internal static void Main(string[] args)
    {
      List<string> peshho = new List<string>();
      peshho.Add("2");
      peshho.Add("12");
      peshho.Add("3");
      peshho.Product();
      Console.WriteLine(peshho.Product());

      Console.WriteLine(peshho.Sum());
      Console.WriteLine(peshho.Average());
    }
Example #2
0
 static void Main()
 {
   var test = new List<int>() { 4, 3, 2, 1};
   var test2 = new List<double>() { 1, 2, 3, 4 };
   Console.WriteLine(test2.Sum());
   Console.WriteLine(test.Product());
 }
Example #3
0
    static void Main()
    {
      List<double> newList = new List<double>();
      newList.Add(1);
      newList.Add(2);
      newList.Add(3);
      newList.Add(4);
      newList.Add(5);
      Console.WriteLine("Elements:");
      for (int i = 0; i < newList.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("newList[{0}] = {1}",i,newList[i]);
      }

      //Try the Sum method
      Console.WriteLine("\nThe sum of all the elements is = {0}",newList.Sum()); //15

      //Try the Product method
      Console.WriteLine("\nThe product of all the elements is = {0}", newList.Product()); //120

      //Try the Max method
      Console.WriteLine("\nThe maximal of all the elements is = {0}", newList.Max()); //5

      //Try the Min method
      Console.WriteLine("\nThe minimal of all the elements is = {0}", newList.Min()); //1

      //Try the Average method
      Console.WriteLine("\nThe average of all the elements is = {0}", newList.Average()); //3
    }
    private static void Main()
    {
      List<string> testOfStrings = new List<string>() { "az", "ti", "nie", "te" };
      List<char> testOfChars = new List<char>() { 'a', 'b', 'c' };
      List<int> num = new List<int>() { 1, 2, 3 };
      List<double> num2 = new List<double>() { 1.1, 2.2, 3.3 };

      Console.WriteLine(num.Sum());
      Console.WriteLine(num2.Sum());
      Console.WriteLine(testOfChars.Sum());
      Console.WriteLine(testOfStrings.Sum());

      // Product example
      Console.WriteLine(num.Product());
      Console.WriteLine(num2.Product());

      // Boom can't calculate product of string
      // Console.WriteLine(testOfStrings.Product());

      // Min example
      Console.WriteLine(num.Min());
      Console.WriteLine(num2.Min());

      //// Max example
      Console.WriteLine(num.Max());
      Console.WriteLine(num2.Max());

      //// Average example
      Console.WriteLine(num.Average());
      Console.WriteLine(num2.Average());
    }
    public static void Main()
    {
      var listOfnNumbers = new List<int>();

      listOfnNumbers.Add(15);
      listOfnNumbers.Add(10);
      listOfnNumbers.Add(5);
      listOfnNumbers.Add(7);
      listOfnNumbers.Add(9);

      string sum = listOfnNumbers.Sum();
      Console.WriteLine("Sum: {0}", sum);

      string product = listOfnNumbers.Product();
      Console.WriteLine("Product: {0}", product);

      var min = listOfnNumbers.Min();
      Console.WriteLine("Min: {0}", min);

      var max = listOfnNumbers.Max();
      Console.WriteLine("Max: {0}", max);

      var average = listOfnNumbers.Average();
      Console.WriteLine("Average: {0}", average);
    }
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("The text is:");
      StringBuilder newString = new StringBuilder();
      newString.Append("Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.");
      Console.WriteLine(newString);
      newString = newString.Substring(6, 19);
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("The substring is:");
      Console.WriteLine(newString);
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(new string('*', 80));

      Console.WriteLine("The IEnumerable extancions test is: ");
      var arr = new List<double>() { 3.5, 4.2, 7.5, 9.2, 1 };

      Console.WriteLine("The sum is: ");
      Console.WriteLine(arr.Sum());

      Console.WriteLine("The product is: ");
      Console.WriteLine(arr.Product());

      Console.WriteLine("The minimum is: ");
      Console.WriteLine(arr.Min());

      Console.WriteLine("The maximum is: ");
      Console.WriteLine(arr.Max());

      Console.WriteLine("The average is: ");
      Console.WriteLine(arr.Average());
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(new string('*', 80));
      Console.WriteLine("Students 3task: ");
      Students();
    }
Example #7
0
    public static void Main()
    {
      StringBuilder text = new StringBuilder("Extension substring method test");
      Console.WriteLine("Text: {0}", text);
      StringBuilder testSubstring = text.Substring(10, 10);
      Console.WriteLine("Substring: {0}", testSubstring);

