public void ReadTo_NoMatch() {
   byte[] input = Encoding.UTF8.GetBytes("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
   var stream = new MemoryStream(input);
   byte[] output;
   bool found = stream.ReadTo(Pass, out output);
   found.ShouldBeFalse();
   output.ShouldEqual(input);
 }
 public void ReadTo_PartialFindThis() {
   byte[] input = Encoding.UTF8.GetBytes("abcde_ppapaspastpastepass_vwxyz");
   var stream = new MemoryStream(input);
   byte[] output;
   bool found = stream.ReadTo(Pass, out output);
   found.ShouldBeTrue();
   output.ShouldEqual(Encoding.UTF8.GetBytes("abcde_ppapaspastpaste"));
 }
 public void ReadTo_MatchStart() {
   byte[] input = Encoding.UTF8.GetBytes("passbcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
   var stream = new MemoryStream(input);
   byte[] output;
   bool found = stream.ReadTo(Pass, out output);
   found.ShouldBeTrue();
   output.ShouldEqual(new byte[0]);
 }