveDocumentWithEmployees(document, item.Employee, teamId, mode);
        }

        if (cardId != null)
          document.CardID = cardId;

        document.DocumentSum = documentSum;
        document.EnterpriseID = enterpriseId;
        if (mode == "new")
        {
          document.CreatedDate = DateTime.Now;
          document.CreatedUserID = Compas.Logic.Security.CurrentSecurityContext.Identity.ID;
          int userId = Compas.Logic.Security.CurrentSecurityContext.Identity.ID;
          Logic.Staff.StaffEmployeeLogic staffLogic = new Logic.Staff.StaffEmployeeLogic(manager);
          StaffEmployee employee = staffLogic.GetByUserID(userId);
          if (employee != null)
            document.CreatedEmployeeID = employee.ID;

          //foreach (WareDocumentDetail detail in documentDetailsNew)
          //{
          //  documentDetailsLogic.SaveDocumentDetail(detail);
          //}
          documentsLogic.SaveDocumentWithDetails(document, documentDetailsView, "new");

        }
        if (mode == "edit")
        {
          documentDetailsLogic.DeleteAllForDocument(document.ID);
          documentsLogic.SaveDocumentWithDetails(document, documentDetailsView, "edit");
          //documentsLogic.
        }

        //якщо вказані дані про авто до перевіряємо чи дані вже існують
        string carNumber = CarNumberTE.Text;
        if (carNumber.Trim().Length > 0)
        {
          CWCarsLogic carsLogic = new CWCarsLogic(manager);

          CWCar car = null;
          categoryId = null;
          if (CarCategoriesCB.SelectedItem != null)
          {
            if (Convert.ToInt32(CarCategoriesCB.SelectedValue) > 0)
              categoryId = Convert.ToInt32(CarCategoriesCB.SelectedValue);
          }
          List<CWCar> cars = carsLogic.GetAll(CarNumberTE.Text, modelId, brandId);
          if (cars.Count > 0)
          {
            car = cars.FirstOrDefault();
          }
          else
          {
            car = carsLogic.Create(brandId, modelId, carNumber, categoryId);
          }

          if (ContractorLUE.EditValue != null)
          {
            CWContractorCarsLogic contractorCars = new CWContractorCarsLogic(manager);
            contractorCars.Create(Convert.ToInt32(document.ContractorID), car);
          }

          DocumentCarsLogic documentCarsLogic = new DocumentCarsLogic(manager);
          documentCarsLogic.Create(document, car);
        }

        //Зберігаємо зміни
        manager.Save();

        //Здійснюємо перерахунок залишків
        Compas.Logic.Wares.WareRemainsLogic remainsLogic = new Compas.Logic.Wares.WareRemainsLogic(manager);
        foreach (WareDocumentDetail detail in documentDetailsView)
        {
          if (document.FromStructureObjectID != null)
            remainsLogic.UpdateCurrentRemainByDocumentDetail(document.Date, detail.WareID, document.FromStructureObjectID, null);
          if (document.ToStructureObjectD != null)
            remainsLogic.UpdateCurrentRemainByDocumentDetail(document.Date, detail.WareID, document.ToStructureObjectD, null);
        }

        manager.Save();
        int documentId = document.ID;
        if (AddPaymentCB.Checked == true)
        {
          DocumentPaymentData paymentForm = new DocumentPaymentData(documentId, document, cashRegister);
          paymentForm.ShowDialog();
        }

        if (CloseAfterPayment == true)
          this.Close();
        else
        {
          //після збереження даного документу - позиції документа очищаються і форма готова для створення нового документа
          CompasLogger.Add(String.Format("Start opening doc form"), CompasLogger.Level.Info);
          manager = new ContextManager();

          DetailsGV.AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells;
          //FillPayments();
          documentDetailsNew = new List<WareDocumentDetail>();
          documentDetailsOld = new List<WareDocumentDetail>();
          documentDetailsDeleted = new List<WareDocumentDetail>();
          documentDetailsView = new List<WareDocumentDetail>();
          employeesDetailsView = new List<StaffEmployeeView>();
          documentsLogic = new DocumentsLogic(manager);
          documentDetailsLogic = new DocumentDetailsLogic(manager);
          if (mode == "new")
          {
            //створюємо документ в памяті
            document = documentsLogic.CreateEmpty();
          }
          documentDetailsViewer.Clear();
          FillDetails();
        }
      }
    }
Exemple #4
0
    /// <summary>
    /// Заповнюємо перелік позицій документу
    /// </summary>
    private void FillDetails()
    {
      CompasLogger.Add(String.Format("FillDetails1"), CompasLogger.Level.Info);
      int? selectedIndex = null;
      if (DetailsGV.SelectedRows.Count > 0)
      {
        selectedIndex = DetailsGV.SelectedRows[0].Index;
      }

      DocumentDetailsLogic detailsLogic = new DocumentDetailsLogic(manager);

      //documentDetailsView = documentDetailsNew;
      if (mode == "edit")
      {
        if (documentDetailsView.Count == 0)
        {
          documentDetailsView = detailsLogic.GetAll(id);
        }

      }
      if ((mode == "new") & (documentDetailsView == null))
        documentDetailsView = new List<WareDocumentDetail>();

      if (selectedIndex != null)
        DetailsGV.Rows[Convert.ToInt32(selectedIndex)].Selected = true;