      List<int> listSum = new List<int>{ 3, 4, 5 };
      Console.WriteLine("Items in collection:");
      foreach (var item in listSum)
      {
        Console.Write("{0} ", item);
      }
      Console.WriteLine();
      int sum = listSum.Sum();
      Console.WriteLine("Sum: {0}", sum);

      List<int> listProduct = new List<int> { 3, 4, 5 };
      int product = listProduct.Product();
      Console.WriteLine("Product: {0}", product);

      List<int> listMax = new List<int> { 3, 4, 5 };
      int max = listMax.Max();
      Console.WriteLine("Max: {0}", max);

      List<int> listMin = new List<int> { 3, 4, 5 };
      int min = listMax.Min();
      Console.WriteLine("Min: {0}", min);

      List<int> listavarage = new List<int> { 3, 4, 5 };
      int avarage = listMax.Avarage();
      Console.WriteLine("Avarage: {0}", avarage);
    }
    static void Main()
    {
      string decorationLine = new string('-', 80);
      Console.Write(decorationLine);
      Console.WriteLine("***Finding sum, product, minimal and maximal elements and average of all the");
      Console.WriteLine("elements of an enumeration that implements the interface IEnumerable<T>***");
      Console.Write(decorationLine);
      
      // Testing with integers
      IEnumerable<int> collectionOfIntegers = new List<int>() { 222, 15181, -125197, 12571, -152 };
      Console.WriteLine("Minimum: " + collectionOfIntegers.Min());
      Console.WriteLine("Maximum: " + collectionOfIntegers.Max());
      Console.WriteLine("Average: " + collectionOfIntegers.Average());
      Console.WriteLine("Product: " + collectionOfIntegers.Product());
      Console.WriteLine("Sum: " + collectionOfIntegers.Sum());

      Console.WriteLine();

      // Testing with doubles
      IEnumerable<double> collectionOfDoubles = new double[6] { -22.1, 251.2, -512, 22, -16, 0.1 };
      Console.WriteLine("Minimum: " + collectionOfDoubles.Min());
      Console.WriteLine("Maximum: " + collectionOfDoubles.Max());
      Console.WriteLine("Average: " + collectionOfDoubles.Average());
      Console.WriteLine("Product: " + collectionOfDoubles.Product());
      Console.WriteLine("Sum: " + collectionOfDoubles.Sum());
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //test extension methods for StringBuilder
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      sb.Append("Once a type is defined and compiled into an assembly its definition is, more or less, final");

      //add substring extension method, from index to the end
      StringBuilder substringToEnd = sb.Substring(5);
      Console.WriteLine(substringToEnd.ToString());

      //the extension method from the exercise task
      StringBuilder substring = sb.Substring(5, 6);
      Console.WriteLine(substring.ToString());

      //test IEnumerable extension methods
      List<double> numbers = new List<double>();
      numbers.Add(6.0);
      numbers.Add(10.0);
      numbers.Add(199.5);
      numbers.Add(0.5);
      numbers.Add(7.0);
      numbers.Add(20.0);

      double minElem = numbers.Min();
      double maxElem = numbers.Max();
      double sum = numbers.Sum();
      double average = numbers.Average();
      double product = numbers.Product();

      Console.WriteLine("Min element: " + minElem + "\nMax element: " + maxElem);
      Console.WriteLine("Sum : " + sum);
      Console.WriteLine("Average : " + average);
      Console.WriteLine("Product : " + product);

    }
Example #10
0
  public static void Main()
  {
    // Initializing Test List
    List<int> testList = new List<int>() { 1, 2, 4, 5 };

    // Testing Sum Method
    int sumResult = testList.Sum<int>();
    Console.WriteLine("The sum is: {0}", sumResult);

    // Testing Product Method
    int productResult = testList.Product<int>();
    Console.WriteLine("The product is: {0}", productResult);

    // Testing Min Value Method
    int minValue = testList.Min<int>();
    Console.WriteLine("The min value is: {0}", minValue);

    // Testing Min Value Method
    int maxValue = testList.Max<int>();
    Console.WriteLine("The max value is: {0}", maxValue);

    // Testing Min Value Method
    decimal averageValue = testList.Average<int>();
    Console.WriteLine("The average value is: {0}", averageValue);
  }
    static void Main()
    {
      IEnumerable <int> intArr =new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      IEnumerable<double> dblArr =new[] { 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9 };

      Console.WriteLine("Sum of: ");
      Console.WriteLine("Integer array: {0}", intArr.Sum());
      Console.WriteLine("Double array: {0}", dblArr.Sum());

