public void LoadInnerTests()
 {
     recorder = new RecordingNotifySystem(InstructionLevelNotifySystem.Instance);
     inner = new InnerTests(recorder);
     inner.LoadRailwayModel();
 }
 public InnerTests(RecordingNotifySystem system)
 {
     notifySystem = system;
 }