      CompasLogger.Add(String.Format("FillDetails2"), CompasLogger.Level.Info);
      //foreach (WareDocumentDetail a in documentDetailsNew)
      //{
      //  documentDetailsView.Add(a);
      //}
      //documentDetailsNew.Clear();

      //конвертуємо в список для перегляду і підраховуємо загальну суму документу
      //if (documentDetailsViewer == null)
      documentDetailsViewer = new List<DocumentDetailView>();
      documentSum = 0;
      decimal documentDuration = 0;
      WareTimeLimitsLogic timeLimitsLogic = new WareTimeLimitsLogic(manager);
      if (documentDetailsView.Count > 0)
      {
        foreach (WareDocumentDetail detail in documentDetailsView.OrderBy(a => a.ID))
        {
          //if(documentDetailsViewer.Contains(
          DocumentDetailView detailView = new DocumentDetailView(detail, manager);

          documentDetailsViewer.Add(detailView);
          documentSum = documentSum + Convert.ToDecimal(detail.EndPrice);

          WareTimeLimit timeLimit = timeLimitsLogic.GetByWareID(detail.WareID);
          if (timeLimit != null)
          {
            documentDuration = documentDuration + timeLimit.TimeLimit;
          }

        }
      }

      CompasLogger.Add(String.Format("FillDetails3"), CompasLogger.Level.Info);
      DurationL.Text = documentDuration.ToString("n2");
      DocumentSumaL.Text = documentSum.ToString("n2");
      DetailsGV.AutoGenerateColumns = false;
      DetailsGV.DataSource = documentDetailsViewer;
      if (DetailsGV.Rows.Count == 0)
      {
        if(DetailsGV.SelectedRows.Count >0)
          DetailsGV.SelectedRows[0].Selected = false;
      }
      //DetailsGV.Update();
      CompasLogger.Add(String.Format("FillDetails4"), CompasLogger.Level.Info);
    }
Exemple #5
0
    /// <summary>
    /// Додавання позицій в документ по коду одиниці
    /// </summary>
    /// <param name="WareCode"></param>
    /// <returns></returns>
    private WareDocumentDetail AddDocumenDetailByWareCode(string WareCode)
    {
      DocumentDetailsLogic details = new DocumentDetailsLogic(manager);
      WareCodesLogic wareCodesLogic = new WareCodesLogic(manager);
      WareDocumentDetail result = null;
      Ware ware = wareCodesLogic.GetWareByCode(WareCode);
      if (ware != null)
      {
        int wareId = ware.ID;
        decimal unitQuantity = 1;
        decimal secondaryUnitQuantity = 0;
        decimal priceForUnit = 0;
        decimal discountForUnit = 0;
        decimal endSalePriceForUnit = 0;
        decimal endPrice = 0;

        int currencyId = Convert.ToInt32(CurrencyLUE.EditValue);
        int priceGroupID = 1;

        WareDocumentDetail DocumentDetail = new WareDocumentDetail();
        //створюємо новий запис в деталізації документа і повертаємо його
        DocumentDetail = details.CreateWithNoSave(wareId, unitQuantity, secondaryUnitQuantity,
          priceForUnit, discountForUnit, endSalePriceForUnit, endPrice, currencyId, priceGroupID);
        documentDetailsView.Add(DocumentDetail);
        result = DocumentDetail;
        FillDetails();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Товар з даним кодом не знайдено");
      }
      return result;
    }
    private void SaveBt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (dxValidationProvider1.Validate() == true)
      {

        DocumentDetailsLogic details = new DocumentDetailsLogic(manager);
        int wareId = (int)(WareLUE.EditValue);
        decimal unitQuantity = Convert.ToDecimal(UnitQuantityTB.Text);
        decimal secondaryUnitQuantity = Convert.ToDecimal(SecondaryUnitQuantityTB.Text);
        decimal priceForUnit = Convert.ToDecimal(SalePriceForUnitTB.Text);
        decimal discountForUnit = Convert.ToDecimal(DiscountForUnitTB.Text);
        decimal endSalePriceForUnit = Convert.ToDecimal(EndSalePriceForUnitTB.Text);
        decimal endPrice = Convert.ToDecimal(SalePriceTB.Text);
        int currencyId = Convert.ToInt32(CurrencyLUE.EditValue);
        int priceGroupID = Convert.ToInt32(PriceGroupsCBE.EditValue);

        //MessageBox.Show(wareId.ToString());
        if (mode == "new")
        {
          //створюємо новий запис в деталізації документа і повертаємо його
          DocumentDetail = details.CreateWithNoSave(wareId, unitQuantity, secondaryUnitQuantity,
            priceForUnit, discountForUnit, endSalePriceForUnit, endPrice, currencyId, priceGroupID);
          DocumentDetails.Add(DocumentDetail);

        }
        if (mode == "edit")
        {
          //DocumentDetails.Remove(DocumentDetail);
          DocumentDetail.UnitQuantity = unitQuantity;
          DocumentDetail.SecondaryUnitQuantity = secondaryUnitQuantity;
          DocumentDetail.PriceForUnit = priceForUnit;
          DocumentDetail.DiscountForUnit = discountForUnit;
          DocumentDetail.EndPriceForUnit = endSalePriceForUnit;
          DocumentDetail.EndPrice = endPrice;
          DocumentDetail.CurrencyID = currencyId;

          //DocumentDetails.Add(DocumentDetail);

        }
        //manager.Save();

        this.Close();
      }
    }