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Product of: ");
      Console.WriteLine("Integer array: {0}", intArr.Product());
      Console.WriteLine("Double array: {0}", dblArr.Product());

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Average of: ");
      Console.WriteLine("Integer array: {0}", intArr.Average());
      Console.WriteLine("Double array: {0}", dblArr.Average());

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Min of: ");
      Console.WriteLine("Integer array: {0}", intArr.Min());
      Console.WriteLine("Double array: {0}", dblArr.Min());

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Max of: ");
      Console.WriteLine("Integer array: {0}", intArr.Max());
      Console.WriteLine("Double array: {0}", dblArr.Max());
    }
    static void Main()
    {
      List<string> stringList = new List<string>()
      {
        "Academy", "Telerik", "Nakov", "Svetlin", "Kostov", "Kolev"
      };

      List<int> intList = new List<int>()
      {
        1, 2, 3, 4, 5
      };

      //Sum tests
      int sumOfIntElements = intList.Sum();
      Console.WriteLine("-----Sum of ints-----");
      Console.WriteLine(sumOfIntElements);

      string sumOfStrings = stringList.Sum();
      Console.WriteLine("\n-----Sum of strings-----");
      Console.WriteLine(sumOfStrings);

      //Product test
      int productOfIntElements = intList.Product();
      Console.WriteLine("\n-----Product of ints-----");
      Console.WriteLine(productOfIntElements);

      //string productOfStrings = stringList.Product(); // Compile time error because i have constraints. 
      Console.WriteLine("\n-----Product of strings-----");
      Console.WriteLine("Compile time error!");

      //Min test
      int minOfIntElements = intList.Min();
      Console.WriteLine("\n-----Min of ints-----");
      Console.WriteLine(minOfIntElements);

      string minOfStrings = stringList.Min();
      Console.WriteLine("\n-----Min of strings-----");
      Console.WriteLine(minOfStrings);

      //Max test
      int maxOfIntElements = intList.Max();
      Console.WriteLine("\n-----Max of ints-----");
      Console.WriteLine(maxOfIntElements);

      string maxOfStrings = stringList.Max();
      Console.WriteLine("\n-----Max of strings-----");
      Console.WriteLine(maxOfStrings);

      //Average test
      int averageOfIntElements = intList.Average();
      Console.WriteLine("\n-----Average of ints-----");
      Console.WriteLine(averageOfIntElements);

      //string averageOfStrings = stringList.Average(); // Compile time error because i have constraints. 
      Console.WriteLine("\n-----Average of strings-----");
      Console.WriteLine("Compile time error!");
      Console.WriteLine();
    }
Example #13
0
 static void Main()
 {
   List<int> some = new List<int> { 1, 3, -7, 1, 10, -9, 2, 9, 22, 4 };
   Console.WriteLine("Sum: " + some.Sum());
   Console.WriteLine("Product: " + some.Product());
   Console.WriteLine("Min: " + some.Min());
   Console.WriteLine("Max: " + some.Max());
   Console.WriteLine("Average: " + some.Average());
 }
Example #14
0
    static void Main()
    {
      List<int> integers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5 };
      Console.WriteLine(integers.Sum());       //OK
      Console.WriteLine(integers.Product());     //OK
      Console.WriteLine(integers.Min());       //OK
      Console.WriteLine(integers.Max());       //OK
      Console.WriteLine(integers.Average());     //OK

      Console.WriteLine("----------------------------");

      List<float> floats = new List<float>() { 1.11f, 2.22f, 3.33f, 4.44f, 5.55f };
      Console.WriteLine(floats.Sum());        //OK
      Console.WriteLine(floats.Product());      //OK
      Console.WriteLine(floats.Min());        //OK
      Console.WriteLine(floats.Max());        //OK
      Console.WriteLine(floats.Average());      //OK

      Console.WriteLine("----------------------------");

      List<double> doubles = new List<double>() { 1.111111111111, 2.22222222222, 3.33333333333 };
      Console.WriteLine(doubles.Sum());        //OK
      Console.WriteLine(doubles.Product());      //OK
      Console.WriteLine(doubles.Min());        //OK
      Console.WriteLine(doubles.Max());        //OK
      Console.WriteLine(doubles.Average());      //OK

      Console.WriteLine("----------------------------");

      List<decimal> decimals = new List<decimal>() { 1.111111111111111111111m, 2.222222222222222222222m, 3.33333333333333333333m };
      Console.WriteLine(decimals.Sum()); //OK
      Console.WriteLine(decimals.Product()); //OK
      Console.WriteLine(decimals.Min()); //OK
      Console.WriteLine(decimals.Max()); //OK
      Console.WriteLine(decimals.Average()); //OK

