Example #1
0
    /// <summary>
    /// Edits the line.
    /// </summary>
    /// <param name="request">The request.</param>
    /// <returns></returns>
    public BaseOperationResponse EditLine(EditLineDto request)
    {
      var response = new BaseOperationResponse();

      try
      {
        var unitOfWork = SWKM.Setup.IoC.Resolve<UnitOfWork>();
        var existingLine = unitOfWork.Lines.FindBy(u => u.NAME == request.NAME && u.ID != request.ID).SingleOrDefault();

        if (existingLine != null)
        {
          response.Successful = false;
          response.ErrorMessage = "Linia o takiej nazwie już istnieje.";
          return response;
        }

        // Sprawdzenie czy dana linia istnieje
        existingLine = unitOfWork.Lines.FindBy(u => u.ID == request.ID).SingleOrDefault();
        if (existingLine == null)
        {
          response.Successful = false;
          response.ErrorMessage = "Nie ma lini o takim identyfikatorze.";
          return response;
        }

        // Aktualizacja podstawowych kolumn
        existingLine.NAME = request.NAME;

        // Aktualizacja TRAS
        // Wybranie wszystkich tras które są powiązane z daną linią
        var toDelete = unitOfWork.Routes.FindBy(dt => dt.LINEID == request.ID && dt.DELETEDDATE == null).ToList();
        // Wybranie tras do usunięcia.
        // Każda trasę powiązana z linia sprawdza się czy zawiera sie w wybranych trasach
        // Jeżeli nie do jest dodawana do listy do usunięcia
        toDelete = toDelete.Where(l => !request.SelectedStationsList.Any(d => d.ID == l.STATIONID)).ToList();

        // SOftDelete każdej trasy nie wybranej
        foreach (var delete in toDelete)
        {
          delete.DELETEDDATE = DateTime.Now;
        }

        // Wybranie tras które są przypisane do lini
        var routes = unitOfWork.Routes.FindBy(l => l.LINEID == request.ID).ToList();

        // Aktualizacja każdej trasy
        foreach (var station in request.SelectedStationsList)
        {
          var findedRoute = routes.Where(r => r.STATIONID == station.ID && r.LINEID == request.ID && r.DELETEDDATE == null && r.SCHEDULEPERIODID == station.SchedulePeriodId).SingleOrDefault();

          if (findedRoute == null)
          {

            var newRoute = new ROUTE()
            {
              STATIONID = station.ID,
              LINEID = request.ID,
              Order = station.Order,
              DIRECTIONHEADLINE = station.DIRECTIONHEADLINE,
              SCHEDULEPERIODID = station.SchedulePeriodId
            };

            unitOfWork.Routes.Add(newRoute);
          }
          else
          {
            findedRoute.Order = station.Order;
            findedRoute.DIRECTIONHEADLINE = station.DIRECTIONHEADLINE;
          }
        }

        // Aktualizacja WYJĄKÓW
        // Wybranie wszystkich wyjątków które są powiązane z daną linią
        var exceptionToDelete = unitOfWork.LineExceptions.FindBy(e => e.LINEID == request.ID).ToList();
        // Wybranie wyjątków do usunięcia.
        exceptionToDelete = exceptionToDelete.Where(e => !request.SelectedExceptionList.Any(s => s.ID == e.EXCEPTIONID)).ToList();

        // usunięcie każdego wyjątku nie wybranego
        foreach (var delete in exceptionToDelete)
        {
          unitOfWork.LineExceptions.Delete(delete);
        }

        // Wybranie wyjątków które są przypisane do lini
        var exceptions = unitOfWork.LineExceptions.FindBy(l => l.LINEID == request.ID).ToList();

        // Aktualizacja każdego wyjątku
        foreach (var exception in request.SelectedExceptionList)
        {
          var findedException = exceptions.Where(r => r.EXCEPTIONID == exception.ID).SingleOrDefault();

          if (findedException == null)
          {

            var newException = new LINEEXCEPTION()
            {
              EXCEPTIONID = exception.ID,
              LINEID = request.ID
            };

            unitOfWork.LineExceptions.Add(newException);
          }
        }

        unitOfWork.Save();
        response.Successful = true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        SWKM.Setup.Logger.Instance.Log.Error("Error occurred!", e);
        response.Successful = false;
        response.ErrorMessage = "Wystapił nie oczekiwany błąd przy edytowaniu lini.";
      }

      return response;
    }
Example #2
0
    /// <summary>
    /// Adds the line.
    /// </summary>
    /// <param name="line">The line.</param>
    /// <returns></returns>
    public BaseOperationResponse AddLine(EditLineDto request)
    {
      var response = new BaseOperationResponse();

      try
      {
        var unitOfWork = SWKM.Setup.IoC.Resolve<UnitOfWork>();
        var existingLine = unitOfWork.Lines.FindBy(u => u.NAME == request.NAME).SingleOrDefault();

        if (existingLine != null)
        {
          response.Successful = false;
          response.ErrorMessage = "Linia o takiej nazwie już istnieje.";
          return response;
        }

        var newline = new LINE()
        {
          NAME = request.NAME
        };

        unitOfWork.Lines.Add(newline);
        unitOfWork.Save();

        newline = unitOfWork.Lines.FindBy(u => u.NAME == newline.NAME && u.DELETEDDATE == null).SingleOrDefault();

        foreach (var station in request.SelectedStationsList)
        {
          var newRoute = new ROUTE()
          {
            Order = station.Order,
            DIRECTIONHEADLINE = station.DIRECTIONHEADLINE,
            LINEID = newline.ID,
            STATIONID = station.ID,
            SCHEDULEPERIODID = station.SchedulePeriodId
          };

          unitOfWork.Routes.Add(newRoute);
        }

        foreach (var exception in request.SelectedExceptionList)
        {
          var newException = new LINEEXCEPTION()
          {
            LINEID = newline.ID,
            EXCEPTIONID = exception.ID
          };

          unitOfWork.LineExceptions.Add(newException);
        }

        unitOfWork.Save();
        response.Successful = true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        SWKM.Setup.Logger.Instance.Log.Error("Error occurred!", e);
        response.Successful = false;
        response.ErrorMessage = "Wystapił nie oczekiwany błąd przy dodawaniu lini.";
      }

      return response;
    }
Example #3
0
    private void saveBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (String.IsNullOrWhiteSpace(this.lineName.Text))
      {
        MessageBox.Show(this, "Musisz wprowadzić nazwę szablonu!", "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }
      else if (this.selectedStationsList.Count < 2)
      {
        MessageBox.Show(this, "Musisz wybrać co najmniej dwa przystanki!", "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }
      else if (this.schedulePeriodCbx.SelectedValue == null)
      {
        MessageBox.Show(this, "Musisz wybrać okres rozkładu jazdy!", "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }
      else
      {
        BaseOperationResponse response = null;
        var request = new EditLineDto();

        request.NAME = this.lineName.Text;
        request.SelectedStationsList = this.selectedStationsList;
        request.SelectedExceptionList = this.selectedExceptionList;

        if (this.lineId != 0)
        {
          request.ID = this.lineId;
          response = this.lineLogic.EditLine(request);
        }
        else
        {
          request.ID = 0;
          response = this.lineLogic.AddLine(request);
        }

        if (response.Successful)
        {
          this.linesForm.RefreshGrid();
          this.Close();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show(this, response.ErrorMessage, "Błąd", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
      }
    }