      Console.WriteLine("----------------------------");

      List<decimal> differrentTypes = new List<decimal>() { 1, (decimal)2.22, (decimal)3.33333333333, 4.444444444444444444444444444444444m };//това реално още тук ги каства!!
      Console.WriteLine(differrentTypes.Sum());      //OK
      Console.WriteLine(differrentTypes.Product());    //OK
      Console.WriteLine(differrentTypes.Min());      //OK
      Console.WriteLine(differrentTypes.Max());      //OK
      Console.WriteLine(differrentTypes.Average());    //OK

      Console.WriteLine("----------------------------");

      List<int> empty = new List<int>() { };
      Console.WriteLine(empty.Sum()); //OK
      Console.WriteLine(empty.Product()); //OK
      //Console.WriteLine(empty.Min()); //exception
      //Console.WriteLine(empty.Max()); //exception
      //Console.WriteLine(empty.Average()); //exception

      /*List<char> chars = new List<char>() { 'a', 'b', 'c', 'd' }; //can't cast the chars
      Console.WriteLine(chars.Sum());*/
    }
Example #15
0
 public static void Main()
 {
   List<int> list = new List<int> { 1, 5, 2, 88, 6 };
   Console.WriteLine(list.Sum());
   Console.WriteLine(list.Min());
   Console.WriteLine(list.Max());
   Console.WriteLine(list.Product());
   Console.WriteLine(list.Average());
 }
 static void Main()
 {
   IEnumerable<int> x = new List<int>() { 1, 9, 45, -6 };
   Console.WriteLine(x.Sum());
   Console.WriteLine(x.Product());
   Console.WriteLine(x.Min());
   Console.WriteLine(x.Max());
   Console.WriteLine(x.Average());
 }
Example #17
0
 static void Main()
 {
   List<int> numbers = new List<int> { 5, 3, 8, 1, 11, 13, 9, 2 };
   Console.WriteLine(numbers.Sum());
   Console.WriteLine(numbers.Product());
   Console.WriteLine(numbers.Min());
   Console.WriteLine(numbers.Max());
   Console.WriteLine(numbers.Average());
 }
Example #18
0
 static void Main(string[] args)
 {
   List<int> test = new List<int>{ 1, 1, 3, 4 };
   Console.WriteLine( test.Sum<int>());
   Console.WriteLine(test.Product<int>());
   Console.WriteLine(test.Average<int>());
   Console.WriteLine(test.Min<int>());
   Console.WriteLine(test.Max<int>());
 }
 static void Main(string[] args)
 {
   List<int> list = new List<int>() { 1, 2, 21, 43, 125 };
   Console.WriteLine(list.Sum());
   Console.WriteLine(list.Product());
   Console.WriteLine(list.Max());
   Console.WriteLine(list.Min());
   Console.WriteLine(list.Average());
 }
Example #20
0
 public static void Main()
 {
   List<double> newlist = new List<double>() { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 23, 44 };
   Console.WriteLine(newlist.Average());
   Console.WriteLine(newlist.Sum());
   Console.WriteLine(newlist.Product());
   Console.WriteLine(newlist.Min());
   Console.WriteLine(newlist.Max());
 }
Example #21
0
 static void Main(string[] args)
 {
   List<double> l = new List<double>() { 1.5, 0.5, 1.0 };
   Console.WriteLine(l.Min());
   Console.WriteLine(l.Max());
   Console.WriteLine(l.Sum());
   Console.WriteLine(l.Product());
   Console.WriteLine(l.Average());
 }
  private static void Main()
  {
    var collection = new List<decimal> { 17, 1, 15, 99, 6, 7, 3 };

    Console.WriteLine(collection.Max());
    Console.WriteLine(collection.Min());
    Console.WriteLine(collection.Sum());
    Console.WriteLine(collection.Product());
    Console.WriteLine(collection.Average());
  }
    static void Main()
    {
      var list = new List<int> { 2, 8, 15, 9, 52, 98, 11 };

      Console.WriteLine("Sum of elements in collection: " + list.Sum());
      Console.WriteLine("Product of elements in collection: " + list.Product());
      Console.WriteLine("Max element in collection: " + list.Max());
      Console.WriteLine("Min element in collection: " + list.Min());
      Console.WriteLine("Avarage sum of elements in collection: " + list.Avarage());
    }
    public AType BuildArray(List<int> shape, ref byte[] data, ATypes type, int index)
    {
      AType result = Utils.ANull();
      int typeSize;
      ItemConstructDelegate itemConstruct;

      switch (type)
      {
        case ATypes.AInteger:
          typeSize = sizeof(Int32);
          itemConstruct = ConstructAInteger;
          break;
        case ATypes.AChar:
          typeSize = sizeof(Char) / 2; // FIXMEEE!!!!! sizeof(Char) == 2 in C#!!!!!
          itemConstruct = ConstructAChar;
          break;
        case ATypes.AFloat:
          typeSize = sizeof(Double);
          itemConstruct = ConstructAFloat;
          break;
        default:
          throw new ADAPException(ADAPExceptionType.Import);
      }

      if (data.Length < (typeSize * shape.Product() + index))
      {
        throw new ADAPException(ADAPExceptionType.Import);
      }

      if (shape.Count == 0)
      {
        result = itemConstruct(ref data, index);
      }
      else if (shape.Count == 1)
      {
        for (int i = 0; i < shape[0]; i++)
        {
          result.Add(itemConstruct(ref data, index));
          index += typeSize;
        }
      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < shape[0]; i++)
        {
          List<int> nextShape = shape.GetRange(1, shape.Count - 1);
          int subDimensionLength = nextShape.Product() * typeSize;

          result.Add(BuildArray(nextShape, ref data, type, index));
          index += subDimensionLength;
        }
      }

      return result;
    }
Example #25
0
 static void Main()
 {
   List<int> numbers = new List<int>();
   numbers.Add(5);
   numbers.Add(6);
   Console.WriteLine("Max: {0}", numbers.Max());
   Console.WriteLine("Min: {0}", numbers.Min());
   Console.WriteLine("Average: {0}", numbers.Average());
   Console.WriteLine("Sum: {0}", numbers.Sum());
   Console.WriteLine("Product: {0}", numbers.Product());
 }
 private void CalculateHistoricalData(List<EquityOnTime> listProfit, List<float> lstProfit)
 {
   cumulativeReturn = 100 * (listProfit[listProfit.Count - 1].equity - listProfit[0].equity) / listProfit[0].equity;
   cumulativeVAMI = listProfit[listProfit.Count - 1].equity;
   meanReturn = lstProfit.Average() * 100;
   compoundRoRmonth = lstProfit.Product(p => 1 + p);
   compoundRoRmonth = 100 * ((float)Math.Pow(compoundRoRmonth, 1.0f / lstProfit.Count) - 1);
   largestMonthGain = 100 * lstProfit.Max();
   largestMonthLoss = 100 * lstProfit.Min();
   if (largestMonthLoss > 0) largestMonthLoss = 0;
   percentPositiveMonths = 100 * lstProfit.Count(p => p > 0) / (float)lstProfit.Count;
 }
Example #27
0
 static void Main()
 {
   List<int> collection = new List<int>();
   collection.Add(200);
   collection.Add(100);
   collection.Add(170);
   Console.WriteLine($"Sum= {collection.Sum()}");
   Console.WriteLine($"Product= {collection.Product()}");
   Console.WriteLine($"Min= {collection.Min()}");
   Console.WriteLine($"Max= {collection.Max()}");
   Console.WriteLine($"Average= {collection.Average()}");
 }
    public static void Main()
    {
      List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

      Console.WriteLine("The sum of the collection is: {0}",numbers.Sum());
      Console.WriteLine("The product of the collection is: {0}", numbers.Product());
      Console.WriteLine("The min element in the collection is: {0}", numbers.Min());
      Console.WriteLine("The max element in the collection is: {0}", numbers.Max());
      Console.WriteLine("The average of the collection is: {0}", numbers.Average());
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("If you want you can try with another IEnumerable collections!");
    }
Example #29
0
 static void Main()
 {
   List<int> mytestList = new List<int>();
   for (int i = 1; i < 10; i++)
   {
     mytestList.Add(i);
   }
   Console.WriteLine("Sum: {0}", mytestList.Sum());
   Console.WriteLine("Product: {0}", mytestList.Product());
   Console.WriteLine("Average: {0}", mytestList.MyAvg());
   Console.WriteLine("Min: {0}", mytestList.MyMin());
   Console.WriteLine("mMx: {0}", mytestList.MyMax());
 }
Example #30
0
    private static void IEnumerable_Extensions()
    {
      List<int> numbers = new List<int>();
      numbers.Add(1);
      numbers.Add(2);
      numbers.Add(3);
      numbers.Add(4);

      Console.WriteLine("Max: {0}", numbers.Min());
      Console.WriteLine("Min: {0}", numbers.Max());
      Console.WriteLine("Sum: {0}", numbers.Sum());
      Console.WriteLine("Product: {0}", numbers.Product());
    }